English
A A A A A

Brojeva 1:1-54
1. Prvoga dana drugoga mjeseca, u drugoj godini po izlasku iz egipatske zemlje, dade Gospodin u Sinajskoj pustinji, u Šatoru svjedočanstva ovaj nalog:
2. ”Izbrojite svu općinu sinova Izrćlovih po plemenima i njihovim obiteljima tako da izbrojite imena svih muških osoba, glavu po glavu!
3. Od dvadeset godina i više izbrojite, ti i Aron, sve koji mogu ići na vojsku u Izrćlu, po njihovim četama.
4. S vama neka bude po jedan muž od svakoga plemena, koji je poglavar svoje obitelji.
5. Ovo su imena muževa koji neka vas pomažu: Od Rubena Elisur, sin Šedeurov;\
6. od Šimuna Šelumiel, sin Surišadajev;\
7. od Jude Nahšon, sin Aminadabov;\
8. od Jisakara Netanćl, sin Suarov;\
9. od Zebulona Eliab, sin Helonov;\
10. od sinova Josipovih: od Efraima Elišama, sin Amihudov; od Manašea Gamliel, sin Pedahsurov;\
11. od Benjamina Abidan, sin Gidonijev;\
12. od Dana Ahiezer, sin Amišadajev;\
13. od Ašera Pagiel, sin Okranov;\
14. od Gada Elijasaf, sin Deuelov;\
15. od Naftalija Ahira, sin Enanov.”
16. To su oni koji su bili pozvani iz općine. Bili su knezovi svojih očinskih plemena, poglavari tisućnija Izrćlovih.
17. Nato Mojsije i Aron pozvaše te muževe, koji su im bili označeni po imenu.
18. Tada oni prvoga dana drugoga mjeseca sabraše svu općinu i izbrojiše ih po plemenima i njihovim obiteljima, tako da su izbrojili imena od dvadeset godina naviše, glavu po glavu.
19. Kako je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju, tako ih on izbroji u Sinajskoj pustinji.
20. Sinova Rubena, prvorođenca Izrćlova, po njihovim koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji po imenima, s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku.
21. Izbrojenih od plemena Rubenova bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
22. Sinova Šimunovih po njihovim koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
23. izbrojenih od plemena Šimunova bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
24. Sinova Gadovih po njihovim koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
25. izbrojenih od plemena Gadova četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset.
26. Sinova Judinih po njihovim koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
27. izbrojenih od plemena Judina sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
28. Sinova Jisakarovih po njihovim koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
29. izbrojenih od plemena Jisakarova pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
30. Sinova Zebulunovih po njihovim koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
31. izbrojenih od plemena Zebulunova pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
32. Sinova Josipovih: sinova Efrajimovih po koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
33. izbrojenih od plemena Efrajimova četrdeset tisuća i pet stotina.
34. Sinova Manašeovih po koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
35. izbrojenih od plemena Manašeova trideset i dvije tisuće i dvije stotine.
36. Sinova Benjaminovih po koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
37. izbrojenih od plemena Benjaminova trideset i pet tisuća i četiri stotine.
38. Sinova Danovih po koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
39. izbrojenih od plemena Danova šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
40. Sinova Ašerovih po koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
41. izbrojenih od plemena Ašerova četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
42. Sinova Naftalijevih po koljenima, obiteljima i domovima, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina naviše, što su mogli ići na vojsku,
43. izbrojenih od plemena Naftalijeva pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
44. To su izbrojeni što su ih izbrojili Mojsije i Aron uz pomoć Izrćlovih knezova, kojih je bilo dvanćst, po jedan za svako pleme.
45. Izbrojeni su bili po svojim obiteljima svi sinovi Izrćlovi od dvadeset godina naviše, svi što su mogli ići na vojsku.
46. Svih izbrojenih bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
47. A leviti po plemenu i obiteljima nisu bili ubrojeni među njih.
48. Gospodin je naime bio zapovjedio Mojsiju:
49. Plemena Levijeva nemoj brojiti među njih! Ne uzimaj njegova broja s ostalim sinovima Izrćlovim!
50. Nego postavi levite nad prebivalištem zakona i nad svim njegovim posuđem, i nad svim što njemu pripada! Oni neka prenose Šator i sve njegovo posuđe! Zato neka tabore oko šatora!
51. Kad treba prenositi Šator, neka ga leviti stave, a kad Šator treba stati, neka ga leviti postave! Tko nije levit, a približi mu se, neka se pogubi!
52. Dok ostali sinovi Izrćlovi tabore svaki u svom taboru, i svaki kod svoje zastave po svojim četama,
53. neka leviti tabore oko prebivališta Zakona! Tad ne će provaliti gnjev na općinu sinova Izrćlovih. Samo leviti smiju obavljati službu kod prebivališta svjedočanstva.
54. Sinovi Izrćlovi učiniše tako. Oni su se ravnali sasvim po onom što je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju.

Brojeva 2:1-34
1. Gospodin dade Mojsiju i Aronu nalog:
2. ”Sinovi Izrćlovi neka taboruju svaki kod svoje zastave, kod bojnih znakova svojega plemena! Tabor neka se postavi uokolo na nekoj udaljenosti od Šatora svjedočanstva!
3. Sprijeda, prema istoku, neka taboruje zastava tabora Judina po svojim četama; vođa Judinih sinova neka bude Nahšon, sin Aminadabov;\
4. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
5. Do njega neka taboruje pleme Jisakarovo; vođa Jisakarovih sinova neka bude Netanel, sin Suarov;\
6. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
7. Onda pleme Zebulunovo; vođa Zebulunovih sinova neka bude Eliab, sin Helonov;\
8. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
9. Svih ljudi u taboru Judinu bilo je stotinu osamdeset i šest tisuća i četiri stotine po njihovim četama. Oni neka idu prvi!
10. Na jugu neka taboruje zastava tabora Rubenova po svojim četama; vođa Rubenovih sinova neka bude Elisur, sin Šedeurov;\
11. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
12. Do njega neka taboruje Šimunovo pleme; vođa Šimunovih sinova neka bude Šelumiel, sin Surišadajev;\
13. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
14. Onda pleme Gadovo; vođa Gadovih sinova neka bude Elijasaf, sin Deuelov;\
15. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, bilo je četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset.
16. Svih izbrojenih ljudi u taboru Rubenovu bilo je sto pedeset jedna tisuća i četiri stotine i pedeset po njihovim četama. Oni neka idu drugi!
17. Potom neka ide Šator svjedočanstva s taborom levita usred ostalih tabora! Kako taboruju, tako neka idu, svaki na svom mjestu i pod svojom zastavom!
18. Na zapadu neka taboruje zastava Efrajimova tabora po svojim četama; vođa Efrajimovih sinova neka bude Elišama, sin Amihudov:\
19. a njegove vojske, izbrojenih ljudi, bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.
20. Do njega onda pleme Manašeovo; vođa Manašeovih sinova Gamliel, sin Pedahsurov;\
21. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, bilo je trideset i dvije tisuće i dvije stotine.
22. Onda pleme Benjaminovo; vođa Benjaminovih sinova Abidan, sin Gidonijev;\
23. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, trideset i pet tisuća i četiri stotine.
24. Svih u taboru Efraimovu izbrojenih ljudi bilo je sto i osam tisuća i sto po njihovim četama. Oni neka idu treći!
25. Na sjeveru neka taboruje zastava Danova tabora po svojim četama; vođa Danovih Ahiezer, sin Amišadajev;\
26. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
27. Do njega neka taboruje Ašerovo pleme; vođa Ašerovih sinova neka bude Pagiel, sin Okranov;\
28. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
29. Onda Naftalijevo pleme; vođa Naftalijevih sinova Ahira, sin Enanov;\
30. a njegove vojske, ljudi izbrojenih, pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
31. Svih u taboru Danovu izbrojenih ljudi bilo je sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Oni neka idu najposlije uz svoje zastave!”
32. To su sinovi Izrćlovi, izbrojeni po svojim obiteljima. Svih izbrojenih u taborima po njihovim četama bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
33. Leviti nisu bili brojani među Izrćlove sinove, kao što je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju.
34. I učiniše sinovi Izrćlovi sve onako kako je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju: tako se utaboriše po svojim zastavama, tako su išli, svaki po svojem plemenu i svojoj obitelji.

Psalmi 29:7-11
7. čuj! Gospod sipa ognjeni plamen!
8. čuj! Gospod potresa pustinju! Gospod trese pustinju Kadeš.
9. Gospodnji glas čini da se košute prerano mlade i da se njišu hrastovi. U njegovu Hramu svi mu kliču: “Slava!”
10. Gospod stoluje nad potopom! Gospod kralj je ustoličen dovijeka!
11. Gospod daje snagu svome narodu. Gospod svoj narod mirom blagoslivlja.

Izreka 10:26-29
26. Što je ocat zubima i dim očima to je lijenčina svojemu gospodaru.
27. Strah Gospodnji produljuje dane života, a bezbožnicima se godine skraćuju.
28. Nada se pravednikova pretvara u radost, a nadanje se bezbožnika razbija.
29. Onome koji hodi u nedužnosti, Gospodin je obrana, a bezbožnicima propast.

Marku 7:14-37
14. Tada Isus dozva opet narod i reče mu: “Poslušajte me svi i razumijte!
15. Ono što izvana ulazi u čovjeka ne može ga učiniti nečistim; samo ono što izlazi iz čovjeka čini ga nečistim.”\
16. ***
17. Kad se povukao od naroda u kuću, upitaše ga njegovi učenici za prispodobu.
18. Odgovori im: “Zar ste i vi još tako nerazumni? Ne shvaćate li da ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga učiniti nečistim?
19. Jer mu ne dolazi u srce, nego u želudac i ide svojim naravnim putem.” Tako on proglasi čistim sva jela.
20. ”A što”, nastavi on, “izlazi iz čovjeka, to čini čovjeka nečistim.
21. Jer iz nutrine, iz ljudskih srdaca, dolaze zle misli, blud, krađa, umorstvo,
22. preljub, lakomost, pakost, lukavstvo, razuzdanost, zavist, psovka, oholost, bezumlje.
23. Sve to zlo izlazi iznutra i čini čovjeka nečistim.”
24. Otišavši odatle, zaputi se u područje Tira. Uđe u jednu kuću i ne htjede da bude prepoznat. Ali ipak nije mogao ostati sakriven.
25. Jer čim je za njega čula žena kojoj je kći bila opsjednuta od nečistoga duha, odmah dođe i baci mu se pred noge.
26. Ta je žena bila poganka i rodom Sirofeničanka. Ona ga zamoli da istjera đavla iz njezine kćeri.
27. On joj odvrati: “Pusti da se najprije nasite djeca; jer nije pravo uzimati kruh od djece i bacati ga psićima.”\
28. ”Da, Gospodine”, odvrati mu ona, “ali psići pod stolom dobiju ipak od dječjih mrvica.”
29. Tada joj reče: “Zbog te riječi idi; zao duh je izašao iz tvoje kćeri.”\
30. Ona ode kući i nađe dijete gdje leži na postelji. Zao duh je bio izašao.
31. On ode opet iz područja Tira i dođe preko Sidona na Galilejsko more, posred područja Dekapolisa.
32. Tada donesoše k njemu gluhonijema i zamoliše da stavi na nj ruku.
33. On ga uze iz naroda nasamo, stavi mu svoje prste u uši i pljuvačkom se dotače njegova jezika.
34. Tada, uzdahnuvši, pogleda na nebo i reče mu: “Effata”, to jest: “Otvori se!”
35. Odmah se otvoriše njegove uši. Sveza njegova jezika razriješi se i mogao je lijepo govoriti.
36. A on im zabrani kazivati ikome išta o tom. Ali što im je on strože zabranjivao, to su oni još revnije pripovijedali.
37. Vrlo zadivljeni govorili su: “On čini sve dobro: gluhima daje da čuju i nijemima da govore.”