A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 21

Ivanu 6:52-71
52. Židovi su se tada prepirali među sobom govoreći: “Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jesti?”
53. Nato im je Isus rekao: “Uistinu, uistinu, kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi.
54. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.
55. Jer je tijelo moje istinsko jelo i krv je moja istinsko piće.
56. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, prebiva u meni i ja u njemu.
57. Kao što je mene poslao Otac koji živi, i ja živim po Ocu; tako će i onaj koji mene jede živjeti po meni.
58. Ovo je taj kruh koji je sišao s neba; ne kao što su vaši očevi jeli manu i umrli. Tko jede ovaj kruh, zauvijek će živjeti.”
59. To je govorio u sinagogi dok je poučavao u Kapernaumu.
60. Zato su mnogi od njegovih učenika, kad su to čuli, rekli: “Tvrda je ovo besjeda! Tko to može slušati?”
61. A Isus ih je, znajući u sebi da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, upitao: “Sablažnjava li vas to?
62. A što ako ćete vidjeti Sina čovječjega kako uzlazi gdje je prije bio?
63. Duh je onaj koji oživljuje, a tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja govorim duh su i život su.
64. Ali ima među vama nekih koji ne vjeruju.” Jer je Isus od početka znao tko su oni što ne vjeruju i tko će ga izdati.
65. Onda je napomenuo: “Stoga sam vam rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca mojega.”
66. Od toga časa mnogi su se njegovi učenici vratili natrag i nisu više hodili s njim.
67. Tada je Isus upitao Dvanaestoricu: “Hoćete li i vi otići?”
68. Nato mu je Šimun Petar odgovorio: “Gospodine, kome ćemo otići? Ti imaš riječi vječnoga života!
69. I mi vjerujemo i sigurni smo da si ti Krist, Sin Boga živoga.”
70. Isus im je odgovorio: “Nisam li ja izabrao vas Dvanaestoricu, a jedan je od vas đavao.”
71. Govorio je o Judi, sinu Šimuna Iskariotskoga, jer je on bio jedan od Dvanaestorice koji ga je trebao izdati.