Библията за една година


Януари 22


Битие 1:1-31
1. В начало Бог създаде небето и земята.
2. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
3. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
4. И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
5. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
6. И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.
7. И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така.
8. И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
9. И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.
10. И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
11. И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.
12. Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
13. И стана вечер, и стана утро, ден трети.
14. И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
15. и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
16. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
17. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
18. да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
19. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
20. И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.
21. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.
22. И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.
23. И стана вечер, и стана утро, ден пети.
24. И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.
25. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.
26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
28. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
29. И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
30. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, [давам], всяка зелена трева за храна; и стана така.
31. И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

Битие 2:1-25
1. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство.
2. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал.
3. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, [от всичко], което Бог беше създал и сътворил.
4. Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе.
5. А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева не беше още поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята;
6. но пара се издигаше от земята та напояваше цялото лице на земята.
7. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.
8. И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал.
9. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото.
10. И река изтичаше от Едем да напоява градината, от гдето се разклоняваше и стана четири главни [реки].
11. Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, гдето има злато.
12. И златото на оная земя е добро там има [още] бделий и ониксов камък.
13. Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата Хуска земя.
14. Името на третата река е Тигър тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.
15. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.
16. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
17. но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
18. И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.
19. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.
20. Така човекът даде имена на всеки [вид] добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери.
21. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.
22. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.
23. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.
24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
25. А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.

Псалми 1:1-6
1. Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;
2. Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.
4. Не [е] така [с] нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.
5. Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните;
6. Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

Притчи 1:1-7
1. Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар,
2. [Записани] за да познае някой мъдрост и поука, За да разбере благоразумни думи,
3. За да приеме поука за мъдро постъпване, В правда, съдба и справедливост,
4. За да се даде остроумие на простите, Знание и разсъждение на младежа,
5. За да слуша мъдрият и да стане по-мъдър И за да достигне разумният здрави начала,
6. За да се разбират притча и иносказание, Изреченията на мъдрите и гатанките им.
7. Страх от Господа е начало на мъдростта; [Но] безумните презират мъдростта и поуката.

Матей 1:1-25
1. Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
3. Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
5. Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
6. а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;
7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
9. Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
11. а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
12. А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
15. Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
16. а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17. И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.
18. А рождението на Исуса Христа биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
19. А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
20. Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
21. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
22. А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
23. "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).
24. И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;
25. но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.