Bir il Bibliya


Noyabr 22


Yeremya 49:1-39
1. Ammon övladları barədə Rəbb belə deyir:«İsrailin övladları yoxmu?Onun varisi yoxmu?Elə isə nə üçün Milkom Qada sahib oldu?Niyə onun xalqı Qad şəhərlərində yaşayır?
2. Bu səbəbdən də o günlər gəlir ki,Ammon övladlarının Rabba şəhərinəDöyüş nərələri eşitdirəcəyəm»Rəbb belə bəyan edir.«Rabba bir xarabalıq qalağı olacaq,Qəsəbələri yandırılacaq.Beləcə İsrail onu torpağından qovanları qovacaq»Rəbb belə deyir.
3. «Nalə çək, ey Xeşbon,Çünki Ay şəhəri viran oldu.Fəryad edin, ey Rabba qızları,Çula bürünüb yas tutun.Divarlar arasında ora-bura qaçın.Çünki Milkom kahinləri və başçıları ilə birlikdəSürgünə gedəcək.
4. Vadilərlə nə üçün öyünürsən?Taqətin kəsilir,Ey dönük qız!Sən mal-dövlətinə güvənərək“Üstümə kim gələ bilər” deyirdin.
5. Ətrafında olanların hamısındanSənin üzərinə dəhşət gətirəcəyəm»Ordular Rəbbi Xudavənd belə bəyan edir.«Hamı o yan-bu yana qaçacaq,Qaçanları toplayan olmayacaq.
6. Ancaq bundan sonra sürgün olunanAmmon övladlarını geri qaytaracağam»Rəbb belə bəyan edir.
7. Edom barədə Ordular Rəbbi belə deyir:«Teman şəhərində müdriklik qalmadımı?Ağıllı adamların nəsihəti tükəndimi?Onların müdrikliyi söndümü?
8. Qaçın, arxaya dönün,Dərin mağaralarda gizlənin,Ey Dedanda yaşayanlar!Çünki Esavı cəzalandırdığım vaxtBaşına fəlakət gətirəcəyəm.
9. Əgər üzüm yığanlar sənin bağına gəlsəydi,Bir neçə salxımı saxlamazdılarmı?Gecə oğrular gəlsəydi,Yalnız istədiklərini oğurlamazdılarmı?
10. Amma mən Esavı çıl-çılpaq soyunduracağam.Onun gizli yerlərini aşkar edəcəyəm.Özü də gizlənə bilməyəcək,Övladları, qohum-qonşuları həlak olacaq,Özü də məhv olacaq.
11. Öz yetimlərini burax,Onları Mən yaşadaram.Dul qadınların da Mənə güvənsin».
12. Rəbb belə deyir: «Layiq olmayanlar da cəza kasası içmək məcburiyyətində ikən sənmi cəzasız qalacaqsan? Yox, cəzasız qalmayacaqsan, mütləq bu kasadan içəcəksən».
13. Rəbb bəyan edir: «Adım naminə and içirəm ki, Bosra xarabalığa çevriləcək, dəhşət, rüsvayçılıq, viranəlik və lənətə düçar olacaq. Bütün şəhərləri əbədi olaraq viran qalacaq.
14. Rəbdən bir xəbər eşitdim:Millətlər arasına göndərdiyi qasid“Edoma hücum etmək üçün yığılıbDöyüşə hazırlaşın!” deyir.
15. Bax səni millətlər arasında kiçildəcəyəm,İnsanlar sənə xor baxacaq.
16. Ey sən qaya çatları arasında məskən salan,Təpələrin başını əldə saxlayan!Saldığın dəhşət və ürəyinin qüruru səni aldatdı.Yuvanı qartal kimi yuxarılarda qursan da,Səni oradan endirəcəyəm»Rəbb belə bəyan edir.
17. «Edom dəhşət hədəfi olacaq,Oradan keçən hər kəsBütün yaralarından ötrüHeyrət içində ona fit çalacaq».
18. Rəbb deyir:«Sodomla Homorranı və ətrafındakı kəndləriNecə dağıtdımsa,Orada da kimsə yaşamayacaq,O yerdə bəşər oğlu sakin olmayacaq.
19. Budur, aslan İordan çayının kənarındakı sıx meşədənYaxşı sulanan otlağa qalxdığı kimiMən də Edomluları bir anda öz yurdundan qovacağam.Seçib ona rəhbər qoyacağım adam kimdir?Mənim kimisi varmı?Mənimlə dava edən,Mənim qabağımda duran bir çoban varmı?»
20. Buna görə də Rəbbin Edoma qarşı fikrini,Temanda yaşayanlara qarşı məqsədini eşidin:Sürünün ən kiçikləri də sürgün ediləcək,Xalqına görə Edom otlaqlarıSəhraya çevriləcək.
21. Dağılmalarının gurultusundanYer üzü titrəyəcək.Qışqırıqlarının səsiQırmızı dənizədək eşidiləcək.
22. Düşmən qartal kimi qalxıb üstünə cumacaq,Bosra üzərində qanadlarını gərəcək.O gün Edom döyüşçülərinin ürəyiDoğuş ağrısı çəkən qadının ürəyi kimi olacaq.
23. Bu sözlər Dəməşq barədədir:«Xamat və Arpad utanacaq,Çünki pis xəbər eşidibRuhdan düşdülər.Sakit durmayan dəniz kimiCoşub narahat oldular.
24. Dəməşq əldən düşdü,Qaçmağa üz qoydu,Onu vahimə bürüdü.Doğan qadın kimiOnu sancı və ağrı tutdu.
25. Necə oldu ki, Məni sevindirən,Şöhrətli şəhər tərk edilmədi?
26. Buna görə də cavanlarıMeydanlarında həlak olacaq.O gün bütün döyüşçüləri susdurulacaq»Ordular Rəbbi belə bəyan edir.
27. «Dəməşqin divarlarına od salacağam,Ben-Hadadın saraylarını yandırıb məhv edəcək».
28. Babil padşahı Navuxodonosorun məğlub etdiyi Qedar və Xasor padşahlıqları barədə Rəbb belə deyir:«Qalxın Qedara hücum edin,Şərq xalqını məhv edin.
29. Onların çadırlarını və sürüləriniƏllərindən alacaqlar,Çadır pərdələri, bütün əşyaları və dəvələriGötürülüb aparılacaq.Onlara “Hər tərəfdən dəhşət!”Deyib bağıracaqlar.
30. Ey Xasorda yaşayanlar,Qaçın, uzaqlaşın,Dərin mağaralarda gizlənin»Rəbb belə bəyan edir.«Çünki Babil padşahı NavuxodonosorSizin barənizdə bir fikrə gəldi,Sizə qarşı tədbir tökdü.
31. Qalxın qayğısız və asayiş içində yaşayanXalqın üzərinə hücum edin»Rəbb belə bəyan edir.«Onların şəhər darvazaları və sürgüləri yoxdur,Xalqı da özbaşına buraxılıb.
32. Dəvələri qarət ediləcək,Saysız sürüləri qənimət kimi aparılacaq.Kəkillərini qırxanlarıDörd tərəfə səpələyəcəyəm.Hər yandan başlarına fəlakət gətirəcəyəm»Rəbb belə bəyan edir.
33. «Xasor çaqqal yuvasına,Əbədi viranəliyə çevriləcək.Orada kimsə yaşamayacaq,O yerdə bəşər oğlu sakin olmayacaq».
34. Yəhuda padşahı Sidqiyanın padşahlığının əvvəlində Rəbb Yeremya peyğəmbərə Elam barədə bu sözləri nazil etdi:
35. «Ordular Rəbbi belə deyir:“Baxın Elamın kamanını,Əsas qüvvələrini sındıracağam.
36. Elam üzərinə göylərin hər tərəfindənDörd küləyi gətirəcəyəm,Xalqını dörd tərəfə səpələyəcəyəm.Elamdan sürgün olunanlarınAralarına getmədiyi bir millət qalmayacaq.
37. Düşmənlərinin qarşısında,Canını almaq istəyənlərin önündəElamı dəhşətə salacağam.Başlarına fəlakət gətiribŞiddətli qəzəbimi yağdıracağam”Rəbb belə bəyan edir.“Onları tamamilə yox edənə qədərArxalarınca qılınc göndərəcəyəm.
38. Elamda taxtımı quracaq,Elam padşahı ilə başçılarını məhv edəcəyəm”Rəbb belə bəyan edir.
39. “Ancaq gələcəkdəElamdan sürgün olunanları geri qaytaracağam”Rəbb belə bəyan edir».

Yeremya 50:1-46
1. Rəbb Babil və Xaldey ölkəsi barədə Yeremya peyğəmbər vasitəsilə bu sözləri nazil etdi:
2. «Millətlərə bildirib elan edin.Bayraq qaldırıb xəbər verin,Heç nəyi gizlətməyin!Deyin ki, Babil ələ keçiriləcək,Bel allahı utandırılacaq,Marduk allahı dəhşətə düşəcək,Bütləri alçaldılacaq,Məbudları parça-parça olacaq.
3. Çünki onun üstünə şimaldanBir millət hücum edəcək,Ölkəsini viran edəcək.Orada yaşayan olmayacaq,İnsan da, heyvan da qaçıb gedəcək».
4. Rəbb bəyan edir: «O gün, o zamanİsrail xalqı ilə Yəhuda xalqıBirlikdə gələcək,Onlar ağlaya-ağlaya gəlibÖzlərinin Allahı Rəbbi axtaracaq.
5. Üzləri Siona tərəfOraya gedən yolu soruşacaqlar,Onlar gəlib unudulmaz, əbədi bir əhdləRəbbə bağlanacaq.
6. Xalqım itmiş qoyunlar kimidir,Çobanları onları azdırdı,Dağlarda özbaşına dolandırdı,Onlar dağdan təpəyə getdi,Yatdıqları yeri unutdu.
7. Kim onları tapdısa, yedi.Düşmənləri dedi:“Biz təqsirkar deyilik,Çünki onlara əsl otlaq olan Rəbbə –Atalarının Ümidgahı Rəbbə qarşı günah etdilər”.
8. Babildən qaçıb qurtarın!Xaldey ölkəsini tərk edin,Sürüyə yol göstərən təkə kimi olun!
9. Çünki Mən şimal ölkəsindənBabilə qarşı böyük millətlər ittifaqınıOyandırıb çıxaracağam.Babilin önündə düzülübOnu şimaldan ələ keçirəcəklər.Oxları mahir döyüşçü oxları kimi olacaq,Heç biri əliboş qayıtmayacaq.
10. Xaldey ölkəsi qarət olunacaq,Onu qarət edənlər maldan doyacaq»Rəbb belə bəyan edir.
11. «Ey irsimi talayanlar,İndi ki sevinib şadlıqla coşursunuz,Xırmanda taxıl döyən düyə kimi tullanırsınız,Ayğır kimi kişnəyirsiniz,
12. Ananız çox utanacaq,Sizi doğanın üzü qızaracaq.Xaldey millətlərin ən zəifi,Quraq, boz bir səhra olacaq.
13. Rəbbin qəzəbi üzündənHeç kəs orada yaşamayacaq,Tamamilə viran olacaq.Hər keçən Babilin aldığıBütün yaraları görəndəHeyrət içində fit çalacaq.
14. Ey bütün kaman çəkənlər,Babilin ətrafında döyüş üçün düzülün.Oraya ox atın, oxunuzu əsirgəməyin.Çünki o, Rəbbə qarşı günah etdi.
15. Hər tərəfdən ona qarşı nərə çəkin,O təslim oldu,Qüllələri yıxıldı, divarları uçuldu.Çünki bu, Rəbbin qisasıdır.Ondan qisas alın,O nə etdisə, başına onu gətirin.
16. Babildə əkinçiləri məhv edin,Biçin vaxtı oraqçıları rədd edin.Zalımların qılıncı üzündənHər kəs öz xalqının yanına qayıtsın,Hamı öz ölkəsinə qaçsın.
17. İsrail dağılmış bir sürüyə bənzər,Onu aslanlar qaçırtdı.Onu əvvəl Aşşur padşahı yedi,Sonra Babil padşahı NavuxodonosorOnun sümüklərini qırdı».
18. Buna görə də İsrailin Allahı olanOrdular Rəbbi belə deyir:«Aşşur padşahını necə cəzalandırdımsa,Babil padşahı ilə ölkəsini dəEləcə cəzalandıracağam.
19. Lakin İsraili yenə öz otlağına gətirəcəyəm,O, Karmeldə və Başanda otlayacaq.Efrayim və Gilead dağlıq bölgələrindəİstədiyi qədər yeyib-doyacaq.
20. O gün, o zamanİsraildə təqsir axtarılacaq,Ancaq olmayacaq.Yəhudada da günah axtarılacaq,Ancaq tapılmayacaq.Çünki salamat qoyduğum adamları bağışlayacağam»Rəbb belə bəyan edir.
21. «Meratayim torpağına,Peqodda yaşayanlara hücum et.Onları təqib edib öldür,Bütünlüklə yox et»Rəbb belə bəyan edir.«Sənə nə buyururamsa, hamısını et.
22. Ölkədə müharibə və böyük qırğınGurultusu eşidilir.
23. Bütün dünyanın gürzüNecə də qırılıb parçalandı!Babil necə də millətlər arasındaViranə oldu!
24. Sənin üçün tələ qurdum, ey Babil,Sən də bilmədən tələmə düşdün.Tutulub yaxalandın,Çünki Rəbbə qarşı çıxdın.
25. Rəbb cəbbəxanasını açdı,Qəzəbinin silahlarını çıxartdı.Çünki Ordular Rəbbi XudavəndinXaldey ölkəsində edəcəyi bir iş var.
26. Hər yandan ona hücum edin,Anbarlarını açın,Mallarını qalaq-qalaq yığın.Onu tamamilə məhv edin,Ondan bir şey qalmasın.
27. Bütün buğalarını kəsin,Sallaqxanaya getsinlər.Vay onların halına!Çünki onların günü,Cəza vaxtı gəldi.
28. Allahımız Rəbbin qisasını,Onun məbədinin qisasınıSionda elan etmək üçünBabil ölkəsindən qaçıb qurtaranlarınSəsini eşidin!
29. Bütün oxçuları, kaman çəkənləriBabilə qarşı çağırın.Ətrafını mühasirəyə alın,Heç kəs qaçıb qurtara bilməsin.Ona işlərinə görə əvəz verin.O nə etdisə, başına onu gətirin.Çünki Rəbbə, İsrailin Müqəddəsinə qarşıMəğrurluq etdi.
30. Buna görə də cavanlarıMeydanlarda həlak olacaq,O gün bütün döyüşçüləri susdurulacaq»Rəbb belə bəyan edir.
31. «Budur, Mən sənə qarşıyam, ey məğrur»Ordular Rəbbi Xudavənd belə bəyan edir.«Çünki sənin günün,Səni cəzalandıracağım vaxt gəldi.
32. Məğrur büdrəyib-yıxılacaq,Onu qaldıran olmayacaq,Şəhərlərinə od salacağam,Bütün ətrafda olanlarıYandırıb yox edəcək».
33. Ordular Rəbbi belə deyir:«Bütün İsrail xalqı da,Yəhuda xalqı da əziyyət çəkir.Onları əsir tutanlar möhkəm saxlayır,Buraxmaq istəmir.
34. Amma onların Satınalanı güclüdür,Onun adı Ordular Rəbbidir.Rəbb mütləq onların işinə baxacaq ki,Ölkəyə rahatlıq versin,Amma Babil sakinlərinə təşviş gətirsin».
35. Rəbb bəyan edir: «Xaldeylilərə qarşı qılınc gəlsin!Babildə yaşayanlara, Babil başçılarına,Müdriklərinə qarşı qılınc gəlsin!
36. Yalançı peyğəmbərlərə qarşı qılınc gəlsin!Axmaqlıqları üzə çıxacaq.Döyüşçülərinə qarşı qılınc gəlsin!Onlar çaşqınlığa düşəcək.
37. Atlarına, döyüş arabalarına,Aralarındakı yadelli muzdlulara qarşı qılınc gəlsin!Hamısı arvad kimi ürkək olacaq.Xəzinələrinə qarşı qılınc gəlsin!Onlar qarət ediləcək.
38. Sularına quraqlıq gəlsin!Onlar quruyacaq.Çünki Babil bütlər ölkəsidir,Onlar qorxunc bütlərlə dəli oldu.
39. Buna görə də orada vəhşi heyvanlar,Çaqqallar, bayquşlar yaşayacaq,Daha insan yaşamayacaq,Əbədi olaraq orada heç kəs sakin olmayacaq.
40. Sodomla Homorranı və ətrafındakı kəndləriAllah necə dağıtdısa,Orada kimsə yaşamayacaq,O yerdə bəşər oğlu sakin olmayacaq.
41. Budur, şimaldan bir ordu gəlir,Dünyanın uzaq yerlərindənBöyük bir millət və çoxlu padşahlarHərəkətə gəlir.
42. Onlar ox-kaman və nizə ilə silahlanmış,Qəddar və rəhmsizdir.Atların üstündə gələrkənSəsləri dəniz kimi gurlayır.Döyüşə hazır döyüşçülərÖnündə düzüləcək, ey Babil xalqı!
43. Babil padşahı onların xəbərini eşitdi,Əlləri yanına düşdü.Doğan qadın kimiOnu üzüntü və sancı bürüdü.
44. Budur, aslan İordan çayının kənarındakı sıx meşədənYaxşı sulanan otlağa qalxdığı kimiMən də Xaldeyliləri bir anda öz yurdundan qovacağam.Seçib ona rəhbər qoyacağım adam kimdir?Mənim kimisi varmı?Mənimlə dava edəcək,Mənim qabağımda duracaqBir çoban varmı?»
45. Buna görə də Rəbbin Babilə qarşı fikrini,Xaldey ölkəsinə qarşı məqsədini eşidin:«Sürünün ən kiçikləri də sürgün ediləcək,Xalqına görə otlaqlar səhraya çevriləcək.
46. “Babil süqut etdi” səsindən yer üzü titrəyəcək,Millətlər arasında onun fəryadı eşidiləcək».

Zəbur 119:121-128
121. Ədalətli, düz işlər görmüşəm,Məni zülmkarlara təslim etmə.
122. Qulunun xeyri üçün zamin dur,Qoyma lovğa insanlar mənə zülm etsin.
123. Xilasını, haqq sözünə əməl olunmasını gözləməkdənGözümün nuru sönür.
124. Quluna məhəbbət göstər,Qaydalarını mənə öyrət.
125. Qulunam, mənə ağıl ver ki,Sənin göstərişlərini dərk edim.
126. Ya Rəbb, insanlar qanununu pozdular,Vaxtı çatıb, onlar üçün bir tədbir gör.
127. Qızıldan, saf qızıldan çoxSənin əmrlərini sevirəm.
128. Bəli, bütün qayda-qanunlarına görəMən düz yolla gedirəm,Bütün səhv yollarasa nifrət edirəm.

Süleymanın Məsəlləri 28:6-6
6. Kamalla yaşayan yoxsul insanƏyri yolla sərvət qazanandan yaxşıdır.

Titusa 1:1-16
1. Allahın qulu və İsa Məsihin həvarisi, mən Pauldan salam! Allahın seçdiyi insanların iman edib möminliyə uyğun olan həqiqəti dərk etmələri üçün təyin olundum.
2. Allah yolu əbədi həyat ümidinə əsaslanır. Bu ümidi yalan danışmayan Allah zaman başlamazdan əvvəl vəd etmişdi.
3. Xilaskarımız Allah Öz əmrinə görə mənə əmanət edilmiş vəzlə kəlamını vaxtında aşkar etdi.
4. Ümumi imana görə mənə əsl oğul olan Titə Ata Allahdan və Xilaskarımız Məsih İsadan lütf və sülh olsun!
5. Tamamlanmamış işləri sahmana salasan və sənə tapşırdığım kimi hər şəhərdə cəmiyyət ağsaqqalları təyin edəsən deyə səni Kritdə saxladım.
6. Ağsaqqal seçilən şəxs nöqsansız və tək arvadlı olaraq ona sadiq olsun. Övladları imanlı olmalı, mənəviyyatsızlıqda ittiham olunan yaxud itaətsiz olmamalıdır.
7. Çünki cəmiyyət nəzarətçisi Allahın iş idarəçisi olduğuna görə nöqsansız olmalıdır. Dikbaş, hirsli, şərab düşkünü, zorakı, haqsız qazanca həris olmamalı,
8. əksinə qonaqpərvər, yaxşılığı sevən, ağıllı-kamallı, saleh, müqəddəs, nəfsinə hakim olmalıdır.
9. Həm başqalarına sağlam təlimlə nəsihət verməyə, həm də ona qarşı çıxanları təkzib etməyə qadir olsun deyə aldığı təlimə uyğun olan etibarlı kəlamı bərk tutmalıdır.
10. Çünki, xüsusilə, sünnət tərəfdarları arasında bir çox itaətsiz, boşboğaz və saxtakar insanlar var.
11. Onları sakitləşdirmək lazımdır. Çünki onlar haqsız qazanc əldə etmək üçün lazımsız şeyləri öyrədərək bəzi ailələri tamamilə alt-üst edirlər.
12. Onlardan biri – öz peyğəmbərlərindən biri belə demişdir: «Kritlilər daima yalançı, azğın heyvan, tənbəl qarınquludur».
13. Bu şəhadət etibarlıdır. Ona görə də onları sərt bir şəkildə məzəmmət et ki, imanları sağlam olsun,
14. Yəhudi əfsanələrinə və həqiqətdən dönən insanların əmrlərinə qulaq asmasınlar.
15. Paklar üçün hər şey pakdır, ləkəli imansızlar üçünsə pak heç bir şey yoxdur. Amma onların həm düşüncəsi, həm də vicdanı ləkələnmişdir.
16. Onlar Allahı tanıdıqlarını iqrar edirlər, amma əməlləri ilə bunu inkar edirlər. İyrənc və itaətsizdirlər, heç bir yaxşı iş görməyə yaramazlar.