Instagram
English
A A A A A
Èxode 27:1-21
1. L’altar el faràs de fusta d’acàcia, de cinc colzades de llarga-da i cinc colzades d’amplada; serà quadrat i tindrà tres colzades d’alçada.
2. Als seus quatre cantons hi faràs corns, formant tot una sola peça, que recobri-ràs de bronze.
3. Hi faràs els corresponents gibrells per a recollir la cendra, les pales, els vasos, les forquetes i els brasers; tots els atuells els faràs de bronze.
4. També un enreixat de bronze en forma de xarxa, i sobre la xarxa quatre anelles de bronze als quatre cantons.
5. La xarxa la posaràs sota la cornisa inferior de l’altar, de manera que arribi fins a la meitat de l’altar.
6. Per a l’altar faràs unes barres, unes vergues de fusta d’acàcia recobertes de bronze.
7. Passaràs les barres per les anelles d’ambdós costats de l’altar, per quan s’hagi de transportar.
8. L’altar el faràs de planxes de fusta i quedarà buit, tal com se t’ha mostrat a la muntanya.
9. Confeccionaràs també l’atri del Tabernacle. Per la banda del Nègueb, cara a migdia, l’atri tindrà cortines de torçal de lli, d’una llargària de cent colzades per un dels costats.
10. Hi haurà vint columnes, amb vint bases de bronze. Els ganxos de les co-lumnes i les anelles seran de plata.
11. Igualment, en el costat nord, en tota la seva llargada, hi haurà cortines de cent colzades, amb vint columnes i vint bases de bronze. Els ganxos de les co-lumnes i les anelles seran de plata.
12. Tot a l’ample de l’atri, pel costat d’occident, hi haurà cortines de cinquanta colzades, amb deu columnes i amb les deu bases corresponents.
13. L’amplària de l’atri pel costat de l’est, a l’orient, serà de cinquanta colzades.
14. Hi haurà quinze colzades de cortines per l’un costat, amb tres columnes i tres bases.
15. Per l’altre costat hi haurà quinze colzades de cortines, amb tres columnes i tres bases.
16. La porta de l’atri tindrà un tapís de vint colzades de teixit morat, porpra, escarlata i torçal de lli, amb brodat artístic. Hi haurà quatre columnes amb quatre bases.
17. Totes les columnes que voregen l’atri tindran anelles de plata, amb gan-xos de plata i bases de bronze.
18. L’atri tindrà cent colzades de llar-gada, cinquanta d’amplada per ambdós costats, i cinc colzades d’alçada de cor-tinatges de torçal de lli. Les bases seran de bronze.
19. Tots els estris del Tabernacle per a tots els serveis, totes les seves estaques i totes les estaques de l’atri seran de bronze.
20. Manaràs als fills d’Israel que et pro-curin oli pur d’oliva premsada per a l’enllumenat, a fi d’alimentar contínuament els gresols.
21. Aaron i els seus fills el disposaran a la tenda de l’oracle, fora del vel que oculta el Testimoni, davant del Senyor, des del vespre fins al matí. Serà un es-tatut perpetu per a totes les generacions dels fills d’Israel.

Èxode 28:1-43
1. I tu, d’entre els fills d’Israel, fes que estiguin al teu costat el teu germà Aaron amb els seus fills Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar, perquè siguin els meus sacerdots.
2. Faràs vestidures sagrades, d’honor i ornament, per al teu germà Aaron.
3. Parlaràs amb tots els artesans experts, als quals he dotat de coneixements, a fi que confeccionin les vestidures d’Aaron per a consagrar-lo com a sacerdot meu.
4. Aquestes són les vestidures que hau-ran de confeccionar: el pectoral, l’efod, el mantell, la túnica brodada, la mitra i la faixa. Faran, doncs, vestidures sa-grades per al teu germà Aaron i també per als seus fills, perquè em facin de sacerdots.
5. Hi empraran fil d’or, fibres de porpra, morada i escarlata, i torçal de lli.
6. L’efod el faran brodat artísticament amb fil d’or, morat, porpra, escarlata i torçal de lli.
7. Tindrà dues muscleres que es fixaran als seus dos extrems per a subjectar-lo.
8. El llaç que tindrà al damunt l’efod, per a subjectar-lo, serà brodat de la mateixa manera, formant un conjunt, amb fil morat, porpra, escarlata i or, i de torçal de lli.
9. Prendràs dues pedres d’ònix i hi gra-varàs els noms dels fills d’Israel:
10. sis dels seus noms en una pedra i sis en l’altra, seguint l’ordre de naixement.
11. A l’estil del gravador de pedres, amb gravats com de segell, faràs gravar aquelles dues pedres amb els noms dels fills d’Israel; encastades amb incrustacions d’or.
12. I les posaràs damunt les muscleres de l’efod; serà un record a favor dels fills d’Israel, perquè Aaron portarà els seus noms damunt les dues muscleres a la presència del Senyor com a recordatori.
13. Faràs muntures de filigranes amb or,
14. i dues cadenetes d’or pur, trenades en forma de cordó, que fixaràs a les muntures.
15. Faràs el pectoral del judici artísticament treballat, igual que l’efod: amb fil morat, porpra, escarlata i or, i torçal de lli.
16. Serà quadrat i doble, d’un pam de llargada i un pam d’amplada.
17. El cobriràs de pedreria muntada en quatre rengles de pedres: en el primer rengle, una sarda, un topazi i una maragda;
18. en el segon rengle, un robí, un safir i un jaspi;
19. en el tercer rengle, un jacint, una àgata i una amatista;
20. en el quart rengle, un crisòlit, un ònix i un beril·le. Muntades en fili-granes d’or.
21. El nombre de pedres correspondrà al dels fills d’Israel: dotze, d’acord amb els seus noms. Seran gravades com els segells, cada una amb el seu nom, se-gons les dotze tribus.
22. Per al pectoral, faràs cadenetes d’or pur, trenades en forma de cordó;
23. i dues anelles d’or que fixaràs als seus dos extrems.
24. Fixaràs els dos cordons d’or a les dues anelles, als extrems del pectoral;
25. uniràs els dos extrems dels dos cor-dons a les dues muntures i els fixaràs a la part davantera de les muscleres de l’efod.
26. Faràs dues anelles d’or, que situaràs als dos extrems del pectoral, a la vora que hi ha al revers de l’efod, per la banda de dins.
27. També faràs dues anelles d’or, que situaràs a les dues muscleres de l’efod, a la part inferior, pel davant, tocant a la seva juntura per damunt el llaç de l’efod.
28. Lligaran el pectoral, mitjançant les seves anelles, a les anelles de l’efod amb un cordó morat, a fi que quedi situat damunt el llaç de l’efod i no se’n pugui desprendre.
29. Així Aaron portarà sobre el seu cor els noms dels fills d’Israel en el pectoral del judici quan entri al Lloc Sant, en memorial continu a la presència del Senyor.
30. Dins del pectoral del judici hi posa-ràs l’Urim i el Tummim, a fi que es-tiguin sobre el cor d’Aaron sempre que entri a la presència del Senyor; i perquè Aaron porti la causa dels fills d’Israel sobre el seu cor a la presència del Senyor contínuament.
31. Teixiràs el mantell de l’efod, tot ell morat.
32. Al centre hi haurà una obertura per a passar-hi el cap; l’obertura portarà tot al voltant un voraviu teixit com el coll d’una cota, a fi que no s’esquinci.
33. Sobre el voraviu inferior hi brodaràs magranes de color morat, porpra i escar-lata, i entremig hi posaràs campanetes d’or, tot al seu voltant:
34. una campaneta d’or i una magrana, una campaneta d’or i una magrana, tot al voltant del voraviu inferior.
35. Aaron el durà posat sempre que oficiï; així se sentirà el seu dringar quan entri al Lloc Sant, a la presència del Senyor, i quan en surti; així no morirà.
36. Faràs una placa d’or pur i hi gravaràs una inscripció com els entallats de se-gell: “Consagrat al Senyor”,
37. i la subjectaràs a una cinta morada, de forma que quedi fixa sobre la part fron-tal de la mitra. Ha de situar-se al davant.
38. Quedarà sobre el front d’Aaron, perquè així ell carregarà amb les faltes que els fills d’Israel cometin en les coses santes i quan consagrin totes les seves santes ofrenes. Estarà contínuament sobre el seu front, a fi que puguin trobar benevolència davant el Senyor.
39. Teixiràs la túnica amb lli, i faràs també amb lli la mitra i la faixa, brodada artísticament.
40. També faràs túniques per als fills d’Aaron. I faixes i tiares que els donin dignitat i honor.
41. Amb això faràs vestir el teu germà Aaron i els seus fills; i els ungiràs i els consagraràs perquè siguin els meus sacerdots.
42. Els faràs també uns pantalons de lli que cobreixin la seva nuesa, que vagin des dels lloms fins a les cuixes.
43. Aaron i els seus fills els portaran quan entrin al Tabernacle de la Reunió, o quan s’acostin a l’Altar per oficiar al Lloc Sant, per evitar que caiguin en cul-pa i hagin de morir. Aquest és un decret a perpetuïtat per a ell i la seva descen-dència.

Salms 20:1-5
1. (Del mestre de cant. Salm de David.) Que el Senyor t’escolti el dia de l’angoixa, que t’empari el nom del Déu de Jacob;
2. que t’enviï auxili des del santuari, i et sostingui des de Sió.
3. Que tingui present les teves ofrenes, i el teu sacrifici li sigui plaent. ( Pausa )
4. Que et concedeixi el que el teu cor desitja i dugui a terme tots els teus pro-jectes.
5. Que ens puguem alegrar de la teva victòria, i alçar estendards al nom del nostre Déu. El Senyor acompleixi totes les teves peticions.

Proverbis 7:1-5
1. Fill meu, guarda les meves pa-raules i conserva com un tresor els meus manaments;
2. Viuràs si observes els meus preceptes, i les meves lliçons com la nineta dels teus ulls.
3. Lliga-te’ls als dits, grava-te’ls a la taula del teu cor.
4. Digues a la saviesa: “Tu ets la meva germana”, i tracta de parenta la intel·ligència,
5. a fi que et guardi de la dona foras-tera, de l’estranya de parla falaguera.

Mateu 24:29-51
29. Immediatament després de la tribu-lació d’aquells temps, el sol s’enfosqui-rà i la lluna deixarà de fer la seva claror, els estels cauran del cel i els astres celestials seran sotraguejats.
30. Llavors apareixerà al cel el senyal del Fill de l’Home, i totes les races del món es lamentaran i veuran el Fill de l’Home que ve sobre els núvols del cel amb gran poder i glòria.
31. I enviarà els seus àngels amb un so potent de trompeta i aplegaran els seus elegits dels quatre vents, de l’un extrem a l’altre del cel.
32. Apreneu del símil de la figuera quan les seves branques ja es tornen tendres i surten els brots, sabeu que l’estiu és a prop.
33. Igualment, vosaltres, quan veureu que succeeixen totes aquestes coses, sa-pigueu que ja és a prop, a les portes.
34. Us asseguro que no passarà aquesta generació sense que s’hagin acomplert totes aquestes coses.
35. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.
36. “Però pel que fa al dia i a l’hora, ningú no en sap res, ni els àngels del cel, ni el Fill; només el Pare.
37. Perquè allò que va passar en temps de Noè, també passarà en la vinguda del Fill de l’Home.
38. Igual com dies abans del diluvi men-javen, bevien i prenien marit o muller, fins que Noè va entrar a l’arca,
39. i no es van adonar de res fins que vingué el diluvi i se’ls emportà tots, així mateix serà la vinguda del Fill de l’Home.
40. Hi haurà dos homes al camp, l’un serà pres i l’altre deixat;
41. dues dones moldran al mateix molí, l’una serà presa i l’altra deixada.
42. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor.
43. Sapigueu això: si l’amo de la casa sabés a quina hora de la nit es presentarà el lladre, estaria vetllant i no es deixaria saquejar la casa.
44. Per tant, vosaltres estigueu igualment preparats, perquè el Fill de l’Home vindrà a l’hora menys pensada.
45. ¿Qui serà, doncs, el servent fidel i prudent que l’amo posarà com a cap de servei en la tasca de distribuir a les hores degudes els aliments als altres criats?
46. Feliç aquell servent si l’amo, quan arriba, el troba fent això.
47. Us asseguro que el farà encarregat de tots els seus béns.
48. Però si aquell criat fos dolent i pen-sava dintre seu: ‘L’amo triga molt’,
49. i començava a pegar els seus compa-nys i a menjar i beure amb els embriacs,
50. arribarà l’amo d’aquell criat el dia que menys s’ho espera i a l’hora menys pensada,
51. i el despatxarà, i farà amb ell el que es fa amb els hipòcrites. Allí hi haurà el plor i el cruixir de dents.