A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 19

Marku 15:25-47
25. A bio je treći sat kad su ga razapeli.
26. I bio je napisan natpis njegove optužnice: KRALJ ŽIDOVA.
27. S njime su razapeli i dvojicu razbojnika, jednoga njemu zdesna i drugoga slijeva,
28. te se ispunilo Pismo koje kaže: “I bio je ubrojen među zločince.”
29. A prolaznici su ga grdili i mahali svojim glavama, govoreći: “Aha, ti koji razvaljuješ Hram i u tri dana ga gradiš,
30. spasi sam sebe i siđi s križa!”
31. Isto tako su se rugali i glavari svećenički s pismoznancima, govoreći među sobom: “Druge je spasio, a sebe ne može spasiti!
32. Neka Krist, Kralj izraelski, sada siđe s križa da vidimo i povjerujemo!” A grdili su ga i oni koji su bili s njim razapeti.
33. A kad je došao šesti sat, nastala je tama po svoj zemlji sve do devetog sata.
34. A u deveti sat Isus je povikao jakim glasom govoreći: “Eloi, Eloi, lama sabahtani?”, što je prevedeno: “Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio?”
35. A kad su to čuli neki koji su stajali pokraj, rekli su: “Gle, zove Iliju!”
36. A jedan je otrčao i natopio spužvu octom i nataknuo je na trsku pa mu davao piti, govoreći: “Pustite da vidimo hoće li doći Ilija skinuti ga!”
37. A Isus je zavapio jakim glasom i predao duh.
38. Uto se hramski zastor razderao nadvoje, od vrha do dolje.
39. A kad je satnik koji je stajao nasuprot njemu vidio da je tako povikao i predao duh, rekao je: “Doista, ovaj je čovjek bio Sin Božji!”
40. Ondje su bile i žene promatrajući izdaleka. Među njima je bila Marija Magdalena i Marija, majka Jakova mlađeg i Josije, i Saloma,
41. koje su ga i slijedile i posluživale kad je bio u Galileji, te mnoge druge koje su s njim uzišle u Jeruzalem.
42. A kad se već spustila večer, budući da je bila Priprava, to jest dan prije Šabata,
43. došao je Josip iz Arimateje, ugledni vijećnik koji je i sâm očekivao kraljevstvo Božje, odvažio se i ušao k Pilatu te zatražio Isusovo tijelo.
44. A Pilat se začudio da je već mrtav pa je pozvao satnika i upitao ga je li odavno umro.
45. I kad je to saznao od onog satnika, dao je tijelo Josipu.
46. A on je kupio laneno platno te ga skinuo s križa, umotao ga u laneno platno i položio u grobnicu koja je bila izdubljena u stijeni, pa dokotrljao kamen na vrata grobnice.
47. A Marija Magdalena i Marija, majka Josijina, promatrale su gdje je bio položen.