A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 20

Ivanu 6:22-51
22. Drugoga se jutra na obali s druge strane jezera počelo okupljati mnoštvo iščekujući da vidi Isusa. Ljudi su znali da se Isus nije ukrcao s učenicima u lađu i da su oni isplovili bez njega.
23. U blizinu onog mjesta na kojemu su jeli kruh pošto je Gospodin zahvalio Bogu stiglo je nekoliko lađica iz Tiberijade.
24. Kad su ljudi vidjeli da ondje nema ni Isusa ni njegovih učenika, ukrcali su se u lađe i otplovili na drugu stranu jezera, u Kafarnaum, ne bi li pronašli Isusa.
25. Kad su stigli onamo, pronašli su ga i upitali: “Učitelju, kad si došao ovamo?”
26. Isus im odgovori: “Vi uistinu želite biti sa mnom jer ste se nasitili onih kruhova, a ne zato što ste razumjeli značenje čuda koja sam činio.
27. Radite, ali ne za propadljivu hranu, već za hranu koja ostaje za vječni život što će vam ga dati Sin Čovječji. Jer ga je Bog Otac za to ovlastio.”
28. “Što nam je činiti da bismo radili djela koja Bog traži?” pitali su.
29. “Djelo je Božje da vjerujte u onoga koga je on poslao”, odgovori Isus.
30. “Kakav ćeš nam znak dati”, pitali su, “da bismo ga vidjeli i povjerovali ti? Kakvo ćeš djelo učiniti?
31. Uostalom, naši su preci jeli manu dok su putovali pustinjom! U Svetom pismu stoji: ‘Dao im je za jelo kruh s neba.’”
32. Isus im reče: “Zaista vam kažem, nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam istinski kruh s neba.
33. Pravi je Božji kruh onaj koga je Bog poslao s neba i koji svijetu daje život.”
34. “Gospodine,” kazaše, “daj nam uvijek toga kruha.”
35. Isus im odgovori: “Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće nikad više ogladnjeti. Koji vjeruju u mene, neće ožednjeti nikada.
36. Ali, kao što vam rekoh, gledali ste me, a ipak ne vjerujete.
37. Ali svi oni koje mi je Otac dao, doći će k meni a takve sigurno neću odbaciti.
38. Jer ja sam sišao s neba da vršim volju Boga koji me poslao, a ne svoju volju.
39. A Božja je volja da ne izgubim nijednoga od onih koje mi je on dao, nego da ih u posljednji dan uskrisim u vječni život.
40. Jer je volja mojeg Oca da svatko tko vidi njegova Sina i tko vjeruje u njega ima vječni život te da ga ja uskrisim u posljednji dan.”
41. Židovi su počeli mrmljati protiv njega zato što je o sebi rekao: “Ja sam kruh koji je sišao s neba.”
42. “Pa to je Isus, Josipov sin”, govorili su. “Znamo mu i oca i majku. Kako sad može reći: ‘Sišao sam s neba?’”
43. Ali Isus im odgovori: “Ne prigovarajte međusobno!
44. Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me je poslao, a ja ću sve takve oživjeti u posljednji dan.
45. Kao što je zapisano u Svetome pismu: ‘Svi će biti učenici Božji.’ Kojima Otac govori i koji primaju njegovu pouku, doći će k meni.
46. To ne znači da je netko vidio Oca, jer sam ga jedini vidio ja koji od njega dolazim.
47. Zaista vam kažem, tko vjeruje u mene, ima vječni život.
48. Ja sam kruh života.
49. Vaši su preci jeli manu u pustinji, ali svi su poumirali.
50. Ovaj kruh s neba, međutim, svakomu tko ga jede daje vječni život.
51. Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Jede li tko ovaj kruh, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati jest moje tijelo što ću ga predati za život svijeta.”