A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 14

Ivanu 3:19-36
19. A ovo je ta osuda, budući da je svjetlo došlo na svijet, a ljudi su više ljubili tamu nego svjetlo, jer su im djela bila zla.
20. Jer svaki koji čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu da se ne prekore djela njegova.
21. Ali onaj koji čini istinu, dolazi k svjetlu kako bi se očitovala djela njegova jer su u Bogu učinjena.”
22. Poslije toga došao je Isus sa svojim učenicima u zemlju judejsku; i ondje se s njima zadržavao i krštavao.
23. A krštavao je i Ivan u Enonu, blizu Salima, jer je ondje bilo mnogo vode. I ljudi su dolazili i krstili se.
24. Jer Ivan još nije bio bačen u tamnicu.
25. Tada je nastala rasprava između nekih od Ivanovih učenika i Židova o čišćenju,
26. te su došli k Ivanu i rekli mu: “Rabbi, onaj koji je bio s tobom s one strane Jordana za koga si ti svjedočio, evo, on krsti i svi dolaze k njemu.”
27. Ivan je odgovorio i rekao: “Čovjek ne može ništa primiti ako mu nije dano s neba.
28. Vi sami svjedočite mi da sam rekao: ‘Ja nisam Krist, nego sam poslan pred njim.’
29. Tko ima mladenku, mladenac je, ali mladenčev prijatelj, koji stoji i sluša ga, jako se raduje radi mladenčeva glasa. Stoga se ova moja radost ispunila.
30. On se mora povećavati, a ja se umanjivati.
31. Tko odozgor dolazi, nad svima je; tko je sa zemlje, od zemlje je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, nad svima je!
32. I što je vidio i čuo, to svjedoči, a nitko ne prima svjedočanstvo njegovo.
33. Tko je primio njegovo svjedočanstvo, potvrdio je da je Bog istinit.
34. Jer koga je Bog poslao, riječi Božje govori, jer mu Bog ne daje Duha na mjeru.
35. Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.
36. Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu.”