A A A A A

Levitski 3:1-17
1. Hoće li netko prinijeti kao žrtvu pričesnicu govedo, neka žrtvuje životinju mušku ili žensku, bez pogrješke!
2. Neka položi ruku na glavu žrtvenoj životinji i neka je zakolje pred ulazom u Šator svjedočanstva: Sinovi Aronovi, svećenici, neka izliju krv na žrtvenik unaokolo!
3. Onda neka od žrtve pričesnice prinese kao ognjenu žrtvu Gospodinu salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu.
4. Oba bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu, što je na jetrima! Neka to izvadi s bubrezima!
5. Sinovi Aronovi će to spaliti na žrtveniku nad žrtvom paljenicom, što leži na drvima na ognju, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu.
6. Hoće li netko prinijeti Gospodinu kao žrtvu pričesnicu sitnu stoku, neka žrtvuje životinju mušku ili žensku, bez pogrješke!
7. Ako prinese ovcu kao žrtvu, neka je dovede pred Gospodina,
8. neka položi svoju ruku na glavu žrtvi i neka je zakolje pred šatorom svjedočanstva! Sinovi Aronovi neka izliju krv na žrtvenik unaokolo!
9. Onda neka od žrtve pričesnice prinese kao žrtvu paljenicu Gospodinu dijelove sala: sav tusti rep,? tik do trtice neka ga odreže,? salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu,
10. oba bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima! Neka to izvadi s bubrezima!
11. Svećenik neka to spali na žrtveniku kao ognjenu prinosnu žrtvu Gospodinu!
12. Ako li je prinos njegov koza, neka je donese pred Gospodina,
13. neka joj položi svoju ruke na glavu i neka je zakolje pred Šatorom svjedočanstva! Sinovi Aronovi neka izliju krv na žrtvenik uokolo!
14. Potom neka od nje prinese kao ognjenu prinosnu žrtvu Gospodinu salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu,
15. oba bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima. Neka to izvadi s bubrezima!
16. Svećenik neka to spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris! Sve salo pripada Gospodinu.
17. Ova zapovijed ima vječnu valjanost za sva vaša plemena u svim vašim prebivalištima: Ne smijete blagovati sala i krvi.

Levitski 4:1-35
1. Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
2. ”Kaži sinovima Izrćlovim ovu odredbu: Ako se netko nehotice ogriješi o koju god Gospodnju zapovijed i nešto učini što je zabranjeno, onda vrijede ovi propisi:
3. Ako pomazani svećenik učini grijeh, po kojemu krivnja pada i na narod, to će on žrtvovati Gospodinu za grijeh što ga je učinio junca bez pogrješke kao žrtvu za grijeh!
4. Neka dovede junca na ulaz u Šator svjedočanstva pred Gospodina, neka položi svoju ruku juncu na glavu i zakolje junca pred Gospodinom!
5. Onda neka uzme pomazani svećenik nešto od junčeve krvi i unese je u Šator svjedočanstva!
6. Svećenik neka umoči svoj prst u krv i neka nešto od krvi sedam puta poškropi pred Gospodina prema zavjesi Svetišta!
7. Onda neka svećenik namaže nešto od krvi na rogove žrtvenika s mirisnim kâdom, što stoji pred Gospodinom u Šatoru svjedočanstva! Svu ostalu junčevu krv neka izlije na podnožje žrtvenika za žrtve paljenice, što stoji na ulazu u Šator svjedočanstva!
8. Sve salo junca, što ga žrtvuje za grijeh, neka izvadi iz njega, salo što pokriva drob i sve salo na drobu,
9. oba bubrega sa salom što ja ne slabinama i mrežicu na jetrima! S bubrezima neka to izvadi
10. onako kako se vadi iz goveda za žrtvu pričesnicu! Onda neka to svećenik spali na žrtveniku za žrtve paljenice!
11. Ali kožu junčevu i sve meso s glavom i nogama, drob i njegov crijevni sadržaj,
12. dakle svega junca, neka iznese van pred tabor na koje čisto mjesto, tamo gdje se istresa pepeo! Tada neka ga spali na hrpi drva! Na mjestu gdje se istresa pepeo neka se spali!”
13. Ako li bi sva općina sinova Izrćlovih nehotice sagriješila, a da ne bi bila toga svjesna, pa bi prestupila koju god zabranu Gospodina i tako upala u krivnju,
14. onda općina, kad se dozna za grijeh što ga je učinila, treba prinijeti junca kao žrtvu za grijeh i dovesti ga pred Šator svjedočanstva.
15. Starješine općine moraju pred Gospodinom položiti juncu na glavu svoje ruke, i jedan neka zakolje junca pred Gospodinom!
16. Potom neka posvećeni svećenik unese nešto od junčeve krvi u Šator svjedočanstva!
17. Svećenik neka umoči prst u krv i neka nešto od krvi sedam puta poškropi pred Gospodina, prema zavjesi!
18. Onda neka svećenik namaže nešto od krvi na rogove žrtvenika, što stoji pred Gospodinom u Šatoru svjedočanstva! Svu ostalu krv neka izlije na podnožje žrtvenika za žrtve paljenice, što stoji na ulazu u Šator svjedočanstva!
19. Tada neka sve salo izvadi iz njega i spali na žrtveniku!
20. Neka tad čini s juncem onako kako je činio s juncem kod žrtve za grijeh! Tako će činiti s njim! Kad im svećenik tako pribavi pomirenje, bit će im oprošteno.
21. Ali junca neka iznese van pred tabor i neka ga spali onako kako je spalio tek spomenutog junca! To je žrtva za grijeh općine.
22. Sagriješi li poglavar što nehotice prestupi koju god zabranu Gospodina, Boga svojega, i tako padne u krivnju,
23. onda neka donese, kad dozna za prijestup što ga je skrivio, kao prinos jarca bez pogrješke,
24. neka položi svoju ruku jarcu na glavu i neka ga zakolje ondje gdje se pred Gospodinom kolju životinje za žrtve paljenice! Tako je to žrtva za grijeh.
25. Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi žrtve za grijeh i neka pomaže rogove žrtvenika za žrtve paljenice, a ostalu krv neka izlije na podnožje žrtveniku za žrtve paljenice!
26. Sve salo neka spali na žrtveniku kao salo mirotvorne žrtve! Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje za njegov prijestup, bit će mu oprošteno.
27. Ako li netko iz običnog naroda sagriješi nehotice, što prestupi koju god zabranu Gospodnju, i tako skrivi,
28. onda neka donese, čim dozna za prijestup što ga je skrivio, kao prinos kozu bez pogrješke za učinjenu pogrješku!
29. Neka položi svoju ruku na glavu žrtvi za grijeh i neka zakolje žrtvu za grijeh na mjestu određenom za žrtvu paljenicu!
30. Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi i neka pomaže rogove žrtvenika za žrtve paljenice i neka izlije ostalu krv na podnožje žrtvenika!
31. Sve salo neka izvadi, kao što se vadi salo kod mirotvorne žrtve! Onda neka to svećenik spali na žrtveniku na ugodni miris Gospodinu! Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje, bit će mu oprošteno.
32. Ako hoće kao prinos prinijeti ovcu kao žrtvu za grijeh, neka žrtvuje žensku, bez pogrješke životinju!
33. Neka položi ruku na glavu žrtvi za grijeh i neka je zakolje kao žrtvu za grijeh ondje gdje se kolje žrtva paljenica!
34. Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi žrtve za grijeh i neka namaže rogove žrtvenika za žrtve paljenice! Ostalu krv neka izlije na podnožje žrtvenika!
35. Sve salo neka izvadi, kao što se vadi salo ovce kod žrtve pričesnice: Svećenik neka to onda spali na žrtveniku nad ognjenim Gospodnjim žrtvama! Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje za učinjeni prijestup, bit će mu oprošteno.

Psalmi 23:1-6
1. Psalam. Davidov. Gospod je moj pastir, ništa mi ne nedostaje.
2. Na zelenim poljanama pusti me da sjedim i počinem kraj mirnih voda.
3. On mi krijepi dušu. Zbog svoga imena vodi me pravim stazama.
4. Ako bih morao i putovati tamnom gudurom, ne bojim se zla jer ti si sa mnom. Tvoj štap i tvoja palica me tješe.
5. Spremaš preda mnom stol naočigled mojim neprijateljima. Glavu mi mažeš uljem; moja se čaša prelijeva. \
6. Samo će me sreća i milost pratiti kroz sve dane života moga i stanovat ću u kući Gospodnjoj dok živim.

Izreka 9:1-6
1. Mudrost sagradi sebi kuću; stoji na sedam stupova. \
2. Pokla svoju stoku; natoči svoje vino. Postavi svoj stol. \
3. Posla svoje djevojke da objave na najvišim mjestima grada:
4. ”Tko je neuk, neka navrati ovamo! Tko nema razboritosti, toga ću poučiti.
5. Dođite, jedite mojega kruha, pijte vina što sam ga natočila!
6. Ostavite ludost, da živite! Pođite putem razboritosti!

Mateju 27:55-66
55. Tamo bijahu i izdaleka gledahu i mnoge žene. One su već iz Galileje pratile Isusa i brinule se za njega.
56. Među njima bile su Marija Magdalena, Marija Jakovljeva i Josipova mati, i mati Zebedejevih sinova.
57. Uvečer dođe bogat čovjek iz Arimateje, po imenu Josip, koji je bio Isusov učenik.
58. On ode k Pilatu i zamoli za Isusovo tijelo. Pilat zapovjedi da mu tijelo bude predano.
59. Josip uze tijelo, zavi ga u čisto platno
60. i položi ga u svoj novi grob što ga je bio dao isklesati sebi u stijeni. Pred ulaz u grob navali velik kamen i ode.
61. A Marija Magdalena i druga Marija ostadoše ondje sjedeći nasuprot grobu.
62. Drugog dana, koji je iza Priprave, sabraše se svećenički glavari i farizeji kod Pilata
63. i rekoše: “Gospodaru, sjećamo se da je onaj varalica kazao za svojega života: Poslije tri dana ću uskrsnuti.
64. Zato daj da se čuva grob do trećega dana. Inače bi mogli doći njegovi učenici, ukrasti ga i onda reći narodu: On je uskrsnuo od mrtvih. Tada bi posljednja prijevara bila još gora od prve.”
65. Pilat im odvrati: “Imate stražu. Idite i čuvajte grob kako znate!”
66. Oni odoše, osiguraše grob zapečativši kamen i postavivši stražu.