A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 11

Marku 12:1-27
1. Tada im je počeo govoriti u usporedbama: “ Neki je čovjek posadio vinograd i postavio ogradu oko njega i iskopao mjesto za kacu za vino i sagradio kulu pa ga iznajmio vinogradarima i otputovao u daleku zemlju.
2. I u svoje vrijeme poslao je k vinogradarima slugu da od vinogradara primi ploda vinograda.
3. A oni su ga uhvatili, istukli ga i otposlali praznih ruku.
4. Onda im je ponovo poslao drugoga slugu. Njega su kamenovali, razbili mu glavu i otposlali ga osramoćena.
5. I ponovo je poslao drugoga. A njega su ubili. I mnoge druge; neke su istukli, a neke ubili.
6. Još je dakle jednoga imao, svoga ljubljenog sina. I njega je posljednjeg poslao k njima govoreći: ‘Poštovat će mojega sina!’
7. Ali su oni vinogradari govorili među sobom: ‘Ovo je baštinik; hajde da ga ubijemo pa će baština biti naša!’
8. I pograbili su ga i ubili, te ga izbacili iz vinograda.
9. Što će stoga učiniti gospodar vinograda? Doći će i pogubiti te vinogradare, a vinograd dati drugima.
10. A niste li čitali ovo Pismo: ‘Kamen koji su odbacili graditelji, postao je ugaoni zaglavnjak.
11. Ovo je bilo Gospodnje djelo i čudesno je u očima našim!’ “
12. I tražili su da ga uhvate jer su znali da je protiv njih izrekao tu usporedbu, ali su se bojali naroda pa su ga ostavili i otišli.
13. Zatim su poslali neke od farizeja i herodovca da ga uhvate u riječi.
14. A kad su došli, rekli su mu: “Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš ni za koga, jer ne gledaš na ljudsku vanjštinu, nego po istini poučavaš putu Božjemu: Je li zakonom dopušteno dati porez cezaru ili nije?
15. Da dajemo ili da ne dajemo?” A on im je, znajući njihovo licemjerje, rekao: “Zašto me iskušavate? Donesite mi dinar da ga vidim!”
16. I donijeli su mu ga. Tada ih je upitao: “Čiji je ovo lik i natpis?” A oni su mu odgovorili: “Cezarov.”
17. Nato im je Isus progovorio te rekao: “Dajte cezaru što je cezarovo, a Bogu što je Božje!” I zadivili su mu se.
18. Tada su k njemu došli saduceji, koji govore da nema uskrsnuća, i upitali ga govoreći:
19. “Učitelju, Mojsije nam je zapisao: ‘Ako nekome umre brat i ostavi ženu, a ne ostavi djece, da njegov brat uzme ženu njegovu i podigne sjeme svome bratu.’
20. Bila su sedmorica braće. I prvi je uzeo ženu, i umro te nije ostavio sjemena.
21. Onda ju je uzeo drugi, i umro; ni on nije ostavio sjemena. Isto tako i treći.
22. Tako su je uzeli sva sedmorica, a nisu ostavili sjemena. Poslije svih umrla je i žena.
23. O onom uskrsnuću, dakle, kad uskrsnu, kome će od njih biti žena? Jer su je sedmorica imala za ženu.”
24. A Isus im je odgovorio rekavši: “Ne varate li se zato jer ne poznajete Pisma niti snage Božje?
25. Jer kad uskrsnu od mrtvih, niti se žene niti udaju, nego su kao anđeli u nebu.
26. A što se tiče mrtvih, da uskrsavaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj, kako mu je iz grma Bog rekao govoreći: ‘Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev’?
27. On nije Bog mrtvih, nego živih. Vi se, stoga, silno varate.”