A A A A A

Postanka 45:1-28
1. Tada se Josip nije više mogao dulje suzdržati pred svima koji su stajali oko njega, i povika: “Izađite svi odavle van!” Tako nije bilo nikoga uz njega kad se Josip pokazao svojoj braći.
2. On je plakao tako glasno da su ga čuli Egipćani, a dočula je za to i faraonova kuća.
3. Josip reče braći: “Ja sam Josip! Dakle još živi moj otac!” Ali njegova braća ne mogoše mu odgovoriti; tako su bili zaprepašteni pred njim. \
4. A Josip pozva braću: “Pristupite samo bliže k meni!” Kad pristupiše bliže, reče: “Ja sam vaš brat Josip, koga prodadoste u Egipat.
5. Ali sad se ništa ne uznemirujte i ne korite sebe zato što me ovamo prodadoste, jer Bog me posla pred vama da vas uzdrži na životu!
6. Već dvije godine vlada glad u zemlji, a bit će još pet godina za kojih ne će biti ni oranja ni žetve.
7. Ali Bog me posla pred vama da uzdrži vaše pleme na zemlji i da vam očuva život čudesnom pomoći.
8. Tako me dakle ne poslaste vi ovamo, nego Bog. On me učini ocem faraona i gospodarom cijele njegove kuće i vladarom čitave egipatske zemlje.
9. Pođite sad brže k ocu i javite mu: Ovako poručuje tvoj sin Josip: Bog me učini gospodarom svega Egipta! Dođi k meni, nemoj oklijevati!
10. Prebivat ćeš u gošenskoj zemlji i bit ćeš blizu mene, ti i tvoja djeca i unučad, i tvoje ovce i goveda i sve tvoje imanje.
11. Ja ću se ovdje brinuti za tvoju prehranu jer će još pet godina potrajati glad. Ti ne ćeš osiromašiti svojom obitelji i svime što imaš.
12. Eto, vidite, vi i moj brat Benjamin svojim očima, da sam ja koji govori s vama.
13. Javite ocu moje visoko dostojanstvo u Egiptu i sve što doživjeste! Onda brzo dovedite ovamo mojega oca!”
14. Tada pade oko vrata svom bratu Benjaminu i zaplaka, a i Benjamin zaplaka na njegovim prsima.
15. Onda izljubi svu ostalu braću i izgrli ih sa suzama. Potom njegova braća s njime razgovorahu.
16. I u faraonovu kuću dopre glas: “Dođoše Josipova braća!” Faraon i njegove sluge obradovaše se tomu.
17. I faraon reče Josipu: “Pozovi svoju braću, neka ovo učine: Natovarite svoje životinje, otiđite u kanaansku zemlju,
18. uzmite svojega oca i svoje obitelji i dođite k meni! Dat ću vam onda što dobra ima u egipatskoj zemlji; jest, najbolje u zemlji uživat ćete.\
19. Dalje te ovlašćujem da ih pozoveš: Uzmite sebi iz egipatske zemlje kola za svoju djecu i za svoje žene, posadite u njih i svojega oca i dođite ovamo!
20. Neka vam ne bude žao vašeg pokućstva; jer će biti vaše sve što ima dobra u svoj egipatskoj zemlji.” \
21. Izrćlovi sinovi učiniše tako. Josip im dade kola po zapovijedi faraonovoj; isto tako opskrbi ih hranom za put.\
22. I svakomu dade svečane haljine; a Benjaminu dade trista srebrnjaka i pet svečanih haljina.\
23. A ocu posla deset magaraca natovarenih najboljim plodovima što ih ima u Egiptu i deset magarica natovarenih žitom, kruhom i hranom, ocu za put.
24. Potom otpusti svoju braću i oni odoše nakon što ih još opomenu: “Nemojte se koriti putem!”
25. Tako otiđoše iz Egipta i dođoše u kanaansku zemlju k svom ocu Jakovu.
26. Oni ga izvijestiše: “Josip je još živ, i on je vladar nad svom egipatskom zemljom.” Ali njegovo srce ostade hladno; jer im on nije vjerovao.\
27. Ali kad mu ispripovjediše sve što im je Josip bio kazao, i kad vidje kola što ih je Josip bio poslao da ga dovedu, tada oživje duh u njihovu ocu Jakovu.
28. I povika Izrćl: “Dosta! Moj sin Josip još je živ! Poći ću da ga vidim prije negoli umrem!”

Postanka 46:1-34
1. Tako se zaputi Izrćl sa svim svojim imanjem i dođe u Beer Šebu. Ondje prinese žrtvu Bogu oca svojega Izaka.
2. Bog progovori Izrćlu u jednom noćnom viđenju. On ga pozva: “Jakove, Jakove!” On odgovori: “Evo me!”
3. On reče: “Ja, jedini Bog, Bog sam oca tvojega. Ne boj se otići u Egipat; jer ću te tamo učiniti velikim narodom.\
4. Ja ću sam ići s tobom u Egipat, i ja ću te opet sam dovesti natrag. Josip će ti zaklopiti oči.”
5. Tada se Jakov diže iz Beer Šebe. Izrćlovi sinovi posadiše svog oca Jakova, svoju djecu i žene na kola što ih je bio poslao faraon da ih dovedu.
6. Uzeše sa sobom i svoja stada i svoje imanje, što su ga bili stekli u kanaanskoj zemlji. Tako dođoše Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat.
7. Dovede sa sobom u Egipat svoje sinove, kćeri i mušku i žensku unučad, dakle sve svoje potomstvo.
8. A ovo su imena Izrćlove djece što dođoše u Egipat; Jakovljeve i njegovih sinova: prvorođenac Jakovljev bio je Ruben.\
9. Sinovi Rubenovi bili su Henok, Falu, Hesron i Karmi.
10. Sinovi Šimunovi bili su Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke.
11. Sinovi Levijevi bili su Geršon, Kehat i Merari.
12. Sinovi Judini bili su Er, Onan, Šela, Peres i Zerah; ali Er i Onan umriješe u kanaanskoj zemlji. Sinovi Peresovi bili su Hesron i Hamul.\
13. Sinovi Jisakarovi bili su Tola, Fuva, Jašub i Šimron.
14. Sinovi Zebulunovi bili su Sered, Elon i Jahleel.
15. To su sinovi Leini, što je ih ona bila rodila Jakovu u Padan Aramu, uz njegovu kćer Dinu, svega trideset i tri sina i kćeri.
16. Sinovi Gadovi bili su Sifjon, Hagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.
17. Sinovi Ašerovi bili su Jimna, Jišva, Jišvi, Berija i sestra njihova Serah. Sinovi Berijini bili su Heber i Malkiel.
18. To su sinovi Zilpe koju Laban dade svojoj kćeri Lei; ona ih rodi Jakovu, svega šesnćst osoba.\
19. Sinovi Rahele, Jakovljeve žene, bili su Josip i Benjamin.
20. Josipu se rodiše u egipatskoj zemlji Manaše i Efrajim, što mu ih rodi Aseneta, kći svećenika u Onu PotiFere.
21. Sinovi Benjaminovi bili su Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Ehi, Roš, Mupim, Hupim i Ard.
22. To su Rahelini sinovi, što ih ona rodi Jakovu, svega četrnćst osoba.
23. Sin Danov bio je Hušim.
24. Sinovi Neftalijevi bili su Jahseel, Guni, Jeser i Šilem.
25. To su sinovi Bilhe koju Laban dade svojoj kćeri Raheli; ona ih rodi Jakovu, svega sedam osoba.\
26. Ukupan broj tjelesnih Jakovljevih potomaka što s njim preseliše u Egipat iznosio je, ne uračunavši žene Jakovljevih sinova, šezdeset i šest osoba.
27. Sinovi Josipovi, što mu se rodiše u Egiptu, bila su dvojica. Ukupan broj duša iz Jakovljeve kuće, što dođoše u Egipat, iznosio je sedamdeset.
28. A Judu posla pred sobom k Josipu, da bi dao upute prije njegova dolaska u Gošen. Kad su bili došli u gošensku zemlju,
29. dade Josip upregnuti svoja kola i izađe ususret svojemu ocu Izrćlu u Gošen. Kad se ovaj pojavi pred njim, pade mu oko vrata i plakao je dugo na njegovim prsima.
30. Tada reče Izrćl Josipu: “Sad ću rado umrijeti, kad vidjeh tvoje lice i kad znam da si još živ.”
31. Nato Josip reče svojoj braći i ukućanima svojega oca: “Idem gore javiti faraonu i reći mu: Dođoše mi moja braća i ukućani mog oca što su živjeli u kanaanskoj zemlji.
32. Ti su ljudi pastiri ovaca; oni se naime bave stokom, i dovedoše sa sobom svoje ovce i goveda i sve svoje imanje.\
33. Kad vas faraon pozove i upita: Što je vaše zanimanje?,
34. vi odgovorite: Stočari su bili tvoje sluge od mladosti sve dosad, mi, kao i naši oci. Tako ćete smjeti ostati u Gošenskoj zemlji! Jer su Egipćanima svi pastiri ovaca nečisti.”

Psalmi 12:1-8
1. Upravitelju pjevačkog zbora. Za duboke glasove. Psalam. Davidov.
2. Gospode, pomozi. Jer više nema pravednika! Nestalo je vjernih među ljudima.
3. Jedan drugome govore samo laži, govore laskavim usnama i dvoličnim srcem.
4. Uništi, Gospode, laskave usne i hvalisave jezike,
5. sve one koji se hvale: “Gospodujemo svojim jezikom; imamo svoja usta. Tko da gospodari nad nama!?” \
6. ”Zbog nevolje potlačenih, zbog jecanja siromaha, hajde”, veli Gospod, “ustat ću, pomoći ću onome koji me zaziva!”
7. Riječi su Gospodnje riječi čiste, one su srebro očišćeno u talionici zemlje, srebro pročišćeno sedam puta.
8. Ti ćeš nas, Gospode, sačuvati i obraniti zauvijek od toga roda.

Izreka 4:14-17
14. Ne stupaj na stazu bezbožnika! Ne hodaj putem zlikovaca!
15. Bježi od njega, nemoj ga slijediti! Ukloni mu se, prođi mimo njega!
16. Oni ne mogu počinuti ako ne učine ništa zla. San im je ugrabljen ako koga nisu zaveli.
17. Jer jedu kruh bezbožnika i piju vino nasilja.

Mateju 15:1-20
1. Tada pristupiše k Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema i zapitaše:
2. ”Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Oni ne peru svojih ruku prije objeda.”
3. On im odvrati: “Zašto vi sami prestupate Božju zapovijed zbog svoje predaje.”
4. Bog je zapovjedio: Poštuj oca i majku i, tko pogrdi oca ili majku, neka bude kažnjen smrću!
5. A vi kažete: “Tko rekne ocu ili majci: Ono čime bih ti trebao pomoći, posvetni je dar,
6. taj ne treba više štovati oca ili majke.” Tako ukidate Božju zapovijed zbog svoje predaje.
7. Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija:
8. ”Ovaj narod me štuje samo usnama, ali njegovo je srce daleko od mene.
9. Uzalud me poštuje, njegova su učenja samo ljudske odredbe.”
10. Tada dozva narod i reče im: “Slušajte i razumijte:
11. Ono što ulazi u usta ne čini čovjeka nečistim, nego što izlazi iz usta, to čini čovjeka nečistim.”
12. Tada pristupiše njegovi učenici i rekoše mu: “Znaš li da se farizeji sablazniše kad čuše taj govor?”
13. On odgovori: “Svaki nasad, što ga nije zasadio Otac moj nebeski, iskorijenit će se.
14. Ostavite ih! Oni su slijepi vodiči slijepcima. A kad slijepac vodi slijepca, oba padnu u jamu.”
15. Tada mu reče Petar: “Objasni nam tu prispodobu!”
16. On reče: “Jeste li i vi još nerazumni?
17. Zar ne uviđate da sve što ulazi u usta ide u želudac i tada se izbacuje van.
18. A što dolazi iz usta, izlazi iz srca, i to čini čovjeka nečistim.
19. Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljub, bludnost, krađa, lažno svjedočenje, hula na Boga.
20. To čini čovjeka nečistim; a neopranim rukama jesti ne čini čovjeka nečistim.” \