A A A A A

Postanka 9:1-28
1. I blagoslovi Bog Nou i njegove sinove i reče im: “Rađajte se i množite se i napunite zemlju!
2. Strah i trepet pred vama neka obuzme sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske, sve što se miče na zemlji, i sve ribe morske; sve je predano u vaše ruke.\
3. Sve što se miče, što živi, neka vam bude za hranu! Kao nekoć zeleno bilje tako vam sada sve dajem.
4. Samo mesa što još ima u sebi životnu snagu, naime krv, ne smijete jesti.
5. I za vašu krv, o kojoj ovisi vaš život, iskat ću račun; od svake životinje iskat ću račun, od čovjeka, od svakoga, pa i od brata njegova, iskat ću račun za čovječji život. \
6. Tko prolije čovječju krv, njegova se krv ima također proliti od čovjeka. Jer je On stvorio čovjeka po slici Božjoj.
7. A vi se sad rađajte i množite se! Raširite se na zemlji i namnožite se na njoj!”
8. Potom reče Bog Noi i njegovim sinovima, što su bili s njim:
9. ”Sklapam sad savez s vama i s vašim potomcima, što će doći nakon vas,
10. i sa svim živim bićima što su s vama, s pticama, sa stokom i sa svim zvijerima što su s vama, sa svim zemaljskim životinjama što izađoše iz korablje.
11. I sklapam zavjet svoj zato da nijedno stvorenje ne bude više uništeno od vode potopa, i da odsad ne dođe više potop, da uništi zemlju.”
12. Nato nastavi Bog: “Ovo neka bude znak saveza što ga sklapam između sebe i vas, svih živih bića što su s vama, za vječno vrijeme.
13. Dúgu svoju stavljam u oblake. Ona neka bude znak saveza između mene i zemlje!
14. Kad, eto, navučem oblake nad zemlju i ukaže se duga u oblacima,
15. tada ću se spomenuti saveza svojega, koji postoji između mene i vas i svih živih bića svaka vrste. Nikada više ne će biti vode za potop, da uništi sva stvorenja.
16. Kad se ukaže duga u oblacima, pogledat ću je i spomenut ću se vječnoga saveza između Boga i svih živih bića svake vrste, što su na zemlji.”
17. I reče Bog dalje Noi: “To je znak saveza što ga sklopih između sebe i svih živih bića na zemlji.”
18. A sinovi Noini, koji izađoše iz korablje, bili su: Šem, Ham i Jafet; Ham je otac Kanaanu.\
19. Ta su trojica bila sinovi Noini. Od njih vuče lozu cijelo čovječanstvo.
20. Noa poče obrađivati zemlju i zasadi vinograd.
21. A kad je pio vino, opi se, i ležao je otkriven u svom šatoru.
22. Ham, otac Kanaanu, promatrao je golotinju oca svojega, i kaza to obojici braće svoje vani.
23. A Šem i Jafet uzeše plašt i staviše ga obojica na svoja ramena, stupiše natraške unutra i pokriše njim golotinju svojega oca. Lice njihovo bilo je pritom natrag okrenuto, tako da ne vidješe golotinje svog oca.
24. A kad se Noa rastrijezni od vina i dozna što mu je bio učinio najmlađi njegov sin,
25. povika: “Proklet da je Kanaan! Neka je najniži sluga braći svojoj!”
26. Potom nastavi: “Blagoslovljen da je Gospodin, Bog Šemov! Kanaan neka je njegov sluga!
27. Neka raširi Bog Jafeta; neka prebiva u Šemovim šatorima! Kanaan neka mu je sluga!” \
28. Noa poživje nakon potopa još trista i pedeset godina.

Postanka 10:1-32
1. Ovo je povijest sinova Noinih: Šema, Hama i Jafeta. Njima se poslije potopa rodiše sinovi.
2. Sinovi Jafetovi jesu Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak i Tiras.
3. Sinovi Gomerovi jesu Aškenaz, Rifat i Togarma.
4. Sinovi Javanovi jesu Eliša i Taršiš, Kitijci i Dodanci.
5. Od njih se razgranaše puci na otocima po svojim zemljama, jezicima, obiteljima i plemenima.
6. Sinovi Hamovi jesu Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.
7. Sinovi Kušovi jesu Seba, Hevila, Sabta, Rama i Sabteka. Sinovi Ramini jesu Šeba i Dedan.
8. Kuš rodi Nimroda. On je bio prvi vladar na zemlji.
9. Bio je silan lovac pred Gospodinom. Zato se kaže: “Silan lovac pred Gospodinom kao Nimrod.”
10. Njegovo se gospodstvo u početku protezalo na Babilon, Erek Akad i Kalne u šinearskoj zemlji.
11. Iz te zemlje izađe Ašur i sazida Ninivu, Rehobot-Ir, Kalah
12. i Resen između Ninive i Kalaha; to je velik grad. \
13. A od Misrajima vuku lozu Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,
14. Patrušani i Kasluhijci, od kojih su proizašli Filistejci i Kaftorci.
15. Od Kanaana vuku lozu Sidon, njegov prvorođenac, i Het,
16. onda Jebusejci, Amorejci, Girgašani,
17. Hivijci, Arkijci i Sinijci,
18. Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Kad se plemena kanaanska raširiše dalje,
19. dosezalo je kanaansko područje od Sidona prema Geraru do Gaze i prema Sodomi, Gomori, Adami i Sebojimu do Leše.
20. To su potomci Hamovi po svojim obiteljima, jezicima, zemljama i plemenima.
21. I Šemu, ocu svih sinova Eberovih, starijemu bratu Jafetovu, rodiše se sinovi.
22. Sinovi Šemovi jesu Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.
23. Sinovi Aramovi jesu Us, Hul, Geter i Maš.
24. Arpakšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Ebera.
25. Eberu se rodiše dva sina. Jedan se zvao Peleg; jer se u njegovo doba razdijeli čovječanstvo. Brat njegov zvao se Joktan.\
26. Od Joktana vuku lozu Almodad, Šelef, Hasarmavet i Jerah,
27. Hadoram, Uzal i Dikla,
28. Obal, Abimćl, Šeba,
29. Ofir, Havila i Jobab. Svi su oni sinovi Joktanovi.
30. Njihova prebivališta protezala su se od Meše prema Sefaru do istočnih gora.
31. To su potomci Šemovi po svojim obiteljima, jezicima, zemljama i plemenina.
32. To su rodovi Noinih potomaka po svojim obiteljima i plemenima. Od njih se razgranaše narodi po zemlji poslije potopa.

Psalmi 3:5-8
5. Zavapio sam iza glasa Gospodu i on mi je odgovorio sa svoje svete gore.
6. Legoh i zaspah. I probudih se jer me zaštitio Gospod.
7. Ne ću se plašiti bezbrojna naroda koji me opkoljuje.
8. Ustani, Gospode, spasi me! Bože moj, Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbio si vilicu bezbožnika.

Izreka 1:23-27
23. Primite k srcu moju opomenu! Evo, pustit ću svoje negodovanje protiv vas, da slobodno poteče. Objavit ću vam svoje izreke.
24. Zvao sam, a vi ste se nećkali, namigivao sam, a nitko nije mario; \
25. u vjetar ste bacali svaki moj savjet, niste htjeli znati za moju opomenu.
26. Zato ću se i ja smijati vašoj nesreći, rugat ću se kad vas napadne tjeskoba,
27. kad kao zlo vrijeme na vas navali strah, i vaša pogibao kao oluja dođe, kad nasrne na vas nevolja i muka.

Mateju 5:1-26
1. Kad vidje Isus mnoštvo naroda, popne se na goru i sjede. Pristupiše mu njegovi učenici.
2. Tada otvori svoja usta i poče ih učiti:
3. ”Blaženi siromašni u duhu! Njihovo je nebesko kraljevstvo.
4. Blaženi žalosni! Oni će se utješiti.
5. Blaženi krotki! Oni će posjedovati zemlju.
6. Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde! Oni će se nasititi.
7. Blaženi milosrdni! Oni će postići milosrđe.
8. Blaženi koji su čista srca! Oni će Boga gledati.
9. Blaženi mirotvorci! Oni će se zvati sinovi Božji.
10. Blaženi koji trpe progonstvo zbog pravde! Njihovo je kraljevstvo nebesko.
11. Blaženi ste kad vas ljudi zbog mene grde i progone i o vama lažno govore sve zlo!
12. Radujte se i veselite se, jer je velika vaša plaća na nebesima. Jer su isto tako progonili i proroke prije vas.”
13. Vi ste sol zemlji. Ako li sol obljutavi, čime će se onda soliti? Ne valja više ni za što; baci se napolje i ljudi je pogaze.\
14. Vi ste svjetlost svijetu. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti.
15. Niti se užiže svijeća i stavlja pod posudu, nego na svijećnjak. Tada svijetli svima u kući.
16. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.
17. Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao da ih ukinem, nego da ih ispunim.
18. Zaista kažem vam, dok stoji nebo i zemlja, ne će nestati nijedne jote ili točke iz Zakona, dok se sve ne ispuni.
19. Tko dakle ukine jednu od ovih zapovijedi, pa bilo i najmanju, i tako uči ljude, zvat će se najmanji u nebeskom kraljevstvu. A tko ih drži i uči držati, zvat će se velik u nebeskom kraljevstvu.
20. Jer vam kažem: Ako vaša pravednost ne bude savršenija negoli pravednost pismoznanaca i farizejâ, ne ćete ući u nebesko kraljevstvo.
21. čuli ste da je bilo kazano starima: Ne ubijaj! Tko ubije, bit će kriv sudu.
22. A ja vam kažem: Svatko tko se gnjevi na svojega brata bit će kriv sudu. Tko rekne svome bratu: Budalo!, bit će kriv visokomu vijeću. A tko mu rekne: Luđače!, zaslužio je pakleni oganj.
23. Ako dakle prineseš svoj dar na žrtvenik i ondje se sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,
24. ostavi ondje svoj dar pred žrtvenikom, otiđi prije i pomiri se sa svojim bratom; onda dođi i žrtvuj svoj dar!\
25. Sporazumi se bez otezanja sa svojim protivnikom, dok si još na putu s njim. Inače bi te protivnik mogao predati sucu, a sudac sudskome službeniku, i onda bi te bacili u tamnicu.
26. Zaista kažem ti, ne ćeš izaći odanle dok ne platiš posljednjeg novčića.