A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 6

Luki 23:1-25
1. Tada se diglo sve ono mnoštvo i odvelo ga k Pilatu.
2. I počeli su ga optuživati govoreći: “Našli smo ovoga kako izopačuje narod i zabranjuje davati porez Cezaru govoreći za sebe da je Krist, kralj.”
3. A Pilat ga je upitao govoreći: “Jesi li ti kralj Židova?” A on mu je odgovorio rekavši: “Ti kažeš.”
4. Tada je Pilat rekao glavarima svećeničkim i narodu: “Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku.”
5. A oni su bili još žešći govoreći: “On buni narod, poučavajući po cijeloj Judeji, počevši od Galileje, pa sve do ovog mjesta.”
6. Kad je Pilat čuo za Galileju, upitao je, je li taj čovjek Galilejac.
7. I kad je saznao da je iz Herodove sudbene nadležnosti, poslao ga je k Herodu, koji je i sâm u to vrijeme bio u Jeruzalemu.
8. A kad je Herod ugledao Isusa, jako se obradovao jer ga je odavno želio vidjeti; zato što je mnogo toga o njemu slušao, te se nadao da će ga vidjeti kako čini neko čudo.
9. Tada mu je postavljao mnoga pitanja, ali mu on ništa nije odgovorio.
10. A ondje su stajali glavari svećenički i pismoznanci te ga žestoko optuživali.
11. Onda ga je Herod zajedno sa svojim vojnicima prezreo i narugao mu se, pa ga odjenuo u raskošni plašt i poslao ga natrag k Pilatu.
12. I onog su dana Herod i Pilat postali prijatelji jedan drugome, jer su prije međusobno bili u neprijateljstvu.
13. A Pilat je sazvao glavare svećeničke, poglavare i narod
14. te im rekao: “Doveli ste mi ovoga čovjeka kao onoga koji izopačuje narod. A evo, ja sam ga ispitao pred vama i nisam našao na tom čovjeku nikakve krivnje za koju ga vi optužujete,
15. a niti Herod; jer sam vas poslao k njemu i evo on nije učinio ništa što zaslužuje smrt.
16. Kaznit ću ga dakle i pustiti.”
17. Jer im je trebalo pustiti jednog za svetkovinu.
18. A oni su najedanput povikali govoreći: “Ovoga ukloni, a pusti nam Barabu!”
19. (Koji je bio bačen u tamnicu zbog neke pobune koja se dogodila u gradu i zbog ubojstva.)
20. Stoga im je Pilat ponovno progovorio jer je želio pustiti Isusa.
21. Ali su oni vikali: “Razapni! Razapni ga!”
22. A on im je po treći put rekao: “Zašto, kakvo je zlo učinio? Ja ne nalazim na njemu razlog za smrt. Kaznit ću ga dakle i pustiti.”
23. Ali su oni navaljivali jakim glasom i zahtijevali da ga se razapne. Glasovi tih ljudi i svećeničkih glavara su nadvladali.
24. Onda je Pilat presudio da im bude kako su zahtijevali.
25. I pustio im je onoga koga su željeli, koji je bio bačen u tamnicu zbog pobune i ubojstva, a Isusa je predao njima na volju.