A A A A A
Bible in one year
September 16

Isaías 23:1-18
1. Tiro marca toke profecía arunaca. Tarsisanquir barconaca, aykopjjam, puertonacan t'unjatätap laycu. Chipret puriniña puertosti k'ala t'unjatawa.
2. Tironquir jakenacasa Sidonat jutir alaquipa jakenacasa amuquïpjjam. Jumanacan qhitanacapasti jach'a kotanacwa pasawayapjjänjja,
3. uqhamaraqui uca walja umanacsa. Jicjjatatanacapwa apsupjjaraquïnjja Sihur chekan achur granonacatjja, uqhamaraqui Nilo chekan achunacatsa, marcanacaruraquiw aljañanac apapjjänjja.
4. Sidón, jach'a kotawjan sayt'asiña; jichhajj p'enkasim, jichhaw jumajj saraquïtajja: “Janiw wawachasir warmin aykoñanacajjajj utjcjjetuti, janiw wawachascäti. Janiw wawanac uywañas utj-jjetuti, imill wawanacaru yatichañasa” sasa.
5. Cunapachatejj egipcionacar uca yatiyäwejj purini uqhajj jupanacajj wal llaquisipjjani Tiro marcar uqham pasatapatjja.
6. Sapjjaraquiniwa: “Tarsisar sarapjjam, kota iraman utjirinaca, jichhajj wararipjjam” sasa.
7. ¿Acati wali jaya maranacan marcasti, cusisiñacpuni muniri marcasti? ¿Acati wali jayanacaru sariri marcasti, ucat uca jaya tokenacan suma utjnokañataqui?
8. ¿Qhitirac uqham Tiro reyin marcapataqui arsusti, uca alaquipa reyinacan yokanacapänti, uca alaquipa jakenacasti wali munañaninacänti aca orakenjja?
9. Take ch'amani Tatituw uqham lurayi, take jach'a ch'amaninacsti, munañani jakenacarusti orakercam liwinucuñataqui.
10. Tarsis marca, jichhajj yapuchañar uscusim, barconac lurañamajj tucusjjewa.
11. Tatituw amparap lokjjatani jach'a kotjjaru, marcanacarusti qhathatiyaraquiwa, Canaanan sayt'asiña chekanacapsti t'unthapiyaraquiwa.
12. Sidonarusti saraquiwa: “Uca cusisiñanacam apanucum, p'enkachjat tawako. Chiprecam sarañ amtcäta ucasa, janiraquiquiw ucansa samarañ jicjjatcätati.”
13. Uñtapjjam aca orake, barconacataqui sata orake. Caldeo jakenacajj torrenac sayt'ayapjje, Sidonanquir palacionacsa pampwa sarayapjjaraqui, k'ala t'unjatwa apanucupjjaraqui. Jupanacaw juchanïpjjänjja, janiw Asiriati.
14. Tarsisanquir barconaca, jichhajj aykopjjam, jumanacan sayt'asiñanacamasti jichhajj t'unjatawa.
15. Uca urunacanjja Tiro marcajj pakallk tunca maraw apanucütäni, mä reyin jacañapäquis ucqha maranaca. Uca pakallko tunca mara pasatatsti Tiro marcarojj cuna k'ochutejj jan wali sarnaker warmitjja utjqui uca k'ochwa k'ocht'asini:
16. Yakha chachanacampi sarnaker armanucut warmi, arpam jichhajj catum, marcpacha muytaraquim, suma música toct'asim, walja k'ochunac k'ocht'asim, inach jumatjja amtasipjjani.
17. Pakallko tunca mara pasatatsti Tatitojj Tiro marcatjja amtasiraquiniwa. Uca marcasti yakha chachanacampiw sarnakani, uca yakha chachanacaruw aljasiraquini, uca chachanacasti take acapachanquir yakha marcanacawa.
18. Ucampisa uca jicjjatatanacapasti Tatituru loktatäniwa, janiw imatäcaniti, janiraquiw imañ utanacarus uscutäcaniti, jan ucasti qhitinacatejj Tatitur yupaychapqui ucanacar churatäniwa walja mank'añanac alasipjjañapataqui, uqhamarac suma isinacsa.

Isaías 24:1-23
1. Uñtapjjam, Tatitojj aca orakjja tucjaniwa, k'al tucjani alliquiparaquiniwa, jakenacarusti ucsar acsaruw willitataraquini.
2. Sacerdotetaquisa, jakenacataquisa mayaquïniwa, utanitaquisa esclavotaquisa, utanitaquisa, esclavataquisa, alasiritaquisa, aljasiritaquisa, mayt'iritaquisa, mayt'asiritaquisa, mant'asiritaquisa, mant'iritaquisa.
3. Orakejj k'ala tucjatäniwa, k'ala lunthatjataraqui. Take acanacwa Tatitojj saraqui.
4. Orakejj wañsuwayjjewa ancuntjjaraquiwa, take acapacharaquiwa k'al wañsjje, ancuntjjaraqui, alajjpachas, acapachas wali llaquitaraquiwa.
5. Orakesti jakenacampi taquisitawa, leyinacsa apanucupjjaraquiwa, camachinacsa janiw phokhapcaraquiti, Tatitun wiñayatac arust'äwipsa t'unapjjaraquiwa.
6. Ucatwa jichhajj maldicionajj aca orakjja tucji, jakenacapasti jichhajj mutuyäwi catokapjjaraqui. Ucatwa jichhajj jakejj tucusjjaraqui, juc'aniquiraquiw kheparjje.
7. Vinojj pist'jjewa uva yapunacas usutaraquiwa, qhitinacatejj c'uchiqui jacasipcän ucanacajj jichajj llact'atäpjjewa.
8. Tamboranacampi, arpanacampi cusisiñas tucusjjewa, ojjoñanacasa, cusisiñanacasa tucusjjaraquiwa.
9. Janiw jichhajj k'ochuñanacamp chica vino umañajj utjcjjaniti; umañanacas umirinacataquejj c'allc'uw tucjjani.
10. Jan wali sarnaker marcajj jichhajj k'ala aynacht'atawa, janiraquiw mä utarus mantañjamäquiti.
11. Jakenacasti callenacan jachapjjaraqui vinon pist'atapatjja; take cusisiñasti jiwt'awayjjaraquiwa, aca oraketsti apanucutäjjaraquiwa.
12. Marcasti k'ala aynacht'atapuniwa, puncupas k'ala jisc'a jisc'a tucjatawa.
13. Uqhamaraquïniwa aca oraken utjiri take marcanacampejja, cunjämatejj thalsuta aceitunanacajj williratajj uqhama, jan ucajj uva k'ala thaksutajja uqhama, cunapachatejj cosechajj tucusjje ucqhajja.
14. Kheparirinacasti cusisiñat arnakasipjjani, inti jalanta toketpachwa arnakasinipjjani Tatitun jach'a cancañap uñjasajja.
15. Inti jalsu tokensa, jach'a kota taypin utjir marcanacatsa, Tatituruw jach'achapjjani, Israelan Diosaparu.
16. Orake tucusitpacharacwa cantatanacapajj ist'asi: “Asqui jakejj jach'ar aptatäpan” sasa. Ucampis nayajj saractwa: “¡Ay cunas acajja, ay cunas acajja! ¡Ch'ojjña lurir jakenacasti jach'a ch'ojjñpin lurapjje!”
17. Aca oraken jaquir jakenacasti jiwayañ animalanacjam arcnakatäniwa, jan ucajj mä jach'a p'iyaru jan ucajj sipitar jalt'irjamäniwa.
18. Jiwayirinacat jaltirejja, p'iyaruw jalantani, uca p'iyat misturisti sipitaruraquiw jalt'ani. Alajjpachatsti walipuniw jallojj purinini, aca oraken cimientonacapas qhathatipjjaraquiniwa.
19. Orakesti ajjsarcañaw qhathatini, qhathatisinsti jisc'a jisc'aw tucusiraquini.
20. Mä machat jakjamaw qhathatini, mä thantha chhujllar uñtataw qhathatini. Juchanacapasti jupjjarojj walpun jatjjattaraquini, liwisiniwa, ucatsti janiraquiw mayampsa sartjjaraquiniti.
21. Uca urunsti Tatitojj mutuyaniwa, alajjpachan utjir ch'amaninacarojja, uqhamaraqui aca orakenquir reyinacarusa;
22. mayjaruw tantachthapini, ucatsti mä calabozoruw jakontaraquini, ucanwa carcelt'ata uñjasipjjani, jaya maranacatwa mutuyascaraquini.
23. Cunapachatejj take ch'amani Tatitojj reyjama take cunsa lurcan ucqhajj Sión kollunsa, Jerusalén marcansa, ucapachasti intis phajjsis ch'amact'aniwa, marcapanquir jilïrinacasti Tatitun jach'a cancañapwa uñjapjjaraquini.

Salmos 107:10-22
10. Jupanacajj ajjsarcay ch'amacan jacapjjäna, cadenanacampi, llaquisiñamp ñach'antataw jacapjjäna;
11. Tatitun arsutanacapar kallasipjjatap laycuw t'akhesipjjäna, Alajjpachanquirin amtäwipar jisc'achapjjatap laycuw mutupjjäna.
12. Diosajj ch'ama tucuñ lurañanacampiw aynacht'ayäna, aynacht'ataw uñjasipjjäna, janiw qhiti yanapt'iris utjcänti.
13. T'akhesiñancasinsti Tatitut art'asipjjäna, jupasti t'akhesïwit waysüna.
14. Ch'amac lajja taypit apsüna, cadenanacamp chinuntatat jaranucüna.
15. Tatiturojj qhuyapayasiñapat yuspagarapjjam, jakenacatac muspharcañanac luratapata.
16. Jupaw broncet lurat puncunac t'unjäna, hierrot lurat jist'añanac p'aquiräna.
17. Ñankha luratanacap laycuw usuntapjjäna, juchanacap laycuw t'akhisipjjäna;
18. mank'ataquejj ajjtasjjapjjänwa, jiwan puncupan jicjjatasipjjäna.
19. T'akhesiñancasinsti Tatitut art'asipjjäna, jupasti t'akhesïwit waysüna.
20. Arup qhitanïna, jupanacarusti c'umaraptayänwa, ¡mankhapachat khespiyäna!
21. Tatiturojj qhuyapayasiñapat yuspagarapjjam, jakenacatac muspharcañanac luratapata.
22. Jach'añchañ loktäwinac jupar catuyapjjam, luräwinacapatsti cusisiñamp yatiyapjjam.

Proverbios 25:17-17
17. Amigoman utaparojj jan ancha visitir saramti, jumampi amjayasjjasinjja, uñisjjaquiristamwa.

2 Corintios 1:8-24
8. Jilatanaca, munapjjtwa yatipjjañama kawkha t'akhesïwinacatejj Asia tokenjja utjapquitänjja take ucanaca. Uca yant'anacajj wali ch'amapunïnwa, janjamaquiw ch'amas utjcjjapjjetänti: “Inas jiwjjchiñäni” sasaw sapjjäyätjja.
9. Jiwañar catuyata jakenacjamaw amuyasipjjäyätjja. Ucampis take ucanacajj Diosar catuyasiña yatekapjjañajjataquïtaynawa, jan nanacan ch'amanacajjarojja, uca Diosaw jiwatanacsa jactayejja.
10. Diosaw khespiyapjjetu, jichhas khespiyasipcaquituwa uca jach'a jiwañatjja. Juparu catuyasisaquiw suyt'asipcaracta, jichhas yanapasipcaquitaniwa,
11. jumanacatejj nanacar oracionanacamampi yanapapjjetäta ucqhajja. Walja jakenacatejj nanacatac Diosat mayinejja, waljaniraquiw Diosarojj yuspagarapjjani bendicionanaca churquistu ucatjja.
12. Mayaw nanacarojj cusisiyapjjetu. Chuymanacajjajj sapjjetuwa nanacajj aca orakenjja mä suma chuymampi, uqhamarac k'oma chuymampi sarnakapjjatajja, jumanac taypinjja yämasa. Diosaw qhuyapayasiñapanjja uqham sarnakañataquejj yanapapjjetu, janiw nanacan amuyt'asipjjatanacajj laycuti.
13. Cartanaca apayanipcsma ucanjja, janiw cunsa jan amuyt'cañjja kellkanipcsmati. Anchaquiti take leet'asinjja sum amuyapjjasma;
14. niyaqui mä juc'a amuyapjjsta, cunapachatï Tatitojj jutcani uca uruna jumanacajj wal nanacata cusisipjjäta, nanacas uqhamaraqui jumanacata cusisipjjä.
15. Ucar iyawsasa nayajj jumanacar uñjiriw nayrakat jutañ munäyäta, jumanacan cusisipjjañamataqui pä cuti tumpt'atajjata.
16. Macedoniar sarcasinjja tumpawayañwa amtäyätjja, uqhamarac Macedoniat cuttanjjasinsa. Uqhamatwa jumanacajj Judearu sarañajj yanapt'apjjetasmajja.
17. ¿Janiquiy sum amtcchïyätti acanac lup'cäyät ucqhajja? ¿Jumanacasti amuyapjjtati nayajj acapach jakenacjamaraqui parlquirista: “Jïsa, janiwa” sasa cunapachatejj nayajj tumpañataqui amtcta ucqhasti?
18. Ucampis Diosajj yatisquiwa, janiw nanacajj: “Jïsa, janiwa” sasajj parlapcsmati.
19. Diosan Jesucristo wawapasti qhitittejj Silvanosa, Timoteosa, nayasa parlapcsma ucajja janiw: “Jïsa, janiwa” sirïcänti, jan ucasti jupanjja Diosan arunacapajj chekapapunïnwa.
20. Jupanaracwa take Diosan arsutanacapajj phokhasejja. Ucatpï cunapachatejj Diosar yupaychctan ucqhajj “Uqhamäpan” sistanjja, Cristo Jesús toke.
21. Diosaw nanacarus jumanacarus sum sayt'ayistu Cristo Tatitunjja, uqhamarac jupataquiqui tucuyistu.
22. Mä sellompjamaraquiw jiwasanacarojj chimpt'istu, chuymasarusti Kollan Ajayu ucharaquistu, cuntejj churapjjämaw sisquistu uc catokañajj phokhasiñapataqui.
23. Janis amtatajjarjama Corintorojj sarcsta ucasa, jumanacat qhuyapayasisaw jan jutcti ucsti Diosaw yatisqui.
24. Janiw nanacajj iyawsañanacamarojj cun sañs munapcsmati, jumanacasti iyawsañanacamanjj suma thurt'atäjjapjjtawa. Uqhamïpansti, yanapt'añ munapjjsma cusisipjjañanacamataqui.