A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 8

Mateju 24:29-51
29. Odmah nakon nevolje onih dana, sunce će potamnjeti, i mjesec neće davati svoje svjetlosti, i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske uzdrmati.
30. I tada će se pojaviti znak Sina čovječjega na nebu; i tada će proplakati sva plemena zemaljska, i vidjet će Sina čovječjega kako dolazi na oblacima nebeskim sa snagom i velikom slavom.
31. Onda će poslati svoje anđele s jakim zvukom trube i oni će skupiti njegove izabrane od četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga.
32. A od smokve naučite usporedbu. Kad joj grana već omekša i potjera lišće, znate da je ljeto blizu.
33. Tako i vi, kad ugledate sve ovo, znajte da je blizu, pred vratima.
34. Uistinu vam kažem: Ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne ispuni.
35. Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći.
36. Ali o onom danu i času nitko ne zna, ni anđeli nebeski, nego samo moj Otac.
37. I kao što je bilo za dana Noinih, tako će biti i kod dolaska Sina čovječjega.
38. Jer kao što su u one dane, prije potopa, jeli i pili, ženili se i udavali, sve do dana kad je Noa ušao u arku,
39. i nisu ništa znali sve dok nije došao potop i sve odnio, tako će biti i kod dolaska Sina čovječjega.
40. Tada će dvojica biti u polju; jedan će se uzeti, drugi ostaviti.
41. Dvije žene će mljeti u mlinu; jedna će se uzeti, a druga ostaviti.
42. Zato bdijte, jer ne znate u koji čas vaš Gospodin dolazi.
43. Ali znajte ovo, kad bi domaćin znao u koju će noćnu stražu doći lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu prokopa kuću.
44. Zbog toga i vi budite spremni, jer Sin čovječji dolazi u čas kad ne mislite.
45. Tko li je onda vjerni i mudri sluga kojega je njegov gospodar postavio nad svojim ukućanima da im daje hranu u pravo vrijeme?
46. Blažen je onaj sluga koga će njegov gospodar, kad dođe, naći da tako čini.
47. Uistinu vam kažem da će ga postaviti nad svim svojim posjedima.
48. Ali ako taj zli sluga kaže u svom srcu: ‘Moj gospodar odugovlači svoj dolazak’,
49. te počne tući svoje sudrugove sluge, i jesti i piti s pijanicama,
50. doći će gospodar toga sluge u dan kad ga ne očekuje i u čas kojeg nije svjestan,
51. i rasjeći će ga i dodijeliti mu udio s licemjerima; ondje će biti plač i škrgut zubi.