A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 24

Djela Apostolska 7:1-21
1. Tada ga je veliki svećenik upitao: “Je li to tako?”
2. A on je rekao: “Ljudi, braćo i očevi, poslušajte: Bog slave pokazao se našem ocu Abrahamu kad je bio u Mezopotamiji, prije nego što se nastanio u Haranu,
3. i rekao mu: ‘Izađi iz svoje zemlje i iz svoga roda i pođi u zemlju koju ću ti pokazati.’
4. Tada je izašao iz zemlje Kaldejaca i nastanio se u Haranu. A odatle ga, nakon što mu je otac umro, preselio u ovu zemlju u kojoj sad vi živite.
5. I u njoj mu nije dao baštine niti toliko da bi stavio svoju stopu, već mu je obećao, da bi to dao u posjed njemu i njegovu sjemenu nakon njega, dok još nije imao djeteta.
6. A Bog mu je na taj način rekao da će njegovo sjeme boraviti u tuđoj zemlji te da će ih porobiti i zlostavljati četiri stotine godina.
7. ‘Ali narodu kojem budu robovali, ja ću suditi,’ rekao je Bog, ‘i nakon toga će izaći te mi služiti na ovom mjestu.’
8. Zatim mu je dao Savez obrezanja. I tako je Abraham rodio Izaka i obrezao ga osmi dan, a Izaku se rodio Jakov, a Jakovu su se rodila dvanaest patrijarha.
9. A patrijarsi su potaknuti zavišću prodali Josipa u Egipat, ali Bog je bio s njim,
10. te ga oslobodio od svih njegovih nevolja i dao mu naklonost i mudrost pred faraonom, kraljem Egipta, i postavio ga je upraviteljem nad Egiptom i svom njegovom kućom.
11. Zatim je došla glad i velika nevolja na svu zemlju egipatsku i Kanaan te naši očevi nisu mogli naći hrane.
12. A kad je Jakov čuo da u Egiptu ima žita, poslao je onamo najprije naše očeve.
13. A drugi put Josip se očitovao svojoj braći te je Josipov rod postao poznat faraonu.
14. Tada je Josip poslao da se k njemu pozove njegov otac Jakov i sva njegova rodbina, sedamdeset i pet duša.
15. Tako je Jakov sišao u Egipat te je umro, on i naši očevi.
16. I bili su preneseni u Sihem i položeni u grob koji je Abraham kupio za neku svotu novca, od sinova Hamorovih, oca Sihema.
17. Ali kako se bližilo vrijeme obećanja za koje se Bog zakleo Abrahamu, narod se povećao i namnožio u Egiptu,
18. sve dok nije ustao drugi kralj, koji nije poznavao Josipa.
19. Taj je postupao lukavo s našim rodom i zlostavljao naše očeve, tako da moraju odbaciti svoju dječicu kako ona ne bi mogla preživjeti.
20. U to se vrijeme rodio Mojsije i bio je izvanredno lijep i tri je mjeseca bio hranjen u kući svoga oca.
21. A kad je bio odbačen, uzela ga je faraonova kćer i sebi othranila za sina.