A A A A A

Levitski 1:1-17
1. Gospodin pozva Mojsija i zapovjedi mu iz Šatora svjedočanstva:
2. ”Kaži sinovima Izrćlovim ovu odredbu: Ako hoćete Gospodinu prinijeti žrtvu od stoke, onda prinesite žrtvu od goveda ili ovaca!
3. Tko hoće prinijeti žrtvu paljenicu od goveda, mora žrtvovati životinju mušku i bez pogrješke. Neka je donese pred ulaz u Šator svjedočanstva, da se svidi Gospodinu!
4. Neka položi ruku na glavu žrtvi paljenici! Tako će mu se milostivo primiti i pribaviti mu pomirenje.
5. Onda neka zakolje junca pred Gospodinom! Sinovi Aronovi, svećenici, neka prinesu krv i neka krvlju poškrope uokolo žrtvenik, koji stoji na ulazu u Šator svjedočanstva!
6. Neka odere žrtvu paljenicu i neka je rasiječe na njezine dijelove!
7. Sinovi svećenika Arona neka nalože oganj na žrtveniku i neka stave drva na oganj!
8. Onda neka Aronovi sinovi, svećenici, polože komade zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju na žrtveniku!
9. Drob i noge neka operu u vodi! Onda neka svećenik spali sve zajedno na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu!
10. Ako netko prinese kao žrtvu paljenicu sitnu stoku, ovce ili koze, neka žrtvuje životinju mušku, bez pogrješke!
11. Neka je zakolje pred Gospodinom na sjevernoj strani žrtvenika. A Aronovi sinovi, svećenici, neka poškrope krvlju žrtvenik uokolo!
12. Neka je rasiječe na njezine dijelove, koje svećenik neka položi zajedno s glavom i salom na drva, što su naslagana na ognju na žrtveniku!
13. A drob i noge neka opere! Nato neka svećenik sve zajedno prinese i spali na žrtveniku kao žrtvu paljenicu, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu!
14. Ako netko prinese Gospodinu kao žrtvu paljenicu ptice, neka žrtvuje grlice ili golubove!
15. Svećenik neka životinju donese na žrtvenik, neka joj zakrene vratom i neka je spali na žrtveniku! A krv neka istisne na stijeni žrtvenika!
16. Neka joj izvadi volju s njezinim sadržajem i baci je pokraj žrtvenika prema istoku na pepelnjak!
17. Potom neka životinji razdere krila, a da ih ne otrgne! Onda svećenik neka je spali na žrtveniku na drvima, što su naslagana na ognju, kao žrtvu paljenicu, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu!”

Levitski 2:1-16
1. Ako netko hoće prinijeti Gospodinu kao žrtvu prinos, neka bude njegov dar bijelo brašno, što ga mora politi uljem i kadom okaditi!
2. Neka ga donese sinovima Aronovim, svećenicima! Svećenik neka uzme punu šaku toga uljem zamiješenog brašna i sav kâd i neka spali taj mirisni dio na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu!
3. Što preostane od prinosa, to neka pripadne Aronu i njegovim sinovima kao presveto od ognjenih žrtava Gospodnjih!
4. Ako hoćeš žrtvovati kao prinos nešto u peći pečeno, onda zgotovi od bijeloga brašna beskvasne pogače, što su namazane uljem!
5. Ako ti je prinos nešto pečeno u tavi, neka je pripravljeno od beskvasnoga bijelog brašna, zamiješenoga uljem.
6. Razlomi na komade i polij ih uljem! Tako je to prinos.
7. Ako li ti je prinos priređen u kotliću, neka je zgotovljen od bijelog brašna s uljem!
8. Onda prinesi prinos, što je tako pripravljen Gospodinu, a predaj ga svećeniku, da ga odnese na žrtvenik!
9. Svećenik neka uzme od prinosa mirisni njegov dio i neka ga spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodinu!
10. Što preostane od prinosa, neka pripadne Aronu i njegovim sinovima kao presveto od ognjenih žrtava Gospodnjih.
11. Nijedan prinos što ga prinosite Gospodinu ne smije biti pripravljen s kvascem. Jer ne smijete kvasac ili med prinijeti Gospodinu kao ognjenu žrtvu.
12. Kao žrtvu od prvina možete ih prinijeti Gospodinu. Ali na žrtvenik ne smiju doći na ugodni miris.
13. Sve prinose svoje moraš posoliti. Nikada ne smije sol Zavjeta s tvojim Bogom uzmanjkati kod tvojega prinosa. Kod svih prinosa moraš prinijeti sol.
14. Ako hoćeš prinijeti Gospodinu prvinu plodova, onda moraš na ognju pržene klasove od prvoga ploda u vrtovima prinijeti kao prinos od prvina.
15. Polij ulje na njih i okadi ih! Tako je to prinos.
16. Svećenik neka spali kao ognjenu žrtvu Gospodinu njegov mirisni dio: jedan dio od prvoga ploda i ulja i sav kâd!

Psalmi 22:22-31
22. Spasi me od ralja lavljih i od bivolskih rogova. Ti si me uslišao.
23. Objavit ću tvoje ime svojoj braći i hvalit ću te usred skupštine.
24. Vi koji se bojite Gospoda, pjevajte mu hvalu! Vi iz Jakovljeva roda, slavite ga! Svi potomci Izrćla, častite ga.
25. Jer on ne prezre i ne odbije patnikovu tugu, niti sakrije od njega svoje lice. Kad ga je zazvao, slušao ga je.
26. Od tebe dolazi moja hvala u velikoj skupštini! Svoj ću zavjet ispuniti pred njegovim štovateljima.
27. Tada će jesti siromasi i nasitit će se, hvalit će Gospoda koji ga traže. Neka njihovo srce živi dovijeka!
28. Sjetit će se toga i obratit će se Gospodu svi zemaljski krajevi i pred tobom će se prostrijeti sva plemena naroda.
29. Jer Gospodu pripada kraljevstvo, on vlada narodima.
30. Samo će se njemu klanjati svi bogataši zemaljski; pred njim će se pokloniti svi koji silaze u prah, oni koji će umrijeti. \
31. Njemu će služiti potomstvo moje. O Gospodu će se pripovijedati u pokoljenju.

Izreka 8:32-36
32. Tako dakle, sinovi, poslušajte me! Spasenje onima koji idu mojim putovima!
33. Slušajte moj naputak, da dobijete mudrost! Nemojte je odbaciti!
34. Blago onome koji me sluša, koji stražari na mojim vratima svaki dan, koji čuva moje dovratnike!
35. Jer tko nađe mene, našao je život. Što želi dobije od Gospodina.
36. Tko mene promaši, ošteti svoju dušu. Svi koji me mrze, ljube smrt.

Mateju 27:27-54
27. Potom upraviteljevi vojnici odvedoše Isusa u sudnicu i skupiše oko njega cijelu četu.
28. Svukoše s njega haljine i ogrnuše mu skrletnu kabanicu.
29. Tada spletoše vijenac od trnja, staviše mu ga na glavu i dadoše mu trsku u desnicu. Onda su prigibali koljeno pred njim i rugali mu se govoreći: “Zdravo, židovski kralju!”
30. Pritom su pljuvali na nj, uzeli su i trsku i udarali ga njom po glavi.
31. Pošto su mu se tako narugali, svukoše s njega kabanicu i obukoše ga opet u njegove haljine. Tada ga izvedoše da ga razapnu.
32. Kad su izlazili, namjeriše se na čovjeka iz Cirene imenom Šimuna. Njega natjeraše da mu ponese križ.
33. Tako stigoše na mjesto koje se zove Golgota, kosturnica.
34. Ondje mu dadoše vino pomiješano sa žuči. On okusi, ali ne htjede piti.
35. Tada ga pribiše na križ i razdijeliše ždrijebom među se njegove haljine.
36. Onda su sjeli i čuvali ga.
37. Povrh njegove glave pričvrstiše natpis s oznakom njegove krivnje: “Ovo je Isus, židovski kralj.”
38. Zajedno s njim bila su razapeta dva razbojnika, jedan s desne, drugi s njegove lijeve.
39. Oni koji su prolazili hulili su na nj, mahali glavom
40. i govorili: “Ti si htio razvaliti Hram i u tri ga dana opet sagraditi; spasi samoga sebe! Ako si Božji Sin, siđi s križa!”\
41. Isto su se tako rugali i svećenički poglavari zajedno s pismoznancima i starješinama i govorili:
42. ”Drugima je pomogao, sebi samomu ne može pomoći. Ako je Izrćlov kralj, neka siđe sad s križa, i vjerovat ćemo u njega.
43. On se je uzdao u Boga; neka ga sad izbavi, ako mu je po volji! Jer je govorio: Ja sam Božji Sin!”\
44. Tako su mu se isto rugali i razbojnici koji su bili s njim razapeti.
45. Od šeste do devete ure nastade tama po svoj zemlji.
46. Oko devete ure Isus povika iza glasa: “Eli, Eli, lema sabahtani?”, to jest: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”
47. Neki od onih što su stajali ondje čuli su to i rekli: “Zove Iliju.”
48. Odmah otrča jedan od njih, natopi spužvu octom, natače je na trsku i dade mu da pije.
49. Drugi su rekli: “čekaj da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.”
50. Opet povika Isus jakim glasom i ispusti duh.
51. Tada se hramska zavjesa razdera na dvoje, odozgo do dolje; zemlja se potrese, stijene se raspuknuše;\
52. grobovi se otvoriše i mnoga tjelesa svetih, koji su bili preminuli, uskrsnuše.
53. Oni izađoše iz grobova po njegovu uskrsnuću, uđoše u Sveti Grad i mnogima se pokazaše.
54. Kad satnik i njegovi ljudi koji su stražarili kod Isusa vidješe da se zemlja trese i drugo što se zbiva, vrlo se prepadoše i rekoše: “Ovaj je zaista bio Božji Sin.”