A A A A A

Izlaska 27:1-21
1. Onda podigni žrtvenik od drveta bagrema, pet lakata dug i pet širok! Žrtvenik mora biti četvrtast i tri lakta visok.
2. Stavi mu na četiri ugla rogove! Rogovi neka čine jednu cjelinu s njim. I okuj ga u mjed!
3. I lonce za skupljanje pepela, lopatice, kotliće, vilice i kliješta, sve mu posude načini od mjedi!
4. Onda mu načini mrežastu rešetku od mjedi i stavi na rešetku četiri koluta od mjedi, na četiri njezina ugla.
5. Pričvrsti je ispod ophodnog stupnja žrtvenika odozdo, tako da rešetka dopire sve do pola visine žrtvenika!
6. Načini za žrtvenik poluge od drveta bagrema i okuj ih u mjed!
7. Te će se poluge utaknuti u kolutove, tako da budu poluge s obje strane žrtvenika, kada se nosi.
8. Načini ga od dasaka tako da bude šupalj! Kao što ti je pokazano na gori, tako trebaju načiniti.
9. Dvorište šatora načini ovako: na južnoj strani neka budu zavjese za dvorište od lana, sto lakata duge za ovu stranu!
10. Uz to dvadeset stupova s dvadeset njihovih stopica od mjedi. Kuke stupova i njihovi kolutovi neka budu od srebra!
11. Isto tako načini za sjevernu uzdužnu stranu zavjese sto lakata duge, uz to dvadeset stupova s dvadeset njihovih stopica od mjedi! Kuke stupova i njihovi kolutovi neka budu od srebra.
12. Za širinu dvorišta na zapadnoj strani zavjese će biti pedeset lakata duge, uz to deset stupova s deset njihovih stopica.
13. Širina dvorišta na istočnoj strani bit će pedeset lakata,
14. i to neka budu zavjese od petnćst lakata na jednoj strani, uz to tri stupa s tri njihove stopice;\
15. na drugoj strani isto tako zavjese od petnćst lakata, uz to tri stupa s tri njihove stopice.
16. Ulaz u dvorište neka ima zavjesu dvadeset lakata dugu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana s umjetnim vezivom, uz to četiri stupa s četiri njihove stopice.
17. Svi stupovi dvorišta uokolo neka imaju srebrne kolutove! I njihove kuke neka budu od srebra, njihove stopice od mjedi!
18. Dvorište će biti sto lakata dugo, pedeset lakata široko i pet lakata visoko. Zavjese neka budu od lana i stopice od mjedi!
19. Sve posuđe u šatoru, za svaku službu u njemu, i sve njegovo kolje, kao i sve kolje dvorišta, neka bude od mjedi!
20. Zapovjedi sinovima Izrćlovim da ti donose čistoga ulja od stučenih maslina za svijećnjak, da bi svjetiljke mogle neprestano gorjeti!
21. U šatoru svjedočanstva izvan zavjese, što je pred kovčegom sa zakonom, neka ga (svijećnjak) opremaju Aron i njegovi sinovi, da gori od večeri do jutra pred Gospodinom! Taj zakon neka ima vječnu valjanost za sinove Izrćlove od koljena do koljena!

Izlaska 28:1-43
1. Uzmi k sebi, između sinova Izrćlovih, brata svojega Arona s njegovim sinovima, da mi služe kao svećenici: Aron i sinovi Aronovi Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar!
2. Načini svete haljine svom bratu Aronu, njemu u čast i za ukras!
3. Govori sa svim vještim ljudima, koje sam napunio umjetničkim duhom, neka načine Aronu haljine, da se može posvetiti i da mi služi kao svećenik!
4. Ovo su haljine što će ih načiniti: naprsnik, oplećak, plašt, košulja od tkanine, kapa i pojas. Neka dakle načine svete haljine tvojemu bratu Aronu i njegovim sinovima, da mi služe kao svećenici
5. i neka za to uzmu zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana!
6. Oplećak neka načine od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i uzvedenoga lana s umjetničkim vezivom!
7. Neka ima dva plećna komada, što se mogu sklopiti! Na oba njegova kraja neka se skupe zajedno!
8. Tkanica koja je na njemu neka se s njom priveže, neka mu je jednakog rada i od jednoga komada s njim, od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana!
9. Uzmi onda dva oniksa kamena i ureži u njih imena sinova Izrćlovih.
10. Šest imena na jedan kamen i ostalih šest imena na drugi kamen, po redu kojim su bili rođeni!
11. Vještinom klesarskom i rezbarskom ureži u oba kamena imena sinova Izrćlovih! Okuj ih u zlatan pleter
12. i stavi onda oba kamena na plećne komade oplećka, kao spomen kamenove na sinove Izrćlove! Aron neka nosi pred Gospodinom njihova imena na svojim ramenima za spomen!
13. Onda napravi kopče od zlata
14. i dva lančića od čistoga zlata! Opleti ih i napravi kao vrpce i pričvrsti te pletene lančiće za kopče!
15. Onda napravi naprsnik Božjih presuda umjetničkim radom! Načini ga kao oplećak od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana!
16. Neka bude četvrtast, podvostručen, pedalj dug i širok!
17. Udari po njemu drago kamenje u četiri reda uokolo! U prvom redu neka bude karneol, topaz i smaragd;\
18. u drugom redu rubin, safir i dijamant;\
19. u trećem redu hijacint, ahat i ametist;\
20. u četvrtom redu krizolit, oniks kamen i jaspis! Neka se umetnu okovani u zlato.
21. Broj kamenova neka bude dvanćst, koliko je bilo imena sinova Izrćlovih! Neka budu umjetnički urezani kao pečat, svaki s imenom jednoga od dvanćst plemena!
22. Pričvrsti onda na naprsnik, kao pletene vrpce, lančiće od čistoga zlata!
23. Napravi zato na naprsniku dvije zlatne karike i pričvrsti obje karike na oba kraja naprsnika!
24. Zatim pričvrsti oba zlatna lančića na dvije karike na krajevima naprsnika!
25. Oba druga kraja oba lančića pričvrsti na obje kopče i njih stavi sprijeda na leđne komade oplećka!
26. Tada napravi dvije druge zlatne karike i pričvrsti ih na oba kraja naprsnika, na nutrašnji njegov rub, što je okrenut prema oplećku!
27. Napravi još dvije zlatne karike i pričvrsti ih na oba leđna komada oplećka, odozdo na prednjoj njegovoj strani, tamo gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka!
28. Neka se onda priveže naprsnik svojim karikama za karike oplećka vrpcom od modroga skrleta, tako da naprsnik stoji nad tkanicom oplećka i da se ne pomiče od oplećka!
29. Neka tako nosi Aron imena sinova Izrćlovih na naprsniku Božjih presuda na svojem srcu, kad god ulazi u svetište, na vječni spomen Gospodina!
30. U naprsnik Božjih presuda stavi Urim i Tumim, da počivaju na Aronovu srcu, kad god stupi pred Gospodina! Tako neka Aron neprestano nosi pred Gospodinom na svom srcu Božje presude za sinove Izrćlove!
31. Potom načini plašt za oplećak sav od modroga skrleta.
32. U sredini neka bude prorez za vrat, i okolo proreza neka bude rub otkan! Taj prorez neka bude kao u oklopu, da se ne razdere!
33. Odozdo na njegovu rubu napravi šipke od modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva oko ruba, i među njima uokolo zlatne zvončiće,
34. tako da se oko ruba plašta zlatni zvončići izmjenjuju sa šipcima!
35. Aron neka ga nosi, da u njemu obavlja svetu službu, da se čuje zvonjenje kada god on ulazi u svetište pred Gospodina i kada god izlazi! Inače bi morao umrijeti.
36. Onda načini pločicu od čistoga zlata i na nju ureži, kako se urezuje pismo u pečat, ove riječi: “Posvećeno Gospodinu!”
37. Pričvrsti je za vrpcu od modrog skrleta, da se može nositi na kapi! Neka stoji sprijeda na kapi
38. i neka bude na Aronovu čelu, da Aron uzme na sebe pogrješke što ih počine sinovi Izrćlovi kod prinosa svih svojih svetih darova! Neka bude neprestano na njegovu čelu, da ih tako učini milima pred Gospodinom!
39. Napravi košulju od lana i načini kapu od lana i načini pojas umjetnički vezen!
40. Za sinove Aronove napravi košulje i načini im pojaseve i visoke kape u čast i za ukras!
41. Pa tim zaodjeni svog brata Arona i njegove sinove i pomaži ih, stavi ih u njihovu službu i posveti ih, da mi služe kao svećenici!
42. Načini im lanene haljine, da pokriju golo tijelo, i neka dosežu od bedara do nogu!
43. Aron i njegovi sinovi neka ih nose kada god ulaze u šator svjedočanstva ili pristupaju k žrtveniku da obave službu u svetištu, da ne naprte krivnju na sebe i ne umru! Ta uredba ima za njega i njegove potomke vječnu valjanost.

Psalmi 20:1-5
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Psalam. Davidov.
2. Nek te Gospod usliši u dan nevolje! Nek te zaštiti ime Boga Jakovljeva!
3. Nek ti pošalje pomoć iz svetišta, nek te okrijepi sa Siona!
4. Nek se sjeti svih tvojih prinosa i nek milostivo primi tvoju žrtvu!
5. Nek ispuni želju tvoga srca i neka uspiju svi tvoji pothvati.

Izreka 7:1-5
1. čuvaj, sine moj, u srcu moje riječi i sakrivaj moj naputak kod sebe!
2. čuvaj moje zapovijedi, i živjet ćeš, čuvaj moj nauk kao zvijezdu svojega oka!
3. Priveži ih sebi na prste, napiši ih na ploču svojega srca!
4. Reci mudrosti: “Sestro moja!” i nazovi razboritost “uzdanicom”,
5. da te drže daleko od žene drugoga, od tuđinke koja govori laskavo.

Mateju 24:29-51
29. Odmah po nevolji onih će dana sunce pomrčati i mjesec će izgubiti svoju svjetlost, zvijezde će s neba pasti i sile će se nebeske uzdrmati.
30. Tada će se pokazati znak Sina čovječjeg na nebu i svi će narodi na zemlji proplakati. Ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.
31. On će poslati svoje anđele s glasnim trubama i oni će sabrati njegove izabranike od četiri vjetra, od jednoga kraja neba do drugoga.
32. Naučite pouku od smokve: Kad njezine grane postanu sočne i lišće potjera, onda znate da je ljeto blizu.
33. Tako i vi, kad vidite sve to, znajte da je Sin čovječji pred vratima.
34. Zaista, kažem vam: Ovaj naraštaj ne će proći dok se sve ovo ne dogodi.
35. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi neće proći.
36. A onoga dana i onoga časa ne zna nitko, ni anđeli na nebu, nego samo Otac.
37. Kao u Noine dane, tako će biti kod dolaska Sina čovječjega.
38. U dane pred potop ljudi su se gostili i pili su, ženili su se i udavali do onoga dana kad Noa uđe u korablju;\
39. i nisu uvidjeli dok nije provalio potop i sve pograbio. Upravo će tako biti kod dolaska Sina čovječjega.
40. Tada će biti dvojica na polju: jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.
41. Dvije će mljeti na mlinu: jedna će se uzeti, a druga ostaviti.
42. Budite dakle budni jer ne znate dana u koji dolazi vaš Gospodin.
43. Ali ovo znajte: Kad bi znao domaćin u koji čas noći dolazi lopov, zacijelo bi bdio i ne bi pustio da provali u njegovu kuću.
44. Zato i vi budite spremni; jer Sin čovječji dolazi u čas u koji se ne nadate. \
45. Tko je dakle vjerni i razumni sluga koga je postavio gospodar nad svojom družinom da joj daje hranu u pravo vrijeme?
46. Blago sluzi kojega njegov gospodar, kad se vrati kući, nađe da tako čini.
47. Zaista kažem vam: On će ga postaviti nad svim svojim imanjem.
48. Ako li je sluga zao i misli u sebi: Moj gospodar neće još zadugo doći,
49. i ako tuče svoje drugove i gosti se i pije s pijancima,
50. onda će gospodar toga sluge doći u dan kad ne očekuje, u čas koji ne zna.
51. On će ga rasjeći na komade i odredit će mu mjesto među licemjerima. Ondje će biti jauk i škrgut zuba.