A A A A A
Біблія на працягу аднаго года
Аўгусту 18

Ёва 27:1-23
1. І гаварыў далей Ёў сваё ўзьнёслае слова і сказаў:
2. жывы Бог, Які пазбавіў мяне суду, і Ўсемагутны, Які засмуціў душу маю,
3. што, пакуль яшчэ дыханьне маё ўва мне і дух Божы ў ноздрах маіх,
4. ня скажуць вусны мае няпраўды, і язык мой ня вымавіць ілжы!
5. Я далёкі ад таго, каб прызнаць вас справядлівымі; пакуль не памру, не саступлю беззаганнасьці маёй.
6. Моцна трымаў я праўду маю і ня ўпушчу яе; не папракне мяне сэрца маё праз усе дні мае.
7. Вораг мой будзе, як бязбожнік, і паўсталы супроць мяне, як беззаконьнік.
8. Бо якая надзея крывадушніку, калі возьме, калі вырве Бог душу ягоную?
9. Ці пачуе Бог лямант ягоны, калі прыйдзе на яго бяда?
10. Ці будзе ён суцяшацца Ўсемагутным і заклікаць Бога ў любы час?
11. Абвяшчу вам, што ў руцэ Божай; што ва Ўсемагутнага, ня ўтою.
12. Вось, усе вы і самыя бачылі; і навошта вы столькі пустасловіце?
13. Вось доля чалавеку беззаконнаму ад Бога, і спадчына, якую атрымліваюць ад Усеўладнага прыгнятальнікі.
14. Калі памнажаюцца сыны ягоныя, дык пад меч; і нашчадкі яго не насыцяцца хлебам.
15. Тых, што засталіся пасля яго, сьмерць зьвядзе ў магілу, і ўдовы іхнія ня будуць плакаць.
16. Калі ён набярэ кучы срэбра, як пылу, і нарыхтуе вопраткі, як гразі,
17. дык ён нарыхтуе, а апранацца будзе праведнік, і срэбра атрымае сабе ў долю беспахібнік.
18. Ён будуе, як моль, дом свой і, як вартаўнік, робіць сабе будан;
19. кладзецца спаць багатым і такім не ўстае; расплюшчвае вочы свае, і ён ужо ня той.
20. Як воды, спасьцігнуць яго жахі; уначы падхопіць яго бура.
21. Падыме яго ўсходні вецер і панясе, і ён порстка пабяжыць ад яго.
22. Памкнецца на яго і не пашкадуе, як бы ён ні высільваўся, каб уцячы ад рукі ягонай.
23. Пляснуць па ім рукамі і пасьвішчуць над ім зь месца ягонага!

Ёва 28:1-28
1. Так! У срэбра ёсьць вытокавая жыліна, і ў золата месца, дзе яго плавяць.
2. Жалеза здабываецца зь зямлі; з каменьня выплаўляецца медзь.
3. Чалавек кладзе мяжу цемры і старанна шукае камень у змроку і цяні сьмяротным.
4. Выкопваюць рудню ў мясьцінах, забытых нагою, спускаюцца ўглыбіню, вісяць і зыбаюцца ўдалечыні ад людзей.
5. Зямля, на якой вырастае хлеб, усярэдзіне перакапана як бы агнём.
6. Камяні яе — месца сапфіра, і ў ёй пясчынкі золата.
7. Сьцежкі туды ня ведае драпежная птушка, і ня бачыла яе вока каршуна;
8. не тапталі яе львы, і не хадзіў па ёй шакал.
9. На граніт кладзе ён руку сваю, з коранем перакульвае горы;
10. у камянях прасякае каналы, і ўсё каштоўнае бачыць вока ягонае;
11. спыняе цячэньне патокаў і схаванае выносіць на сьвятло.
12. Але дзе мудрасьць жыве? і дзе месца розуму?
13. Ня ведае чалавек цаны яе, і яна ня жыве на зямлі жывых.
14. Бездань кажа: не ўва мне яна; і мора кажа: не ў мяне.
15. Не даецца яна за золата, і не набываецца яна за вагу срэбра.
16. Не ацэньваецца яна золатам Афірскім, ні каштоўным аніксам, ні сапфірам;
17. не раўняецца зь ёю золата і крышталь, і ня выменяеш яе на посуд з чыстага золата.
18. А пра каралы і жэмчуг і згадваць няма чаго, і набыцьцё мудрасьці вышэй за рубіны.
19. Не раўняецца зь ёю тапаз Эфіопскі; чыстым золатам не ацэньваецца яна.
20. Адкуль жа выходзіць мудрасьць? і дзе месца розуму?
21. Схавана яна ад вачэй усяго жывога і ад птушак нябесных утоена.
22. Авадон і сьмерць кажуць: вушамі нашымі чулі мы чутку пра яе.
23. Бог ведае шлях яе, і Ён ведае месца яе.
24. Бо бачыць да краёў зямлі і бачыць пад усім небам.
25. Калі Ён ветру даваў вагу і разьмяшчаў ваду па меры,
26. калі назначаў статут дажджу і шлях маланцы громаноснай,
27. тады Ён бачыў яе і паказаў яе, падрыхтаваў яе і яшчэ выпрабаваў яе
28. і сказаў чалавеку: вось страх Гасподні ёсьць сапраўдная мудрасьць, і аддаленьне ад ліха — розум.

Псалмы 96:1-6
1. Псальма Давіда, калі ўладжвалася зямля ягоная. Валадарыць Гасподзь: хай радуецца зямля; хай весяляцца шматлікія выспы.
2. Хмара і змрок навокал Яго; праўда і суд — аснова трона Ягонага.
3. Прад Ім ідзе вагонь, і наўкол выпальвае ворагаў Ягоных.
4. Маланкі Ягоныя асьвятляюць сусьвет; зямля бачыць, і трымціць.
5. Горы, як воск, растаюць ад аблічча Гасподняга, ад аблічча Госпада ўсёй зямлі.
6. Нябёсы абвяшчаюць праўду Ягоную, і ўсе народы бачаць славу Ягоную.

Прытчы 23:13-14
13. Не пакідай юнака без пакараньня; калі пакараеш яго дубцом, ён не памрэ:
14. ты пакараеш яго дубцом і ўратуеш душу яго ад пекла.

Рымлянаў 16:1-24
1. Даручаю вам Фіву, сястру нашу, дыяканісу царквы Кенхрэйскай:
2. прымеце яе дзеля Госпада, як прыстойна сьвятым, і памажэце ёй, у чым яна будзе мець патрэбу ў вас; бо і яна была памочніцаю многім і мне самому.
3. Вітайце Прыскілу і Акілу, супрацоўнікаў маіх у Хрысьце Ісусе,
4. якія галаву сваю клалі за маю душу, якім ня я адзін дзякую, а і ўсе цэрквы зь язычнікаў, — і дамовую іхную царкву.
5. Вітайце любаснага мне Эпанета, які ёсьць пачатак Ахаі дзеля Хрыста.
6. Вітайце Марыям, якая шмат працавала для нас.
7. Вітайце Андроніка і Юнію, родзічаў маіх і вязьняў са мною, якія праславіліся сярод апосталаў і яшчэ раней за мяне ўверавалі ў Хрыста.
8. Вітайце Амплія, любаснага мне ў Госпадзе.
9. Вітайце Урбана, супрацоўніка нашага ў Хрысьце, і Стахія, любаснага мне.
10. Вітайце Апялеса, выпрабаванага ў Хрысьце. Вітайце верных з дому Арыставулавага.
11. Вітайце Ірадыёна, родзіча майго. Вітайце з сваякоў Наркіса тых, якія ў Госпадзе.
12. Вітайце Трыфону і Трыфосу, якія працуюць у Госпадзе.
13. Вітайце Руфа, выбранага ў Госпадзе, і маці ягоную і маю.
14. Вітайце Асінкрыта, Флягонта, Ерма, Патрова, Ярмія і іншых зь імі братоў.
15. Вітайце Філалога і Юлію, Нірэя і сястру ягоную, і Алімпана, і ўсіх зь імі сьвятых.
16. Вітайце адно аднаго з цалаваньнем сьвятым. Вітаюць вас усе цэрквы Хрыстовыя.
17. Малю вас, браты, асьцерагайцеся тых, што спрычыняюць падзелы і звады, насуперак вучэньню, якога вы навучыліся, і ўхіляйцеся ад іх;
18. бо такія людзі служаць ня Госпаду нашаму Ісусу Хрысту, а свайму чэраву, і лісьлівасьцю ды красамоўствам ачмураюць сэрцы прастадушных.
19. Ваша пакора веры ўсім вядомая; таму я радуюся за вас, але жадаю, каб вы былі мудрыя на дабро і бясхітрасныя на зло.
20. А Бог міру бразьне сатану пад ногі вашыя неўзабаве. Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з вамі! Амін.
21. Вітаюць вас Цімафей, супрацоўнік мой, і Луцый, Ясон і Сасыпатр, родзічы мае.
22. Вітаю вас у Госпадзе і я Тэрцый, што пісаў гэта пасланьне.
23. Вітае вас Гаій, гасьцінны да мяне і ўсёй царквы. Вітае вас Эраст, гарадзкі скарбнік, і брат Кварт.
24. Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін.