A A A A A

Postanka 35:1-29
1. Bog zapovjedi Jakovu: “Ustani, uzađi u Betel, nastani se tamo i načini ondje žrtvenik Bogu koji ti se prikaza kad si bježao pred svojim bratom Ezavom!”
2. I Jakov zapovjedi obitelji i svima koji su bili s njim: “Uklonite tuđe bogove što ih imate kod sebe, očistite se i obucite druge haljine!
3. Onda ćemo se dignuti i poći gore u Betel. Tamo ću načiniti žrtvenik Bogu koji me je uslišao u vrijeme moje nevolje i bio sa mnom na putu kojim sam išao.”
4. Tada predadoše Jakovu sve tuđe bogove što su ih imali kod sebe i naušnice što su ih nosili na svojim ušima, i Jakov ih zakopa pod hrastom što stoji kod Šekema.
5. Onda se digoše. A strah veoma velik ušao je u sve gradove uokolo te nisu progonili Jakovljeve sinove.
6. Tako Jakov i sva čeljad što je bila s njim stigoše u Luz, to je Betel, što leži u kanaanskoj zemlji.
7. Ondje načini žrtvenik i nazva to mjesto El Betel, jer mu se tamo bio prikazao Bog kad je bježao pred svojim bratom.
8. Tada umre Debora, dojkinja Rebekina, i pokopaše je ispod Betela pod hrastom koji se otad zove tužni hrast.
9. Bog se javi Jakovu po drugi put otkako se vratio iz Padan Arama, i blagoslovi ga.
10. Reče mu Bog: “Ime je tvoje Jakov; ali se ne zovi više Jakov, nego Izrćl neka bude tvoje ime!” Tako mu nadjenu ime Izrćl.\
11. Još mu reče Bog: “Ja sam El Šadaj, Bog svemogući. Plodi se i množi se! Narod, jest, mnoštvo naroda neka od tebe nastane, i kraljevi neka iz tebe izađu!
12. Zemlju, koju sam dao Abrahamu i Izaku, dat ću i tebi. Potomcima ću tvojim dati ovu zemlju.”
13. I Bog ode od njega s mjesta gdje je s njim govorio.
14. Jakov postavi spomenik na mjestu gdje je s njim govorio, spomenik od kamena, izli na nj tekuću žrtvu i poulji ga.
15. Jakov prozva mjesto gdje je Bog govorio s njim Betel.
16. I otiđoše od Betela dalje. A kad više nije bilo daleko do Efrate, napadoše Rahelu porođajni bolovi i imala je težak porođaj.
17. I kad se je pri porođaju tako veoma mučila, reče joj babica: “Utješi se! I sada imaš sina!”
18. A kad je izlazila njezina duša, jer je umirala, nazva ga ona Ben Oni; ali mu otac njegov nadjenu ime Benjamin. \
19. Tako umre Rahela, i pokopaše je na putu u Efratu, to je Betlehem.
20. Jakov postavi spomenik od kamena na njezin grob. To je nadgrobni Rahelin spomenik sve do dana današnjega.
21. Tada ode Izrćl dalje i razape svoj šator s onu stranu Migdal-Edera.
22. I dok je Izrćl boravio u tom kraju, ode Ruben i leže s Bilhom, priležnicom svojega oca, i to sazna Izrćl. Sinova Jakovljevih bilo je dvanćst:
23. Sinovi Leini: Ruben, prvorođenac Jakovljev, i Šimun, Levi, Juda, Jisakar i Zebulun.
24. Sinovi Rahelini: Josip i Benjamin.
25. Sinovi Bilhe, sluškinje Raheline: Dan i Naftali.
26. Sinovi Zilpe, sluškinje Leine: Gad i Ašer. To su dakle sinovi Jakovljevi, što mu se rodiše u Padan Aramu.
27. Tada Jakov dođe svom ocu Izaku u Mamre, u Kirjat-Arbu, to je Hebron, gdje su kao došljaci boravili Abraham i Izak.
28. Izakovih dana života bilo je sto i osamdeset godina.
29. Potom preminu Izak. Umre i bi, star i sit života, pridružen svojim ocima. Pokopaše ga njegovi sinovi Ezav i Jakov.

Postanka 36:1-43
1. Slijede potomci Ezava, koji se zvao i Edom.
2. Ezav uze sebi svoje žene između kćeri kanaanskih: Adu, kćer Hetita Elona, Oholibamu, kćer Ane, unuku Horijca Sibeona.
3. I Basematu, Jišmćlovu kćer, sestru Nebajotovu.
4. Ada rodi Ezavu Elifaza, i Basemata rodi Reuela.
5. Oholibama rodi Jeuša, Jalama i Koraha. To su sinovi Ezava, koji mu se rodiše u zemlji kanaanskoj.
6. Ezav uze svoje žene, sinove i kćeri i sve ljude iz svoje kuće, stado, svu svoju stoku i sve imanje, što ga steče u kanaanskoj zemlji, pa ode od brata Jakova u drugu zemlju,
7. jer im je imutak bio vrlo velik te nisu mogli ostati zajedno, i zemlja u kojoj su boravili nije im bila dovoljna za njihova stada.
8. Tako se Izak naseli na gori Seiru. Ezav se zove i Edom.
9. Sljedeći su potomci Ezava, oca Edomaca, na gori Seiru.
10. Ovo su imena sinova Ezavovih: Elifaz, sin Ade, žene Ezavove; Reuel, sin Basemate, žene Ezavove.\
11. Sinovi Elifazovi bili su: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenez.
12. Timna je bila priležnica Elifazu, Ezavovu sinu; ona rodi Elifazu Amaleka. To su potomci Ade, žene Ezavove.\
13. Sinovi Reuelovi su ovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. To su potomci Basemate, Ezavove žene.
14. I ovo su sinovi Oholibame, Ezavove žene, kćeri Ane, unuke Sibeonove, žene Ezavove; ona rodi Ezavu Jeuša, Jalama i Koraha.\
15. Sljedeći su knezovi potomaka Ezavovih: sinovi Elifaza, prvorođenca Ezavova, bili su knez Teman, knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz,
16. knez Korah, knez Gatam, knez Amalek. To su knezovi što izlaze od Elifaza u edomskoj zemlji. To su potomci Adini.
17. I sljedeći su sinovi Reuela, Ezavova sina: knez Nahat, knez Zerah, knez Šama, knez Miza. To su knezovi što izlaze od Rahuela u edomskoj zemlji. To su potomci Basemate, žene Ezavove.
18. I sljedeći su sinovi Oholibame, Ezavove žene: knez Jeuš, knez Jalam, knez Korah. To su knezovi što izlaze od Oholibame, kćeri Anine, Ezavove žene.
19. To su sinovi Ezavovi i to njihovi knezovi. To je Edom.
20. Sljedeći su sinovi Seira, Horijca, prastanovnici zemlje: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana,
21. Dišon, Eser i Dišan. To su knezovi Horeja, sinovi Seirovi u edomskoj zemlji.
22. Sinovi Lotanovi jesu: Hori i Hemam, a sestra Lotanova Timna.
23. I ovo su sinovi Šobalovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam.
24. Sljedeći su sinovi Sibeonovi: Aja i Ana. To je isti Ana koji nađe vruća vrela u pustinji kad je pasao magarca svojega oca Sibeona.
25. I sljedeći su djeca Anina: Dišon i Oholibama, kći Anina.
26. I sljedeći su sinovi Dišonovi: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.
27. Sljedeći su sinovi Eserovi: Bilhan, Zaavan i Akan.
28. Sljedeći su sinovi Dišanovi: Uz i Aran.
29. Sljedeći su knezovi Horijaca: knez Lotan, knez Šobal, knez Sibeon, knez Ana,
30. knez Dišon, knez Eser, knez Dišan. To su knezovi Horijaca po njihovim obiteljima u seirskoj zemlji.
31. Slijede kraljevi koji su vladali u edomskoj zemlji prije nego zavlada kralj Izrćlovih sinova.
32. Kralj u Edomu bio je Bela, sin Beorov, a ime prijestolnice bilo je Dinhaba.
33. Kad umre Bela, mjesto njega postade kralj Jobab, sin Zeraha iz Bosre.
34. Kad umre Jobab, umjesto njega postade kralj Hušam iz zemlje Temanaca.
35. Kad umre Hušam, umjesto njega postade kralj Hadad, sin Bedadov, koji pobi Midjance na moapskoj visoravni, a ime prijestolnice bilo je Avit.
36. Kad umre Hadad, umjesto njega postade kralj Samla iz Masreke.
37. Kad umre Samla, umjesto njega postade kralj Šaul iz Rehobota na rijeci.
38. Kad umre Šaul, umjesto njega postade kralj Baal Hanan, Akborov sin.
39. Kad umre Baal Hanan, sin Akborov, umjesto njega postade kralj Hadar, a ime prijestolnice bilo je Pai; njegova žena zvala se Mehetabela; ona je bila kći Matrede, kćeri Me Zahaba. \
40. Sljedeća su imena Ezavovih knezova po njihovim rodovima, po njihovim mjestima i s imenima njihovim: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,
41. knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,
42. knez Kenaz, knez Teman, knez Mibzar,
43. knez Magdiel, knez Iram. To su knezovi Edomovi po njihovim prebivalištima u zemlji što su je bili zaposjeli. To je rodovnik Ezava, oca Edomaca.

Psalmi 9:6-10
6. Zaprijetio si narodima i iskorijenio si bezbožnika, brišući njihovo ime vječno i zauvijek.
7. Uništio si neprijatelja i pretvorio u stalne ruševine, razorio si gradove: njihov je spomen propao.
8. Gospod će vječno kao sudac stolovati. Podigao je svoje prijestolje za suđenje,
9. On će u pravdi suditi svijetu, izreći će pravednu osudu narodima.
10. Gospod je utočište potlačenima i zaklon u vrijeme nevolje.

Izreka 3:27-30
27. Oskudnima ne uskraćuj dobročinstva, kad je u tvojoj moći da ga dijeliš!
28. Ne govori bližnjemu: Idi, dođi opet, sutra ću ti dati, kad to možeš već danas!
29. Ne izmišljaj ništa zlo protiv bližnjega, dok on boravi kod tebe bez brige!
30. Ne svađaj se ni sa kim bez razloga ako ti se nije ništa učinilo nažao!

Mateju 12:22-50
22. Tada mu dovedoše opsjednuta, koji je bio slijep i nijem. On ga iscijeli, tako da je nijemi mogao govoriti i vidjeti.
23. Sav se divio i govorio: “Nije li ovo Davidov Sin?”
24. A farizeji, koji su to čuli, rekoše: “Taj izgoni đavle samo po Beelzebulu, đavolskom poglavici.”
25. Isus prozre njihove misli i reče im: “Svako kraljevstvo što je u sebi razdijeljeno, raspada se; nijedan grad, nijedna kuća što je u sebi razdijeljena, ne može postojati.\
26. Ako sotona izgoni sotonu, onda je razdijeljen sam u sebi: kako će tad postojati njegovo kraljevstvo?
27. I ako ja izgonim đavle po Beelzebulu, po kome ih tada izgone vaši sinovi? Oni će zato biti vaši suci.
28. Ako li ja izgonim đavle Duhom Božjim, onda je došlo k vama Božje kraljevstvo.
29. Ili kako može netko provaliti u kuću jakoga i ugrabiti mu imanje, ako nije najprije svezao jakoga? Istom tada može oplijeniti njegovu kuću.
30. Tko nije sa mnom, protiv mene je; tko ne sabire sa mnom, rasipa. \
31. Zato vam kažem: Svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima. Ali hula na Duha ne će se oprostiti.
32. Tko rekne riječ na Sina čovječjega, oprostit će mu se. A tko rekne riječ na Duha Svetoga, ne će mu se oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu.
33. Priznate li da je stablo dobro, onda morate i njegov plod držati dobrim. A priznate li da je stablo zlo, onda morate i njegov plod držati zlim. Jer se po plodu poznaje stablo.
34. Vi, zmijsko leglo, kako možete dobro govoriti kad ste zli? Jer čega je srce puno, o tome govore usta.
35. Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro, zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.
36. A ja vam kažem: Za svaku praznu riječ koju ljudi reknu, moraju u dan suda dati račun.
37. Jer ćeš po svojim riječima biti proglašen pravednim, po svojim riječima bit ćeš osuđen.”
38. Neki književnici i farizeji rekoše mu: “Učitelju, htjeli bismo vidjeti od tebe koji znak!”
39. On im odvrati: “Zao i preljubnički rod traži znak. Ali mu se ne će dati drugi znak osim znaka proroka Jone.
40. Kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će biti i Sin čovječji u krilu zemlje tri dana i tri noći.
41. Ljudi iz Ninive pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga. Jer se oni obratiše na Joninu propovijed. A ovdje je više nego Jona!
42. Kraljica juga pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga. Jer ona dođe s krajeva svijeta da čuje Salomonovu mudrost. A ovdje je više nego Salomon!
43. Kada nečisti duh izađe iz čovjeka, luta kroz puste goleti i traži kakvo mjesto pokoja, ali ga ne nalazi.
44. Onda pomisli: Vratit ću se u svoju kuću, iz koje sam izašao. I on dođe, nađe je praznu, lijepo pometenu i ukrašenu.
45. Tada otiđe i dovede još sedam drugih duhova koji su gori od njega. Oni uđu i nastane se u njoj. I poslije onome čovjeku bude gore nego što je bilo. Isto će tako biti i ovome zlome rodu.”
46. Dok je on još govorio narodu, stajali su vani njegova mati i braća i htjeli su s njime govoriti.
47. Netko mu reče: “Tvoja majka i braća stoje vani i hoće s tobom govoriti.”
48. A on odvrati onome koji mu je to javio: “Tko je moja mati i tko su moja braća?”
49. Tada pruži ruku na svoje učenike i reče: “Ovo je moja mati i ovo su moja braća!
50. Jer tko čini volju mojega Oca na nebesima, taj mi je brat, sestra i mati.”