A A A A A

Ponovljeni Zakon 17:1-20
1. Ne žrtvuj Gospodinu, Bogu svojemu, goveda ni ovce koji na sebi imaju bilo kakvu manu ili bilo kakvo zlo! Jer se to gadi Gospodinu, Bogu tvojemu.
2. Ako se nađu kod tebe, u kojem od tvojih mjesta, što ti ih dade Gospodin, Bog tvoj, čovjek ili žena koji čine što je mrsko Gospodinu, Bogu tvojemu, krše njegov Savez,
3. idu i služe idolima i klanjaju se njima ili suncu, mjesecu ili svoj nebeskoj vojsci, što sam zabranio,
4. i tebi se to javi, onda preslušaj i dobro se raspitaj! Pa ako bude istina i doista je učinjena takva gnusoba u Izrćlu,
5. onda izvedi toga čovjeka ili tu ženu, koji učiniše takvo zlo, pred vrata i kamenuj ih na smrt!
6. Na svjedočanstvo dva ili tri svjedoka neka se pogubi onaj koji je na smrt optužen! Na svjedočanstvo jednoga svjedoka ne smije se pogubiti.
7. Svjedoci neka najprije dignu ruku, da ga ubiju, a onda ostali narod! Tako istrijebi zlo iz svoje sredine!
8. Ako ti bude previše težak koji pravni slučaj: ubojstvo, pitanje vlasništva, zlostavljanje ili koja druga rasprava u kojem od tvojih mjesta, tada ustani i idi na mjesto koje sebi izabere Gospodin, Bog tvoj!
9. Obrati se svećenicima iz Levijeva plemena i sucu koji onda bude! Upitaj ih. Oni će ti stvar rasuditi.
10. Učini onda onako kako ti rasude na mjestu koje izabere Gospodin! Izvrši savjesno sve njihove naputke!
11. Učini po naputku što ti ga dadu, i po presudi što ti je izreknu! Ne odstupaj od onoga što ti kažu, ni lijevo ni desno!
12. Ako bi se tko odupro i ne bi poslušao svećenika, koji ondje obavlja službu Gospodina, Boga tvojega, ili suca, taj čovjek neka pogine! Tako istrijebi zlo iz Izrćla!
13. Sav narod neka to čuje, da se boji i da više ne čini zlo!
14. Kad dođeš u zemlju koju ti daje Gospodin, Bog tvoj, i kad je zaposjedneš i naseliš se u njoj i rekneš: Postavit ću kralja nad sobom kao što ga imaju svi narodi oko mene,
15. tada postavi nad sobom samo onoga za kralja kojega izabere Gospodin, Bog tvoj. Samo zemljaka smiješ postaviti nad sobom za kralja. Inozemca, koji nije tvoj zemljak, ne smiješ postaviti nad sobom.
16. Ali neka drži mnogo konja i neka ne šalje ljude u Egipat da sebi nabavi mnogo konja. Jer vas je Gospodin opomenuo: Ne idite više nikada tim putem!
17. I neka nema mnogo žena, da ne otpadne njegovo srce! I neka ne nagomila sebi mnogo srebra i zlata!
18. čim sjedne na kraljevsko prijestolje, neka sebi nabavi prijepis ovoga zakona iz knjige što je kod svećenika iz Levijeva plemena!
19. Neka ga ima uvijek kod sebe i neka ga čita svaki dan, dok je god živ, da se nauči bojati Gospodina, Boga svojega, i savjesno držati sve odredbe toga zakona i te ustanove!
20. Neka se ne podigne oholo nad svoje zemljake! Neka ne odstupi ni lijevo ni desno od Zakona, da on i njegovi sinovi dugo vladaju nad Izrćlom!

Ponovljeni Zakon 18:1-22
1. Levitski svećenici i sve Levijevo pleme neka nemaju dijela ni baštine u Izrćlu! Neka žive od žrtava Gospodnjih i od onoga što njemu pripada!
2. Neka nemaju baštine među svojim zemljacima: Gospodin je njihova baština, kao što im je Bog obećao.
3. To je pravo koje neka svećenici imaju prema narodu, to jest onome koji prinosi govedo ili ovcu kao žrtvu: neka se da svećeniku plećka, obje vilice i želudac!
4. Nadalje, moraš mu dati prvine svojega žita, vina i ulja i prvine od striženja svojih ovaca.
5. Jer njega izabra Gospodin, Bog tvoj, između svih tvojih plemena, da on i njegovi sinovi uvijek obavljaju svetu službu u ime Gospodnje.
6. Zaputi li se koji levit iz bilo kojega od tvojih mjesta u svemu Izrćlu, gdje boravi, i dođe sa svom željom svojega srca na mjesto koje izabra Gospodin,
7. smije obavljati službu u ime Gospodina, Boga svojega, kao sva njegova braća, leviti, koji su tamo u Gospodnjoj službi.
8. Neka on tada jede jednak dio kao oni, osim onoga što dobije od prodaje svojih očinskih dobara.
9. Kad dođeš u zemlju koju će ti dati Gospodin, Bog tvoj, ne uči se činiti gnusobe onih naroda!
10. Neka se ne nađe kod tebe nitko koji bi pustio da njegov sin ili kći idu kroz oganj; nitko koji bi vračao, ni koji bi gatao, ni koji bi čarao ili bajao;\
11. nitko koji bi gonio duhove; nitko koji bi pitao duha mrtvaca ili vračarskog duha ili se obraćao mrtvima!\
12. Jer se gadi Gospodinu tko se god tim bavi. Zbog tih gnusnosti protjerat će ih ispred tebe Gospodin, Bog tvoj.
13. A ti budi potpuno i sav predan Gospodinu, Bogu svojemu!
14. Jer ti narodi, što ćeš ih protjerati s njihova posjeda, slušaju gatare i vračare. A tebi Gospodin, Bog tvoj, takvo što ne dopušta.
15. Proroka iz tvoje sredine, između braće tvoje, kao što sam ja, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj. Njega slušajte!
16. Upravo za to na dan sastanka na Horebu molio si Gospodina, Boga svojega, kad si tražio: Ne mogu dulje slušati glas Gospodina, Boga svojega, i gledati taj silni oganj. Inače moram umrijeti.
17. Tada mi reče Gospodin: Pravo je što rekoše.
18. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Riječi svoje stavit ću u njegova usta, da im kaže sve što mu zapovjedim.
19. A tko ne posluša mojih riječi, što će ih govoriti u moje ime, toga ću ja sam pozvati za to na odgovornost.
20. A prorok koji se usudi govoriti što u moje ime, što mu nisam naložio da govori, i koji govori u ime bogova, takav prorok neka se pogubi!
21. Ako li pomisliš: Kako ću znati koju riječ nije Gospodin rekao?,
22. onda znaj: Ako se ono što prorok govori u moje ime ne dogodi i ne ispuni, to je riječ koju nije rekao Gospodin. Drsko ju je prorok izgovorio. Ništa ga se ne boj!

Psalmi 37:37-40
37. Promatraj poštena i gledaj čestita jer čovjek mirotvorac ima budućnost!
38. A grješnici će biti svi uništeni, potomstvo zlikovaca bit će istrijebljeno.
39. Od Gospoda dolazi spasenje pravednikâ, on im je branitelj u vrijeme tjeskobe.
40. Gospod ih pomaže i izbavlja, on ih spašava od zlikovaca i čuva ih jer se njemu utekoše.

Izreka 12:20-22
20. Prijevara vlada u srcu onih koji snuju nesreću, a koji savjetuju na dobro, dožive radost.
21. Nikakva nesreća ne dolazi pravedniku, a bezbožnici su puni nesreće.
22. Lažne usne mrske su Gospodinu; tko govori istinu, mio mu je. \

Luki 4:1-30
1. Pun Duha Svetoga vrati se Isus s Jordana i Duh ga odvede u pustinju.
2. Ondje ostade četrdeset dana i kušao ga đavao. Onih dana nije jeo ništa. Kad se oni dani navršiše, ogladnje.
3. Tada mu reče đavao: “Ako si Sin Božji, zapovjedi ovome kamenu da postane kruh!”
4. Isus mu odvrati: “Stoji pisano: Ne živi čovjek samo o kruhu.”
5. Tada ga odvede đavao na visoku goru, pokaza mu u tren oka sva kraljevstva svijeta
6. i reče mu: “Svu ću ovu moć i slavu dati tebi? jer je predana meni i dajem je kome hoću.
7. Ako mi se pokloniš, sve će to biti tvoje.”
8. Isus mu odvrati: “Stoji pisano: Gospodinu, svojemu Bogu, klanjaj se i njemu jedinomu služi!”
9. Tada ga odvede u Jeruzalem, postavi ga navrh Hrama i reče mu: “Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje!
10. Jer stoji pisano: Naložio je anđelima za tebe da te čuvaju.
11. Oni će te nositi na svojim rukama, da ne zapneš nogom o kamen.”
12. Isus mu odvrati: “Kazano je: Ne kušaj Gospodina, svoga Boga!”
13. Kad dovrši đavao sve svoje kušnje, otiđe od njega za neko vrijeme.
14. U sili Duha vrati se Isus u Galileju. Glas o njemu raširio se po svoj okolini.
15. Učio je u tamošnjim sinagogama, i svi su ga slavili.
16. Tako dođe i u Nazaret, gdje je bio odrastao. Po svome običaju otiđe u subotu u sinagogu. Ustade da čita.
17. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On otvori knjigu i nađe mjesto gdje je bilo napisano:
18. ”Gospodnji duh počiva na meni. On me pomaza da nosim radosnu vijest siromasima. Posla me da navješćujem zarobljenima oslobođenje, slijepima vid, da oslobodim potlačene,
19. da proglasim milosnu Gospodnju godinu.”
20. Tada zatvori knjigu, dade je natrag sluzi i sjede. Oči sviju u sinagogi bile su uprte u njega.
21. On im poče govoriti: “Danas se ispuni ova riječ Pisma koju ste upravo čuli.”
22. Svi su mu odobravali i divili se milosnim riječima što su tekle iz njegovih usta. Rekoše: “Nije li ovo Josipov sin?”
23. On im odvrati: “Vi ćete meni bez sumnje reći ovu poslovicu: Liječniče, izliječi sam sebe! Učini i ovdje, u svom zavičaju, velika djela što su se, kako čujemo, dogodila u Kafarnaumu!”
24. Onda nastavi: “Zaista kažem vam: Nijedan prorok nije dobro primljen u svom zavičaju.
25. Kažem vam uistinu: Kad se u Ilijine dane bilo zatvorilo nebo tri godine i šest mjeseci i po svoj zemlji vladala velika glad, tad je bilo mnogo udovica u Izrćlu.
26. Ali ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija, nego k udovici u Sarfati na području Sidona.
27. Tako je bilo i u vrijeme proroka Elizeja mnogo gubavih u Izrćlu. Ali se nijedan od njih ne očisti do Sirca Naamana.”
28. Na te riječi svi se u sinagogi napuniše gnjevom.
29. Ustadoše, istjeraše ga iz grada i odvedoše do ruba gore na kojoj je bio sagrađen njihov grad, da ga bace dolje.
30. Ali on prođe između njih i ode dalje.