A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 10

Mateju 25:31-46
31. “Kad Sin Čovječji dođe u slavi i sa svim svojim anđelima, sjest će na prijestolje svoje slave.
32. Tada će se svi narodi okupiti pred njime, a on će, kao što pastir odvaja ovce od koza,
33. pravednike postaviti sebi zdesna, a ostale s lijeve strane.
34. Tada će kralj reći onima koji mu budu zdesna: ‘Vi, koje je Otac blagoslovio, dođite primiti u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!
35. Jer ste me nahranili kad sam bio gladan, napojili kad sam bio žedan, primili ste me kad sam bio tuđinac
36. i obukli me kad sam bio gol; posjećivali ste me dok sam bio bolestan i u zatvoru.’
37. Pravednici će ga tada upitati: ‘Gospodine, kada smo te vidjeli gladna i nahranili, kada smo te vidjeli žedna i napojili te?
38. Kada smo ti pružili dobrodošlicu kao tuđincu i obukli te gola?
39. Kada smo te posjetili bolesna ili u tamnici?’
40. A kralj će odgovoriti: ‘Zaista vam kažem, sve što ste učinili jednomu od moje najmanje braće, meni ste učinili!’
41. Zatim će reći onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u vječni oganj pripravljen za đavla i njegove anđele!
42. Jer bio sam gladan, a niste mi dali jesti; bio sam žedan, a niste mi dali piti;
43. bio sam tuđinac, a vi me niste primili; gol sam bio i niste me obukli; bio sam bolestan i u zatvoru, a niste me posjetili.’
44. Oni će pitati: ‘Gospodine, kad smo te to vidjeli gladna ili žedna, ili kao tuđinca, ili gola, ili bolesna, ili u zatvoru i nismo ti pomogli?’
45. A on će im odgovoriti: ‘Zaista vam kažem, sve što niste učinili jednomu od ovih najmanjih, meni niste učinili!’
46. Tako će oni otići u vječnu patnju, a pravednici u vječni život.”