English
A A A A A

Jeremija 33:1-26
1. Gospodnja riječ dođe Jeremiji po drugi put, dok je još bio zatvoren u stražarnici:
2. ”Ovako veli Gospodin, koji je stvorio zemlju, sazdao je i uzdržava je - Gospodin je njegovo ime:
3. Zazovi me i odgovorit ću ti, i pokazat ću ti velike, nevjerojatne stvari, za koje nisi znao!
4. Ovako govori Gospodin, Bog Izrćlov, za kuće ovoga grada, i za palače Judinih kraljeva, što su bile razvaljene, da služe kao bedemi i za punjenje rupâ.
5. Oni se dolaze boriti s Kaldejcima, ali s uspjehom, napuniti ih mrtvim tjelesima ljudi što sam ih pobio u svom žestokom gnjevu, kad sam pred ovim gradom zastro svoje lice zbog sve njihove zloće.
6. Doista, ja ću im donijeti ozdravljenje i spasenje, iscijelit ću ih i pripremit ću im puninu sreće i mira.
7. Okrenut ću Judinu i Izrćlovu sudbinu i sazidat ću ih opet kao prije.
8. Očistit ću ih od sve krivnje što su je počinili protiv mene i oprostit ću im sva zlodjela kojima mi sagriješiše i kojima mi se iznevjeriše.
9. Jeruzalem će biti milo ime, hvala i slava kod svih naroda na zemlji, koji će čuti za sva dobra što ću im ih iskazati: uplašit će se i uzdrhtati zbog svega dobra i sve sreće što ću im je dati.”
10. Ovako veli Gospodin: Na ovom mjestu za koje vi velite: “Opustjelo leži, bez ljudi i stoke”, u Judinim gradovima i po jeruzalemskim ulicama, što su sad opustjeli, bez ljudi su, bez stanovnika i bez stoke, opet će se čuti
11. glas radosti i miline, zaručnikov i zaručničin poklik, poklik onih koji govore: “Hvalite Gospodina nad vojskama, jer je Gospodin dobrostiv, jer vječno traje njegova milost!” i onih koji prinose zahvalne žrtve u Gospodnjoj kući. Okrenut ću sudbinu zemlje onako kao što je bilo prije, govori Gospodin.
12. Ovako veli Gospodin nad vojskama: Na ovom mjestu, koje sad leži opustjelo, bez ljudi i stoke, i u svim njegovim gradovima opet će biti paše za pastire koji puštaju da njihova stada pasu.
13. U gradovima po gorama, u gradovima po nizini, u gradovima južne zemlje, u rodnom Benjaminovu području, u jeruzalemskoj okolini i po Judinim gradovima opet će prolaziti stada ispod ruke onoga koji ih broji, veli Gospodin.
14. Doista, dolazi vrijeme, govori Gospodin, kad ću ispuniti obećanje što sam ga dao Izrćlovoj i Judinoj kući.
15. U one dane i u ono vrijeme učinit ću da iznikne Davidu prava klica. On će činiti pravo i pravednost na zemlji.
16. U one dane zadobit će Juda pomoć i Jeruzalem će stanovati u sigurnosti. Zvat će se: “Gospodin, naše spasenje!”
17. Jer ovako veli Gospodin: “Nikada Davidu ne će nestati čovjeka koji sjedi na prijestolju Izrćlova doma.
18. I levitskim svećenicima ne će nikada pred mojim licem nestati čovjeka koji prinosi žrtvu paljenicu, pali dar i pripravlja žrtvu klanicu dovijeka.”
19. I dođe Gospodnja riječ Jeremiji:
20. ”Ovako veli Gospodin: Kako vi malo možete ukinuti moj Savez s danom i moj Savez s noću, tako da ne bude više dana ni noći na vrijeme,
21. tako će se malo ukinuti moj Savez s mojim slugom Davidom, da ne bi više imao potomka koji bi kao kralj sjedio na njegovu prijestolju, a isto tako malo moj Savez s levitskim svećenicima koji obavljaju moju svetu službu.
22. Kao što se ne može izbrojiti nebeska vojska ni izmjeriti pijesak u moru, tako ću umnožiti potomstvo svojega sluge Davida i levite koji obavljaju moju svetu službu.”
23. Zatim dođe Gospodnja riječ Jeremiji:
24. ”Nisi li opazio što govore ovi ljudi: Oba plemena koja je Gospodin izabrao on je odbacio. I kako prezirno govore o mome narodu, da nije narod u njegovim očima?
25. Ovako veli Gospodin: Kako sigurno postoji moj Savez s danom i noću, kako sam sigurno postavio uredbe neba i zemlje,
26. tako ću malo odbaciti Jakovljeve potomke i svojega slugu Davida i ne uzimati više vladara iz njegova potomstva nad Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim potomcima: jer ću okrenuti njihovu sudbinu i smilovati im se.”

Jeremija 34:1-22
1. Ovo je riječ koja dođe Jeremiji od Gospodina kad su Nabukodonozor, babilonski kralj, i sva njegova vojska, i sva kraljevstva što su bila pod njim, i svi narodi vojevali protiv Jeruzalema i protiv svih njegovih gradova.
2. Ovako veli Gospodin, Izrćlov Bog: “Idi, kaži Sidkiji, Judinu kralju. Ovako veli Gospodin: Evo, ja dajem taj grad u ruke babilonskom kralju. On će ga spaliti ognjem.
3. Ti ne ćeš umaknuti njegovoj ruci, nego ćeš biti uhvaćen i predan njegovoj vlasti. Oko u oko vidjet ćeš babilonskoga kralja i usta u usta ćeš s njim govoriti i doći ćeš u Babilon.
4. Ali čuj Gospodnju riječ, Sidkija, Judin kralju! Ovako veli Gospodin o tebi: Ne ćeš poginuti od mača.
5. U miru ćeš umrijeti. I kao što se činilo u čast tvojim ocima, prijašnjim kraljevima, što su bili prije tebe, tako će se platiti i tebi mrtvački oganj i naricat će se za tobom: Ah, Gospodaru! To je proroštvo što ga navješćujem”? govori Gospodin.
6. Prorok Jeremija navijesti sve te riječi Judinu kralju Sidkiji u Jeruzalemu,
7. dok je vojska babilonskoga kralja udarala na Jeruzalem i na sve Judine gradove što su još preostali, naime na Lakiš i Azeku. To su od Judinih gradova bili jedini tvrdi gradovi, što su se još držali.
8. Ovo je riječ koja dođe Jeremiji od Gospodina, nakon što je kralj Sidkija bio sklopio nagodbu sa svim narodom u Jeruzalemu, da im proglasi oslobođenje.
9. Svaki je morao osloboditi svoga roba i ropkinju, ako su bili Hebreji i Hebrejke, da više nitko nema svojega judejskog zemljaka kao roba.
10. Svi knezovi i sav narod poslušaše. Bili su pristali na nagodbu da svaki otpusti roba i ropkinju i da ih više ne drži kao robove; poslušaše i otpustiše.\
11. A poslije su opet uzimali robove i ropkinje koje su bili otpustili, i silom su ih opet učinili robovima i ropkinjama.
12. Tada dođe Jeremiji od Gospodina Gospodnja riječ:
13. ”Ovako veli Gospodin, Izrćlov Bog: Ja sam učinio Savez s vašim ocima kad ih izvedoh iz Egipta, iz kuće ropstva:
14. Nakon sedam godina mora svaki od vas otpustiti svojega hebrejskog zemljaka koji se prodao. Šest godina mora ti služiti kao rob; onda ga trebaš slobodna otpustiti od sebe. Ali me ne poslušaše vaši oci i ne prignuše mi svojega uha.\
15. Vi ste se sad bili od toga odvratili, bili ste činili što je pravo u mojim očima proglasivši oslobođenje svojih zemljaka i bili ste sklopili nagodbu preda mnom u mojoj kući, koja se zove mojim imenom.
16. Ali sada oskvrnjujete ponovno moje ime. Svaki je svojega roba i ropkinju, koje ste bili otpustili, opet uzeo natrag i silom ih natjerao da mu budu robovi i ropkinje.
17. Zato veli Gospodin: Vi me ne poslušaste, ali proglasiste oslobođenje, svaki za svojega zemljaka i bližnjega. Zato i ja navješćujem nasuprot vama oslobođenje? govori Gospodin? za mač, kugu i glad. činim vas strašilom za sva zemaljska kraljevstva.
18. A ljudima koji prestupe moju nagodbu i ne izvrše odredbe nagodbe koju su sklopili preda mnom, učinit ću kao govedu što su ga rasjekli na dvoje i prošli između njegovih komada.
19. Judine i jeruzalemske knezove, dvorane, svećenike i sav narod ove zemlje, koji prođoše između komadâ goveda,
20. predat ću u ruke neprijateljima, u ruke onima koji im rade o glavi. Mrtva će njihova tjelesa biti hrana nebeskim pticama i zemaljskim životinjama.
21. A Sidkiju, Judina kralja, i njegove knezove predat ću u ruke njihovim neprijateljima, u ruke onima koji im rade o glavi, i u ruke vojsci babilonskoga kralja koja je sada otišla.
22. Doista, veli Gospodin, ja ću učiniti da se natrag dovedu na ovaj grad, i oni će se boriti protiv njega, zauzeti ga i spaliti ognjem. Judine ću gradove učiniti pustinjom u kojoj nitko ne stanuje.”

Psalmi 119:57-64
57. Dio je moj Gospod, rekoh, čuvat ću riječi tvoje.
58. Molim lice tvoje iz svega srca, budi mi milostiv po svom obećanju!
59. Razmotrio sam putove svoje i upravih noge svoje k tvojim propisima.
60. Hitam i ne oklijevam čuvati zapovijedi tvoje.
61. Užeta grješnika opletoše me, ali ne zaboravljam tvoga Zakona.
62. U ponoć se dižem da ti zahvalim za tvoje pravedne sudove.
63. Prijatelj sam svima koji te se boje i koji drže propise tvoje.
64. Puna je zemlja tvoje dobrote. Gospode, nauči me svojim zapovijedima. TET

Izreka 27:21-21
21. Srebro se kuša u topionici i zlato u peći; a čovjek se poznaje po glasu što ga ima. \

1 Timoteju 3:1-16
1. Istinita je riječ: ako tko želi nadgledništvo, želi dobru zadaću.
2. Nadglednik dakle treba biti besprijekoran, muž jedne žene, trijezan, razborit, pristojan, gostoljubiv, sposoban poučavati,
3. ne odan piću, ne nasilan, nego krotak, ne svadljivac, ne lakom.
4. Neka svojom kućom dobro upravlja i ima poslušnu djecu sa svom čestitošću.
5. Ako tko ne zna upravljati svojom kućom, kako će se skrbiti za Crkvu Božju?
6. Neka ne bude novoobraćenik, da se ne bi umislio i pao pod vražji sud.
7. A treba imati i dobro svjedočanstvo onih koji su vani, kako ne bi pao u osramoćenost i u vražju zamku.
8. Tako i đakoni treba da su pošteni, ne dvolični u govoru, ne odani mnogom vinu, ne lakomi na nepošten dobitak.
9. Neka čuvaju otajstvo vjere u čistoj savjesti.
10. Oni neka najprije budu iskušani, pa neka onda vrše đakonsku službu, ako su besprijekorni.
11. Tako i žene (đakona) trebaju biti poštene, neka ne kleveću, neka budu trijezne, vjerne u svemu.
12. đakoni neka budu muževi jedne žene koji dobro upravljaju djecom i svojim kućama.
13. Doista, oni koji dobro služe, stječu častan položaj i veliku sigurnost koja se temelji na vjeri u Krista Isusa.
14. Ovo ti pišem nadajući se da ću ubrzo doći k tebi.
15. Ako li se zadržim, ovako ćeš znati kako ti se treba vladati u Božjoj kući, koja je Crkva Boga živoga, stup i tvrđava istine.
16. I kao što je priznato, veliko je otajstvo pobožnosti: Onaj koji je očitovan u tijelu, opravdan je u Duhu, ukazao se anđelima, propovijedan je poganima; svijet u njega povjerova, uznesen je u slavi. \