Instagram
English
A A A A A
Библията за една година
Април 14

Исус Навиев 17:1-18
1. Беше хвърлен жребий и за племето на Манасия, защото той беше първородният на Йосиф. Махир, Манасиевият първороден, баща на Галаад, понеже беше военен мъж, получи Галаад и Васан.
2. Така че хвърленият жребий беше за другите Манасиеви потомци според семействата им: за потомците на Авиезер, за потомците на Хелек, за потомците на Асриил, за потомците на Сихем, за потомците на Ефер и за потомците на Семида. Тези бяха синовете на Йосифовия син Манасия според семействата им.
3. Обаче Салпаад, син на Ефер, син на Галаад, син на Махир, син на Манасия, нямаше синове, а дъщери. Ето имената на дъщерите му: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.
4. Те дойдоха пред свещеника Елеазар, пред Исус, Навиновия син, и пред първенците и казаха: ГОСПОД заповяда на Моисей да ни даде наследство между братята ни. Затова според ГОСПОДНЕТО повеление той им даде наследство между братята на баща им.
5. И така, на Манасия се паднаха десет дяла, освен земята Галаад и Васан, която е на изток от Йордан,
6. защото дъщерите на Манасия получиха наследство между синовете му, а Галаадската земя беше на другите потомци на Манасия.
7. Манасиевата граница минаваше от Асир до Михметат, който е срещу Сихем, и продължаваше надясно до жителите на Ентапфуя.
8. Земята на Тапфуя принадлежеше на Манасия; а самият град Тапфуя, на Манасиевата граница, принадлежеше на Ефремовите синове.
9. След това границата слизаше до потока Кана, на юг от потока. Тези от Манасиевите градове принадлежаха на Ефрем; и Манасиевата граница вървеше на север от потока и свършваше при морето.
10. Земята на юг беше на Ефрем, а на север — на Манасия, и морето беше границата му; земите им достигаха на север до Асир и на изток до Исахар.
11. А в земята на Исахар и Асир Манасия притежаваше: Ветсан и заселищата му, Ивлеам и заселищата му, жителите на Дор и заселищата му, жителите на Ендор и заселищата му, жителите на Таанах и заселищата му и жителите на Магедон и заселищата му, три околии.
12. Но Манасиевите синове не можаха да изгонят жителите на тези градове, а ханаанците останаха да живеят в онази земя.
13. А когато израилтяните се закрепиха, те наложиха на ханаанците данък, без да ги изгонят оттам.
14. Тогава Йосифовите потомци казаха на Исус: Защо ти допусна за нас да се хвърли само един жребий и да наследим само един дял, при положение че сме многоброен народ, понеже ГОСПОД ни е благословил досега?
15. А Исус им отговори: Ако сте многоброен народ, идете в гората и си изсечете една част от нея в земята на ферезейците и на рафаимите, щом хълмистата част на Ефрем е тясна за вас.
16. Но Йосифовите потомци възразиха: Тази хълмиста земя не е удобна за нас; при това всички ханаанци, които живеят в долината, имат железни колесници — както онези, които са във Ветсан и заселищата му, така и другите, които са в Езраелската долина.
17. Тогава Исус говорѝ на Йосифовия дом — на Ефрем и Манасия: Наистина вие сте многоброен народ и имате голяма сила; няма да имате само едно притежание чрез жребий;
18. а хълмистата част ще бъде ваша, макар че е залесена. Ще я изсечете и ще бъде изцяло ваша, понеже ще прогоните ханаанците, независимо че имат железни колесници и са силни.

Исус Навиев 18:1-28
1. След това цялото общество израилтяни се събра в Сило, където поставиха шатъра за срещане; защото земята вече беше завладяна от тях.
2. Между израилтяните обаче останаха седем племена, които още не бяха получили наследството си.
3. И така, Исус каза на израилтяните: Докога ще немарите да отидете и завладеете земята, която ви е дал ГОСПОД, Бог на бащите ви?
4. Изберете си по трима мъже от всяко племе и аз ще ги пратя; и като тръгнат, нека обходят земята и я опишат, според както трябва да я наследят, и нека се върнат при мене.
5. Нека я разделят на седем дяла, като Юда си остане в пределите си, на юг, а Йосифовият дом си остане в пределите си на север.
6. След като опишете земята на седем дяла и донесете описанието тук, при мен, аз ще хвърля жребий за вас тук, пред ГОСПОДА, нашия Бог.
7. Защото левитите нямат дял между вас, понеже ГОСПОДНЕТО свещенство е тяхното наследство; а Гад и Рувим и половината от Манасиевото племе получиха на изток от Йордан наследството си, което ГОСПОДНИЯТ слуга Моисей им даде.
8. И така, мъжете станаха и тръгнаха. А на онези, които отидоха да опишат земята, Исус нареди: Идете, обходете земята, за да я опишете, върнете се при мен и аз ще хвърля жребий за вас тук, в Сило, пред ГОСПОДА.
9. Тогава мъжете отидоха и обходиха земята, описаха я в книга по градове на седем дяла и дойдоха при Исус в стана в Сило.
10. Тогава Исус хвърли жребий за тях в Сило пред ГОСПОДА. Там Исус раздели земята на израилтяните според дяловете им.
11. Беше хвърлен жребият за племето на Вениаминовите синове според семействата им. Съгласно жребия територията им се падна между Юдовите синове и Йосифовите потомци.
12. На север границата им започваше от Йордан; после границата отиваше на север от Йерихон, възлизаше през хълмистата земя на запад и свършваше при ветавенската пустиня;
13. оттам границата минаваше на юг от Луз (който е Ветил) и след това слизаше в Атарот-Адар до хълма, който е на юг от долния Ветерон.
14. Оттам границата завиваше към западната страна на юг, от хълма, който е срещу Ветерон, и свършваше с Кириат-Ваал (който е Кириат-иарим), град на Юдовите синове. Това беше западната страна.
15. А южната страна беше от края на Кириат-иарим, откъдето границата минаваше на запад и свършваше при извора на водата Нефтоя.
16. Границата преминаваше до края на хълма, който е срещу долината на Еномовия син и е на север от долината на рафаимите, слизаше през долината на Еном до южната страна на Евус и се спускаше до извора Рогил,
17. и като завиваше от север, минаваше в Енсемес, излизаше в Галилот, който е срещу нагорнището при Адумим, и слизаше при камъка на Рувимовия син Воан;
18. после минаваше в страната, която е на север срещу Арава, и слизаше в Арава;
19. границата минаваше на север от Ветагла и свършваше при северния залив на Соленото море, при южния край на Йордан. Това беше южната граница.
20. А границата му на изток беше Йордан. Това беше според границите си наоколо наследството на Вениаминовите синове според семействата им.
21. А градовете за племето на Вениаминовите синове според семействата им бяха: Йерихон, Ветагла, Емек-кесис,
22. Ветарава, Семараим, Ветил,
23. Авим, Фара, Офра,
24. Хефар-амона, Афни и Гава; дванадесет града заедно със селата им;
25. Гаваон, Рама, Вирот,
26. Масфа, Хефира, Моса,
27. Рекем, Ерфаил, Тарала,
28. Сила, Елеф, Евус (който е Йерусалим), Гаваот и Кириат; четиринадесет града заедно със селата им. Това е наследството на Вениаминовите синове според семействата им.

Псалми 45:6-17
6. Твоят престол, Боже, е до вечни векове; скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
7. Възлюбил си правда и си намразил нечестие; затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя.
8. На смирна и алое, и касия миришат всичките Ти дрехи; от слоново-костни палати струнните инструменти Те развеселиха.
9. Царски дъщери има между Твоите почтени жени; отдясно Ти е поставена царицата в офирско злато.
10. Слушай, дъще, и виж, и приклони ухото си; забрави и народа си, и бащиния си дом;
11. така Царят ще пожелае твоята красота; защото Той е господарят ти; и ти Му се поклони.
12. И тирската дъщеря, даже и богатите от народа ѝ, ще търсят благоволението Ти с подаръци.
13. Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата; облеклото ѝ е златотъкано.
14. Ще я доведат при Царя с везани дрехи; нейните другарки, девиците, които я следват, ще Ти бъдат доведени —
15. с веселие и радост ще бъдат доведени; ще влязат в царския палат.
16. Вместо бащите Ти ще бъдат децата Ти, които ще поставиш за князе по цялата земя.
17. Ще направя името Ти да се помни през всички поколения; затова племената ще Те възхваляват до вечни векове.

Притчи 14:6-6
6. Присмивателят търси мъдрост и не я намира, а за разумния учението е лесно.

Лука 12:1-31
1. По същото време се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че едни други се тъпчеха, и Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко, пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.
2. Няма нищо покрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае.
3. Затова, каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на светло; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи, ще се разгласи от покрива.
4. А на вас, Моите приятели, казвам: Не се бойте от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да направят.
5. Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от Него да се боите.
6. Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.
7. Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не се бойте; вие сте много по-скъпи от врабчета.
8. И ви казвам: Всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели;
9. но ако се отрече някой от Мене пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели.
10. И на всеки, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости.
11. И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще говорите, или какво ще кажете.
12. Защото Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.
13. И някой от множеството Му каза: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството.
14. А Той му отговори: Човече, кой Ме е поставил да ви съдя или да решавам делбите ви?
15. И им каза: Внимавайте и се пазете от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
16. И им каза притча: Нивите на един богаташ родиха много плод.
17. Той размишляваше в себе си и си казваше: Какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си?
18. И каза: Ето какво ще направя — ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичкото си зърно и благата си.
19. И ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий и се весели.
20. А Бог му каза: Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, на кого ще бъде?
21. Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога.
22. Каза още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще обличате.
23. Защото животът е повече от храната и тялото — от облеклото.
24. Наблюдавайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!
25. И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?
26. И така, ако и най-малкото нещо не можете да направите, защо се безпокоите за друго?
27. Гледайте полските лилии как растат; не се трудят, нито предат; но ви казвам, дори Соломон в цялата си слава не се е обличал, както една от тях.
28. И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловерци!
29. И така, не търсете какво да ядете и какво да пиете и не се съмнявайте;
30. защото всичко това търсят народите на света; а вашият Отец знае, че се нуждаете от това.
31. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.