A A A A A
Bible in one year
September 24

Isaías 39:1-8
1. Ucapachasti, Babilonianquir Baladán sat jaken Merodac-baladán yokapajja Ezequías reyin usutätapa, uqhamaraqui c'umaraptjjatapa yatisinjja mä qhita qhitanïna cartanacampi wajjt'äwinacampi apayaniraquïna.
2. Ezequiasajj jupanacar uñjasajj cusisïnwa, ucatsti kamir cancañapa uñacht'ayaraquïnjja, kollke, kori, k'apquiri kollanaca, suma aceite, ucjjarusti armanacan utanacapwa uñacht'ayaraquïnjja, cunanacampitejj utanacan jicjjatascän take ucanacampi. Palaciopanjja janiw cunas utj-jjänti jan uñacht'ayatajja.
3. Ucatwa Isaías profetajj Ezequías reyin ucaru saräna, ucatsti jisct'araquïnwa: —¿Cawquitsa uca jakenacajj jutapjjatayna, camsapjjaractamsa? —sasa. Ezequiasasti saraquïnwa: —Jaya marcatwa jutapjje, Babiloniatpacha jutapjje —sasa.
4. Isaiasasti jisct'ascaquïnwa: —¿Cunrac palaciomansti uñjapjjesti? —sasa. Ezequiasasti saraquïnwa: —Take cunatejj palaciojjan utjqui ucanacwa uñjapjje, utanacajjatsti janiraquiw cunas imt'asquiti —sasa.
5. Isaiasasti Ezequiasarojj saraquïnwa: —Ist'am take ch'amani Tatitun arunacapa:
6. ‘Mä uruw purinini, cunatejj palacioman utjqui, cunanactejj nayra awquinacamas imapcän ucanacajj Babiloniaru apatäniwa. Janiraquiw acarojj cunas kheparcjjaniti.
7. Yakhepanacat pachpa wawanacamarus Babiloniaruw apapjjaraquini capsupjjaraquiniwa, ucatsti reyin palaciopan sirviñapataquiw uscupjjaraquini.’
8. Ezequiasasti amuyänwa jacañapcamajja sumancañasa jan llaquisiñas utjascañapa, ucatsti Isaiasarojj sänwa: —Tatitut uca arunaca apanitamajj asquiwa —sasa.

Isaías 40:1-31
1. Jumanacan Diosamajj aqham siwa; “Chuymachapjjam, chuymachapjjam marcajjaru,
2. Jerusalenarusti munasiñampirac parljjayapjjam, Esclavo sarnakañapajj tucusjjewa sapjjaraquim, jan wali luratanacapatjja phokhjjewa, amparajjatsti mä ucqhampi catokjjaraqui, take juchanacapat mutuyäwi catokañapäcän ucjja.”
3. Mä aruw art'asiraqui: “Wasaranjja Tatitutac mä thaqui waquichapjjam, mä cheka thaqui k'omachsupjjam wasara chekanacanjja.
4. Take p'iyanacsti phokhantapjjam, kollunacsa, patanacsa qhusqhachapjjaraquim, take jakhenacsa, kollunacsa suma pampachjapjjaraquim.
5. Ucapachaw Tatitojj c'ajquir cancañap uñacht'ayani, take jakenacaraquiw uñjapjjani. Pachpa Tatituw ucjja saraqui.”
6. Mä aruw arsu: “Art'am” sasa. Nayasti saractwa: “¿Cunrac art'ästi?” sasa. “Take jakejj korar uñtataquiwa, ¡mä pankarar uñtata juc'a urunacataquiquiraquiwa!
7. Korajj wañsuwayjjaquiwa, pankaras ancuntawayjjaquiraquiwa, cunapachatejj Tatitun phust'atapajj uca cheka pasawayi ucqhajja. Chekpachansa jakejj mä koraru uñtataquiwa.
8. Korajj wañsuwayjjaquiwa, pankaras ancuntawayjjaquiraquiwa; ucampis Diosan arunacapasti wiñayataquipuniw jacaraquini.”
9. Sión, mä kollu patar maqhatam, wali ch'amampirac art'am, mä suma yatiyäwi yatiyañamataqui. Jerusalén marca, jan ajjsarasa art'ascaquim, Judá orakenquir marcanacarusti yatiyaraquim: “¡Acanquiw jumanacan Diosamajja!” sasa.
10. Tatitojj ch'amapampiw purini, take cunsa ch'amampiraquiw apnakani. Marcaparusti apanjjaraquiniwa, khespiyanjjasinjja.
11. Cunjämatejj mä awatirejj ovejanacap ant'ata jutejja, uqhamaraquiw jupajj juti, amparapar ovejanac icht'ata, ichjjarusiwa ovejanacaparojja, uqha wawachat ovej kallunacarusti sum uñjaraqui.
12. ¿Qhitis jach'a lamar kotjja amparapampi tupt'ejja; jan ucajj luc'anapampi alajjpachan kawkch'ätapsa tupt'ejja? ¿Qhitiraquis mä sapa tupuru take aca oraken lak'anacapsa apthapejja? ¿Jan ucajj take kollunacsa mä balanzar apjjatasin waytejja?
13. ¿Qhitirac Tatiturusti janiw walïctati saspasti? ¿Jan ucajj qhitich juparojj yatichaspajja?
14. ¿Qhitis juparojj ewjjanacsa jan ucajj amuyt'äwi arunacsa churi? ¿Qhitich juparojj cheka cancañampi taripäwi uñjañ yatichaspa? ¿Qhitis juparojj yatiñ cancañsa yatichaspa? ¿Qhitich juparojj yatiñ cancañ churaspa?
15. Jupataquejj take marcanacajj mä uma ch'akar uñtataquiwa, balanzansti mä jisc'a lak'ar uñtataquiraquiwa, kotanquir marcanacasti mä sapa ch'allampi sasiquiwa.
16. Take Líbano kollunsti janiw walja animalanacajj utjquiti sacrificio loktañataquejja. Janiraquiw lawas ninataquejj ucacam utjquiti.
17. Take marcanacasti janiw jupa nayrakatanjja cunäpquisa, jupataquejj janiw cunäpquisa.
18. ¿Cunampirac jumanacasti Diosarusti tinct'ayapjjasmasti? ¿Cuna yakha diosampirac Diosarusti ‘Aqhamaw’ sapjjasmasti?
19. Yakha diosanac luririnacajj diosanacapataquejj metalanac umatatayasaw lurapjje, mä joyero jakeraquiw ucarojj korimpi apaquipi, kollke cadenanacraqui lurarapi.
20. Mä yakha diosa lurirejj jan ñusantir maderwa ajlli, ucatsti mä suma luriri thakaraqui, uca diosa sum sayt'ayañapataqui, jan liwisiñapataquiraqui.
21. ¿Janit jumanacasti yatipcäyäta? ¿Janit uqham sir ist'apjjerïcta? ¿Janit nayratpach ist'apjjerïctasti? ¿Janit aca orake kalltäwitpach amuyt'apctasti?
22. Diosan utjäwipajj cunatejj aca orakerojj imjjatqui ucanquiwa, jakenacarusti t'ijut'ijunacäcaspas uqhamwa uñjaraqui. Jupasti alajjpachjja mä carpäcaspas uqhamwa janatati, mä guerran nuwasiñ carpäcaspas uqhamwa janatati.
23. Jupasti jach'a ch'amani jakenacarojj janis cunäcaspa uqhamwa tucuyi, aca oraken jach'a jilïrinacarusti chhaktayaraquiwa.
24. Ucqha horasa ayruntata chhuyu alinacampi sasiwa, jichhaquis saphintasipcaspa uqhama. Diosatejj jupanacjjaru phust'anchejja, jupanacajj ancuntjjapjjaquiwa, tutuca thayasti jupanacarojj mä t'unäcaspas uqhamwa apasjjaraqui.
25. Kollana Diosasti jisct'araquiwa: “¿Cunampis jumanacajj uñtasiyapjjetata? ¿Qhitis nayampi chicachasiraquispajja?”
26. Alajjpach uñtapjjam ucatsti uñatatapjjaraquim: ¿Qhitis take ucanac uscojja? Qhititejj jupanacar mayat mayat jalanokqui ucajj sapakat mayniruw sutitcam jawsaraqui. Wali jach'aw ch'amapajja munañanïñapasa, janiraquiw maynis chhakquiti.
27. Israel, Jacobon marcapa, ¿Cunatsa jumajj sista? ¿Cunatsa uqham parlta? “Tatitojj janiw nayan cunancatajjsa amuyquiti, Diosajj janiw nayatjja llaquisquiti” sasa.
28. ¿Janit yatipctasti, janit ist'cta? Tatituw, wiñay Diosajja, aca orakpacha lurirejja, janiw jupajj ch'amtayquiti, janiraquiw karjasquisa, yatiñ cancañapasti jan tucusquiriwa.
29. Jupaw karitarojj ch'am churi, pisi ch'ama jakerusti ch'am yapt'araqui.
30. Waynanacas karjtaquispawa, ch'amtayapjjaquiraquispawa, wali ch'amaninacasa aynacht'aquiraquispawa,
31. ucampisa take qhitinacatejj Tatitur iyawsapqui ucanacasti machak ch'amanacanïpjjaniwa; pacalinacar uñtataraquiw thoktapjjani, jalanakasinsti janiw karipcaniti, sarnakasas janiraquiw ch'amtayapcaniti.

Salmos 109:21-25
21. Jumasti, Tatay, sutim laycuy sum uñjita, kollan munasiñamampiy khespiyita.
22. Nayajj aynacht'at mayjasir jakëtwa, chuymajjas p'aquintataraquiwa;
23. ch'iwir uñtataw chhaktascta; thayajj t'ijut'ijurjamaw katatitu.
24. Mank'atjamaw konkorinacajjajj qhathati; mank'atjamasti t'uqharnucstaractwa.
25. Jaken larusiñaquiw sarnakta, nayar uñjasajj p'eke qhiwisipjje.

Proverbios 26:2-2
2. Cunjämatejj chhakat jamach'isa, jan ucajj golondrina sat jamach'isa laka tokena maysar maysar jan tapani jalnakasquejja, uqhamawa maldicionajj ina ch'usatjja janiw wact'caraquispati.

Gálatas 2:1-21
1. Tunca pusini mara pasatatsti, wasitampiw Jerusalén marcaru Bernabeampi sarapjjta, Titorus nayamp chicaw irparacta.
2. Diosaw sarañajj munäna ucatwa sarta. Jerusalén marcanjja wali uñt'at jilïrinacampiw tantachasipjjta, ucansti jupanacarojj cuna khespiyasiñ arunactejj jan judiöpquis ucanacaru yatichcäyätjja ucwa yatiytjja. Acjja jupanacarojj yatiytwa cuntejj lurcäyäta ucajj jan inamayataquïñapataqui.
3. Nayamp chic sarcän uca Titosti janiraquiw juparojj mayitäcänti circuncisión lurañataquejja, griego jakëtap laycu.
4. Ucampisa mayni c'ari jilatanacaw nanac taypiru mantanitayna, Jesucristo toke khespiyatäpctsa uc uñakeri, uqhamat wasitampi leyin luräwinacaparu jaysapjjañanacajjataqui.
5. Ucampis janiw mä jisc'sa jupanacampejj atipayasipcti, nanacasti munapjjäyätwa chekpach khespiyasiñ Tatitun arunacapajj jumanac taypitjja jan chhaktañapa.
6. Ucampis janiw cuna jan uñt'at machak yatichäwsa churapquituti mä jilïrinacjamajja, ucampis cunäsipcpansa, cunsay lurasipcpan, Diosajj janiw ankäjj uñjasinacti taripquejja.
7. Machak yatichäwinac churcpachajja, antisaw uñt'ayapjje Diosajj nayaru jan judiöpquis ucanacar khespiyasiñ arunac parlañajjataqui churatapa, cunjämatejj Pedrorojj churcatayna judionacar pachpa khespiyasiñ arunac parlañapataqui uqhama.
8. Pachpa Diosaw Pedrorojj mä apostoljama judionac taypiru qhiti, uca pachparaquiw nayarojj mä apostoljama jan judiöpquis ucanac taypiru qhitaraquitu.
9. Ucatwa Santiagompi, Pedrompi, Juanampejj jilïrinacäsinjja uñjapjje Diosajj nayaru aca luräwi churquitu ucjja. Ucatsti ampara churapjjetu nayaru uqhamaraqui Bernabearu cuna. Acjja lurapjjänwa mayaquïctansa uca amtäwimpi, jan judiöpquis uca taypin nanacan irnakañajj-jja: “Waliquiw” sapjjaraquiwa, jupanacasti judionac taypin irnakapjjañaparaquïnwa.
10. Pobrenacat amtasiñasatacwa ewjjt'apjjetu, ucsti cunäquipansa phokhañpunwa muntjja.
11. Ucampis cunapachatejj Pedrojj Antioquía marcaru jutcän ucqhajja, ajanuparuw ircatta jan wali luratanacapjja.
12. Nayrakatajj jan judiöpquis ucanacampejj mank'aquirïnwa. Cunapachatejj Santiagon qhitatanacapajj purinjje ucqhasti, jan judiöpquis ucanacatjja jithektjjewa, janiraquiw jupanac chica mank'cjjänti, circuncidat castanacaru ajjsarasina.
13. Ucatsti mayni judío iyawsirinacajj Pedromp chica c'ari chuymanïpjjänwa, Bernabeamp cunaw uca c'ari yatichäwimpejj sallkjat uñjasïnjja.
14. Ucampis nayaw uñjtjja jan Tatitun arunacaparjama sarnakatanacapa, ucatwa Pedrorojj ajanuparu sista take jilatanacan nayrakatapan, aqham sasa: “Jumajj judiöcasin jan judiöpquis ucanacjamaquiw sarnaktajja, ucampis ¿cunjämsa jan judiöpqui ucanacarojj judiöpcaspas uqham sarnakayañ muntajja?” sasa
15. Nanacajj nacimientotpach judiöpjjtwa, janiw nanacajj yakha marcanacjam juchararäpcti.
16. Ucampis janiw qhitis Diosan nayrakatapanjja catokatäcaniti Moisesan leyip phokhatap laycojja, jan ucasti Jesucristoru iyawsatap laycuquiw catokatäni. Ucataracwa nanacas Jesucristorojj iyawsapjjtjja, aca iyawsañ toke catokatäñataqui, janiw catokatäpcti leyin luräwinacap laycojja. Janiw qhitis Diosan nayrakatapanjja catokatäcaniti leyejj cuntï sisqui ucarjama phokhatap laycojja.
17. Ucampis jichhajj nanacajj Cristo tokew Diosampi catokayasiñ munapjjta, nanacpachparaquiw juchanit uñt'asipjjta, ¿acasti Cristojj jucharar tucuyistu sañti muni? ¡Janiw cunäquipansa ucajj chekäquiti!
18. Nayatejj cunsa t'unjiristjja ucatjja wasitampi sayt'ayaraquiristjja, ucqhapï juchanïristjja.
19. Ley tokenjja nayajj jiwatjamäjjtwa; uca pachpa leyiraquiw jiwayitu, Diosatac jacañajjataqui.
20. Nayajj jiwjjtwa Cristompi chic ch'accatata, ucampis janiw nayajj jacjjtti, jan ucasti Cristow nayan jacjje. Aca janchin jactsa ucajja, Diosan Yokaparu iyawsatajj laycuquiw jacasctjja, nayar munasinwa jacañapa naya laycu apt'asiwayi.
21. Janiw Diosan qhuyapayasiñapjja apanucuñ muncti. Maynitejj Diosampi catokatäspa leyiru ist'atap laycu ucajja, janiw cunataquis Criston jiwatapajj asquïcaspati.