A A A A A
Bíblia en un any
Març 3

Nombres 3:1-51
1. Aquesta era la descendència d’Aaron i Moisès quan el Senyor va par-lar amb Moisès a la muntanya del Sinaí.
2. Aquests són els noms dels fills d’Aaron: Nadab, el primogènit, Abihú, Eleazar i Itamar.
3. Així es deien els fills d’Aaron, els sacerdots ungits, que ell va consagrar per a exercir el sacerdoci.
4. Però, Nadab i Abihú van morir a la presència del Senyor, quan van oferir un foc profà davant del Senyor, al desert del Sinaí. Com que no van deixar descendència, van ser Eleazar i Itamar els qui van exercir el sacerdoci en vida del seu pare Aaron.
5. El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
6. “Fes que la tribu de Leví s’acosti i posa-la a disposició del sacerdot Aaron perquè el serveixin.
7. S’ocuparan en el servei a ell i a tota la congregació davant del Tabernacle de Reunió, i ministraran en el servei del Tabernacle.
8. Tindran la custòdia de tots els uten-silis del Tabernacle de Reunió, i estaran al servei dels fills d’Israel en els oficis del Tabernacle.
9. Integraràs els levites amb Aaron i els seus fills, com a donació de part dels fills d’Israel per a ell.
10. Encomanaràs a Aaron i als seus fills el compliment del seu sacerdoci, i qual-sevol profà que l’usurpi morirà.”
11. El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
12. “Mira, jo he triat els levites d’entre els fills d’Israel en substitució de tot primer nascut, primícia de matriu, entre el poble israelita. Els levites, doncs, seran per a mi,
13. perquè tots els primogènits em pertanyen; el dia que vaig ferir tots els pri-mogènits del país d’Egipte, vaig consa-grar-me tots els primogènits d’Israel, tant d’homes com de bèsties: són per a mi. Jo, el Senyor.”
14. El Senyor va parlar a Moisès, al desert del Sinaí, i li digué:
15. “Enregistra els fills de Leví segons les seves cases paternes i les seves fa-mílies, comptant tots els mascles d’un mes en amunt”.
16. Moisès els va enregistrar segons l’or-dre del Senyor.
17. Els noms dels fills de Leví eren: Guerxon, Quehat i Merarí.
18. I aquests són els noms dels fills de Guerxon que formen famílies: Libní i Ximí.
19. Els fills de Quehat, per famílies: Am-ram, Ishar, Hebron i Uziel.
20. Els fills de Merarí, per famílies: Mah-lí i Muixí. Aquestes són les famílies dels levites dividits per cases paternes.
21. A Guerxon pertanyien la família dels libnites i la dels ximites. Aquestes són les famílies de Guerxon.
22. El total d’allistats, comptant tots els mascles d’un mes en amunt, era de set mil cinc-cents.
23. I les famílies dels guerxonites acampaven darrere el Tabernacle, a la banda de ponent.
24. El dirigent de la família guerxonita era Eliassaf, fill de Lael.
25. Pel que fa al Tabernacle de Reunió, els fills de Guerxon tenien al seu càrrec la tenda i el Tabernacle, la seva coberta i la cortina d’entrada al Tabernacle de Reunió.
26. A més, els cortinatges de l’atri i la cortina de l’entrada de l’atri que envolta el Tabernacle de Reunió i l’altar, així com les cordes per a tot el muntatge.
27. A Quehat pertanyien la família dels amramites, la dels isharites, la dels hebronites i la dels uzielites. Aquestes són les famílies de Quehat.
28. El total d’allistats, comptant tots els mascles d’un mes en amunt, era de vuit mil sis-cents. Estaven encarregats de la custòdia del Santuari.
29. Les famílies dels fills de Quehat acampaven al costat del Tabernacle, a la banda de migdia.
30. I el dirigent de la casa paterna de les famílies quehatites era Elissafan, fill d’Uziel.
31. Tenien al seu càrrec l’arca, la taula, el lampadari, els altars i els utensilis del Santuari que es fan servir per al culte, el vel i tot el servei corresponent.
32. El cap principal dels dirigents de Leví era Eleazar, fill del sacerdot Aaron, i era superintendent del personal de servei del Santuari.
33. A Merarí pertanyien la família dels mahlites i dels muixites. Aquestes són les famílies de Merarí.
34. El total d’allistats, comptant tots els mascles d’un mes en amunt, era de sis mil dos-cents.
35. I el dirigent de la casa paterna de les famílies de Merarí era Suriel, fill d’Abihail. Acampaven al costat del Tabernacle, a la banda nord.
36. La responsabilitat dels fills de Merarí era la custòdia dels taulons del Tabernacle, els seus travessers, les seves co-lumnes i les seves bases, amb el conjunt dels utensilis per al seu servei,
37. així com les columnes del voltant de l’atri, les seves bases, les seves estaques i les corresponents cordes.
38. A l’est, de cara al Santuari, davant el Tabernacle de Reunió, a la banda de llevant, acampaven Moisès, Aaron i els seus fills, encarregats de la custòdia del Santuari en nom dels fills d’Israel, i el profà que s’hi acostava era mort.
39. El total de levites enregistrats, que per ordre del Senyor van comptar Moi-sès i Aaron, per les seves famílies, van ser de vint-i-dos mil mascles d’un mes en amunt.
40. El Senyor digué a Moisès: “Fes un cens de tots els mascles primogènits d’entre els fills d’Israel d’un mes en amunt, enregistra els seus noms;
41. i selecciona els levites per a mi. Jo, el Senyor. Substituiran tot primogènit d’entre els fills d’Israel; i prendràs tam-bé el bestiar dels levites en substitució de tot primer nascut d’entre el bestiar dels fills d’Israel.”
42. Moisès va enregistrar tots els primo-gènits d’entre els fills d’Israel, tal com el Senyor li va manar.
43. I el total dels primogènits d’un mes en amunt, comptats nominalment, va ser de vint-i-dos mil dos-cents setanta-tres.
44. Llavors el Senyor va parlar a Moisès, i li digué:
45. “Pren els levites en substitució de tots els primogènits dels fills d’Israel, i el bestiar dels levites en substitució del seu bestiar; i els levites seran per a mi, Jo, el Senyor.
46. Pel rescat dels dos-cents setanta-tres primogènits dels fills d’Israel que ex-cedeixin de la lleva dels levites,
47. prendràs cinc sicles per cap, en sicles del Santuari, a raó de vint gueràs el sicle;
48. i donaràs el diner a Aaron i als seus fills com a rescat dels excedents.”
49. Moisès va prendre el diner del rescat dels que excedien el nombre dels redi-mits pels levites.
50. El diner que va rebre de part dels pri-mogènits dels fills d’Israel va pujar a mil tres-cents seixanta-cinc sicles del Santuari.
51. I Moisès va lliurar el diner dels rescats a Aaron i als seus fills segons l’ordre del Senyor, tal com el Senyor havia manat a Moisès.

Nombres 4:1-49
1. El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron, i els digué:
2. “Feu el cens dels fills de Quehat, d’entre els fills de Leví, per les seves famílies i cases paternes,
3. dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió.
4. Aquesta serà la tasca dels fills de Quehat al Tabernacle de Reunió: la que es relaciona amb les coses més santes.
5. Quan s’hagi d’alçar el campament, entrarà Aaron amb els seus fills i des-penjaran el vel de separació i cobriran amb ell l’Arca del Testimoni.
6. Després posaran al seu damunt una coberta de cuiro i estendran per sobre seu una tela tota de porpra, i hi col·lo-caran les seves barres.
7. Sobre la taula de la proposició hi es-tendran una tela de porpra, i, al seu damunt, hi posaran els plats, les culle-res, les gerres i les tasses per a les libacions; el pa perpetu quedarà al damunt.
8. Sobre tot això hi estendran una tela escarlata, que es cobrirà amb un cober-tor de cuiro, i hi col·locaran les seves barres.
9. Prendran una tela de porpra i cobriran el lampadari del llum, juntament amb les làmpades, els seus mocallums, els seus platets i tots els vasos d’oli que s’usen en el seu servei.
10. Junt amb tots els seus utensilis, el posaran dins una coberta de cuiro i ho col·locaran sobre un baiard.
11. Damunt l’altar d’or estendran una tela porpra, la cobriran amb una coberta de cuiro i hi col·locaran les seves barres.
12. Prendran tots els utensilis que s’usen en el servei del Santuari i els embolica-ran amb una tela de porpra, els cobriran amb una coberta de cuiro i els col·lo-caran sobre un baiard.
13. Netejaran de cendres l’altar i, al damunt, hi estendran una tela de porpra;
14. i, a sobre, hi posaran tots els utensilis que s’usen per al servei: els brasers, les forquetes, les pales i els gibrells, tots els seus atuells; i al damunt hi estendran un cobertor de cuiro i hi col·locaran les barres.
15. Un cop Aaron i els seus fills hagin acabat d’empaquetar el Santuari amb tots els objectes sagrats, cada vegada que s’hagi d’alçar el campament, serà quan podran venir els fills de Quehat per transportar-ho, però no tocaran les coses santes, perquè moririen. Aquesta és la missió dels fills de Quehat al Tabernacle de Reunió.
16. Eleazar, el fill del sacerdot Aaron, serà encarregat de l’oli per a l’enllumenat, l’encens aromàtic, l’ofrena vegetal perpètua i l’oli per a la unció; tindrà cura de tot el Tabernacle amb tots els objectes i utensilis que hi ha al Santuari.”
17. El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron, i els digué:
18. “No doneu lloc a la desaparició de les branques familiars dels quehatites d’entre els levites.
19. A fi que puguin viure i no morin, quan s’acostin a les coses sagrades, Aaron i els seus fills vindran i assigna-ran a cadascun la seva tasca i la seva càrrega.
20. Però ells no han d’entrar a mirar ni un sol instant els objectes sagrats, no sigui que morin.”
21. El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
22. “Fes el cens dels fills de Guerxon per les seves cases paternes i per les seves famílies;
23. dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió.
24. Aquesta serà la tasca dels guerxoni-tes en el servei i en el transport:
25. portaran els tapissos de la tenda i del Tabernacle de Reunió, la seva coberta, la coberta de cuiro que la recobreix, la cortina de l’entrada del Tabernacle de Reunió,
26. els cortinatges de l’atri, la cortina de l’entrada de l’atri que envolta la tenda i l’altar, amb les seves cordes i tots els utensilis del seu servei, i faran tot el que s’hagi de fer.
27. El servei dels fills dels guerxonites estarà totalment a les ordres d’Aaron i dels seus fills en totes les càrregues i funcions, i vosaltres els assignareu les seves obligacions en tot el que han de transportar.
28. Aquest és el servei de les famílies dels guerxonites al Tabernacle de Reu-nió, i la seva tasca serà sota la supervisió d’Itamar, el fill del sacerdot Aaron.
29. “Pel que fa als fills de Merarí, els enregistraràs per les seves famílies i per les seves cases paternes;
30. dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió.
31. Això és el que els serà encomanat de transportar, com a servei que els pertoca al Tabernacle de Reunió: els taulons de la tenda i els seus travessers, les seves columnes amb les seves bases,
32. les columnes que envolten l’atri amb les seves bases, les estaques, les cordes amb tots els seus estris i tots els accessoris, i a cada nom assignaràs els objectes que tindrà al seu càrrec.
33. Aquesta és la missió de les famílies dels fills de Merarí, pel que fa a tot el seu servei al Tabernacle de Reunió, sota la supervisió d’Itamar, el fill del sacerdot Aaron.”
34. Moisès i Aaron, amb els principals de la congregació, van fer el cens dels fills de Quehat, per les seves famílies i per les seves cases paternes,
35. dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió.
36. El total d’enregistrats, segons les seves famílies, va ser de dos mil set-cents cinquanta.
37. Aquests van ser els enregistrats de les famílies de Quehat, tots els que en-traven al servei del Tabernacle de Reu-nió, que Moisès i Aaron van comptar tal com havia manat el Senyor per mitjà de Moisès.
38. Comptats els fills de Guerxon que van ser enregistrats, per les seves famí-lies i per les seves cases paternes,
39. dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió,
40. el total d’enregistrats, per les seves famílies i per les seves cases paternes, va ser de dos mil sis-cents trenta.
41. Aquests van ser els enregistrats de les famílies dels fills de Guerxon, tots els destinats a servir al Tabernacle de Reunió, que Moisès i Aaron van comp-tar tal com havia manat el Senyor.
42. I els comptats de les famílies dels fills de Merarí, per les seves famílies i per les seves cases paternes,
43. dels de més de trenta anys fins als de cinquanta anys, de tots els aptes per a entrar en el servei que fa les tasques en el Tabernacle de Reunió,
44. el total d’enregistrats, per les seves famílies, va ser de tres mil dos-cents.
45. Aquests són els enregistrats de les famílies dels fills de Merarí, que Moisès i Aaron van comptar tal com havia manat el Senyor per mitjà de Moisès.
46. El total dels levites que Moisès i Aaron i els principals d’Israel van comptar, per les seves famílies i per les seves cases paternes,
47. de més de trenta anys fins a cinquan-ta anys, tots els que havien d’entrar a complir el servei i la tasca de transport del Tabernacle de Reunió,
48. segons el cens, va ser vuit mil cinc-cents vuitanta.
49. Segons l’ordre del Senyor per mitjà de Moisès, a cadascú li fou assignada la seva tasca de servei i de transport. Van ser designats tal com el Senyor havia manat a Moisès.

Salms 30:1-7
1. (Salm. Càntic per a la dedicació del temple. De David.) Et vull exalçar, Senyor, perquè m’has tret de perill i no has permès que els enemics s’alegrin a costa meva.
2. Senyor, Déu meu, he clamat a tu, i m’has donat remei.
3. Senyor, m’has alliberat del sepulcre, m’has rescatat d’entre els qui bai-xen a la fossa.
4. Canteu salms al Senyor, els seus fidels, glorifiqueu-lo recordant la seva santedat.
5. El seu rigor dura un moment, la seva bondat, tota la vida. El capvespre allotja el plor, i al matí esclata l’alegria.
6. I jo que pensava, mentre tot m’ana-va bé: “Jo no fracassaré mai.”
7. Senyor, el teu favor m’assegurava incommovible; però tan bon punt m’has girat la cara, m’he ensorrat.

Proverbis 10:30-32
30. El just mai no trontollarà; en canvi, els malvats no restaran al país.
31. De la boca del just brota la saviesa, però la llengua perversa serà sega-da.
32. Els llavis del just destil·len com-plaença, la boca dels malvats només allò que fa mal.

Marc 8:1-21
1. Per aquells dies s’aplegà altra volta una gran gentada, i com que no tenien res per a menjar, va cridar els deixebles i els digué:
2. “Em fa llàstima aquesta gent, perquè ja fa tres dies que m’acompanyen i no els queda res per a menjar.
3. Si deixo que se’n vagin a casa dejuns, defalliran pel camí, ja que alguns viuen lluny.
4. Els seus deixebles li respongueren: “On es pot anar a buscar pa per a atipar tanta gent en un ermot com aquest?”
5. Jesús els preguntà: “Quants pans teniu?” Van dir-li: “Set.”
6. Aleshores va fer asseure la gent a terra i, prenent els set pans, va donar gràcies, els partí i els va anar donant als seus deixebles perquè els servissin; i ells els van servir a la gent.
7. Tenien també uns quants peixets, i Jesús, després de beneir-los, va dir que també els servissin.
8. Van menjar-ne fins que van quedar satisfets, i dels trossos que van sobrar n’ompliren set senalles.
9. Eren com unes quatre mil persones. Llavors els va acomiadar.
10. Tot seguit es va embarcar amb els seus deixebles i van anar a la regió de Dalmanuta.
11. Van venir els fariseus i van començar a discutir amb ell i a posar-lo a prova demanant-li un senyal del cel.
12. Ell, exhalant de l’ànima un sospir, els digué: “Per què aquesta mena de gent busca un senyal? Ben cert us dic: No li serà donat cap senyal a aquesta mena de gent.”
13. Aleshores, deixant-los estar, es va embarcar de nou per passar a l’altra riba.
14. Els deixebles s’havien oblidat de proveir-se de pa i només en portaven un, a la barca.
15. Llavors Jesús els féu una advertèn-cia: “Mireu de guardar-vos del llevat dels fariseus i del llevat d’Herodes”.
16. Es van posar a discutir entre ells si seria perquè no s’havien proveït de pa.
17. Ell, adonant-se’n, els digué: “Per què discutiu per la falta de pa? ¿Tan ofuscat teniu el cor que no ho podeu entendre ni comprendre?
18. ¿Teniu ulls i no hi veieu? ¿Teniu orelles i no hi sentiu?
19. ¿No recordeu quan vaig partir els cinc pans per a aquells cinc mil? Quantes cistelles plenes de trossos en vau recollir?” Li digueren: “Dotze.”
20. “I quan vaig partir els set pans per als quatre mil, quantes senalles plenes de trossos en vaig recollir?” Li digue-ren: “Set.”
21. I els deia: “Encara no ho enteneu?”