A A A A A
Biblija u jednoj godini
Ožujak 5

Marku 9:1-29
1. I govorio im je: “Uistinu vam kažem da ima nekih ovdje nazočnih koji neće okusiti smrt dok ne vide da kraljevstvo Božje dolazi sa snagom.”
2. A nakon šest dana Isus je uzeo sa sobom Petra, Jakova i Ivana pa ih je same odveo na visoku goru, u osamu. I preobrazio se pred njima.
3. I njegova je odjeća postala sjajna, jako bijela, poput snijega, kakvu nijedan bjelilac na zemlji ne može izbijeliti.
4. I pojavili su im se Ilija s Mojsijem, te su razgovarali s Isusom.
5. A Petar je progovorio te rekao Isusu: “Učitelju, dobro nam je biti ovdje, pa hajdemo napraviti tri šatora: jedan tebi i jedan Mojsiju i jedan Iliji.”
6. Jer nije znao što reći, jer su bili jako prestrašeni.
7. Tada se pojavio oblak koji ih je zasjenio: i glas je došao iz oblaka, govoreći: “Ovo je moj ljubljeni Sin! Njega slušajte!”
8. I odjednom, kad su pogledali naokolo, nisu više vidjeli nikoga sa sobom nego samo Isusa.
9. A kad su silazili s gore, upozorio ih je da nikome ne govore što su vidjeli, dok Sin čovječji ne uskrsne od mrtvih.
10. I zadržali su tu riječ među sobom, pitajući jedan drugoga što bi trebalo značiti “uskrsnuti od mrtvih”.
11. Onda su ga upitali govoreći: “Zašto pismoznanci kažu da najprije mora doći Ilija?”
12. A on im je odgovorivši rekao: “Ilija sigurno dolazi prvi i sve će obnoviti; a kako to da je zapisano o Sinu čovječjem da mora mnogo pretrpjeti i biti prezren?
13. Ali kažem vam da je Ilija doista došao i učinili su s njime što god su poželjeli, kao što je o njemu zapisano.”
14. A kad je došao k svojim učenicima ugledao je oko njih veliko mnoštvo i pismoznance kako se s njima prepiru.
15. I čim su ga svi oni ljudi opazili, jako su se zadivili te su potrčali pozdraviti ga.
16. A on je upitao pismoznance: “Što se to prepirete s njima?”
17. A jedan iz mnoštva mu je odgovorio rekavši: “Učitelju, doveo sam k tebi svoga sina koji ima nijemoga duha;
18. i gdje god ga uhvati, razdire ga, a on se pjeni i škripi svojim zubima i sahne. I rekao sam tvojim učenicima da ga istjeraju, i nisu mogli.
19. On mu je odgovorio rekavši: “O, naraštaju nevjerni! Dokle ću biti s vama? Dokle ću vas podnositi? Dovedite ga k meni!”
20. Zatim su ga doveli k njemu. I čim ga je ugledao, duh ga je odmah počeo trzati, i dječak je pao na zemlju, valjao se i pjenio.
21. Nato je Isus upitao njegovog oca: “Koliko je vremena prošlo otkad mu se to događa?” A on je odgovorio: “Od djetinjstva!
22. I često ga baca u vatru i u vodu da ga uništi. Nego, ako nešto možeš učiniti, imaj samilosti prema nama i pomozi nam!”
23. Isus mu je rekao: “Ako možeš vjerovati, sve je moguće onome koji vjeruje!”
24. A dječakov je otac odmah povikao, i sa suzama rekao: “Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri!”
25. Kad je Isus vidio da su se ljudi strčali, zaprijetio je nečistom duhu govoreći mu: “Duše, nijemi i gluhi, ja ti naređujem, izađi iz njega i više u njega ne ulazi!”
26. I duh je povikao te ga jako zatresao i izašao; a dječak je bio kao mrtav, tako da su mnogi rekli da je umro.
27. Ali ga je Isus uzeo za ruku, podigao ga i on je ustao.
28. A kad je ušao u kuću, njegovi su ga učenici nasamo upitali: “Zašto ga mi nismo mogli istjerati?”
29. A on im je odgovorio: “Ova vrsta ne može izaći ni na koji način, osim pomoću molitve i posta!”