A A A A A

Ponovljeni Zakon 1:1-27
1. Ovo su govori što ih održa Mojsije pred svim Izrćlom s one strane Jordana, u pustinji, u Arabi, naprema Sufu, između Parana, Tofela, Labana, Hazerota i Di Zahaba.
2. Jedanćst je dana hoda od Horeba preko gore Seira do Kadeš Barnee.
3. Prvoga dana jedanćstoga mjeseca u četrdesetoj godini govorio je Mojsije sinovima Izrćlovim sve što mu je bio Gospodin zapovjedio za njih.
4. Nakon što je bio porazio amorejskoga kralja Sihona, koji je živio u Hešbonu, i bašanskog kralja Oga, koji je živio u Aštarotu i Edreju,
5. poče Mojsije s one strane Jordana, u moapskoj zemlji, razlagati zakon ovako:
6. ”Gospodin, Bog naš, ovako nam je na Horebu govorio: Dosta ste dugo boravili na toj gori.
7. Podignite se i pođite k pogorju Amorejaca i k svim njihovim susjedima u Arabi, na pogorju i u Šefeli i u Negebu i na morskoj obali, u zemlju Kanaanaca i k Libanonu do velike rijeke, do Eufrata!
8. Eto, tu zemlju predajem vama. Uđite u nju i zauzmite tu zemlju! Gospodin se zakleo vašim ocima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je dati njima i njihovim potomcima.
9. Onda vam rekoh: Ne mogu za vas sam skrbiti.
10. Gospodin, Bog vaš, umnožio vas je tako da vas je danas kao i zvijezda na nebu.
11. Gospodin, Bog vaših otaca, neka vas umnoži još tisuću puta više i neka vas blagoslovi, kako vam je obećao!
12. Ali kako da posve sam nosim teret i breme što ga na mene tovarite, i da rješavam vaše nesuglasice?
13. Predložite za svako od svojih plemena mudre, razborite i iskusne ljude, da vam ih postavim za starješine!
14. Nato mi odgovoriste: Dobro je što misliš učiniti.
15. Tada izabrah od vaših plemenskih glavara mudre i iskusne ljude i postavih vam ih za starješine: za tisućnike, za stotnike, za pedesetnike i za desetnike, nadalje postavih pisare za vaša plemena.
16. U isto vrijeme dadoh vašim sucima ovaj naputak: Saslušavajte obje strane svoje braće! Sudite pravo svakomu, bio brat ili stranac!
17. Budite nepristrani na sudu! Saslušajte i maloga i velikoga! Ne bojte se nikoga! Jer sudac zastupa Božje mjesto. Ako li vam je koji pravni slučaj pretežak, predložite ga meni, da ga istražim!
18. Tako vam onda dadoh naputak za sve što trebate činiti.
19. Potom otiđosmo od Horeba i prijeđosmo svu onu veliku i strašnu pustinju, koju ikad vidjeste, idući na pogorje Amorejaca, kao što nam je bio zapovjedio Gospodin, Bog naš. I dođosmo do Kadeš Barnee.
20. Tada vam rekoh: Dođoste, eto, do pogorja Amorejaca, što nam ga Gospodin, Bog naš, želi dati.
21. Gle, Gospodin, Bog tvoj, dao ti je tu zemlju! Pođi, uzmi je u svoj posjed, kao što ti je zapovjedio Gospodin, Bog tvojih otaca! Ne boj se i ne plaši se!
22. Tada svi pristupiste k meni i rekoste: Poslat ćemo pred sobom nekoliko ljudi, da nam istraže zemlju i da nam jave za put kojim ćemo ići, i za gradove u koje ćemo doći.
23. Ja sam bio s prijedlogom sporazuman i izabrao sam između vas dvanćst ljudi, iz svakoga plemena po jednoga.
24. Oni krenuše na put, gore u pogorje, stigoše do eškolske doline i razgledaše zemlju.
25. Uzeše sa sobom ploda one zemlje i donesoše nam ga. Onda nam dadoše ovaj izvještaj: Lijepa je zemlja koju će nam dati Gospodin, Bog naš.
26. Ipak ne htjedoste ići, nego se usprotiviste zapovijedi Gospodina, Boga svojega.
27. I mrmljali ste u svojim šatorima ovako: U zloj namjeri odvede nas Gospodin iz egipatske zemlje, da nas preda u ruke Amorejcima, da nas oni unište.

Ponovljeni Zakon 2:1-37
1. Nato se vratismo u pustinju prema Crvenom moru, kao što mi je bio Gospodin zapovjedio. Dugo putovasmo oko gore Seira.
2. Tada mi reče Gospodin:
3. Dosta ste već dugo obilazili tu goru. Okrenite se sada na sjever!
4. Narodu daj ovaj naputak: Sada prolazite kroz područje svoje braće, Ezavovih sinova, koji prebivaju u Seiru. Oni vas se boje. Ali vi se dobro čuvajte
5. da ne zametnete boja s njima. Jer ne ću vam ništa dati od njihove zemlje, ni stope, jer sam Ezavu dao u posjed Seir.
6. Kupujte od njih hranu za novce; i pitku vodu kupujte od njih za novce!\
7. Ipak te Gospodin, Bog tvoj, blagoslivljao u svemu što si poduzimao. On se zauzimao za te na putovanju kroz tu veliku pustinju. četrdeset je već godina što je s tobom Gospodin, Bog tvoj. Ništa ti nije nedostajalo.
8. I tako prođosmo pokraj svoje braće, Ezavovih sinova, cestom Arabom pokraj Elata i Esion Gebera, onda zaokrenusmo i udarismo putem prema moapskoj pustinji.
9. Tada mi zapovjedi Gospodin: Ne napadaj Moapce! Ne zameći boja s njima! Jer ti ne ću dati od njihove zemlje ništa u posjed. Jer dadoh područje Ar u posjed Lotovim sinovima.
10. Prije su prebivali tamo Emijci, narod velik, mnogobrojan, visoka rasta kao Anakovi sinovi.
11. Oni su pripadali Refaimcima kao Anakovi sinovi, ali Moapci su ih zvali Emijci.
12. U Seiru su prije prebivali Horijci. A Ezavovi ih sinovi protjeraše i uništiše, i naseliše se na njihovo mjesto, kao što učini Izrćl sa zemljom koju im dade Gospodin u posjed.
13. A sada se dignite i prijeđite preko potoka Zereda!
14. Vrijeme našega putovanja od Kadeš Barnee do prijelaza preko potoka Zereda potrajalo je trideset i osam godina. Sav naraštaj ljudi sposobnih za vojsku bio je, međutim, izumro u taboru, kao što im je bio Gospodin zakletvom zaprijetio.
15. Ruka je Gospodnja bila naime protiv njih, da ih do posljednjega čovjeka istrijebi iz tabora.
16. Kad svi ti ljudi sposobni za vojsku pomriješe u narodu,
17. Gospodin mi reče:
18. Ti ćeš, eto, kod Ara proći kroz moapsko područje
19. I doći ćeš u blizinu sinova Amonovih. Ne napadaj ih i ne zameći boja s njima! Jer od zemlje Amonovih sinova ne dam ti ništa u posjed, jer je dadoh u posjed Lotovim sinovima.
20. I za nju se misli da je zemlja Rafaimaca. Nekad su u njoj prebivali Rafaimci, kojima su Amonci dali ime Zamzumijci.
21. Bio je to narod velik, mnogobrojan, visoka rasta kao sinovi Anakovi. Gospodin ih je bio uništio pred njima, pa oni zauzeše njihovu zemlju i naseliše se na njihovo mjesto.
22. Tako je bio učinio i s Ezavovim sinovima, koji prebivaju u Seiru. Nakon što je bio pred njima istrijebio Horijce, zauzeše oni njihovu zemlju i ostadoše tamo na njihovu mjestu do dana današnjega.
23. Također Avijce, koji su do Gaze prebivali u dvorcima, istrijebiše Kaftorci, koji dođoše iz Kaftora i naseliše se na njihovo mjesto.
24. Dignite se i prijeđite preko potoka Arnona. Gle, dajem ti u ruke Amorejca Sihona, hešbonskoga kralja, i njegovu zemlju. Počni osvajati i zarati na nj!
25. Od danas rasprostirem strah i trepet pred tobom kod svih naroda pod cijelim nebom. čim samo čuju za te, zadrhtat će i prepast će se.
26. Tada pošaljem poslanike iz pustinje k Sihonu, hešbonskom kralju, s mirnom ponudom:
27. Htio bih proći kroz tvoju zemlju. Ali ću uvijek ostati na cesti, ne ću skretati ni desno ni lijevo.
28. Hranu mi prodaj za novce; i pitku vodu daj mi za novce! Ja ću samo proći.\
29. To mi dopustiše i Ezavovi sinovi koji stanuju u Seiru, i Moapci koji prebivaju u Aru. Moj je cilj da prijeđem preko Jordana u zemlju koju nam želi dati Gospodin, Bog naš.
30. Ali Sihon, hešbonski kralj, ne htjede nam dopustiti prolaza. Jer Gospodin, Bog tvoj, bio je učinio te otvrdnu njegov duh i njegovo srce posta uporno, da ga preda u tvoje ruke, kao što je danas.
31. Tada mi reče Gospodin: Eto, počeo sam ti već predavati Sihona i njegovu zemlju. Idi za tim da njegovu zemlju uzmeš u posjed!
32. I kad je Sihon s cijelim svojim narodom izišao u Jahasu protiv nas u boj,
33. dade ga Gospodin, Bog naš, u naše ruke. Pobismo njega, njegove sinove i sav njegov narod.
34. Ujedno osvojismo sve gradove i izvršismo prokletstvo na svakom gradu, na muževima, ženama i djeci. Ne pustismo da nam itko umakne.
35. Zadržasmo za sebe samo stoku i plijen iz gradova što ih osvojismo.
36. Od Aroera na obali Arnona i od grada u dolini pa sve do Gileada nije bilo tvrda mjesta što ga ne bismo mogli osvojiti. Sve nam to dade u naše ruke Gospodin, Bog naš.
37. Ipak, zemlju Amonovih sinova, cijelo područje na strani Jaboka, s gradovima u pogorju, nisi dotakao, točno kako je zapovjedio Gospodin, Bog naš.

Psalmi 36:1-6
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Od Davida, sluge Gospodnjega.
2. Glas Božji nad grijehom zlikovca sačuvan je usred moga srca, nema straha Božjeg u njegovim očima,
3. jer vlastitim očima on sam sebi previše laska da ne bi otkrio svoju krivnju i da je zamrzi.
4. Riječi su njegovih usta opačina i prijevara! On je prestao biti mudar i dobar.
5. Na svojoj postelji smišlja bezakonje, kreće se zlim putem, ne preza pred zloćom.
6. Gospode, do neba je uzvišena tvoja milost, a tvoja vjernost do oblaka.

Izreka 12:4-6
4. Vrijedna je žena kruna svome mužu; zla je kao crvotočina u njegovim kostima. \
5. Pravednikovo mišljenje ide samo za pravdom; spletke bezbožnika samo za prijevarom. \
6. Riječi bezbožnika vrebaju krv, a usta pravednika ih spašavaju.

Marku 16:1-20
1. Pošto prođe subota, kupiše Marija Magdalena, Marija, Jakovljeva majka, i Saloma mirisâ, da pođu i da ga pomažu.
2. Vrlo rano prvog dana u tjednu dođoše na grob, kad je sunce upravo izašlo.
3. Govorile su među sobom: “Tko će nam odvaliti kamen s grobnoga ulaza?”
4. Kad su pogledale, vidješe da je kamen već odvaljen. Bio je naime vrlo velik.
5. Uđoše u grob i vidješe mladića u bijeloj haljini gdje sjedi s desne strane, i vrlo se uplašiše.
6. A on im reče: “Ne bojte se! Tražite Isusa Nazarećanina, Raspetoga. Uskrsnuo je, nije ovdje. Evo, ovdje je mjesto kamo su ga bili položili.
7. Sad idite i javite njegovim učenicima, posebno Petru: On ide pred vama u Galileju. Tamo ćete ga vidjeti kao što vam reče.”
8. One izađoše i otrčaše od groba, jer ih obuze strah i trepet. Nikome ništa ne kazaše o tom, jer su se bojale.
9. Nakon što je rano prvog dana u tjednu uskrsnuo, Isus se ukazao najprije Mariji Magdaleni, iz koje je bio istjerao sedam đavola.
10. Ona ode i javi onima što su bili s njim, a koji su tugovali i plakali.
11. Kad su oni čuli da je živ i da se njoj ukazao, nisu vjerovali.
12. Potom se u drugom obličju ukaza dvojici od njih na putu, kad su išli u selo.
13. I oni odoše i javiše ostalima. Ali ni njima nisu vjerovali.
14. Najposlije se ukaza jedanćstorici, kad su bili za stolom. Prekori ih zbog njihove nevjere i tvrdoće njihova srca, što nisu povjerovali onima koji su ga vidjeli da je uskrsnuo.
15. Tada im reče: “Idite u sav svijet i propovijedajte evanđelje svim stvorenjima!
16. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se; a tko ne uzvjeruje, osudit će se.\
17. One koji vjeruju pratit će ova čudesa: u moje ime izgonit će đavle, govorit će novim jezicima.
18. Uzimat će zmije u ruke i ako otrov smrtonosan popiju, ne će im nauditi. Na bolesnike će stavljati ruke i oni će ozdravljati.”
19. Nakon što im je Gospodin Isus to rekao, bi uzet u nebo, i sjede Bogu s desne strane.
20. A oni odoše i stadoše posvuda propovijedati. Gospodin je djelovao s njima i potvrđivao njihovu riječ čudesima što su slijedila.