A A A A A
Bible in one year
September 2

Cantar de los Cantares 3:1-11
1. Arumanacajj iquiñajjanjja nayan munasitajjaruw thakta. Juparusti thaktwa, ucampis janiw jicjjatcti.
2. Ucatsti sartasinjja marcpachwa muytanta, callenacana, uqhamarac plazanacana, nayan ancha munatajjaru thakasajja. Thaktwa, ucampis juparojj janiw jicjjatcti.
3. Marca uñjirinacaruw jisct'asta aqham sasa: “¿Janit jumanacajj nayan ancha munatajjaru uñjapctajja?” sasa.
4. Jupanacampi uqham jiquisiwayasa mä juc'a sartatajjarusti, nayan ancha munatajjampejj jiquisjjactwa. Amparapata wayjjarusinsti jan antutjasaw taycajjan utjäwiparojj irpawayta.
5. Jerusalenanquir warminaca, arsupjjeta phokhañataqui pampanquir tarujanaca, uqhamarac cabritonac laycu, jan munatajjarojj sartayapjjamti. ¡Jan ucasti ict'ascpan cunapachcamatejj munqui ucqhacama!
6. ¿Cunas wasar toketa jutqui ucajja, mirrampi, inciensompi, uqhamarac take casta k'apquir kollanacampi k'aphichatäcaspas uca jiwk'e taypi jutqui ucajja?
7. ¡Ucajj Salomonan callnakaña konuñapawa! Israel marcana jan ajjsariri sojjta tunca soldadonacampi muyuntataw juti;
8. take jupanacasti nuwasiñjja sumwa yatipjje, espadanacapsa sumwa apnakaña yatipjje; aruma ajjsarcañ ch'amacanacataquisti sapa mayniwa espadanacapa cinturanacaparu apapjje.
9. Salomón reyisti callnakaña konuñapjja Libanonquir suma lawanacatwa lurasi.
10. Sayirinacapasti kollket luratawa, jiqhani kemcattañapasti korit lurataraquiwa, kont'añapasti púrpura sat telat lurataraquiwa; mankhasti, Jerusalenanquir warminacan c'achachataraquiwa take munasiñanacapampi.
11. Sión marcanquir warminaca, ¡Salomón reyer uñjir mistunipjjam! Coronampi ucht'atawa, taycapajj lurcatayna casarasiñ urupataqui ucampi ucht'atawa, jacäwipan cusiscañ urupana.

Cantar de los Cantares 4:1-16
1. ¡Munatajjay, cunja muncañätasa! ¡Cunja muncañätasa! Nayranacamajj pä palomar uñtatawa, velo khepajjaru imantata; ñic'utamasti Galaad sat kollu cayuna jipirata cabrito tamanacar uñtatawa.
2. Laca ch'aqhanacamasti sumacamaquiwa, ucqha jarekat jank'o ovejanar uñtatäpjjewa.
3. Lacamasti wali sumaraquiwa wila hilor uñtatjama, parlatamasti wali muncañaraquiwa. Ajanumasti granada fruta k'alljatjamaraquiwa, velo khepäjjana imantata.
4. Cuncamasti Davidan torrepjamawa, nuwasiñataqui uta luratjama; uca utatsti waranka jarc'akasiña escudonacaw warcoktani, take ucanacasti jan ajjsarir chachanacan escudopcamaquiwa.
5. Pä ñuñunacamasti taruja animalanacar uñtatjamawa, pä ispa taruja kallunacjamaw lirio pankaranac taypin mank'asqui.
6. Janïra urojj khanjtanquipana, uqhamarac ch'amacas khanar tucquipana, mirra utjquis uca kollur sarjjä, uqhamarac incienso utjquis uca kolluru.
7. ¡Munatajjay, jumajj muncañätawa, cayut p'ekecama jiwaquipunïtawa! ¡Jumansti janiw cuna jan walis jicjjatasquiti!
8. Munatajjay, Líbano kollut nayamp chica sarakanim, nayamp chica Líbano kollut sarakanim. Amana sat kollutpacha vallenac uñatatam, Senir sata, uqhamarac Hermón sat kollutpacha uñatatam; uqhamarac leonanacan putunacapatpacha, leopardo sat animalanacapan kollunacapatpacha uñatatam.
9. Munat cullaquitajjay, chuymwa lunthatistajja, mä cuti uñtatampiquiwa; cuncamancquis uca collaraman perlapampiw chuymajj lunthatista.
10. ¡Cunja sumas juman munasiñamajj, cullaquita, nayan munatajja! ¡Munasiñamasti vinot sipansa juc'ampi mojjsawa, uqhamarac perfume sat suma k'aphi kollanacamasti wali sumawa yakha suma k'apquiri kollanacat sipansa!
11. Munatajjay, lacamatjja misq'iw jalasqui. ¡Lajjram mankhensti misq'impi, lechempiw utji! ¡Isinacaman k'aphipasti Líbano kollun suma k'aphipjamawa!
12. Munat cullaquitajjay, jumajj mä suma imat yapjamätawa, mä suma uma jalsjamaraquïtawa;
13. granadanaca achquis uca pankar yapjamätawa, suma mojjsa frutanacani; alheña sat pankaranacas utjqui uca pankar yapjamätawa,
14. cawquintejj utjqui nardosa, asafranasa, suma k'aphini cañasa, canelasa, uqhamarac take casta incienso kokanacasa, mirra, áloe ucanacasa, uqhama. ¡Ucanjja take suma k'apquiri kollanacaw utji!
15. Pankar yapunquir jalsu umasti mä phuch'u uma jalsquiriwa, Líbano kollutpachwa sarakani.
16. Amstanquir thaya, ¡sartasim! Aynach thaya, ¡thayt'aniraquim! ¡Pankar yapojjar thayt'anim k'aphinacapsti take toker k'aphitatayam! Munatajjay, jutam juman pankar yapumaru, ucatsti suma mojjsa frutanacapa mank'asim.

Salmos 104:10-23
10. Jumaw uma jalsunacat jawiranac utjaytajja, kollu taypinjam jalañapataqui;
11. uca jawiranacat pampanquir animalanacajj umapjje, ch'uminquir asnonacas umat pharjatajj umt'apjjaraqui.
12. Jawir jac'anacan jamach'inacajj jacasipjje, layminac taypin chhiwekepjjaraqui.
13. Jumaw alajjpachatpach kollunacarojj karpantajja, alajjpach umampiw orakerojj sisantaytajja.
14. Uywanacataquiw koranac jiltaytajja, jaken yapuchat alinac jilayaractajja, oraket mank'añ apsusiñapataqui,
15. ch'amanchir t'ant'a jicjjatañapataqui, chuymapar cusisiyir vino apsusiñapataqui, ajanupar lliphipiyir aceite jicjjatañapataqui.
16. Kokanacajj umat pharjatap apakasipjje, Tatitun ayrut Líbano orakenquir cedro kokanacasti ucat umt'apjjaraqui.
17. Uca kokanacanjja, jisc'a jamach'inacamppachaw tapachasipjje, cigüeña jamach'inacasti ucan jacasipjjaraqui.
18. Karkanacajj cabranacatac uchatawa, mic'ay kollunacasti añathuyanacan imantasiñapawa.
19. Phajjsirojj pachanac jaqhuñapataquiw uchtajja, intejj jalantañap uñt'asiwa.
20. Ch'amacanac uchtajja, ch'amac arum purinipansti, ch'uminquir animalanacajj misturanipjjewa;
21. leonanacajj mank'atjam wararipjje, Diosat mank'a mayisipjje.
22. Inti jalsunipansti imantasjjapjjewa, utjäwinacaparuw iquintjjapjje;
23. jakesti luräwiparuw mistu, jayp'ucamaw yapupan irnake.

Proverbios 24:17-18
17. Cunapachatejj uñisirimajj jan walt'cani, uqhamarac aynacht'cani ucqhajja, jan cusisimti, janirac fiestsa luramti.
18. Tatitutaquejj uqham luratamajja janiw sumäcaniti, ucatsti jupan colerapajj jupjjatjja saraktaniwa.

1 Corintios 12:1-31
1. Jilatanaca, munaractwa cunanactejj Kollan Ajayojj sapa maynir lurañatac churquis ucanacjjat yatipjjañama.
2. Jumanacajj asquiw yatipjjtajja, cunapachatï jan iyawsirïpcäyät ucqhajja jan parlir c'ari diosanacaruw arcasipcäyätajja.
3. Ucat jichhajj yatipjjañam munta: Janiw qhitis “Jesusajj maldecitäpan” sasajj Kollan Ajayun ch'amapampejj siscaspati. Janiraquiw qhitis jan Kollan Ajayun ch'amapampejj “Jesusajj Tatituwa” sasajj siscaspati.
4. Maynejj take cunataquiw yatiñ ch'amjja catokaspa, ucampisa mä sapa Ajayuquiw take ucanacjja churi.
5. Cunayman toket sirviñawa utjaraqui, ucampis mä sapa Tatituruquiw sirvtanjja.
6. Cunayman toket lurañanacajj utjaraqui, ucampis mä sapa Diosaquiw take cuns jakenacampejj luri.
7. Diosajj sapa mayniruw Ajayupjja churi, takenin asquipataqui.
8. Uca Ajayu tokeraquiw yakheparu cunsa sum parlt'añapataqui yatiñ ch'ama churi, uca pachpa Ajayu tokeraquiw yakheparojj take cunas wali suma uñt'añampi parlt'aña churaraqui.
9. Yakhepanacajj iyawsañwa Ajayu toke catokapjje, yakhepanacasti ch'am catokapjjaraqui usutanacar waliptayañataqui.
10. Yakhepanacajj milagro lurañataquiraquiw ch'am catokapjje, yakhepanacasti Diosan arunacap parlt'añataquiraquiw ch'am catokapjje. Maynejj asqui ajayunaca, ñankha ajayunaca uñt'añ churäwi catoke. Yakhepanacasti jan uñt'at lajjranac parlañ churäwi catokapjje, yakhepanacasti uca jan uñt'at lajjranac parlatäquis uca arunac khanañchañataquiraquiw ch'am catokapjje.
11. Ucampis take acanacjja mä sapa Ajayuquiw luri, jupasti cunjämarutejj munqui uqhamaruw sapa maynirus laquinoke.
12. Cunjämatejj cuerposajj take cunanïqui uqhamar uñtataraquiw Cristojja. Uca take cunanacasti waljäcchi ucasa, mä sapa cuerporu tucutaquiwa.
13. Take jiwasanacasti, judiosa, griegosa, esclavosa, libresa, Kollan Ajayun bautisasjjasinjja mä sapa cuerpoquiw tucjjtan; takenisa uca pachpa Ajayutaracwa catoktanjja.
14. Mä cuerpojj janiw mä sapat lurt'ataquïquiti, jan ucasti waljanacat lurt'atawa.
15. Cayutejj saspajja: “Janiw nayajj amparäcti, ucatwa jan nayajj cuerpöncti” sasajja, janiw uca satapampejj cuerpotjja sarakcaspati.
16. Jan ucajj jinchus saspajja: “Janiw nayajj nayräcti, uca laycu janiw nayajj cuerpöncti” sasajja, janiw uca satapampejj cuerpotjja yakhäcaspati.
17. Take cuerpotejj nayracamaquïspa ucqhajja ¿cunampis ist'snajja? Take cuerpotejj jinchucamaquïspa ucqhajj ¿cunampiraquis muct'snajja?
18. Ucampis Diosajj cuerporojj sapakat partenacsa cawqharutejj jupajj munqui ucqharuw uchi.
19. Cunäsapansa maya sapaquïsapäna ucqhajja, ¿cawqhancaraquisapän cuerposti?
20. Uqhama walja chekanacanïcchi ucasa, take cunas mä sapa cuerpor tucutaquiwa.
21. Nayrajj janiw ampararojj siscaspati: “Janiw muncsmati” sasajja. Janiraquiw p'ekes cayunacarojj siscaspati: “Janiw munapcsmati” sasajja.
22. Jan ucasti, cuerponjja mä cunasa t'uqhaquïchi ucasa, wali asquiwa.
23. Cuerposansti cawqhawjanacarutejj jan wali munctan ucawjanacaruw sum isthapiytanjja. Cawqhanacatejj jan yäkañajj waquisqui ucawjanacaruw wali yäktanjja. Cuerposanjja wali yäkatäqui ucajja janiw waquiscjjeti yäkaña.
24. Diosajj uqhamwa cuerposjja luratayna, jan yäkata chekanacajj juc'ampi yäkatäñapataqui,
25. uqhamata cuerposanjja jan jaljtañanacajja utjascañapataqui, jan ucasti cuerposanjja maynis maynita llaquiñapataqui.
26. Cuerposan mayawjatejj t'akheschi ucqhajj takpacharaquiw t'akhesi, mayawjatejj suma yäkatächejja, takpacharaquiw cusisipjje.
27. Uqhamajj jumanacajj Criston cuerpopäpjjtawa, sapa maynis uca cuerponquirinacäpjjaractawa.
28. Uqhamaraquipï Diosajj iglesiapanjja sapa maynirus lurañapa churejja: Nayrakatajja apostolonaca, ucjjarusti Diosat catokasina arunacap parlirinaca, ucjjarusti yatichirinaca, ucjjarusti milagro luririnaca, usutanacar c'umaraptayirinaca, yanapirinaca, irpirinaca, jan uñt'ata arunaca parlirinaca.
29. ¿Takpachaniti apostolüpjje? ¿Takpachaniti Diosan arunacap parlirinacäpjje? ¿Takenit yatichi? ¿Takenich jan ucajj milagronac lurejja?
30. ¿Takenicha ch'amanejja usutanacar c'umaraptayañataquejja? ¿Takeniraquicha jan uñt'at arunaca parlejja? ¿Takenicha uca jan uñt'ata arunacat parlatanacjja khanañchañ yatejja? Janiw takenïquiti.
31. Uqhamasti jumanacajj Diosatjja suma churäwinac catokañatac ch'amañchasipjjam. Nayajj juc'amp suma thaqui uñacht'ayapjjäma.