A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 26

Djela Apostolska 7:44-60
44. Naši su očevi u pustinji imali Šator svjedočanstva, kako je to odredio onaj koji je govorio s Mojsijem da ga napravi prema uzorku koji je vidio.
45. A primili su ga očevi naši i pod vodstvom Jošue unijeli u posjed Pogana koje je Bog protjerao pred licem naših očeva, sve do dana Davida,
46. koji je našao naklonost pred Bogom te je želio naći šator Bogu Jakovljevu.
47. Ali mu je Salomon sagradio Dom.
48. Štoviše, Svevišnji ne prebiva u hramovima rukom napravljenim, kako je to prorok rekao:
49. Nebo je moje prijestolje, a zemlja je podnožje nogama mojim. Kakvu ćete mi kuću vi sagraditi, govori Gospodin, ili kakvo je mjesto mog počinka?
50. Nije li moja ruka sve ovo načinila?’
51. Vi tvrdokorni i neobrezanih srdaca i ušiju! Vi se uvijek odupirete Duhu Svetom! Kako su činili očevi vaši tako i vi činite.
52. Koga od proroka nisu progonili očevi vaši? Poubijali su one koji su unaprijed najavljivali dolazak Pravednika, koga ste vi sada već izdali i ubili,
53. vi koji ste primili Zakon prema naredbama anđela, ali ga niste držali.”
54. Kad su to čuli, bili su probodeni u srcima te počeli škripati zubima na njega.
55. A on, pun Duha Svetoga, zagledao se u nebo i vidio slavu Božju i Isusa gdje stoji Bogu zdesna,
56. te rekao: “Evo, gledam otvorena nebesa i Sina čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.”
57. Nato su oni povikali jakim glasom i začepili uši te složno navalili na njega.
58. Izbacili su ga izvan grada i kamenovali. A svjedoci su odložili svoju odjeću do nogu mladića koji se zvao Savao.
59. I kamenovali su Stjepana, koji je zazivao Boga i govorio: “Gospodine Isuse, primi moj duh!”
60. Zatim je kleknuo i viknu jakim glasom: “Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!” I kad je to rekao, usnuo je.