A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 18

Marku 1:1-22
1. Početak evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega,
2. kao što je zapisano u prorocima: “Evo, šaljem glasnika svoga pred licem tvojim koji će pripremiti put tvoj pred tobom.
3. Glas jednoga viče u pustinji: ‘Pripremite put Gospodnji, poravnajte staze njegove!’ “
4. Ivan je krštavao u pustinji i propovijedao krštenje pokajanja s obzirom na oslobođenje od grijeha.
5. I k njemu je izlazila sva judejska zemlja i Jeruzalemci, priznavajući svoje grijehe, a on ih je sve krštavao u rijeci Jordanu.
6. A Ivan je bio odjeven u devinu dlaku i s kožnim pojasom oko svojih bokova; i hranio se skakavcima i divljim medom.
7. I propovijedao je govoreći: “Nakon mene dolazi jedan moćniji od mene; ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remen na obući.
8. Ja sam vas doista krstio vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.”
9. I u one se dane dogodilo da je Isus došao iz Nazareta galilejskoga te ga je Ivan krstio u Jordanu.
10. I odmah je, izlazeći iz vode, opazio otvorena nebesa i Duha gdje poput goluba silazi na njega.
11. I došao je glas s neba: “Ti si Sin moj ljubljeni, u kome sam potpuno zadovoljan!”
12. I odmah ga je Duh odveo u pustinju.
13. I četrdeset je dana bio ondje u pustinji iskušavan od Sotone; i bio je s divljim zvijerima, a anđeli su ga posluživali.
14. A nakon što je Ivan bio predan u tamnicu, Isus je došao u Galileju propovijedajući evanđelje o kraljevstvu Božjem,
15. i govoreći: “Vrijeme se ispunilo i kraljevstvo se Božje približilo! Pokajte se i vjerujte evanđelju!”
16. A hodajući uz Galilejsko more, ugledao je Šimuna i njegovog brata Andriju kako bacaju mreže u more, jer su bili ribari.
17. I Isus im je rekao: “Pođite za mnom i učinit ću da vi postanete ribari ljudi!”
18. I odmah su napustili svoje mreže i počeli ga slijediti.
19. A kad je otišao malo dalje odande, ugledao je Jakova, sina Zebedejeva, i njegova brata Ivana; i oni su bili u lađi i krpali svoje mreže.
20. I odmah ih je pozvao, pa su napustili svoga oca Zebedeja koji je bio u lađi s nadničarima i otišli za njim.
21. Onda su ušli u Kapernaum. I odmah je na Šabat ušao u sinagogu i poučavao.
22. I bili su zapanjeni njegovim naukom, jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.