A A A A A

Brojeva 3:1-51
1. U vrijeme kad je Gospodin govorio s Mojsijem na gori Sinaju, imali su Aron i Mojsije sljedeće potomke.
2. Ovo su imena sinova Aronovih: Nadab, prvorođenac, Abiu, Eleazar i Ita-mar.
3. Tako su se zvali Aronovi sinovi, koji su bili pomazani i posvećeni za svećenike, da obavljaju svećeničku službu.
4. Dade Gospodin te Nadab i Abihu pogiboše kad u Sinajskoj pustinji pred Gospodinom prinesoše nezakonit oganj. Oni nisu imali djece. Tako su Eleazar i Itamar obavljali svećeničku službu pod nadzorom svojega oca Arona.
5. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
6. ”Prive-di Levijevo pleme i postavi ga pred svećenika Arona, da mu služe
7. i da rade za nj i za svu općinu pred Šatorom svjedočanstva služeći Šatoru,
8. te da čuvaju sve posuđe u Šatoru svjedočanstva, i da stražare za sinove Izrćlove služeći Šatoru!
9. Pa ćeš predati levite Aronu i njegovim sinovima; oni su njemu darovani između sinova Izrćlovih.\
10. A Arona i njegove sinove postavi da obavljaju svećeničku službu! Ako bi tko drugi pristupio da služi, neka se pogubi!”
11. Još reče Gospodin Mojsiju:
12. ”Evo uzeh levite između sinova Izrćlovih na mjesto svih prvorođenih sinova Izrćlovih, što prvi dođoše na svijet. Meni pripadaju leviti.
13. Jer je moje sve prvorođeno. U dan kad pobih sve prvorođeno u egipatskoj zemlji, posvetih sebi sve prvorođeno u Izrćlu, od čovjeka do životinje. Meni oni pripadaju. Ja sam Gospodin.”
14. Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju u Sinajskoj pustinji:
15. ”Izbroji Levijeve sinove po njihovim domovima i obiteljima! Sve muške osobe od jednog mjeseca naviše!
16. Po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije ih izbroji, kao što mu je bilo zapovjeđeno.”
17. Sinovi Levijevi po svojim imenima jesu: Geršon, Kehat i Merari.
18. Sinovi Geršonovi po njihovim obiteljima zvali su se: Libni i Šimi.
19. Sinovi Kehatovi po svojim obiteljima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
20. Sinovi Merarijevi po svojim obiteljima: Mahli i Muši. To su obitelji levita po njihovim domovima.
21. Od Geršona vuče lozu obitelj Libnija i obitelj Šimija. To su obitelji Geršonovaca.
22. Broj svih izbrojenih njihovih muških osoba od jednog mjeseca naviše bio je sedam tisuća i pet stotina.
23. Obitelji Geršonovaca taborovale su za svetim Šatorom prema zapadu.
24. Starješina doma Geršonovaca bio je Elijasaf, sin Lćlov.
25. Sinovi Geršonovi imali su zadatak da kod Šatora svjedočanstva čuvaju sveti Šator, krov Šatora, gornji njegov pokrivač, zavjesu na ulazu u Šator svjedočanstva,
26. zavjese od dvorišta i zavjesu na ulazu u dvorište što je oko Šatora i oko žrtvenika, i njegovu užad za svaku njegovu potrebu.
27. Od Kehata vuče lozu obitelj Amramovaca, obitelj Jisharovaca, obitelj Hebronovaca i obitelj Uzielovaca. To su obitelji Kehatovaca.
28. Broj svih muških od jednog mjeseca naviše bio je osam tisuća šest stotina, koji su služili oko Svetišta.
29. Obitelji Kehatovaca taborovale su sa strane svetoga Šatora prema jugu.
30. Starješina doma Kehatovaca bio je Elisafan, sin Uzielov.
31. Oni su trebali čuvati kovčeg, stol, svijećnjak, žrtvenik, sveto posuđe, što se upotrebljavalo kod službe, i zavjesu.
32. Vođa svih levitskih starješina bio je Eleazar, sin svećenika Arona. On je imao vrhovni nadzor nad onima koji su trebali čuvati Svetište.
33. Od Merarija vuče lozu obitelj Mahlija i obitelj Mušija. To su obitelji Merarijevaca.
34. Broj svih izbrojenih njihovih muških osoba od jednog mjeseca naviše bio je šest tisuća i dvije stotine.
35. Starješina doma merarijevskih obitelji bio je Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali na strani svetoga Šatora prema sjeveru.
36. Sinovi Merarijevi trebali su čuvati daske svetog šatora, prijevornice, stupove i stopice, sve posuđe i sve što njemu pripada,
37. te stupove od dvorišta uokolo i njihove stopice i kolje i užad.
38. Sprijeda na istočnoj strani svetoga prebivališta, pred Šatorom svjedočanstva prema sunčanom istoku taborovali su Mojsije i Aron, i njegovi sinovi. Oni su imali službu oko Svetišta, službu za sinove Izrćlove. A da se tko drugi približio, morao se kazniti smrću.
39. Svih izbrojenih levita, što ih izbrojiše po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije i Aron, po njihovim obiteljima, svih muških od jednog mjeseca naviše bilo je dvadeset i dvije tisuće.
40. Gospodin zapovjedi Mojsiju: “Izbroji sve muške prvorođence među sinovima Izrćlovim od jednog mjeseca naviše, i ustanovi broj njihovih imena!
41. Uzmi levite za mene, Gospodina, umjesto svih prvorođenaca među sinovima Izrćlovim, i levitsku stoku umjesto svih prvijenaca od stoke sinova Izrćlovih!”
42. I izbroji Mojsije sve prvorođence među sinovima Izrćlovim, kao što mu je bio Gospodin zapovjedio.
43. I svega muških prvorođenaca, izbrojenih po broju njihovih imena od jednog mjeseca naviše, bilo je dvadeset i dvije tisuće, dvjesta i sedamdeset i tri.
44. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
45. ”Uzmi levite umjesto svih prvorođenaca među Izrćlovim sinovima i levitsku stoku umjesto njihove stoke! Leviti pripadaju meni, Gospodinu.
46. Za otkup dvjesta i sedamdeset i tri prvorođenca među sinovima Izrćlovim, kojih je više nego levita,
47. uzmi pet šekela po glavi! Uzmi ih po hramskom šekelu; šekel ima dvadeset gera.\
48. I podaj novce Aronu i njegovim sinovima, kao otkup za one kojih je bilo više nego otkupljenih od levita.”
49. I uze Mojsije novac kao otkupninu za prvorođence kojih je bilo više nego otkupljenih levita.
50. Od prvorođenaca sinova Izrćlovih uze novaca tisuću i trista i šezdeset i pet šekela po težini u svetištu.
51. Po zapovijedi Gospodnjoj dade onda Mojsije Aronu i njegovim sinovima otkup, kao što je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju.

Brojeva 4:1-49
1. Gospodin zapovjedi Mojsiju i Aronu:
2. ”Izbrojite kod levitâ Kehatove sinove po njihovim obiteljima i domovima.
3. Od trideset godina naviše do pedeset godina, sve koji su sposobni za posao u službi oko Šatora svjedočanstva!
4. A ovo je služba Kehatovih sinova oko Šatora svjedočanstva: da se brinu za Svetinju nad svetinjama.
5. Kad tabor polazi, pristupaju Aron i njegovi sinovi, skidaju zavjese što zastiru ulaz, i pokriju njima kovčeg zakona.
6. Po njemu prostru pokrivač od kože morske krave, odozgo razastru prostirač sav od grimiza i provuku mu poluge.
7. I preko stola za kruhove obličja razastru prostirač od grimiza i stave na nj zdjele, čaše, posude i vrčeve za ljevanice. A kruhovi su svagda na njemu.
8. Iznad toga razastru prostirač od grimiza, pokriju ga pokrivačem od koža morske krave i provuku mu poluge.
9. Onda uzmu prostirač od grimiza i njim pokriju svijećnjak i njegove svjetiljke, usekače, lopatice i sve posude za ulje, kojima služe oko njega.
10. Potom ga sa svim njegovim spravama zaviju u pokrivač od kože morske krave i stave ga na nosila.
11. I po zlatnom žrtveniku razastru prostirač od grimiza i pokriju ga pokrivačem od kože morske krave i provuku mu poluge.
12. Uzmu i sve druge sprave, što se koristile kod službe u Svetištu, stave ih u prostirač od modrog grimiza i zaviju u pokrivač od kože morske krave te ih stave na nosila.
13. Nakon što žrtvenik očiste od pepela, prostru preko njega pokrivač od crvenog grimiza
14. i stave na nj sve sprave koje služe na njemu: kadionike, vilice, lopatice, kotliće i sve druge sprave za žrtvenik. Pokriju ga onda pokrivačem od kože morske krave, pa mu provuku poluge.
15. Istom onda kad Aron i njegovi sinovi, pri polasku tabora završe sa zamotavanjem Svetišta i svih svetih sprava, pristupe Kehatovci da ih nose. Oni ne smiju dotaknuti svete predmete. Inače bi morali poginuti. To je posao Kehatovaca kod Šatora svjedočanstva.
16. A Eleazar, sin svećenika Arona, mora se brinuti za ulje na svijećnjaku, za mirisni kâd, za žrtvu što se svagda prinosi i za ulje pomazanja; mora još paziti na sav sveti Šator i na sve što je u njemu od svetih predmeta i posuda.” \
17. Onda zapovjedi Gospodin Mojsiju i Aronu:
18. ”Pazite da se ne istrijebi pleme Kehatovih obitelji između levita!
19. Učinite za njih ovo da ostanu živi i ne pomru kad pristupaju k Svetinji nad svetinjama! Aron i njegovi sinovi neka dođu i odrede svakomu posebno što će koji raditi i što će nositi!
20. Sami neka ne ulaze da pogledaju svete predmete ni za tren! Inače bi morali umrijeti.”
21. Dalje zapovjedi Gospodin Mojsiju:
22. ”Izbroji i sinove Geršonove po njihovim obiteljima i domovima!
23. Od trideset godina naviše do pedeset godina izbroji ih sve koji su za službu, da mogu služiti u Šatoru svjedočanstva!
24. Ovo je posao obiteljima Geršonovim, što će raditi i nositi.
25. Oni nose prostirače Svetinje, Šator svjedočanstva, gornji njegov pokrivač, pokrivač od kože morske krave, što je odozgo na njemu, zavjesu na ulazu u Šator svjedočanstva,
26. zavjese od dvorišta i zavjesu na ulazu u dvorište, što je oko Šatora i oko žrtvenika, i njegovu užad i sve sprave za njihovu službu. Što god treba oko toga raditi, neka naprave!
27. Sva služba sinova Geršonovih neka bude za sve što će nositi i što će raditi po zapovijedi Aronovoj i njegovih sinova! Dajte ih uputiti u sve što će nositi!
28. To je služba obitelji sinova Geršonovih kod Šatora svjedočanstva. Njihova služba stoji pod nadzorom Itamara, sina svećenika Arona.
29. Izbroji i sinove Merarijeve po njihovim obiteljima i domovima!
30. Od trideset godina naviše do pedeset godina izbroji ih sve koji su za službu, da mogu služiti u Šatoru svjedočanstva!
31. Kod sve njihove službe u Šatoru svjedočanstva ovo im je dužnost nositi: daske svetoga Šatora, prijevornice, stupove i stopice,
32. stupove oko dvorišta sa stopicama, kolje i uže s njihovim spravama i sve što treba za te stvari. Pokažite im predmete što će ih nositi, komad po komad!
33. To je služba obitelji sinova Merarijevih, što su sve dužni raditi kod Šatora svjedočanstva, pod nadzorom Itamara, sina svećenika Arona.”
34. I izbrojiše Mojsije i Aron s knezovima općine sinove Kehatove po obiteljima i domovima
35. od trideset godina naviše do pedeset godina, sve koji su za službu, da mogu služiti u Šatoru svjedočanstva.
36. I bilo ih je izbrojenih po njihovim obiteljima dvije tisuće i sedam stotina i pedeset.
37. To su izbrojeni iz Kehatovih obitelji, što su bili za službu u Šatoru svjedočanstva. Mojsije i Aron ih izbrojiše, kao što je bio Gospodin zapovjedio preko Mojsija.
38. Sinova Geršonovih, izbrojenih po obiteljima i domovima,
39. od trideset godina i više do pedeset godina, svih što su bili za službu, da služe u Šatoru svjedočanstva,
40. bilo je izbrojenih ljudi po njihovim obiteljima i domovima dvije tisuće i šest stotina i trideset.
41. To su izbrojeni iz obitelji sinova Geršonovih, što su bili za službu u Šatoru svjedočanstva. Mojsije i Aron ih izbrojiše po zapovijedi Gospodnjoj.
42. Sinova Merarijevih, izbrojenih po obiteljima i domovima,
43. od trideset godina naviše do pedeset godina, svih što su bili za službu, da služe u Šatoru svjedočanstva.
44. Bilo je izbrojenih ljudi po njihovim obiteljima tri tisuće i dvjesta.
45. To su izbrojeni iz obitelji sinova Merarijevih, što ih izbrojiše Mojsije i Aron, kao što je bio Gospodin zapovjedio preko Mojsija.
46. Svih izbrojenih levita, što ih izbrojiše Mojsije i Aron s Izrćlovim knezovima po njihovim obiteljima i domovima,
47. od trideset godina naviše do pedeset godina, svih što su bili za službu, da služe i da nose kod Šatora svjedočanstva,
48. bilo je izbrojeno ljudi osam tisuća i pet stotina i osamdeset.
49. Kao što je bio Gospodin zapovjedio preko Mojsija bio je svaki određen za ono što treba raditi i nositi. Tako su bili postavljeni kako je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju.

Psalmi 30:1-7
1. Psalam. Pjesma za posvećenje Hrama. Davidov.
2. Slavit ću te, Gospode, jer si me izbavio i nisi dao neprijateljima da se raduju nada mnom!
3. Gospode, Bože moj, k tebi povikah i ti si me ozdravio.
4. Gospode, iz Podzemlja izveo si moju dušu; opet si me vratio životu da ne siđem u grob. \
5. Pjevajte hvalu Gospodu, pobožnici njegovi, zahvaljujte njegovu svetom imenu!
6. Jer samo za tren traje njegov gnjev, a njegova milost cijelog života; navečer dolazi plač, a ujutro već vlada radost. \
7. Pomislio sam u svojoj mirnoj sreći: “Nikada se ne ću pokolebati!”

Izreka 10:30-32
30. Pravednik se ne će nikada pokolebati, a bezbožnici ne će ostati u zemlji.
31. Pravednikove usne rađaju mudrost, a lažan jezik pada u pogibiju.
32. Pravednikove usne smišljaju sreću, a usta bezbožnikova opačinu.

Marku 8:1-21
1. U one dane bilo je opet veliko mnoštvo naroda zajedno i nije imalo što jesti. Tada dozva k sebi svoje učenike i reče im:
2. ”Žao mi je naroda. Već su tri dana kod mene i nemaju što jesti.
3. Ako ih pustim da idu gladni kući, klonut će na putu; jer su neki od njih došli izdaleka.”\
4. Učenici mu odvratiše: “Odakle da uzme tko kruha ovdje u pustinji, da ih nasiti?”
5. On ih zapita: “Koliko imate kruhova?” Oni odgovoriše: “Sedam.”
6. Tada zapovjedi da narod posjeda po zemlji. Onda uze sedam kruhova, izreče hvalu Bogu, razlomi kruhove i davaše ih svojim učenicima da dijele. I iznesoše ih pred narod.
7. Imali su i nekoliko ribica. Isus nad njima izreče blagoslov i dade ih razdijeliti.
8. Jeli su i nasitili se. Od komadića što su bili preostali nakupiše još sedam košarica.
9. Bilo ih je oko četiri tisuće. I otpusti ih.
10. Odmah uđe u lađicu sa svojim učenicima i ode u okolicu Dalmanute.
11. Tada dođoše farizeji i počeše se s njim prepirati. Tražili su od njega znak s neba da ga kušaju.
12. Tada on uzdahnu u svojoj nutrini i reče: “čemu ovaj rod traži znak? Zaista kažem vam: Ovomu se rodu ne će dati znak.”
13. Tako ih ostavi, uđe opet u lađicu i ode na drugu obalu.
14. Oni su bili zaboravili uzeti sa sobom kruha. Samo su imali jedan jedini kruh sa sobom u lađici.
15. Tada ih je opominjao i rekao: “Pazite, čuvajte se farizejskoga i Herodova kvasca!”
16. Oni su raspravljali među sobom, jer nisu imali kruha.
17. Isus to opazi i reče im: “Zašto raspravljate o tome da nemate kruha? Zar još uvijek ne razumijete i ne shvaćate? Zar je otvrdnulo vaše srce?
18. Imate oči i zar ne vidite? Imate uši i zar ne čujete? Zar više ne mislite na ono
19. kako sam onda razlomio pet kruhova na pet tisuća? Koliko košarica punih komadića nakupiste tada?” Oni mu odgovoriše: “Dvanćst.”
20. ”I kad razlomih sedam kruhova na četiri tisuće, koliko košarica punih komadića nakupiste?” Oni odgovoriše: “Sedam.”
21. Tada im reče: “Zar još uvijek ne razumijete?”