A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 16

Ivanu 4:31-54
31. A u međuvremenu su ga učenici zamolili govoreći: “Učitelju, jedi!”
32. Ali im je on rekao: “Ja imam za jesti jelo za koje vi ne znate.”
33. Stoga su učenici pitali jedan drugoga: “Da mu nije tko donio što za jesti?”
34. Isus im je odgovorio: “Moja je hrana izvršiti volju onoga koji me je poslao i završiti djelo njegovo.
35. Ne govorite li vi: ‘Još su četiri mjeseca pa dolazi žetva?’ Gle, kažem vam, podignite svoje oči i pogledajte njive, jer su već bijele za žetvu!
36. A onaj koji žanje prima plaću i skuplja plod za život vječni, da se zajedno raduju i onaj koji sije i onaj koji žanje.
37. I u ovome je istinita izreka: ‘Jedan sije, a drugi žanje.’
38. Ja sam vas poslao žeti ono oko čega se vi niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov.”
39. I mnogi su Samarijanci iz onoga grada povjerovali u njega zbog riječi one žene koja je svjedočila: “Rekao mi je sve što sam ikada učinila.”
40. Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, zaklinjali su ga da ostane kod njih pa je ostao ondje dva dana.
41. I mnogo ih je više povjerovalo zbog njegove riječi,
42. te su rekli ženi: “Sada vjerujemo, ne zbog tvog kazivanja, jer smo ga sami čuli i znamo da je ovaj doista Krist, Spasitelj svijeta.”
43. A nakon dva dana pošao je odande i otišao u Galileju.
44. Jer je sâm Isus posvjedočio da prorok nema časti u svom zavičaju.
45. Kad je dakle stigao u Galileju, Galilejci su ga primili pošto su vidjeli sve što je učinio u Jeruzalemu na svetkovini, jer su i oni stigli sa svetkovine.
46. Tako je Isus ponovo došao u Kanu Galilejsku gdje je vodu pretvorio u vino. A tamo je bio neki kraljev službenik čiji je sin bolovao u Kapernaumu.
47. Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, otišao je k njemu i zaklinjao ga da siđe i ozdravi mu sina jer je bio na samrti.
48. Tada mu je Isus napomenuo: “Ako ne vidite znakove i čudesa, nećete htjeti povjerovati.”
49. Kraljev službenik ga je zamolio: “Gospodine, siđi prije nego mi umre dijete!”
50. Isus mu je rekao: “Idi, sin tvoj živi!” I čovjek je povjerovao riječi koju mu je Isus rekao i otišao.
51. I dok je on još silazio, susrele su ga njegove sluge te mu javile govoreći: “Tvoj sin živi!”
52. Tada se raspitao kod njih za sat kad mu je krenulo nabolje, a oni su mu odgovorili: “Jučer ga je u sedmi sat pustila groznica.”
53. Tako je otac saznao da je to bilo u onaj sat u koji mu je Isus rekao: “Tvoj sin živi!”, te je povjerovao on i sav njegov dom.
54. To je nadalje drugo čudo koje je učinio Isus kad je stigao iz Judeje u Galileju.