A A A A A

Postanka 13:1-18
1. Tako ode Abram iz Egipta prema Negebu, on i njegova žena i sve što god je imao, i Lot s njim.
2. A bio je Abram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom.
3. Iz Negeba pođe od mjesta do mjesta sve do Betela, do mjesta gdje mu je prije bio šator, između Betela i Aja.
4. Do mjesta gdje je prije bio načinio žrtvenik. Tu prizva Abram ime Gospodnje.
5. A i Lot, koji je išao s Abramom, imao je ovaca, goveda i šatora.
6. Zato im nije bilo dosta zemlje da ostanu zajedno, jer je njihovo blago bilo tako veliko da nisu mogli ostati zajedno.
7. I nasta svađa među pastirima Abramova stada i pastirima Lotova stada; a osim toga su tada u zemlji prebivali još i Kanaanci i Perižani.\
8. Zato reče Abram Lotu: “Neka ne bude svađe između mene i tebe, između mojih i tvojih pastira; jer smo braća.\
9. Nije li sva zemlja pred tobom? Odijeli se radije od mene! Ako ćeš ti nalijevo, ja idem nadesno; ako li ćeš ti nadesno, ja idem nalijevo.”\
10. I Lot podiže svoje oči i vidje da je sav kraj na Jordanu posve natopljen? Gospodin, naime, nije bio još zatro Sodomu i Gomoru? kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska, sve do Soara.
11. I Lot izabra sebi sav kraj na Jordanu. Potom Lot ode na istok, i razdijeliše se jedan od drugoga.
12. Abram je ostao u zemlji kanaanskoj. Lot se je nastanio u mjestima kraja na Jordanu i razapeo svoje šatore sve do Sodome.
13. A ljudi u Sodomi bili su nevaljali i ogriješili su se veoma pred Gospodinom.
14. A Gospodin reče Abramu, pošto se bio Lot odijelio od njega: “Podigni svoje oči i pogledaj s mjesta gdje stojiš prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu!
15. Jer svu zemlju što je vidiš dat ću tebi i tvojemu potomstvu zauvijek.
16. I učinit ću da tvog potomstva bude kao praha na zemlji. Ako tko mogne izbrojiti prah na zemlji, moći će tad izbrojiti i tvoje potomstvo.
17. Ustani i zauzmi zemlju u dužinu i u širinu! Jer ću je dati tebi.”
18. I Abram diže svoje šatore i nastani se uz terebinte Mamre, što su kod Hebrona. Tu podiže Gospodinu žrtvenik.

Postanka 14:1-24
1. U vrijeme Amrafela, kralja šinearskog, Arioka, kralja elasarskog, Kedor-Laomera, kralja elamskog, i Tidala, kralja gojimskog,
2. dogodi se da se oni zaratiše s Berom, kraljem sodomskim, s Biršom, kraljem gomorskim, sa Šinabom, kraljem ademskim, sa Šemeberom, kraljem seboimskim, i s kraljem u Beli, to jest u Soaru.
3. Svi se oni skupiše u dolini sidimskoj, gdje je Slano more.
4. Dvanćst godina bili su podložni Kedor-Laomeru, ali se u trinćstoj odmetnuše.
5. A u četrnćstoj godini dođu Kedor-Laomer i kraljevi što su bili s njim i poraziše Refaimce u Ašterot Karnaimu, Zuzijce u Hamu, Emijce u ravnici kod Kirjatajima,
6. Horijce na seirskim gorama sve do El Parana, što leži na kraju pustinje.
7. Potom se vratiše i dođoše u En Mišpat, to jest Kadeš, i poraziše svu zemlju Amalečana i Amorejaca, što su prebivali u Haseson Tamaru.
8. Tada izađoše kralj sodomski, kralj gomorski, kralj ademski, kralj seboimski i kralj u Beli, to jest u Soaru, i postaviše se u boj protiv njih u sidimskoj dolini,
9. protiv Kedor-Laomera, kralja elamskog, Tidala, kralja gojimskog, Amrafela, kralja šinearskog, i Arioha, kralja elasarskog: četiri kralja protiv njih petorice.
10. A u dolini sidimskoj bilo je mnogo jama iz kojih se vadila smola. I kad su se kralj sodomski i gomorski dali u bijeg, popadaše u njih; ostali pobjegoše u gore.\
11. Tada oni uzeše sa sobom sve blago Sodome i Gomore i svu hranu pa otiđoše.
12. Uzeše i Lota, sina Abramova brata, i njegovo blago i otiđoše; on se je, naime, bio nastanio u Sodomi.\
13. A dođe jedan koji je bio pobjegao i javi to Abramu, Hebreju, koji je prebivao tada kod terebinata Mamre Amoreja, brata Eškolova i Anerova, koji su bili u savezu s Abramom.
14. A kad ču Abram da su njegova brata zarobili i odveli, naoruža prokušane sluge, trista i osamnćst ljudi, koji se rodiše u njegovoj kući i pođe za njima u potjeru do Dana.
15. Noću razredi svoje ljude, udari na njih sa svojim slugama, razbi ih, otjera ih do Hobe, koja leži sjeverno od Damaska.
16. Tako povrati natrag sve blago. I Lota, svojega brata, i njegovo blago povrati zajedno sa ženama i ostalim ljudima.
17. A kad se vraćao poslije pobjede nad Kedor-Laomerom i kraljevima što su bili s njim u savezu, izađe mu ususret kralj sodomski u dolinu Šave, to jest dolinu kraljevsku.
18. I Melkisedek, kralj šalemski, donese kruh i vino; on je bio svećenik Boga višnjega;\
19. i blagoslovi Abrama i reče: “Blagoslovljen da si, Abrame od Boga višnjega, Stvoritelja neba i zemlje!
20. I neka je slavljen Bog višnji koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje!” Abram mu dade desetinu od svega.
21. A kralj sodomski reče Abramu: “Daj meni samo ljude! Blago zadrži za sebe.”
22. Ali Abram odgovori kralju sodomskomu: “Dižem svoju ruku Gospodinu, Bogu višnjemu, Stvoritelju neba i zemlje:
23. ni konca, ni remena od obuće, ništa od svega što je tvoje ne uzimam da ne rekneš: Ja sam obogatio Abrama.
24. Ja neću ništa osim onoga što su pojeli momci, i dijela za ljude što su išli sa mnom: za Anera, Eškolu i Mamrea. Oni neka uzmu svoj dio!”

Psalmi 4:4-8
4. Znajte, Gospod počašćuje svoga miljenika. Gospod će me uslišati kad ga zazovem.
5. Dršćite i ne griješite. Razmišljajte u svojim srcima, na postelji svojoj, i šutite.
6. Prikažite žrtve pravedne i pouzdajte se u Gospoda!
7. Mnogi kažu: “Tko će nam donijeti dobro?” Obasjaj nas, Gospode, svjetlom svoga lica.
8. Više si radosti dao mome srcu nego njima u doba žetve, kad obilno rodi njihovo žito i mlado vino.

Izreka 2:1-5
1. Sine moj, ako primiš moje pouke i ako moje naputke u sebi pohraniš,
2. ako mudrosti posudiš svoje uho, i svoje srce obratiš razboritosti,
3. da, ako prizoveš mudrost i svoj glas podigneš prema spoznaji,
4. ako je tražiš kao srebro, ako je kao sakriveno blago budeš tražio?
5. tada ćeš upoznati strah Gospodnji i dobit ćeš spoznanje Boga.

Mateju 6:1-18
1. Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače nemate plaće kod svog Oca na nebesima.\
2. Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemjeri u sinagogama i na ulicama, da ih ljudi slave. Zaista kažem vam, oni već imaju svoju plaću.
3. Kad daješ milostinju, neka ne zna tvoja ljevica što čini tvoja desnica,
4. da ostane tvoja milostinja u tajnosti. Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti.
5. Kad se molite, ne budite kao licemjeri! Oni se najradije mole u sinagogama i na uličnim uglovima, da upadnu ljudima u oči. Zaista kažem vam, oni su već primili svoju plaću.
6. Kad se ti hoćeš moliti, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i moli svog Oca u tajnosti! Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti.
7. Kad se molite, ne brbljajte kao neznabošci! Oni misle da će biti uslišani zbog svojih mnogih riječi.
8. Ne povodite se za njima! Jer zna vaš Otac što vam treba prije nego ga zamolite.
9. Ovako se molite: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje!
10. Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja; kako na nebu, tako i na zemlji! \
11. Kruh naš svagdanji daj nam danas!
12. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima svojim!
13. I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla!
14. Ako otpuštate ljudima njihove pogrješke, otpustit će ih i vama vaš Otac nebeski.
15. Ako ne otpuštate ljudima, ni vaš Otac ne će otpustiti vaših pogrješaka.
16. Kad postite, ne budite mrka lica kao licemjeri, koji promijene izgled da ih ljudi vide kako poste. Zaista kažem vam: oni su već primili svoju plaću.
17. Kad ti postiš, namaži glavu i operi lice
18. da te ne vide ljudi kako postiš, nego samo tvoj Otac koji je u tajnosti. Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, platit će ti.