A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 23

1 Korinæanima 5:1-13
1. Općenito je razglašeno da među vama ima bludništva, i to takvog bludništva kakvo se ne spominje ni među Poganima: da netko ima očevu ženu.
2. I vi ste se još naduli, a niste se radije rastužili da se ukloni od vas onaj koji je počinio to djelo!
3. Jer ja, iako odsutan tijelom, ali nazočan duhom, već sam osudio, kao da sam bio nazočan, onoga koji je učinio to djelo.
4. U ime Gospodina našega Isusa Krista, kad se sastanete, vi i moj duh, zajedno sa snagom Gospodina našega Isusa Krista,
5. neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi duh bio spašen u dan Gospodina Isusa.
6. Nije dobro vaše hvalisanje. Ne znate li da malo kvasca sve tijesto ukvasa?
7. Očistite dakle stari kvasac da budete novo tijesto kao što jeste beskvasni, jer je i Krist naša Pasha žrtvovana za nas.
8. Stoga svetkujmo ne sa starim kvascem, ni s kvascem zlobe i pakosti, nego s beskvasnim kruhom iskrenosti i istine!
9. Napisao sam vam u poslanici da se ne družite s bludnicima;
10. ali ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili s lakomcima, ili s otimačima, ili s idolopoklonicima, jer biste onda trebali izaći iz svijeta.
11. Ali sada sam vam napisao da se ne družite s onim koji bi, iako se zove brat, bio ili bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili klevetnik, ili pijanac, ili otimač. S takvim ni jesti!
12. Jer što je meni do toga da sudim i one koji su vani! Ne sudite li vi one koji su unutra?
13. A one koji su vani sudi Bog. Stoga uklonite tu zlu osobu od sebe samih!