A A A A A
Biblija u jednoj godini
Rujan 6

1 Korinæanima 15:1-28
1. Povrh svega, braćo, objavljujem vam evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste i prihvatili i u kojem stojite,
2. po kojem ste i spašeni, ako ste zapamtili što sam vam ja propovijedao, osim ako ste povjerovali uzalud.
3. Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio: da je Krist umro za naše grijehe prema Pismima,
4. i da je bio pokopan, i da je treći dan uskrsnuo, prema Pismima,
5. i da ga je vidio Kefa, zatim Dvanaestorica.
6. Poslije toga vidjelo ga je odjednom više od pet stotina braće, od kojih je većina ostala do ovog trenutka, a neki su usnuli.
7. Nakon toga vidio ga je Jakov, zatim svi apostoli.
8. A na kraju svega, vidio sam ga i ja, kao nedonošče.
9. Jer ja sam najmanji među apostolima, ja nisam podoban nazivati se apostolom jer sam progonio crkvu Božju.
10. Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost koja mi je darovana, meni nije bila uzaludna. Naprotiv, trudio sam se puno više nego svi oni; ali ne ja, nego milost Božja koja je bila sa mnom.
11. Stoga bilo to ja, ili oni, tako propovijedamo, te ste tako povjerovali.
12. Ako li je Krist propovijedan da je uskrsnuo od mrtvih, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća od mrtvih?
13. Ako li nema uskrsnuća od mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo.
14. A ako Krist nije uskrsnuo, onda je uzaludno naše propovijedanje, a uzaludna je i vaša vjera.
15. Dapače, našli bismo se i lažnim svjedocima Božjim, jer smo svjedočili o Bogu da je uskrsnuo Krista, kojega nije uskrsnuo, ako bi bilo da mrtvi ne uskrsavaju.
16. Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo.
17. A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je vaša vjera; još ste u grijesima svojim.
18. Onda su i oni koji su usnuli u Kristu, propali.
19. Ako samo u ovom životu imamo nadu u Krista, najbjedniji smo od svih ljudi.
20. Ali sada, Krist je uskrsnuo od mrtvih i postao prvina onih koji su usnuli.
21. Budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi i uskrsnuće od mrtvih.
22. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti.
23. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, zatim oni koji su Kristovi kod njegovog dolaska.
24. Tada dolazi svršetak, kad će predati kraljevstvo Bogu i Ocu, kad će zbaciti svako poglavarstvo, svaku vlast i silu.
25. Jer on mora kraljevati, dok ne položi sve neprijatelje pod svoje noge.
26. Posljednji neprijatelj koji će biti uništen je smrt.
27. Jer je sve podložio pod njegove noge. A kad kaže: “Sve mu je podloženo,” očito je, sve osim onoga koji mu je sve podložio.
28. A kad mu sve bude podloženo, tada će se i sâm Sin podložiti onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.