A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 14

Mateju 27:1-26
1. Kad je osvanulo jutro, svi glavari svećenički i narodne starješine održali su vijećanje protiv Isusa da ga pogube.
2. I pošto su ga svezali, odveli su ga i predali upravitelju Ponciju Pilatu.
3. Tada se Juda, koji ga je izdao, kad je vidio da je osuđen, kajao i vratio trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama,
4. govoreći: “Sagriješio sam što sam izdao krv nedužnu!” A oni su rekli: “Što nas je za to briga? Ti vidi što ćeš!”
5. Tada je bacio srebrnjake u Hram, udaljio se, otišao i objesio se.
6. A glavari su svećenički uzeli srebrnjake i rekli: “Nije zakonom dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su cijena za krv.”
7. Zatim su održali vijećanje te su za njih kupili lončarevu njivu za ukop stranaca.
8. Stoga se ta njiva sve do dana današnjega naziva “Krvava njiva”.
9. Tada se ispunilo što je rekao prorok Jeremija, govoreći: “I uzeli su trideset srebrnjaka, cijenu procijenjenoga koga su procijenili sinovi Izraelovi;
10. te su ih dali za lončarevu njivu, kako mi je naredio Gospodin.”
11. A Isus je stao pred upravitelja; i upravitelj ga je upitao govoreći: “Jesi li ti kralj Židova?” A Isus mu je odgovorio: “Ti kažeš!”
12. I dok su ga optuživali glavari svećenički i starješine, ništa nije odgovarao.
13. Tada ga je Pilat upitao: “Zar ne čuješ koliko toga svjedoče protiv tebe?”
14. A on mu nije odgovorio ni na jednu riječ, tako da se upravitelj jako čudio.
15. A na svetkovinu je upravitelj običavao osloboditi narodu jednog zatvorenika, kojega bi htjeli.
16. A imali su tada poznatog zatvorenika, zvanog Baraba.
17. Stoga, kad su se okupili, Pilat ih je upitao: “Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji je nazvan Krist?”
18. Jer je znao da su ga predali iz zavisti.
19. Dok je on sjedio na sudačkoj stolici, poručila mu je njegova žena govoreći: “Nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.”
20. Ali su glavari svećenički i starješine nagovorili mnoštvo da traže Barabu, a Isusa pogube.
21. Upravitelj im je odgovorio rekavši: “Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?” A oni su rekli: “Barabu!”
22. Pilat ih je upitao: “Što ću onda učiniti s Isusom koji je nazvan Krist?” Svi su mu odgovorili: “Neka se razapne!”
23. A upravitelj je upitao: “Zašto, kakvo je zlo učinio?” Ali oni su još jače vikali govoreći: “Neka se razapne!”
24. Kad je Pilat vidio da ništa ne postiže, nego nastaje još veći metež, uzeo je vodu i oprao svoje ruke pred mnoštvom, govoreći: “Nevin sam od krvi ovog pravednika! Vi vidite što ćete.”
25. Nato je sav narod odgovorio rekavši: “Krv njegova na nas i na našu djecu!”
26. Tada im je pustio Barabu, i pošto je izbičevao Isusa, predao ga je da se razapne.