A A A A A

Ponovljeni Zakon 15:1-23
1. Svake sedme godine proglasi oprost!
2. Oprost neka bude na ovaj način: Svaki vjerovnik neka oprosti zajam što ga je dao bližnjemu! Neka ne goni svojega bližnjega i brata ako je bio proglašen oprost u čast Gospodinu!
3. Tuđinca smiješ goniti. A što je tvoje u tvojega zemljaka, oprosti mu!
4. Doduše, ne bi trebalo biti siromaha kod tebe, jer te Gospodin obilno blagoslivlja u zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš kao baštinu,
5. samo ako slušaš glas Gospodina, Boga svojega, i držiš savjesno sve zapovijedi što ti ih danas dajem.
6. Jer će te blagosloviti Gospodin, Bog tvoj, kao što ti je obećao; moći ćeš mnogim narodima davati novac u zajam, a sam ne ćeš morati uzimati u zajam, i vladat ćeš mnogim narodima, a nad tobom ne će nitko gospodariti. \
7. Ako se nalazi kod tebe koji siromah, koji god između tvojih zemljaka u kojem tvom mjestu u zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj, onda ne budi tvrda srca i ne zatvaraj svoje ruke pred siromahom, svojim zemljakom!
8. Otvori mu rado svoju ruku i pozajmi mu drage volje što treba u svojoj potrebi!
9. čuvaj se da se ne rodi u tvome srcu opaka misao: Blizu je sedma godina, oprosna godina, i da zlo ne gledaš na siromaha svog zemljaka, pa da mu ne daš ništa! Ako on protiv tebe zazove Gospodina, na tebi je grijeh.
10. Podaj mu rado i ne budi zlovoljan kad mu daješ! Jer će te za taj čin blagosloviti Gospodin, Bog tvoj, u svakom tvom poslu i pothvatu.
11. Siromaha će biti uvijek u zemlji. Zato ti zapovijedam: Otvori rado svoju ruku potrebitom i siromašnom sunarodnjaku u zemlji!
12. Ako ti se proda koji zemljak, Hebrej ili Hebrejka, neka ti služi šest godina! A sedme godine otpusti ga od sebe slobodna!
13. Kad ga otpustiš slobodna, ne otpuštaj ga praznih ruku!
14. Bogato ga daruj darovima od svoje stoke, sa svojega gumna i iz svojega tijeska! čime te blagoslovio Gospodin, Bog tvoj, od toga mu podaj!
15. Pomisli na to da si i ti jednom bio rob u egipatskoj zemlji, i da te izbavio Gospodin, Bog tvoj! Zato ti danas dajem ovu zapovijed.
16. Ako li ti rekne: “Ne ću te ostaviti”, jer te ljubi i rado je u tvojoj kući, jer mu je bilo dobro kod tebe,
17. tada uzmi šilo i probuši mu njime uho na vratima! Neka ti onda bude rob zauvijek. Isto tako učini svojoj sluškinji.
18. A neka ti ne bude teško kad ga otpuštaš! Jer on ti je svojom službom od šest godina prištedio dvostruku najamnikovu plaću. Gospodin će te za to blagosloviti u svemu što radiš.
19. Svaku mušku prvinu među svojim govedima i ovcama posveti Gospodinu, Bogu svojemu! Ne radi s prvijencem svojih goveda i ne striži prvijenca svojih ovaca!
20. Pred Gospodinom, Bogom svojim, jedi ih ti i tvoja obitelj svake godine na mjestu koje sebi izabra Gospodin, Bog tvoj!
21. Ako li je na njima koja mana, ako su hromi ili slijepi, ili imaju bilo koju zlu manu, ne smiješ ih žrtvovati Gospodinu, Bogu svojemu.
22. A u svom mjestu smiješ ih jesti; smiju ih jesti nečisti i čisti, kao meso gazele i jelena.\
23. Samo krvi njihove ne smiješ jesti. Izlij je na zemlju kao vodu!

Ponovljeni Zakon 16:1-22
1. Pazi na mjesec abib i svetkuj Pashu u čast Gospodinu, Bogu svojemu! Jer te u mjesecu abibu izveo Gospodin, Bog tvoj, noću iz Egipta.
2. Zakolji kao pashalnu žrtvu u čast Gospodinu, Bogu svojemu, ovce i goveda na mjestu koje izabere Gospodin za prebivalište svom imenu!
3. Ne jedi s njom ništa kvasno! Sedam dana jedi s njom beskvasne kruhove, kruh nevolje, jer si u nagloj hitnji izišao iz egipatske zemlje, da se spominješ dana izlaska iz egipatske zemlje dok si god živ!
4. Sedam dana ne smije se naći u tebe nikakav kvasac, u cijelom tvom području. Od mesa što ga žrtvuješ navečer prvoga dana ne smije preostati ništa do jutra.
5. Ne smiješ žrtvovati pashalno janje u kojem od svojih mjesta, što ti ih dade Gospodin, Bog tvoj,
6. nego samo na mjestu koje izabere Gospodin, Bog tvoj, za prebivalište svojemu imenu. Tamo kolji pashalno janje navečer o sunčanom zalasku, u vrijeme kad si izišao iz Egipta!
7. Peci i jedi ga na mjestu koje izabere sebi Gospodin, Bog tvoj! Drugoga jutra se možeš vratiti kući.
8. Šest dana jedi beskvasni kruh! Sedmoga dana neka bude svečani sastanak u čast Gospodinu, Bogu tvojemu! Tada ne smiješ obavljati nikakva posla.
9. Izbroji sebi sedam tjedana! Od dana kad se stavi srp na žito, počni brojiti sedam tjedana!
10. Tada svetkuj blagdan Tjedana u čast Gospodinu, Bogu svojemu, s dragovoljnim darovima, što ih daruje tvoja ruka koliko god može, kako te blagoslovi Gospodin, Bog tvoj!
11. Veseli se na mjestu koje izabra Gospodin, Bog tvoj, kao prebivalište svojemu imenu, pred Gospodinom, Bogom svojim, ti, tvoj sin i kći, tvoj sluga i sluškinja, levit koji živi u tvojim mjestima i stranac, udovica i sirota koji stanuju kod tebe!
12. Pomisli na to da si ti bio rob u Egiptu! Zato drži savjesno ove zakone!
13. Sedam dana svetkuj blagdan Sjenica, kad sabereš prihod s gumna i iz svojega tijeska!
14. Veseli se u taj blagdan, ti, tvoj sin i kći, tvoj sluga i sluškinja, levit i stranac, udovica i sirota koji borave u tvojim mjestima!
15. Sedam dana svetkuj blagdan u čast Gospodinu, Bogu svojemu, na mjestu što ga izabere Gospodin! Jer Gospodin, Bog tvoj, blagoslovit će te kod cijele tvoje žetve i kod svih tvojih poslova. Zato budi veseo!
16. Triput u godini neka se prikažu svi tvoji muškarci pred Gospodinom, Bogom tvojim, na mjestu koje sebi izabere: na blagdan Beskvasnih kruhova, na blagdan Tjedana i na blagdan Sjenica! Nitko neka se ne prikaže pred Gospodinom praznih ruku!
17. Svaki neka donese što može dati, kako te je blagoslovio Gospodin, Bog tvoj!
18. Postavi sebi suce i glavare u svim mjestima što ti ih dade Gospodin, Bog tvoj, za svako tvoje pleme, da sude pravedno narodu!
19. Ne iskrivljuj pravice! Ne gledaj na osobu i ne primaj mita! Jer mito zasljepljuje oči najmudrijima i izvrće riječi pravednima.
20. Imaj jedino i samo pravicu pred očima, da dugo živiš i zaposjedneš zemlju koju ti dade Gospodin, Bog tvoj!
21. Ne sadi sebi svetoga drveta uz žrtvenik Gospodina, Boga svojega, što ćeš ga podići!
22. Ne postavljaj sebi idolskih likova, jer su odurni Gospodinu, Bogu tvojem!

Psalmi 37:30-36
30. Pravednikova usta govore mudrost i njegov jezik kazuje pravo.
31. Zakon njegova Boga je njemu u srcu, njegovi koraci ne će se pokolebati.
32. Zlikovac vreba pobožnika i smišlja da ga ubije.
33. Ali ga Gospod ne pripušta njegovoj ruci, ne dopušta da ga osude na sudu.
34. Uzdaj se u Gospoda i drži se puta njegova, on će te uzvisiti i baštinit ćeš zemlju, vidjet ćeš propast bezbožnika.
35. Vidjeh zlikovca puna obijesti koji se raširio kao krošnjato drvo; \
36. ali prođe, i evo nema ga više, tražim ga, ali ga ne nađoh.

Izreka 12:17-19
17. Tko govori istinu, kazuje što je pouzdano; lažljiv svjedok donosi samo prijevaru. \
18. Govor nekih probada kao ubodi mača, a jezik mudrih donosi iscjeljenje.
19. Istinita usta stoje dovijeka, a lažan jezik samo jedan čas.

Luki 3:1-38
1. Bilo je u petnćstoj godini vladanja cara Tiberija. Poncije Pilat bio je upravitelj u Judeji, Herod četverovlasnik u Itureji i u Trahonitidskoj pokrajini, Lizanija četverovlasnik u Abileni.
2. Veliki svećenici bili su Ana i Kajfa. Tada dođe Božja riječ Ivanu, Zaharijinu sinu, u pustinji.
3. On prođe svu okolinu Jordana, i propovijedao je krštenje obraćenja za oproštenje grijehâ,
4. kako stoji napisano u knjizi govorâ proroka Izaije: “Glas onoga što viče u pustinji: Pripravite Gospodnji put, poravnajte njegove staze!
5. Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne; što je krivo neka bude pravo, što je neravno neka bude ravan put! \
6. I svako će tijelo vidjeti Božje spasenje.”
7. A ovako je on govorio mnoštvu što je dolazilo da ih krsti: “Leglo zmijsko, tko vam je kazao da biste mogli umaći gnjevu što dolazi?
8. Rodite plodovima dostojnim obraćenja! Ne govorite u sebi: Bog može Abrahamu podići djecu iz ovoga kamenja!
9. Već je sjekira položena na korijen drveća. Svako drvo koje ne rađa dobra roda, siječe se i baca u oganj.”
10. Tada ga upitaše ljudi: “Što da činimo?”
11. On im odgovori: “Tko ima dvoje haljine neka da jednu onome koji nema nijednu; i tko ima hrane, neka čini isto tako!”\
12. I dođoše carinici da ih krsti. Upitaše ga: “Učitelju, što da činimo?”
13. On im odgovori: “Ne tražite više nego što vam je određeno!”
14. Isto ga tako upitaše vojnici: “Što da mi činimo?” Odgovori im: “Nikomu ne činite sile ni prijevare, i budite zadovoljni svojom plaćom!”
15. Narod je bio u napetosti. Svi su mislili u sebi, da nije možda Ivan Mesija?
16. A Ivan izjavi svima: “Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan koji je moćniji od mene. Ja nisam dostojan odriješiti remenja na njegovoj obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
17. Vijačom u ruci očistit će svoje gumno; pšenicu će skupiti u svoju žitnicu, a pljevu će sažeći u neugasivu ognju.”\
18. Još je dao mnoge druge opomene narodu i navješćivao mu radosnu vijest.
19. četverovlasnik Herod, kojega je Ivan bio ukorio zbog Herodijade, žene njegova brata, i zbog svih drugih sramota,
20. doda povrh svega toga i ovo: baci Ivana u tamnicu.
21. Kad se krstio sav narod, također i Isus primi krštenje. Dok se molio, otvori se nebo.
22. Duh Sveti siđe na nj u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: “Ti si moj ljubljeni Sin, koji si mi po volji.”
23. Kad je Isus počeo svoje djelo, imao je oko trideset godina. Smatrali su ga Josipovim sinom. Ovaj je bio Elijev sin, ovaj Matatov,
24. ovaj Levijev, ovaj Malkijev, ovaj Janejev, ovaj Josipov,
25. ovaj Matatijin, ovaj Amosov, ovaj Nahumov, ovaj Heslijev, ovaj Nagajev,
26. ovaj Mahatov, ovaj Matatijin, ovaj Šimejev, ovaj Josehov, ovaj Jodin,
27. ovaj Johananov, ovaj Resin, ovaj Zorobabelov, ovaj Šealatijelov, ovaj Nerijev,
28. ovaj Malkijev, ovaj Adijev, ovaj Kosamov, ovaj Elmadamov, ovaj Erov,
29. ovaj Jošuin, ovaj Eliezerov, ovaj Jorimov, ovaj Matatov, ovaj Levijev,
30. ovaj Šimunov, ovaj Judin, ovaj Josipov, ovaj Jonamov, ovaj Eliakimov,
31. ovaj Melejin, ovaj Menin, ovaj Matatin, ovaj Natanov, ovaj Davidov,
32. ovaj Jišajev, ovaj Obedov, ovaj Boazov, ovaj Salin, ovaj Nahšonov,
33. ovaj Aminadabov, ovaj Adminov, ovaj Arnijev, ovaj Hesronov, ovaj Peresov, ovaj Judin,
34. ovaj Jakovljev, ovaj Izakov, ovaj Abrahamov, ovaj Terahov, ovaj Nahorov,
35. ovaj Sarugov, ovaj Reuov, ovaj Pelegov, ovaj Eeberov, ovaj Šelahov,
36. ovaj Kenanov, ovaj Arpakšadov, ovaj Šemov, ovaj Noin, ovaj Lamekov,
37. ovaj Metušalahov, ovaj Henokov, ovaj Jeredov, ovaj Mahalalelov, ovaj Kenanov,
38. ovaj Enošov, ovaj Setov, ovaj Adamov, ovaj Božji.