A A A A A
Библията за една година
Март 2

Числа 1:1-54
1. ГОСПОД, като говореше на Моисей в Синайската пустиня в шатъра за срещане на първия ден от втория месец на втората година, откакто излязоха от Египетската земя, каза:
2. Пребройте цялото общество израилтяни според семействата им, според бащините им домове, като броите по име всички от мъжки пол един по един.
3. Всички от Израил от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон ги пребройте според установените им войнства.
4. И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, от които всеки да бъде глава на бащиния си дом.
5. А ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувим — Елисур, Седиуровият син;
6. от Симеон — Селумиил, Сурисадаевият син;
7. от Юда — Наасон, Аминадавовият син;
8. от Исахар — Натанаил, Суаровият син;
9. от Завулон — Елиав, Хелоновият син;
10. от Йосифовите потомци: от Ефрем — Елисама̀, Амиудовият син, а от Манасия — Гамалиил, Федасуровият син;
11. от Вениамин — Авидан, Гедеоновият син;
12. от Дан — Ахиезер, Амисадаевият син;
13. от Асир — Фагеил, Охрановият син;
14. от Гад — Елиасаф, Деуиловият син;
15. от Нефталим — Ахирей, Енановият син.
16. Тези бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.
17. И така, Моисей и Аарон, като взеха тези мъже, които са били споменати по име,
18. свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един според семействата си, според бащините си домове, според числото на имената на мъжете от двадесет години и нагоре.
19. Както заповяда ГОСПОД на Моисей, така той ги изброи в Синайската пустиня.
20. Потомците на Рувим, първородния на Израил, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената един по един всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
21. преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.
22. От Симеоновите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, които бяха преброени според числото на имената един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
23. преброени от Симеоновото племе, бяха петдесет и девет хиляди и триста души.
24. От Гадовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
25. преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин и петдесет души.
26. От Юдовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
27. преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.
28. От Исахаровите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
29. преброени от Исахаровото племе, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души.
30. От Завулоновите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
31. преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.
32. От Йосифовите потомци: т. е. от Ефремовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
33. преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин души;
34. а от Манасиевите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
35. преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста души.
36. От Вениаминовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
37. преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.
38. От Дановите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
39. преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.
40. От Асировите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
41. преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляди и петстотин души.
42. От Нефталимовите синове, поколенията им според семействата им, според бащините им домове, според числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,
43. преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.
44. Тези са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и дванадесетте мъже, Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом.
45. И така, всичките, преброени от израилтяните според бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички между Израил, които можеха да излизат на бой,
46. всички, преброени, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.
47. А левитите не бяха преброени помежду им според бащиното им племе.
48. Защото ГОСПОД, като говореше на Моисей, беше казал:
49. Само Левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израилтяните;
50. а да поставиш левитите за настоятели на скинията, за плочите на свидетелството и на всички нейни принадлежности, и на всички нейни вещи; те да носят скинията и всички нейни принадлежности и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията.
51. Когато трябва да се вдига скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят, а чужденец, който би се приближил до нея, да бъде умъртвен.
52. И израилтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според устроените си войнства.
53. А левитите да поставят шатрите си около скинията, за плочите на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилтяните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството.
54. И израилтяните направиха така; напълно както ГОСПОД заповяда на Моисей, така направиха.

Числа 2:1-34
1. И ГОСПОД говорѝ на Моисей и Аарон:
2. Израилтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаците на бащиния си дом; срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си наоколо.
3. Тези, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан според устроените си войнства; и началник на Юдовите синове да бъде Наасон, Аминадавовият син.
4. (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.)
5. До него да поставят шатрите си Исахаровото племе; и началник на Исахаровите синове да бъде Натанаил, Суаровият син
6. (а неговото множество, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души);
7. и Завулоновото племе; и началник на Завулоновите синове да бъде Елиав, Хелоновият син
8. (а неговото множество, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.
9. Всички, преброени в Юдовия стан, бяха сто осемдесет и шест хиляди и четиристотин души според устроените им войнства). Те да се вдигат първи.
10. Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан според устроените им войнства; и началник на Рувимовите синове да бъде Елисур, Седиуровият син.
11. (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.)
12. До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на Симеоновите синове да бъде Селумиил, Сурисадаевият син
13. (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и девет хиляди и триста души);
14. и Гадовото племе; и началник на Гадовите синове да бъде Елисаф, Деуиловият син
15. (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.
16. Всички, преброени в Рувимовия стан, бяха сто петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет души според устроените им войнства). Те да се вдигат втори.
17. После да се вдига шатърът за срещане със стана на левитите сред становете; както са поставили шатрите си, така да се вдигат, всеки на реда си при знамето си.
18. Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан според устроените им войнства; и началник на Ефремовите синове да бъде Елисама̀, Амиудовият син.
19. (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет хиляди и петстотин души.)
20. До него да бъде Манасиевото племе; и началник на Манасиевите синове да бъде Гамалиил, Федасуровият син
21. (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха тридесет и две хиляди и двеста души);
22. и Вениаминовото племе; и началник на Вениаминовите синове да бъде Авидан, Гедеоновият син
23. (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.
24. Всички преброени в Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души според устроените им войнства). Те да се вдигат трети.
25. Към север да бъде знамето на Дановия стан според устроените им войнства; и началник на Дановите синове да бъде Ахиезер, Амисадаевият син.
26. (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.)
27. До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на Асировите синове да бъде Фагеил, Охрановият син
28. (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет и една хиляди и петстотин души);
29. и Нефталимовото племе; и началник на Нефталимовите синове да бъде Ахирей, Енановият син
30. (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.
31. Всички, преброени в Дановия стан, бяха сто петдесет и седем хиляди и шестстотин души). Те да се вдигат последни при знамената си.
32. Тези са преброените от израилтяните според бащините им домове; всички, които бяха преброени в становете според устроените им войнства, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.
33. А левитите не бяха преброени между израилтяните, както ГОСПОД заповяда на Моисей.
34. И така, израилтяните правеха напълно това, което ГОСПОД заповяда на Моисей; така поставиха шатрите си при знамената си, така се и вдигаха, всеки според семействата си, според бащините си домове.

Псалми 29:7-11
7. Гласът ГОСПОДЕН разцепва огнени пламъци.
8. Гласът ГОСПОДЕН разтърсва пустинята; ГОСПОД разтърсва пустинята Кадис.
9. Гласът ГОСПОДЕН прави да раждат кошутите и оголва горите; а в храма Му всеки възгласява: Слава!
10. ГОСПОД седна като Цар над Потопа. Да! ГОСПОД седи като Цар до века.
11. ГОСПОД ще даде сила на народа Си; ГОСПОД ще благослови народа Си с мир.

Притчи 10:26-29
26. Както е оцетът за зъбите и димът за очите, така е ленивият за онези, които го пращат.
27. Страхът от ГОСПОДА прибавя дни, а годините на нечестивите се съкращават.
28. Надеждата на праведните е радост, а очакването на нечестивите е напразно.
29. Пътят ГОСПОДЕН е крепост за непорочния и съсипване за онези, които вършат беззаконие.

Марко 7:14-37
14. И пак повика народа и им каза: Слушайте Ме всички и разбирайте.
15. Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, да може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека.
16. Ако има някой уши да слуша, нека слуша.
17. И като остави народа и влезе в къщи, учениците Му Го попитаха за притчата.
18. А Той им отвърна: Нима и вие сте така неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни?
19. Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхвърля отзад. ( Като каза това, Той направи всички ястия чисти.)
20. Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека.
21. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства,
22. прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.
23. Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.
24. И като стана оттам, отиде в Тирските и Сидонските земи; и влезе в една къща и не искаше никой да знае къде е Той; но не можа да се укрие.
25. А веднага чу за Него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух, и тя дойде и падна пред нозете Му.
26. (Жената беше гъркиня, родом сирофиникийка.) И Му се молеше да изгони нечистия дух от дъщеря ѝ.
27. А Исус ѝ каза: Оставѝ да се наситят децата; защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се даде на кученцата.
28. А тя Му отговори: Така е, Господи, но и кученцата под трапезата ядат от трохите, които падат от децата.
29. И Той ѝ каза: За тази дума — иди си; бесът излезе от дъщеря ти.
30. И като си отиде у дома, жената намери детето легнало на постелката и бесът беше излязъл.
31. След като излезе пак из Тирските земи, Исус дойде през Сидон към Галилейското езеро, като прекосяваше пределите на Десетоградие.
32. И доведоха при Него един глух и заекващ човек и Му се помолиха да положи ръка на него.
33. Исус, като го отведе от народа насаме, втъкна пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му;
34. и погледна към небето, въздъхна и му каза: Еффата, което значи: Отворѝ се.
35. И ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза, и той говореше чисто.
36. И Исус им заръча на никого да не кажат това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха;
37. защото се чудеха твърде много и казваха: Всичко върши отлично; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.