A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 27

Luki 3:1-38
1. Bila je petnaesta godina vladavine cara Tiberija. Poncije Pilat bio je upravitelj Judeje, Herod je vladao Galilejom, a njegov brat Filip Iturejom i Trahonitidom. Lizanije je vladao Abilenom.
2. Veliki svećenici bili su Ana i Kajfa. Bog tada progovori Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.
3. On zatim obiđe svu jordansku okolicu propovijedajući ljudima da se ljudi trebaju krstiti da pokažu kako su se odvratili od svojih grijeha i obratili se Bogu da im oprosti.
4. Kao što je napisao prorok Izaija, Ivan je bio “glas koji viče u pustinji: ‘Pripremite put za Gospodnji dolazak! Poravnajte za njega staze!’
5. Neka se svaka udolina popuni, a svaka gora i brijeg neka se slegne! Neka se iskrivljeni putovi isprave, a neravni izglade!
6. Tada će svi ljudi vidjeti Božje spasenje!”
7. Ivan je govorio mnoštvu koje se dolazilo krstiti: “Zmijska legla! Tko li vas je samo upozorio da pobjegnete Božjemu gnjevu koji stiže?
8. Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu! Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: ‘Mi smo Abrahamovi potomci!’ jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja Abrahamu podignuti djecu!
9. Sjekira Božjeg suda već je uzdignuta da u korijenu sasiječe stabla. Svako stablo koje ne daje dobrog roda bit će posječeno i bačeno u vatru.”
10. Mnoštvo ga nato počne pitati: “Što trebamo činiti?”
11. “Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim tko nema nijednu. A tko ima hrane, neka je podijeli s onima koji nemaju.”
12. Došli su se krstiti čak i ubirači poreza i upitali: “Učitelju, što mi moramo činiti?”
13. Ivan im odgovori: “Ne utjerujte više nego što vam određuje vlast.”
14. “A što mi trebamo činiti?” pitali su ga vojnici. “Ne postupajte ni s kim nasilno,” odgovori on, “ne optužujte lažno nedužne i budite zadovoljni svojom plaćom.”
15. Narod je iščekivao Mesiju i svi su se u srcu pitali nije li možda Ivan taj.
16. Zato im Ivan svima reče: “Ja vas krstim vodom, no dolazi netko veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan biti ni robom. On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem.
17. Očistit će svoje gumno i odvojiti pljevu od pšenice; pšenicu će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu sažeći neugasivim ognjem.”
18. Mnoge je takve opomene Ivan izrekao navješćujući ljudima Radosnu vijest.
19. A Heroda tetrarha Ivan je prekorio zbog toga što je živio sa ženom svojega brata, Herodijadom, te zbog brojnih drugih zlodjela
20. kojima Herod zatim pridoda još i ovo: baci Ivana u tamnicu.
21. Dok je Ivan krstio sav narod, krstio se i Isus. Kad se on molio, nebesa se otvore,
22. a Sveti se Duh u tjelesnome obličju goluba spusti na njega. S neba se začuje glas: “Ti si moj ljubljeni Sin! Ti si moja radost!”
23. Kad je započeo s javnom službom, Isusu je bilo otprilike trideset godina. Držalo se da je Isus Josipov sin. Josip je bio Elijev sin,
24. Eli je bio Matatov sin, Matat je bio Levijev sin, Levi je bio Malkijev sin, Malki je bio Janajev sin, Janaj je bio Josipov sin,
25. Josip je bio Matatijin sin, Matatija je bio Amosov sin, Amos je bio Naumov sin, Naum je bio Heslijev sin, Hesli je bio Nagajev sin,
26. Nagaj je bio Mahatov sin, Mahat je bio Matatijin sin, Matatija je bio Šimijev sin, Šimij je bio Josehov sin, Joseh je bio Jodin sin,
27. Joda je bio Johananov sin, Johanan je bio Resin sin, Resa je bio Zerubabelov sin, Zerubabel je bio Šealtielov sin, Šealtiel je bio Nerijev sin,
28. Neri je bio Malkijev sin, Malki je bio Adijev sin, Adi je bio Kosamov sin, Kosam je bio Elmadamov sin, Elmadam je bio Erov sin
29. Er je bio Jošuin sin, Jošua je bio Eliezerov sin, Eliezer je bio Jorimov sin, Jorim je bio Matatov sin, Matat je bio Levijev sin,
30. Levi je bio Šimunov sin, Šimun je bio Judin sin, Juda je bio Josipov sin, Josip je bio Jonamov sin, Jonam je bio Elijakimov sin,
31. Elijakim je bio Melejin sin, Meleja je bio Menin sin, Mena je bio Matatin sin, Matata je bio Natanov sin, Natan je bio Davidov sin,
32. David je bio Jišajev sin, Jišaj je bio Obedov sin, Obed je bio Boazov sin, Boaz je bio Salin sin, Sala je bio Nahšonov sin,
33. Nahšon je bio Aminadabov sin, Aminadab je bio Adminov sin, Admin je bio Arnijev sin, Arni je bio Hesronov sin, Hesron je bio Peresov sin, Peres je bio Judin sin,
34. Juda je bio Jakovljev sin, Jakov je bio Izakov sin, Izak je bio Abrahamov sin, Abraham je bio Terahov sin, Terah je bio Nahorov sin,
35. Nahor je bio Serugov sin, Serug je bio Reuov sin, Reu je bio Pelegov sin, Peleg je bio Eberov sin, Eber je bio Šelahov sin,
36. Šelah je bio Kenanov sin, Kenan je bio Arpakšadov sin, Arpakšad je bio Šemov sin, Šem je bio Noin sin, Noa je bio Lamekov sin,
37. Lamek je bio Metušalahov sin, Metušalah je bio Henokov sin, Henok je bio Jeredov sin, Jered je bio Mahalalelov sin, Mahalalel je bio Kenanov sin,
38. Kenan je bio Enošev sin, Enoš je bio Šetov sin, Šet je bio Adamov sin, Adam je bio Božji sin.