A A A A A
Bible in one year
June 27

1 Crónicas 17:1-27
1. Cunapachatï Davidajj palaciopancjjäna ucqhajja, Natán profetarojj sänwa: —Uñjam, nayajj cedro maderata lurat palacionctwa, ucampis Tatitun sumancäwi arcapajja mä carpa mankhencaquiwa —sasa.
2. Ucjjarusti Natán profetajj sänwa: —Uqhamajj luramay mäqui cuntï amttajja uca, Diosaw jumarojj yanapätam —sasa.
3. Ucampis uca arumpachawa Diosajj Natán profetaru säna:
4. “Saram David sirvirejjampi parlanim, ucatsti yatiyanim, naya Tatitu Diosawa aqham sista: ‘Janiw jumajj nayataqui mä templo luraycasmati, nayan ucan jacañajjataqui.
5. Cunürutejj nayajj Israel marcaru Egiptot apsuncta ucqhat jichhacamajja, nayajj janipuniw templonacan jaquirïcti, jan ucasti apnakaña carpanacanacwa jaquirïta mayata mayana, uqhamarac mä chekat, mä chekana.
6. Take urunacana jupanacampi sarnakcta ucanacanjja janipuniw qhitirus maycti, qhitinacarutejj marcajjaru apnakañapataqui uchcta ucanacarojja, nayataqui mä templo cedro maderata lurañapataqui.’
7. Ucatsti jumajj David sirvirejjaru aqham sanim, naya take ch'aman Tatitojja sistwa: ‘Nayaw tamata apssma, uqhamaraqui taman khepapa sarañatsa apakaracsma, jumajj marcajjana jilïrïñamataqui.
8. Cawcqhanjamtï jumajj sarcayäta ucanjja nayaraquiw jumampïscäyäta, juma contra jutir take uñisirinacamarusti tucjaractwa, ucatsti jaken wali aytatäñsa churaracsmawa, cunjämatejj aca oraken wali aytata jakenacajj utjquejja uqhama.
9. Ucjjarusti, Israel marcajjataquejja mä chekwa waquicharapta, ucatsti ucanaracwa wact'ayarapiracta jupanacataqui ucan jacapjjañapataqui, cawquintï jan qhitis camscani, ni ñankha lurir jakenacasa t'akhesiycaniti cunjämtejj kalltan lurapcän uqhama,
10. cunapachatï jilïrinacsa uchcta Israel marcajjaru apnakapjjañapataqui ucqhajja. Nayaw take uñisirinacamarojj jisc'ar tucuyäjja, ucatsti jumarojj yatiyaracsmawa, churaraquïmawa jumat saraker wawanacamsa,
11. cunapachatï jumajj jiwjjäta ucqhajja, nayajj mayni jumat saraker wawanacamaruw sayt'ayäjja, ucatsti reinopjja sumwa utt'ayäjja.
12. Jupawa nayataquejj mä templo lurayarapitani, ucatsti nayajj reinopjja wiñayataquiw sayt'ayaraquëjja.
13. Nayasti jupataquejj awquipäyäwa, jupasti nayataquejj wawajjäniwa. Janiw nayajj jupat munasiñajj-jja apakcäti, cunjämtï jumat nayra reyimpi lurcta uqhamjja,
14. jan ucasti wiñayataquiw sayt'ayäjja utajjansa, uqhamarac reinojjansa. Ucatsti jupan tronopajja wiñayataquiw utt'ayatäni.’ ”
15. Natán profetasti take acanacwa Davidar yatiyäna, takpacha cunjämatï uñjcäna, ist'cäna uqhamwa yatiyäna.
16. Ucatsti David reyejj Tatitun nayrakataparuw mantäna parlañataqui, ucatjja sänwa: “Dios Tatitu, ¿qhitiraquït nayasti, cuna asquiraqui familiajjasti acacama nayar puriyaniñamataquisti?
17. ¡Uqhamaraquiw take acanacajja mä juc'aquïcaspasa uqhamaruquiw uñjtajja, Dios Tatitu, sirviriman wawanacapan jutir urunacana reyïñanacapatsa parlañamataquejja, ucatsti jumajj nayarojj uñjaraquistawa yäkata jakëquiristsa uqhama, Dios Tatitu!
18. ¿Cunampsa nayajj siristjja naya sirvirimaru jach'ar aptatamatjja, jumatejj aca sirvirimaru uñt'sta ucajja?
19. Tatitu, take aca muspharcañanacjja jumaw lurtajja aca sirvirimaru ist'atam laycu, cunjämtï jumajj muncta uqhamaru, ucatsti uñt'añajjataqui.
20. Tatitu, janiw qhitis jumjamajja utjquiti, ni yakha diosasa utjcaraquiti jumat juc'ampejja, cunjämatï nanacajj take ucanacata ist'apjjta uqhamarjamajja.
21. Ucampis Israel marcamatjja, ¡janiw yakhajj utjquiti, aca orakenjja aca marcaquiw utjejja! Jumaraquiw, Dios, khespiytajja juman marcamäñapataqui, ucatsti jach'aruraquiw uñt'ayastajja, muspharcaña jach'a luräwinaca lurasina. Marcama nayrakatanjja jumawa apanuctajja yakha marcanacaru, Egiptot cutsuyascta uca marcamarojja,
22. Israel marcarojja jumaw catustajja wiñayataqui juman marcamäñapataqui uca laycu, ucatsti juma Tatituwa Diosapäyätajja.
23. “Uqhamasti, Tatitu, wiñayataqui sayt'ayam cuntï arscta sirvirimaru, uqhamarac jupan wawanacapataquisa, ucatsti jumajj phokham arsutamarjama.
24. Juman arsutamajja takeraqui phokhasiracpan, uqhamarac sutimasa wiñayataqui jach'achatäpan, sataraquïpan ‘take ch'aman Tatituwa Israelan Diosapajja’ sasa, jupapuni chekpachana Israelan Diosapäpan. David sirviriman wawanacapan reyïñanacapasti utjapunpan juman yanapamampejja.
25. Juma, Diosajjawa, nayarojj yatiyistajja nayan saraker wawanacajjan reyïñanacapa utt'ayañjja; ucatwa nayajja juman sirvirimäcsta ucasa, maywa achict'asïma.
26. Juma, Tatitojja, Diosätawa, ucatsti jumajj sirvirimaru wali munasiñampiwa arsuractajja.
27. Jichhasti jumajj uñtanistawa naya sirvirimana wawanacaparu bendiciña, wiñayataqui utjañapataqui juman yanapamampi. Juma, Tatituwa, bendistajja, ucatsti wiñayataqui bendecitäpan” sasa.

1 Crónicas 18:1-17
1. Uca khepatsti Davidajj filisteonacaruw atipjäna, jupanacaru munañaparu apnakasa, Gat sat marcsa amparanacapata aparäna, uqhamarac jisc'a marcanacapsa.
2. Uqhamaraquiw atipjäna moabitanacaru, uqhamatwa jupanacajj Davidan apnakatäpjjäna, jupanacajj impuestonacwa jupar churapjjäna.
3. Davidasti atipjaraquïnwa Hadad-ezer uca reyiru, jupasti Soba marcan reyipänwa, ucasti Hamat tokencänwa. Aca reyejja munañapampiwa Eufrates sat jawira ucsa toke apnakaña munäna.
4. Jupanacatjja Davidajj apakänwa waranka nuwasiñ carronaca, presonacjja catuntänwa pakallk waranka caballería soldadonaca, pä tunca waranka infantería soldadonacaraqui; ucjjarusti nuwasiñ carronacan caballonacapan cayunacapjja p'aquirayänwa, ucampis cawquïr caballonacatï patac carrotacjamäqui ucanacacwa jan camachaycänsa.
5. Ucatsti Sirianquiri soldadonacaw Damascotjja purinipjjäna yanapt'añataqui, Soba chekanquir Hadad-ezer uca reyiru, ucampis Davidajj sirionacarojj atipjascaquïnwa, pä tunca payan waranka jakenacaru jiwarayasina.
6. Ucatjja Davidajj Sirianquir Damasco marcarojja guardianacwa uchäna, ucatsti sirio jakenacajj jupan apnakatäpjjänwa, uqhamaraquiwa impuestonacsa pagapjjaraquïna. Uqhamawa Tatitojj Davidarojj atipjayäna, cawcqharutï jupajj sarcäna ucqhana.
7. Ucjjarusti Davidajj catuntasïnwa korit lurat escudonaca, ucanacsti Hadad-ezer reyin oficialanacapaw apnakapjjerïna, ucatsti Davidajj Jerusalenaruw apasjjäna.
8. Uqhamaraquiw catuntasïna walja broncenaca, ucasti Tibhat, uqhamarac Cun sat uca marcanacatänwa, Hadad-ezer ucan marcanacapänwa. Uca broncempiwa Salomonajj lurayäna jach'a pila, sayirinaca, uqhamarac templopataqui bronceta lurata yänaca.
9. Cunapachatejj Hamat ucanquir Toi sat reyejj yatïna Davidan Soba chekanquir Hadad-ezer sat reyin take ejercitoparu atipjatapa ucqhajj,
10. Aduram sat yokaparuw qhitanïna rey Davidaru aruntiri, uqhamarac walic atipjtajja sañataqui, take casta korita, kollketa, bronceta lurat yänacampi, Hadad-ezer reyimpi nuwasitapata, uqhamarac atipjatapataraqui. Toi reyisa uqhamaraquiw jupampejj guerrancaraquïna.
11. Davidasti take aca yänacjja, korimppacha, kollkemppacha take marcanacat aparcatayna ucanacjja Tatituruw loktäna, Edom, Moab, amonita, filisteo, amalecita ucanacatwa aparäna.
12. Ucjjarusti Sarvia chachan Absai yokapasti, tunca quimsakallkoni waranka edomitanacaruw atipjäna Valle de la Sal satäqui uca chekana.
13. Uqhamaraqui guardianacsa uchantäna Edom ucaru, ucatsti take edomitanacaw Davidan apnakatäna, Tatitojj Davidarojj atipjayänwa cawqharutejj jupajj sarcäna ucqhana.
14. Davidasti Israelarojj apnakänwa cheka cancañampi, asqui cancañampiraqui take jakenacampisa.
15. Ejerciton jilïripasti Sarvia chachan Joab yokapänwa, Ahilud chachan Josafat yokaparaquiwa, reyin kellkeripänjja.
16. Ahitob chachan Sadoc yokapampi, Abiatar chachan Ahimelec yokapampejja sacerdotenacänwa; Savsa chachasti kellkerïnwa,
17. ucatsti Joiada chachan Benaía yokapasti jilïrïnwa cereteonacjjaru, peleteonacjjarusa David reyin wawanacapasti jupan wali yanapirinacapänwa.

Salmos 78:17-25
17. Jupanacasti juch lurasipcaquïnwa; Alajjpachanquirirojj wasaran kallasisipcaquïnwa:
18. chuymanacapan Diosar yant'apjjäna, munañaparjam mank'a mayisa;
19. Diosataquejj arusipjjänwa: “¿Diosast wasaran mank'añ waquichaspati?
20. Chekans jupajj karkar sac'antasaquiw um jalsuyäna, umasti jawiranacjamaw jalsüna; ucampis, ¿t'ant'a churaraquistaspati?, ¿marcapatac aych utjayaraquispati?” sasa.
21. Tatitojj uc ist'asinjja, k'apisïnwa; ninjamaw Jacobotaquejj aktäna, Diosan k'apisiñapajj wallakënwa;
22. janiw jupanacajj Diosar take chuymamp alcatapcänti, janiraquiw yanapaparus iyawsapcänti.
23. Diosasti kenayanacaruw mayïna, alajjpach puncunac jist'aräna:
24. maná t'ant'a jupanacjjarojj jalluyäna, alajjpach trigo mank'añapataquejj churäna;
25. jakesti angelanacan t'ant'ap mank'äna, Diosajj jilarquir mank'añ apayanïna.

Proverbios 19:25-26
25. Jan qhitiru yäker jakejj mutuyatäqui ucqhasti, jan amuyt'asir jakejj uqham uñjasinjja amuyt'asjjewa; yatiñan jakesti mä sapa chekachataquiwa yateke.
26. Awquiru ñankhachañasa, taycaru utat apanucuñasa, uca luräwinacajj mä wawataquejj jach'a p'enkawa, jan arjjatcayaraquiwa.

Hechos 8:1-25
1. Saulojj: “Walic jiwayapjjtajj” sänwa. Uca urutpachaw Jerusalenanquir iglesiajj wali uñisita uñjasïna. Takeniraquiw Judea tokenacaru, Samaria tokenacampirus alisnucutäjjapjjäna. Apostolonacaquiw Jerusalenan kheparjjapjjäna.
2. Estebanarusti Dios chuyma jakenacaw imjjapjjäna. Jupatsti wal jachapjjaraquïna.
3. Saulosti ucapachajj iyawsirinacarojj wali t'akhesiyasaw arcnakäna utat uta thakasa. Utanacar mantasinsti, chachanac warminacsa catuntasinjja carcelaruw apjjaruyäna.
4. Ucampis Jerusalenat alisnucutäpcän ucanacajja, take tokeruw sarapjjäna, Diosan arunacap yatiyasa.
5. Ucapachajj Felipejj, Samaria marcar sarasinjja, Cristotwa jupanacar yatiyäna.
6. Jakenacasti tantacht'asisinjja takpachaniw wal isch'uquipjjäna Felipen arunacaparu. Uqhamaraquiw milagro luratanacaps uñjapjjäna.
7. Walja ñankha ajayun mantat jakenacaraquiw c'umaraptayatäpjjäna. Uca ñankha ajayunacasti wararisisaw jupanacatjja mistjjapjjaraquïna. Walja suchu jakenacampi, cojonacampiraquiw c'umaraptayatäpjjäna.
8. Ucanac uñjasinjja takeniw uca marcanjja wal cusisipjjäna.
9. Ucampis mä jakew uca marcan utjäna Simón sutini, jupasti nayrajja wali laykänwa. Samarianquir jakenacarusti c'arintaraquitaynawa, mä jach'a yatiñan jakëcaspas uqhama.
10. Takeniw juparojj wali suma ist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Sapjjaraquïnwa: “Aca jakejj Diosan jach'a ch'amapaniwa” sasa.
11. Juparojj jaysapjjänwa, laykasiñapampiw jupanacarojj sallkjatayna walja maranaca.
12. Ucampis cunapachatejj Felipejj Diosan jach'a cancañapat parlcäna, uqhamarac Jesucriston sutipatsa khanañchcän ucapachajja, jupanacajj uca arunacar ist'asinjja iyawsapjjänwa. Ucatsti chachanacamppacha warminacamppachaw bautisasipjjäna.
13. Quicpa Simonaraquiw iyawsasinjja bautisasjjäna. Felipemp chicaraquiw jupajj sarnakjjäna, muspharcañ milagronaca, uñacht'äwinac uñjatap laycu.
14. Jerusalenanquir apostolonacasti, Samaria marcan Diosan arunacap catokapjjatap yatisinjja, Pedrompir Juanampiruw qhitapjjäna.
15. Jupanacasti Samaria marcar purisinjja, Diosar iyawsir jakenacan Kollan Ajayu catokapjjañapataquiw oración lurapjjäna.
16. Kollan Ajayusti janïraw jupanacjjar jutcataynati. Ucatsipana jupanacajj Tatit Jesusan sutipar bautisataquïpjjänwa.
17. Pedrompi Juanampisti amparanacapwa jupanacjjar uchapjjäna. Ucatwa jupanacajj Kollan Ajayu catokapjjäna.
18. Simonasti uñjänwa apostolonacaru amparanacapamp mayninacar lokjjatasin Kollan Ajayu catokayatapa. Ucatsti jupajj kollk churañ munäna, aqham sasa:
19. —Nayar uca ch'am churapjjaraquita, cunapachatï nayajj qhitjjarus amparanacajj uchcä ucqhajja, jupajj Kollan Ajayu catokañapataquiraqui —sasa.
20. Pedrosti juparojj sänwa: —Kollkemajj jumamp chic tucuspan. Diosajj churqui ucajj, janiw kollkemp alasiñäquiti.
21. Jumanjja janiw wact'ctamti catokañamajja, ni asquïcaractas ucataquejja. Chuymamasti janiw chekäquiti Dios nayrakatanjja.
22. Uca ñankha amtäwimjja apanucum. Ucatsti Diosar mayisiraquim, inach jupajj perdonätam uca chuymaman jan wali lup'itamatjja.
23. Nayajj yatsmawa juman chuymamajj sinti jucha lurañamp phokhantatawa, uqhamarac ñankha luräwinacampi ñach'antataraquïtawa.
24. Simonasti ucjjarojj sänwa: —Jumanacajj Tatituruy mayirapipjjeta, cuntï sapquista ucanacajj jan nayjjar jutañapataqui —sasa.
25. Apostolonacasti Diosan arunacap parlasinjja, Samarianquir yakha jisc'a marcanacanwa khespiyasiñ suma arunac yatiyapjjäna. Ucatsti Jerusalenaruw cutjjapjjaraquïna.