A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 9

Marku 11:1-19
1. A kad su se približili Jeruzalemu, do Betfage i Betanije, kod Maslinske gore, poslao je dvojicu svojih učenika
2. pa im rekao: “Pođite u selo pred vama; i čim uđete u njega, naći ćete privezano magare na kojem nijedan čovjek nije sjedio. Odvežite ga i dovedite.”
3. A ako vas tko pita: ‘Zašto to činite?’, recite da ga Gospodin treba, i odmah će ga poslati ovamo.”
4. I oni su otišli i našli magare privezano uz vrata, vani na raskrižju, i odvezali ga.
5. A neki što su stajali ondje, upitali su ih: “Što to činite, odvezujući magare?”
6. A oni su im odgovorili kao što je Isus zapovjedio, pa su ih pustili.
7. Tada su doveli magare k Isusu i položili na njega svoju odjeću, i on je sjeo na njega.
8. I mnogi su prostirali svoju odjeću po putu, a drugi su rezali grane s drveća te ih prostirali po putu.
9. A oni koji su išli pred njim i oni koji su ga slijedili vikali su govoreći: “Hosana! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
10. Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi u ime Gospodnje! Hosana u najvišoj visini!”
11. Tada je Isus ušao u Jeruzalem, i u Hram. I kad je razgledao sve unaokolo, a kako je već bilo kasno uvečer, otišao je s dvanaestoricom u Betaniju.
12. A sutradan, kad su izašli iz Betanije, on je ogladnio.
13. I kad je izdaleka ugledao smokvu koja je imala lišće, prišao je ne bi li možda što našao na njoj; a kad je prišao k njoj, nije našao ništa osim lišća, jer još nije bilo vrijeme smokava.
14. Isus joj je tada progovorio te rekao: “ Neka ubuduće nitko ne jede s tebe ploda zauvijek!” I njegovi su učenici to čuli.
15. Zatim su došli u Jeruzalem te je Isus ušao u Hram i počeo istjerivati one što su u Hramu prodavali i kupovali. I prevrnuo je stolove mjenjačima novca i klupe onima što su prodavali golubove.
16. I nikome nije dopustio da pronese kakvu posudu kroz Hram.
17. I poučavao je govoreći im: “Nije li zapisano: ‘Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode?’ A vi ste od njega načinili špilju razbojničku!”
18. A to su čuli pismoznanci i glavari svećenički pa su tražili kako da ga pogube jer su ga se bojali, budući da su svi ljudi bili zapanjeni njegovim naukom.
19. A kad se spustila večer, izašao je iz grada.