A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 28

Luki 19:28-48
28. A kad je to rekao, krenuo je naprijed te se uspinjao prema Jeruzalem.
29. I dogodilo se, kad se približio Betfagi i Betaniji kod gore zvane Maslinska, da je poslao dvojicu svojih učenika,
30. govoreći: “Idite u selo pred vama! U njemu ćete, kad uđete, naći privezano magare na kojem nikada nitko nije sjedio. Odvežite ga i dovedite ovamo.
31. Ako li vas netko upita: ‘Zašto ga odvezujete?’ Recite mu ovako: ‘Jer ga Gospodin treba!’ “
32. A oni koji su bili poslani, otišli su i našli kako im je rekao.
33. I dok su odvezivali magare, njegovi su im vlasnici rekli: “Zašto odvezujete magare?”
34. A oni su rekli: “Gospodin ga treba.”
35. Zatim su ga doveli k Isusu te bacili svoju odjeću na magarca i posjeli Isusa na njega.
36. I dok je on prolazio, prostirali su svoju odjeću po putu.
37. A kad je došao blizu, već do obronka Maslinske gore, sve ono mnoštvo učenika počelo se radovati i hvaliti Boga jakim glasom za sva ona silna djela koja su vidjeli,
38. govoreći: “Blagoslovljen budi Kralj, onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Mir u nebu i slava u najvišoj visini!”
39. A neki su mu farizeji iz mnoštva rekli: “Učitelju, ukori svoje učenike!’
40. A on im je odgovorio rekavši: “Kažem vam da će, ako ovi ušute, kamenje odmah povikati.”
41. A kad se je približio i ugledao grad, zaplakao je nad njim
42. govoreći: “Kad bi i ti barem u ovaj svoj dan spoznao ono što je za tvoj mir! Ali je sada skriveno tvojim očima.
43. Jer doći će na tebe dani, kad će te tvoji neprijatelji okružiti opkopom i opkoliti te i pritisnuti te sa svih strana.
44. I sravnit će sa zemljom tebe i tvoju djecu u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamen na kamenu, jer nisi prepoznao vrijeme svoga pohođenja!”
45. Tada je otišao u Hram i počeo istjerivati van one koji su ondje prodavali i one koji su kupovali
46. govoreći im: “Zapisano je, ‘Dom moj, dom je molitve,’ a vi ste ga učinili razbojničkom špiljom.”
47. I svakodnevno je poučavao u Hramu. A glavari svećenički i pismoznanci i prvaci naroda tražili su da ga ubiju.
48. Ali nisu našli načina kako da to učine, jer ga je sav narod pažljivo slušao.