A A A A A

Jezekilja 43:1-27
1. Potom me odvede k vratima što su gledala na istok.
2. Tada dođe slava Izrćlova Boga od istoka. Žamor je dolazio od nje kao žamor silnih voda. Zemlja je zasjala od njegove slave.
3. Viđenje koje vidjeh bilo je kao viđenje što sam ga bio vidio kad je on došao da uništi grad. Prikaza je bila nalik na onu koju sam bio vidio na rijeci Kebaru. Pao sam ničice na svoje lice.
4. I slava je Gospodnja ušla u Hram na istočna vrata.
5. Tada me podiže duh i donese me u unutarnji trijem. I gle, Hram je bio napunjen Gospodnjom slavom.
6. čuo sam kako je netko iz Hrama razgovarao sa mnom, a čovjek je još uvijek stajao na mojoj strani.
7. On mi reče: “Sine čovječji, ovo je mjesto mojega prijestolja i mjesto za stope mojih nogu, gdje stanujem dovijeka među Izrćlovim sinovima. Izrćlov dom ne će više oskvrnuti mojega svetog imena, ni oni ni njihovi kraljevi, otpadom i mrtvim tjelesima kraljeva na svetoj gori,
8. gdje su stavljali svoj prag do moga praga, svoje dovratnike do mojih dovratnika, tako da je samo stijena bila između mene i njih. Oskvrnuli su moje sveto ime gadovima što su ih napravili, tako da sam ih zatirao u svome gnjevu.
9. A sad će daleko ukloniti od mene svoj otpad i mrtva tjelesa svojih kraljeva, i ja ću u njihovoj sredini stanovati dovijeka.
10. Ti, sine čovječji, opiši Izrćlovoj kući ovaj Hram? da se postide svojih opačina? i njegove mjere.
11. Kada se postide svega onoga što su počinili, onda im pokaži plan Hrama, njegov namještaj, njegove izlaze i ulaze, sve njegove zakone, njegov oblik i uredbe! Napiši im to pred njihovim očima, da održavaju brižno sve njegove propise i zakone!
12. Ovo je novi zakon za Hram na vrhuncu gore i za sve njegovo mjesto uokolo. Gle, vrlo je svet zakon za Hram!”
13. Ovo su mjere žrtvenika u laktima, lakat je imao običan lakat i dlan: podnožje mu je bilo lakat visoko i lakat široko. Oplata na njemu po kraju uokolo bila je pedalj visoka.
14. Ovo je bila visina žrtvenika: od podnožja na zemlji do nižega pojasa bila su dva lakta visine i lakat širine. Od maloga pojasa do velikoga pojasa bila su četiri lakta visine i lakat širine.
15. Žrtveno ognjište imalo je četiri lakta visine; od žrtvenoga ognjišta penjala su se gore četiri roga za lakat.\
16. Žrtveno ognjište bilo je dvanćst lakata dugo i dvanćst lakata široko, tako da su njegove četiri strane tvorile četvorinu.
17. Veliki pojas bio je četrnćst lakata dug i četrnćst lakata širok na četiri njegove strane. Oplata, što je išla oko njega, bila je pola lakta široka. Podnožje mu je bilo lakat uokolo. Stepenice su išle gore od istoka.
18. On mi reče: “Sine čovječji, ovako veli svemogući Gospodin: Ovo su zapovijedi za žrtvenik žrtava paljenica: čim je podignut i mogu se na njemu prinositi žrtve paljenice i moglo ga se krvlju poškropiti.
19. Levitskim svećenicima, koji vuku lozu od Sadokova potomstva i zato mi se smiju približiti? govori svemogući Gospodin? da obavljaju moju službu, predaj junca za žrtvu za grijeh!
20. Uzmi njegove krvi i prolij je na četiri roga žrtvenika, na četiri ugla pojasa i na oplatu uokolo! Tako ga očisti i pomiri!
21. Onda uzmi žrtvenog junca za grijeh i spali ga na mjestu za to određenom kod Hrama, izvan Svetišta!
22. Drugi dan prinesi jarca bez mane i očisti njim žrtvenik, kako si ga očistio juncem!
23. Kad si dovršio čišćenje, prinesi junca bez mane i ovna od stada bez mane!
24. Prinesi ih pred Gospodinom! Neka svećenici bace na njih soli i prinesu ih Gospodinu kao žrtvu paljenicu!
25. Sedam dana prinosi svaki dan jarca kao žrtvu za grijeh! I junca i ovna od stada, oba bez mane, neka prinose!
26. Sedam dana neka čiste žrtvenik, neka ga očiste i posvete!
27. Kad se navrše ti dani, neka svećenici osmoga dana prinose na žrtveniku vaše žrtve paljenice i pomirne žrtve, i ja ću vas milostivo primiti”, govori svemogući Gospodin.

Jezekilja 44:1-31
1. Nato me odvede natrag k vanjskim istočnim vratima Svetišta; ona su bila zatvorena.\
2. Gospodin mi reče: “Ova vrata neka ostanu zatvorena! Neka se više nikad ne otvaraju, i nitko ne smije ulaziti na njih, jer je Gospodin, Izrćlov Bog, ušao na njih. Zato neka ostanu zatvorena!
3. Samo knez neka smije sjediti na njima, da uzme žrtvenu gozbu pred Gospodinom! Kroz trijem ovih vrata neka on ulazi i ovim putem neka opet izlazi!”
4. Potom me odvede k sjevernim vratima pred pročelje Hrama. Pogledao sam, i gle, slava je Gospodnja napunila Gospodnju kuću. Pao sam ničice na svoje lice,
5. reče mi Gospodin: “Sine čovječji, pazi, gledaj svojim očima i slušaj svojim ušima sve što ću ti kazati o svim uredbama Gospodnje kuće i o svim njezinim zakonima! Pazi na to kako se mora stupiti u Hram i kako se mora napustiti svetište!
6. Reci upornoj kući, Izrćlovoj kući: Ovako veli svemogući Gospodin: Dosta je vaših gadosti, kućo Izrćlova!
7. Uvodili ste u moje Svetište tuđince, neobrezane na srcu i na tijelu! Oni su boravili u njemu i oskvrnuli moju kuću, kad ste prinosili moje jelo, pretilinu i krv. Time ste prekršili moj Savez osim uvođenja svih svojih gadova.
8. Ni službe u mojemu Svetištu niste sami izvršavali, nego ste njih postavili da obavljaju službu u mojemu Svetištu. Zato?
9. ovako veli svemogući Gospodin? nijedan tuđinac, koji je neobrezan na srcu i na tijelu, ne smije stupiti u moje Svetište, nijedan od tuđinaca koji borave među Izrćlovim sinovima,
10. nego samo leviti. Oni su se udaljili od mene kad je lutao Izrćl, otpali su od mene i činili su idolopoklonstvo. Neka sada okaju svoju krivnju!
11. Neka oni u mojemu Svetištu još samo služe kao stražari na vratima Hrama i kao sluge Hrama! Neka kolju za narod žrtvu paljenicu i žrtvu klanicu! Neka ih dvore i neka im služe!
12. Jer su im služili pred njihovim idolima i postali Izrćlovoj kući spoticanje na grijeh, zato sam protiv njih podigao svoju ruku na zakletvu? govori svemogući Gospodin. Neka okaju svoju opačinu!
13. Ne smiju mi se više približiti i služiti mi kao svećenici, niti pristupiti svemu onomu što mi je sveto i presveto. Neka nose svoju sramotu za svoj otpad, što su ga skrivili!
14. Postavljam ih za službu u Hramu, za sve radove u njemu i za sve što treba činiti u njemu.
15. A svećenici iz Levijeva plemena, Sadokovi potomci, koji su izvršavali službu u mom Svetištu, kad zađoše od mene, oni će pristupati k meni da mi služe. Oni će stajati preda mnom da mi prinose pretilinu i krv? govori svemogući Gospodin.
16. Oni neka ulaze u moje Svetište i pristupaju k mojemu stolu, da mi služe i obavljaju moju službu!
17. Prije nego uđu na vrata unutarnjeg trijema neka obuku lanene haljine! Ništa da ne bude na njima vuneno dok služe unutar vrata unutarnjeg trijema i u Hramu.
18. Na glavi neka imaju lanen povez, lanene gaće oko bedara! Neka ne nose haljine od kojih se znoji!
19. Kad izlaze u vanjski trijem k narodu, neka svuku sa sebe haljine u kojima služe i ostave ih u sobama Svetišta! Neka obuku druge haljine, da ne posvete narod svojim haljinama!
20. Glavu neka ne briju, ali neka ne puste da im slobodno raste kosa, nego neka nose kosu na glavi ošišanu!
21. Vina ne smije piti nijedan svećenik kad mora ići u unutarnji trijem.
22. Neka ne uzimaju za ženu ni udovicu ni puštenicu, nego neka se žene samo djevojkama izrćlskoga roda ili svećeničkim udovicama!
23. Neka pouče moj narod o razlici između svetoga i nesvetoga i neka ga upute u razliku između čistoga i nečistoga.
24. U nesuglasicama neka iziđu na sud! Na temelju mojih pravnih odredaba neka odluče! Moje zakone i zapovijedi neka izvršavaju u sve moje blagdane, i u sve moje subote neka drže sveto!
25. K mrtvacu neka ne idu, da se ne oskvrnu! Samo na mrtvom tijelu oca i majke, sina i kćeri, brata i neudane sestre smiju se oskvrnuti.
26. Kad se opet očistio, neka pribroji sebi još sedam dana!
27. čim uđe u Svetište, u unutarnji trijem, da služi u Svetištu, neka prinese svoju žrtvu za grijeh? govori svemogući Gospodin.
28. Neka nemaju baštine jer sam ja njihova baština. Ne dajte im vlasništva među Izrćlcima jer sam ja njihovo vlasništvo.
29. Prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za krivnju smiju jesti; i sve zakleto u Izrćlu bit će njihovo.\
30. Najbolje od prvina svake vrste i sve podizane žrtve svake vrste od svih svojih podizanih žrtava morate dati svećeniku, da on zazove blagoslov na vašu kuću.
31. Uginulo ili rastrgano od ptica ili stoke ne smiju svećenici jesti.

Psalmi 134:1-3
1. Hodočasnička pjesma. Sad blagoslivljajte Gospoda sve sluge Gospodnje, što noću stojite u Domu Gospodnjem!
2. Podignite svoje ruke k svetištu i blagoslivljajte Gospoda!
3. Neka te blagoslovi Gospod sa Siona, koji stvori nebo i zemlju!

Izreka 29:7-7
7. Pravednik uvažava parnicu siromašnih, a bezbožnik ne zna za sućut.

1 Petrova 2:1-25
1. Odbacite dakle svaku zlobu i svako lukavstvo, licemjerje, zavist i svako klevetanje.
2. čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje,
3. ako ste doista doživjeli kako je dobrostiv Gospodin.
4. Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću,
5. i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu.
6. Zato stoji u Pismu: “Evo stavljam na Sionu ugaoni, izabrani i dragocjeni kamen; tko vjeruje u njega, ne će se posramiti.” \
7. Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni.
8. Na nj se spotiču, jer ne vjeruju riječima, na što su i određeni.
9. A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu.
10. Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.
11. Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od tjelesnih želja koje vojuju protiv duše.
12. Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.
13. Budite dakle pokorni svakoj ljudskoj uredbi zbog Gospodina: bilo kralju kao vrhovnom poglavaru,
14. bilo namjesnicima kao onima koje on šalje da kazne zločince, a pohvale dobre.
15. Doista je Božja volja da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi.
16. Ponašajte se kao slobodni, ali ne da biste imali slobodu za pokrivalo pakosti, nego kao Božje sluge.
17. Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
18. Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima nego i zlima!
19. Ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi protivštine i trpi nepravde, to je uistinu milost.
20. Jer kakva je slava ako zbog prijestupa podnosite kazne? Ali ako dobro činite i pritom strpljivo trpite, to je Bogu ugodno.
21. Doista, na to ste pozvani, jer je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete za njegovim stopama.
22. ”On koji ne učini grijeha i u čijim se ustima ne nađe prijevara.”
23. Kad su ga vrijeđali, nije uzvraćao uvredama. Nije prijetio dok je trpio, nego se prepustio onome koji ga je nepravedno osudio.
24. On je naše grijehe sam na svojemu tijelu iznio na drvo, da grijesima umremo i pravdi živimo. Njegovim se ranama iscijeliste.
25. Doista, bili ste kao izgubljene ovce, ali sad se obratiste k pastiru i čuvaru svojih duša.