A A A A A
Biblija u jednoj godini
Srpanj 6

Djela Apostolska 13:26-52
26. Ljudi! Braćo! Djeco Abrahamovog roda i oni među vama koji se boje Boga, vama je bila poslana riječ ovog spasenja.
27. Jer oni što borave u Jeruzalemu i njihovi vladari, budući da nisu upoznali njega, ni glasove Proroka što se čitaju svakog Šabata, ispunili su ih pošto su ga osudili.
28. I premda na njemu nisu našli nikakva razloga za smrt, zatražili su od Pilata da ga se pogubi.
29. A kad su oni tako ispunili sve ono što je o njemu zapisano, skinuli su ga s drveta i položili u grobnicu.
30. Ali ga je Bog uskrsnuo od mrtvih.
31. I on se mnogo dana pokazivao onima koji su s njim uzišli iz Galileje u Jeruzalem, koji su njegovi svjedoci za narod.
32. I mi vam navješćujemo radosnu vijest kako je obećanje koje je dano našim očevima,
33. Bog je to ispunio nama, njihovoj djeci, tako da je uskrsnuo Isusa, kao što je i zapisano u drugom psalmu: ‘Ti si Sin moj, ja sam te danas rodio.’
34. A što se tiče da ga je uskrsnuo od mrtvih te da se više nikad ne vraća u trulež, rekao je ovako: ‘Dat ću vam pouzdano milosrđe Davidovo.’
35. Zato je rekao u još jednom psalmu: ‘Nećeš dopustiti da Sveti tvoj vidi trulež.’
36. Jer je David, pošto je svome naraštaju poslužio po volji Božjoj, usnuo i bio položen sa svojim očevima te vidio trulež.
37. Ali onaj koga je Bog uskrsnuo nije vidio trulež.
38. Neka vam je znano, dakle, ljudi i braćo da vam se po ovom čovjeku propovijeda oproštenje grijeha.
39. I po njemu se svaki koji vjeruje opravdava od svega od čega se vi niste mogli opravdati Mojsijevim Zakonom.
40. Pazite stoga da ne dođe na vas ono što je rečeno u Prorocima:
41. ‘Gledajte, vi koji prezirete, čudite se i nestanite! Jer u vaše dane činim djelo, djelo za koje ne biste povjerovali da vam ga tko ispriča.’ “
42. I dok su Židovi izlazili iz sinagoge, Pogani su ih molili da im se idućeg Šabata propovijedaju te riječi.
43. A kad se skupština razišla, mnogi su Židovi i pobožni prozeliti počeli slijediti Pavla i Barnabu, koji su ih nagovarali da ustraju u milosti Božjoj.
44. A idućeg Šabata skupio se gotovo cijeli grad da čuje riječ Božju.
45. Ali kad su Židovi vidjeli mnoštvo, ispunili su se zavišću te su govorili protiv onoga što je Pavao rekao, protiveći se i huleći.
46. Tada je Pavlu i Barnabi porasla hrabrost te su progovorili: “Bilo je potrebno najprije vama govoriti riječ Božju. No budući da je vi odbacujete i ne smatrate se dostojnima vječnoga života, evo, obraćamo se Poganima.
47. Jer nam je ovako zapovjedio Gospodin govoreći: ‘Postavio sam te za svjetlo Poganima, da budeš na spasenje do kraja zemlje.’ “
48. A kad su Pogani to čuli, veselili su se i proslavljali riječ Gospodinovu te su povjerovali svi koji su bili određeni za život vječni.
49. I riječ se Gospodinova razglasila po cijeloj pokrajini.
50. Ali su Židovi uzbunili pobožne i ugledne žene i gradske prvake te pokrenuli progonstvo protiv Pavla i Barnabe pa su ih izbacili iz svojega kraja.
51. A oni su otresli prašinu sa svojih nogu protiv njih i došli do Ikonije.
52. A učenici su se ispunjavali radošću i Duhom Svetim.