A A A A A

1 Ljetopisa 28:1-21
1. David sabra u Jeruzalemu sve odlične Izrćlce, naime plemenske knezove, poglavare redova koji su bili u kraljevoj službi, tisućnike i stotnike, upravitelje svega imanja i stada kralja i njegovih sinova i dvorane, junake i sve valjane ratnike.
2. Tada se diže kralj sa svojega sjedala i reče: “čujte me, braćo moja i narode moj! Ja sam bio sam naumio sagraditi dom za kovčeg Gospodnjega saveza i za podnožje nogama Boga našega. Ja sam obavio i pripreme za gradnju.
3. Ali mi Bog reče: Ne ćeš ti graditi kuće mojemu imenu; jer si ratnik i krv si prolijevao.\
4. Mene je Gospodin, Bog Izrćlov, bio izabrao od sve kuće mog oca, da budem kralj nad Izrćlom dovijeka. Jer Judu izabra za kneza i u Judinu plemenu kuću mog oca i smatrao je za dobro da između sinova mojega oca učini mene kraljem nad svim Izrćlom.
5. A između svih mojih sinova? jer Gospodin mi dade mnogo sinova? izabra mojega sina Salomona, da zasjedne na prijestolje Gospodnjega kraljevstva, nad Izrćlom.
6. On mi reče: Tvoj sin Salomon sagradit će moju kuću i moje trijemove. Jer njega izabrah sebi za sina. Njemu ću biti otac.
7. Zauvijek ću podići njegovo kraljevstvo, ako ovako kao danas bude izvršavao moje zapovijedi i zakone.
8. I sada vas opominjem pred očima svega Izrćla, pred Gospodnjom općinom i pred Bogom koji nas čuje: Držite brižno sve zapovijedi Gospodina, Boga svojega, da ostanete u posjedu ove lijepe zemlje i da je ostavite u baštinu svojim potomcima za sva vremena!
9. A ti, sine moj Salomone, drži se s Bogom svojega oca i služi mu dragovoljno cijelim srcem i dušom, jer Gospodin ispituje sva srca i zna svaku pomisao i želju. Ako ga potražiš, on će dati da ga nađeš.. Ako li ga ostaviš, odbacit će te zauvijek.
10. Pa vidi sada da te je Gospodin izabrao da mu sagradiš kuću za svetinju. Pođi na posao odvažno!”
11. Potom preda David svojemu sinu Salomonu nacrt trijema i njegovih prostorija, od riznica, gornjih soba i unutarnjih prostorija, i od prostora za pomirilište,
12. tako i nacrt svega što je bio smislio: sliku trijemova u Gospodnjem Hramu i ćelija uokolo, sliku riznica Božje kuće i riznica za svete darove,
13. zatim nacrt za svećeničke i levitske redove i za poslužne poslove u Gospodnjem Hramu i za sve posuđe za službu u Gospodnjem Hramu.
14. Zlata mu preda toliko koliko je trebalo za svaku pojedinu posudu u službi Božjoj, tako isto srebra za sve srebrno posuđe,
15. zatim koliko mu je trebalo novaca za zlatne svijećnjake i za njihove zlatne žiške, po njihovoj težini; isto tako koliko mu je trebalo srebra: a za razne srebrne svijećnjake i žiške prema njihovoj težini i potrebi;\
16. zatim koliko mu je trebalo zlata za stolove postavljenih kruhova, za svaki pojedini stol, i srebro za srebrne stolove,
17. čistoga zlata za vilice, škropionice i kotliće, za razne zlatne vrčeve, po njihovoj težini, i za razne srebrne vrčeve, po njihovoj težini,
18. zatim čistoga zlata za kadioni žrtvenik, po težini. I sliku kola mu preda, naime kola zlatnih keruba, koji raširenim krilima prekrivaju kovčeg Gospodnjega saveza.
19. ”O svemu tome,” reče David, “o svim radovima za izvedbu te građevine, poučio me je Gospodin pismom iz svoje ruke.”
20. Tada reče David svojemu sinu Salomonu: “Pođi na posao odvažno i smjelo! Ne boj se i ne plaši se! Jer Bog, Gospodin, moj Bog, bit će s tobom. On te ne će ostaviti dok se ne dovrše svi radovi za službu u Gospodnjem Hramu.
21. Već su spremni svećenički i levitski redovi za svu službu u Božjem Hramu. Imaš uza se za svaki posao ljude koji su voljni i vješti svakoj službi. I knezovi i sav narod stoje ti uvijek na službu.”

1 Ljetopisa 29:1-30
1. Potom reče kralj David svoj općini: “Moj sin Salomon, jedini kojega je Bog izabrao, još je mlad i nježan, a djelo je veliko. Jer nije za čovjeka određen ovaj dvor, nego za Boga, Gospodina.
2. I ja svom svojom snagom pripravih za Hram Boga svojega zlata za zlatne posude, srebra za srebrne, mjedi za mjedene, željezo za željezne i drva za drvene, kamena oniksova i crnosjajna i šarolika kamenja za okvire i drugoga dragog kamenja svake vrste i mramora u izobilju.
3. I još iz ljubavi prema Hramu mojega Boga dat ću ono što imam u vlastitom posjedu zlata i srebra, osim svega onoga što sam već pripremio za svetu kuću:
4. tri tisuće zlatnih talenata od ofirskoga zlata i sedam tisuća talenata čistoga srebra, da se time oblože zidovi hramskih prostorija
5. i za zlatno i srebrno posuđe svake vrste, i za sve radove umjetničkih ruku. Tko je još spreman da koji dar daruje za Gospodina?”
6. Tada darovaše dragovoljno obiteljski poglavari, knezovi plemena Izrćlovih, tisućnici i stotnici, i činovnici u kraljevoj službi.
7. Oni dadoše za gradnju Božjega Hrama pet tisuća talenata zlata, deset tisuća darika, deset tisuća talenata srebra, osamnćst tisuća talenata mjedi i sto tisuća talenata željeza.
8. Tko je imao dragoga kamenja predade ga za blago Gospodnjega hrama Geršonovcu Jehielu.
9. Narod se radovao dragovoljnim darovima jer su pobožnim srcem dragovoljno prinosili Gospodinu svoje darove. I kralj se David veoma radovao.
10. I blagoslovio je David Gospodina pred svom općinom. David je molio: “Blagoslovljen neka si, Gospodine, Bože oca Izrćla, odvijeka dovijeka!
11. Tvoja je, Gospodine, veličina, moć, slava, hvala i visost. Jer tvoje je sve na nebu i na zemlji. Tvoje je, Gospodine, gospodstvo i ti se uzdižeš kao Gospodin iznad svega.
12. Bogatstvo i čast dolaze od tebe, i ti si vladar nad svim. U tvojoj je ruci snaga i moć, i u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i moćnim koga god hoćeš.
13. I zahvaljujemo ti, Bože naš, i častimo tvoje slavno ime.
14. A tko sam ja, što je narod moj da smo mogli u takvoj množini prinijeti svoje darove? Ne, od tebe dolazi sve, i iz tvoje ruke darovasmo tebi.
15. Ta mi smo samo tuđi i gosti pred tobom, kao svi naši oci. Kao sjena su dani našega života na zemlji i bez nadanja.
16. Gospodine, Bože naš, sve ovo blago što ga pripremismo da ti sagradimo kuću za tvoje sveto ime, dolazi iz tvoje ruke, i sve je to tvoje.
17. Ali ja znam, Bože moj, da ti ispituješ srca i da voliš iskrenost. I tako ja sve ovo darovah, iskrenim srcem, i s radošću vidjeh kako ti je ovaj tvoj narod darivao darove.
18. Gospodine, Bože naših otaca: Abrahama, Izaka i Izrćla, zadrži uvijek u srcu naroda svojega takvo mišljenje i takvu volju, i upravljaj njihovo srce k sebi!
19. Podaj mojemu sinu Salomonu poslušno srce, da drži tvoje zapovijedi, tvoje propise i naputke, i da čini sve to i sagradi sjajnu kuću koju sam pripremio!”
20. Tada reče David svoj općini: “Blagoslivljajte Gospodina, svog Boga!” I sva je općina blagoslivljala Gospodina, Boga svojih otaca! Oni se nakloniše i baciše se ničice pred Gospodinom i pred kraljem.
21. Zaklaše Gospodinu žrtve i drugo jutro prinesoše Gospodinu žrtve paljenice: tisuću junaca, tisuću ovnova, tisuću janjaca s njihovim naljevima, osim toga mnogo žrtava klanica za sav Izrćlov narod.
22. Jeli su i pili su u onaj dan pred Gospodinom u velikoj radosti. Tada učiniše Salomona, Davidova sina, po drugi put kraljem i pomazaše ga Gospodinu za kneza, a Sadoka za svećenika.
23. Tako je sjedio Salomon kao kralj na Gospodnjem prijestolju umjesto svojega oca Davida, i imao je sreću. Sav ga je Izrćl slušao.
24. Svi knezovi i junaci, i svi sinovi kralja Davida, podvrgoše se kralju Salomonu.
25. Gospodin dade te Salomon postigne vrlo visok ugled kod svega Izrćla i podijeli mu tako sjajno kraljevanje kakvo to nije imao prije njega nijedan kralj nad Izrćlom.
26. David, Jišajev sin, vladao je nad svim Izrćlom.
27. A vremena u kojem je bio kralj nad Izrćlom bilo je četrdeset godina. U Hebronu je vladao sedam godina, u Jeruzalemu trideset i tri godine.
28. On umre u visokoj starosti, bogat danima života, imovinom i čašću. Njegov sin Salomon postade kralj umjesto njega.
29. Povijest kralja Davida, prijašnja i kasnija, zapisana je u povijesti vidovnjaka Samuela i u povijesti proroka Natana, i u povijesti vidioca Gada,
30. sa svim njegovim kraljevanjem, pobjedama i događajima koji prođoše preko njega i Izrćla, i preko svih drugih zemaljskih kraljeva.

Psalmi 78:67-72
67. Tad odbaci šator Josipov, ne dopade mu se Efraimovo pleme.
68. Nego izabra Judino pleme, goru Sion koja mu omilje.
69. Sagradi svoje svetište k'o nebo visoko, kao zemlju koju utemelji zavijeke.
70. I izabra Davida slugu svoga, uze ga od ovčjih torova.
71. Uze ga od ovaca dojilica da pase Jakova, njegov narod, i Izrćla, njegovu baštinu.
72. I on ih je pasao pobožnim srcem, vodio ih je vještinom svojih ruku.

Izreka 20:6-7
6. Mnogi ljudi čine veliku viku svojom ljubavi; ali zaista vjerna čovjeka, tko će ga naći? \
7. Ako jedan hodi pravedno i besprijekorno, njegovoj će djeci poslije njega biti dobro.

Djela Apostolska 10:24-28
24. Dan poslije stiže u Cezareju. A Kornelije ih je čekao i bio je sazvao svoju rodbinu i vjerne prijatelje.
25. A kad je Petar htio ući, izađe mu Kornelije ususret, pade pred njegovim nogama i pokloni mu se.
26. A Petar ga podiže i reče: “Ustani, i ja sam samo čovjek.”
27. Razgovarajući s njime, uđe i nađe mnoge koji su se bili sabrali.
28. Tada im reče: “Kako znate, čovjeku Židovu nije dopušteno družiti se ili dolaziti k tuđinu. Ali Bog meni pokaza da nijednoga čovjeka ne zovem poganim ili nečistim.