A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 1

Ivanu 12:1-26
1. Zatim je šest dana prije Pashe Isus došao u Betaniju gdje je bio Lazar, onaj koji je bio umro, koga je on uskrsnuo od mrtvih.
2. Ondje su mu pripremili večeru; i Marta je posluživala, a Lazar je bio jedan od onih koji su s njim bili pri jelu.
3. Tada je Marija uzela libru prave nardove, skupocjene pomasti, pomazala Isusu noge i svojom kosom obrisala njegove noge, te se kuća napunila mirisom pomasti.
4. Onda je jedan od njegovih učenika, Juda Iskariotski, Šimunov sin, koji ga je namjeravao izdati, rekao:
5. “Zašto se ova pomast nije prodala za tristo dinara i to dalo siromasima? ”
6. A to nije rekao jer se brinuo za siromahe, nego jer je bio lopov i imao kesu i odnosio što se u nju stavljalo.
7. Nato je Isus rekao: “Pusti je! Sačuvala je to za dan moga ukopa.
8. Jer siromahe uvijek imate kraj sebe, a mene nemate uvijek.”
9. Tada je veliko mnoštvo Židova saznalo da je on ondje pa su došli, ne samo radi Isusa nego i da bi vidjeli Lazara koga je bio uskrsnuo od mrtvih.
10. Ali su se glavari svećenički posavjetovali da ubiju i Lazara,
11. jer su mnogi Židovi zbog njega odlazili i vjerovali u Isusa.
12. Sutradan je veliko mnoštvo što je došlo na svetkovinu, kad je čulo da Isus dolazi u Jeruzalem,
13. uzelo palmine grane te mu izašlo u susret i klicalo: “Hosana! ‘Blagoslovljen kralj Izraelov koji dolazi u ime Gospodnje!’ “
14. A Isus je, kad je našao magarčića, sjeo na njega, kao što je zapisano:
15. “Ne boj se, kćeri sionska! Evo, kralj tvoj dolazi sjedeći na mladunčetu magaričinu!”
16. A njegovi učenici nisu to isprva razumjeli; ali kad je Isus bio proslavljen, onda su se sjetili da je to bilo o njemu zapisano i da su mu to učinili.
17. Svjedočilo je i mnoštvo koje je bilo s njim kad je Lazara pozvao iz groba i uskrsnuo ga od mrtvih.
18. Zbog toga mu je mnoštvo i pošlo u susret, jer je čulo da je on učinio to čudo.
19. Zato su farizeji govorili među sobom: “Vidite kako ništa ne postižete. Evo, svijet je otišao za njim!”
20. A među onima koji su došli na svetkovinu iskazati štovanje bilo je i nekih Grka.
21. Oni su tada pristupili k Filipu, koji je bio iz Betsaide galilejske, te ga zamolili govoreći: “Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.”
22. Filip je došao i rekao Andriji, a Andrija i Filip su dalje rekli Isusu.
23. A Isus je odgovorio rekavši im: “Došao je čas da se proslavi Sin čovječji.
24. Uistinu, uistinu, kažem vam, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilje ploda.
25. Tko voli svoj život, izgubit će ga; a tko mrzi svoj život na ovom svijetu, sačuvat će ga za život vječni.
26. Ako tko meni služi, neka mene slijedi; i gdje sam ja, ondje će biti i moj sluga. Ako tko meni služi, njega će poštovati moj Otac.