A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 17

Mateju 28:1-20
1. Po završetku Šabata, u svanuće prvog dana u tjednu, došla je Marija Magdalena i druga Marija pogledati grobnicu.
2. I gle, nastao je jak potres, jer je anđeo Gospodnji sišao s neba, primakao se, otkotrljao kamen s vrata i sjeo na njega.
3. Izgled mu je bio poput munje, a odjeća njegova bijela kao snijeg.
4. A od straha pred njim zadrhtali su čuvari i postali kao mrtvi.
5. Tada je anđeo progovorio te rekao ženama: “Vi se ne bojte! Jer znam da tražite Isusa koji je bio razapet.
6. Nije ovdje, jer je uskrsnuo kao što je rekao. Dođite pogledati mjesto gdje je Gospodin ležao,
7. te žurno pođite i recite njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju; ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekao sam vam.”
8. Onda su žurno otišle iz grobnice sa strahom i velikom radošću i otrčale javiti njegovim učenicima.
9. I dok su išle javiti njegovim učenicima, gle, Isus ih je susreo, govoreći: “Zdravo!” A one su prišle te mu obujmile noge i iskazale mu štovanje.
10. Tada im je Isus rekao: “Ne bojte se! Idite, javite braći mojoj da pođu u Galileju, i ondje će me vidjeti!”
11. I dok su one odlazile, gle, neki su od onih stražara došli u grad i javili glavarima svećeničkim sve što se dogodilo.
12. A kad su se ovi sastali sa starješinama i održali vijećanje, dali su vojnicima mnogo novaca,
13. govoreći: “Recite: ‘Njegovi su učenici došli noću i ukrali ga dok smo mi spavali.’
14. A ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti te učiniti da vi budete bez brige.”
15. Tako su oni uzeli novac i učinili kao što su bili poučeni; i to se pričanje proširilo među Židovima sve do dana današnjega.
16. Zatim je jedanaest učenika otišlo u Galileju na goru, kamo im je Isus odredio.
17. A kad su ga ugledali, iskazali su mu štovanje; ali su neki posumnjali.
18. Tada im je Isus prišao te im progovorio te rekao: “Dana mi je sva vlast u nebu i na zemlji!
19. Zato idite i poučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga,
20. učeći ih držati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama uvijek do svršetka svijeta.” Amen.