A A A A A
Bible in one year
May 3

1 Samuel 8:1-22
1. Chuymaniptjjasinsti, Samuelojj jupan yokanacaparuw Israelan jilïrinacapat utt'ayäna.
2. Jilïri yokapasti Joel satänwa, ucjjarüqui ucasti Abías sataraqui, jupanacasti Beerseba sisqui uca chekanwa apnakapjjaraquïna.
3. Ucampisa yokanacapajj janiw awquipjama sarnakapcänti, jan ucasti take cun muniriw tucjjapjjäna, kollke chilltayasipjjaraquirïna, janiraquiw take cunsa chekaparu uñjapcänti.
4. Ucatsti take Israel marcanquir jilïrinacaw tantacht'asipjjäna, uqhamarac Ramá sisqui uca chekan Samuelompi jiquisiriw sarapjjäna,
5. aqham sapjjaraquïnwa: “Jumajj sinti chuymanëjjtawa, yokanacamasti janiraquiw jumjama sarnakapquiti, uca laycu mä rey utt'ayam nanacar apnakañapataqui, cunjämatejj take marcanacanjja utjqui uqhama” sasa.
6. Samuelosti uqham mä rey marcar apnakañapataqui mayipjjatapatjja wali mayjt'ataw Tatitut oracionan mayïna.
7. Ucampisa Tatitojj saraquïnwa: “Cuna mayitanacapsa ist'ascaquim, cuntejj marcajj maycätam ucjja jaysascaquim, janiw jumaruti jisc'achapctamjja, jan ucasti nayaruw jisc'achasipquitu, jan nayan jupanacaru apnakañajj laycu.
8. Cuna urutejj Egipto marcat apsuncta uca urut jichhacamajj cuntejj jumarojj lurapctamjja, ucaracwa nayarojj lurapjjetu, nayarusti apanucupjjaraquituw yakha diosanacar quillt'asiñataqui.
9. Uqhamajj cuntejj mayipcätam ucarojj jaysascaquim. Ucampisa amtayaraquim, jupanacaru apnakcani uca reyejj cuntejj jupanacat maycani ucjja.”
10. Uqhamasti Samuelojj Tatitun arunacapwa rey mayiri marcarojj yatiyäna,
11. saraquïnwa: —Jichhajj acaw suyt'apjjtam cawquïri reyitejj apanakapcätam ucampejja. Yokanacamjja jawsthapiniwa, ucatsti nuwasiñ carronacaruw ucharaquini, yakhepanacarusti caballeriaruw uchani, yakheparusti jupan uñjiripataraqui uchasini.
12. Mayninacarojj waranka soldadjjaru jilïritwa ucharaquini, mayninacarusti pheska tunca soldadonacjjaruw ucharaquini. Jumanacat yakhepanacarusti yapupa khollipjjañamataquiw uchapjjätam, yapupa apthapiñataquiraqui, uqhamarac armanacap lurañataqui, guerrar sarañ carronacan yänacap lurañataquiw uchapjjätam.
13. Uqhamaraquiw phuchanacamsa jupar sirviritaquiw jawsayaraquini, juparu suma k'apquiri kollanacampi jawiñataqui, phayañapataqui, t'ant'a lurañapataquiraqui.
14. Jumanacan suma orakenacamwa catuntasini, uqhamarac suma uva yapunacamsa, olivo yapunacamsa, ucatsti ucanacjja qhitinacatejj palaciopan sirvipqui ucanacaruw churaraquini.
15. Granonacamatsa, uqhamarac uva yapunacamatsa, sapa tuncat maya apakapjjätam, reyimpi chica jacapquis palacionjja ucanacaruw ucanacjja churaraquini.
16. Uqhamaraquiw jumanacatjja uywatanacamsa, suma vacanacamsa, suma asnonacamsa aparapjjaraquïtamwa; ucanacasti jupataquiraquiw irnakapjjani.
17. Uqhamarus uywanacamatjja, sapa tuncat maya apakapjjätam, jumanacas juparuraquiw sirvipjjäta.
18. Ucampis cuna urutejj uca jumanacan ajllit rey toke arsusipjjäta ucapachajj Tatitojj janiw ist'apcätamti.
19. Jakenacasti janiw Samuelon arunacapjja ist'apcänti jan ucasti sapjjänwa: —Janiw ucajj cunäquisa.
20. Nanacajj mä reyinïñ munapjjta, uqhamat jiwasajj yakha marcanacjamäñasataquiraqui, jupajj jiwasan reyisäñapataqui, jiwasar apnakañapataqui, guerransa jiwasar suma irpañapataqui —sasa.
21. Samuelojj jakenacan uqham arsusitap ist'asinsti, take ucanacjja Tatituruw yatiyäna.
22. Tatitusti juparojj saraquïnwa: —Mayitanacaparojj ist'am, ucatsti mä rey jupanacataqui utt'ayaraquim —sasa. Uqhamasti Samuelojj take israelita jakenacarojj cawqui marcanacattejj jutapcatayna ucaruw qhitanucjjäna.

1 Samuel 9:1-27
1. Benjamín tribunsti mä jakew utjäna Cis sat sutini, jupasti Abiel jaken yokapänwa, Zeror sat jaken allchhiparaqui. Nayra achachilapasti Becorat sat jakeraquïnwa, Afía sat jaken yokapa. Uca Cis sat chachajj wali aytata jakënwa,
2. uqhamasti jupanjja mä wayna yokapaw utjäna, wali suma uñnakt'aniraquïnwa, jupasti Saúl satänwa. Janiw maynis israelitanac taypinjja utjcänti uqham wali suma waynajja, uqhamarus wali jach'a tansänwa, janiw qhitis jupar jicjjatirejj utjcänti.
3. Mä uruw uca Cis sat jaken kachu asnonacapajj chhakhatayna, ucat jupajj Saúl yokaparu saraqui: “Waquichasim, uca asnonac thaktir saram. Uywatanacat mayni irpjjarusiwayam” sasa.
4. Saúl waynajj sarasinjja Efraín kollunac tokew pasäna, Salisa sisqui uca cheka pasaraquïna, ucampis janiw kachu asnonacapjja jicjjatcänti. Ucjjarusti Saalim, uqhamarac Benjamín sisqui ucsa tokenacsa sararaquïnwa, ucampis janiraquiw jicjjatcänti.
5. Zuf sisqui uca chekaru purisinsti Saúl waynajj cawquïri uywatatejj jupampi chica sarcäna ucarojj saraquïnwa: —Cuttjjaquiñäni, inas awquejjajj jiwasat llaquisiscchi, kachu asnonacat sipansa —sasa.
6. Uywatasti ucjjarojj saraquïnwa: —Aca marcanjja mä profetaw utji, take jakenacasti juparojj wali yäkapjjaraqui, take cuntejj jupajj yatiyqui ucanacasti phokhasipuniwa. Jin sarañäni, inampis jupajj cawquirutejj sarañasäqui ucsa uñacht'ayistaspa —sasa.
7. —Uqhamajj sarañäniya, ucampis, ¿cunaraqui uca profetataqui aparapiñänisti? Janiw t'ant'as wayakanacasanjja utjcjjestuti. Janiw cunasa jupar churañataquejj utjquiti —sasaw Saúl waynajj saraquïna.
8. Uywatasti ucjjarojj saraquïnwa: —Nayan mä jisc'a sencillo kollkew utjitu. Uc profetarojj churañäni jiwasar cawcsaru sarañasäquitejj uca uñacht'ayañapataqui —sasa.
9. (Nayrapachanacanjja mä israelita jakejj cunsa Diosar jisct'asiñ munirïna ucapachajj sapjjerïnwa: “Uñjirin ucar sarañäni” sasa. Jichhajj qhititejj “profeta” satäqui ucajj nayrajj “uñjiri” satänwa.)
10. —Waliquiwa, uqhamajj sarañäniya —sasaw Saúl waynajj saraquïna. Ucatsti panpachaniw cawqhantejj profetajj jaccän uca marcar sarapjjäna.
11. Cunapachatejj uca amstanjam marcaru maqhatasipcän ucqhasti, mä tawakonacampiw jiquisipjjäna, ucanacasti uma aptiriw sarasipcatayna, ucat uca tawakonacar jisct'apjjäna: —¿Acanti uñjiri jakerojj jicjjatapjjeristjja? —sasa.
12. Tawakonacasti sapjjaraquïnwa: —Jïsa, ucancasquiwa uñjirejja, janc'aqui sarapjjam. Jichhürojj jupajj marcaruw juti, santuarion sacrificiojj loktasitap laycu.
13. Marcaru purisinsti janc'aquiw juparojj thaktapjjäta, janïra santuarior mank'eri sarquipana. Jakenacasti janïraw mank'apcaniti jupan puriniñapcamajja, juparaquiw sacrificio loktatarojj bendiciñapa, uca khepatwa jawsayata jakenacajj mank'asipcani. Ucatpï jichhajj janc'aqui sarapjjam, anchhitajj jicjjatasipcätawa —sasaw tawakonacajj sapjjäna.
14. Jupanacasti marca tokerojj maqhatasipcaquïnwa. Puripcäna uca horasaraquiw Samuelojj mistusincäna, jupanac tokeru jutasa, santuarior maqhatañataqui.
15. Saúl waynan puriniñapa nayräjja urusti, Tatitojj Samuelorojj mä uñacht'äwi churäna aqham sasa:
16. “Arumanthi alwajj aca quipca horasaruw Benjamín toket jutiri mä jakeruw qhitanïma, juparuw yakhachäta Israel marcajja apnakañapataqui. Jupaw filisteonacan amparapat khespiyani, marcajjatsti qhuyapt'ayasiractwa, t'akhesitanacapasti naya nayräjjaruw puriniraqui” sasa.
17. Cunapachatejj Samuelojj Saúl waynar uñjcän ucqhajj Tatitojj sänwa: “Acajjay cawquïri jakettejj parlcäyäsma ucajja. Jupaw jichhajj marcajjarojj apnakani.”
18. Marcar mantañ puncuru jac'achcasinsti Saúl waynajj Samueloruw jicjjati, ucatsti saraquïnwa: —Tata, avist'ita, ¿cawqhas uñjirin utapajja? —sasa.
19. —Nayätwa uñjirejja. Jichhajj nayan nayrakatajja santuarior maqhatam, ucan nayampi chica mank'araquim. Arumanthi alwataw cuntejj jisct'asiñ muncta ucjja yatiyäma, ucat qhitjjaraquïma.
20. Cawquïri kachu asnonacamatejj chhakqui, ucat acarojj niya quimsa uröjjaraquiw, ucanacatjja jan llaquiscamti, uca asnonacarojj jicjjatjjapjjewa. Uqhamasti take cunatejj Israel marcan muncañäqui ucajj jumataquïniwa, uqhamarac familiamataquisa —sasaw Samuelojj säna.
21. Saúl waynasti saraquïnwa: —¡Nayajj Benjamín tribunquirïtwa, ucasti Israel marcan take tribunacat sipansa sinti jisc'aquiwa! Uqhamarus familiajjajj take Benjamín tribunquir familiat sipansa sinti jisc'a familiaquiraquiwa. ¿Cunatarac take acanac sistasti? —sasa.
22. Uqhamasti Samuelojj Saúl waynampiru, uywatapampiru irpjjarusinsti, jach'a utaruw irpantäna, ucanquir jakenac taypinsti mä suma chekaruw kont'ayäna, ucansti quimsa tunca jakenacaw ucancascäna.
23. Ucatsti Samuelojj phayirirojj sänwa: —Cawquïri aychtejj churcsma uqhamaraqui ‘Yakhachätaw’ siscsma uc apanim —sasa.
24. Phayiristi janc'aquiw mä charpacha apsuni, ucatsti Saúl waynaruw ucjja mank'asiñapataqui churi. Samuelosti saraquïnwa: —Ucajj jumataqui yakhachatäcän ucajja, catum ucatsti mankt'asiraquim, aca marca jawscäyäta ucqhawa jumataqui uca aychjja yakhachjjäyäta —sasa. Saúl waynajj uca urojj Samuelompiw mank'asïna.
25. Cunapachatejj santuariot marcaru sarakanjjapjjän ucqhasti Saúl waynataquejj mä iquiña uta pataru waquicht'apjjäna.
26. Saúl waynasti ucaruw iquintjjäna. Khepärmanthi alwatasti Samuelojj Saúl waynaru jawsasinjja uca uta patanwa parljjayäna aqham sasa: —Sartasjjam, ucatsti qhitjjaraquïmawa —sasa. Saúl waynajj sartjjänwa, ucatsti Samuelompiw calleru sarakasinipcäna,
27. cunapachatejj marca ankäjjaru mistusinipcäna, ucapachasti Samuelojj Saúl waynarojj sänwa: —Uywatamjja nayra qhitanuccam, jumasti suyt'araquim acqharu. Cuntejj Diosajj sisquitu ucwa jumar yatiyaña munsma —sasa.

Salmos 55:9-15
9. Tatay, jupanacarojj t'unjamaya, arunacap pejjtuntam, nuwasiñamp uñisisiñampic jupanac taypin uñjta,
10. uruy arumaw marca taypin muyupayapjje; marcansti jake jiwayañamp ñankha amtañampiquiw utji, ñankha lurañanacaquiw utjaraqui,
11. marca taypinjja, cunayman ñankhanacaw lurasi; khoru cancañampi, c'arisiñampejj janiw marcat chhaktquiti.
12. Uñisirejjatejj tokenoketaspajja, amuquïsquiristwa; timajjatejj nayatac sayt'aspajja, jupataquejj imantasjjeristwa;
13. ucampis jumaw nayamp chic sarnakerïtajja, jumätaw nayan alcatañajjajja,
14. jumampiw wali sum parlt'asïyätan; cusisisaw jakenac taypin Diosan utapar saräyätan.
15. Jiwajj acatjamat timanacajjar catuntpan. ¡Mankhapacharojj jacquirpach mantapjjpan, ñankhajj chuymanacapan tapachrantatawa!

Proverbios 15:15-17
15. Qhititejj llaquitäqui ucataquejj take urunacasa jan walicamaquiwa; qhititejj cusisitäqui ucataquisti jan tucusquiri cusisiñawa.
16. Wali kamiri, llaquita jacañat sipansa, wali asquiwa pobrëscaña, Tatiturusa yupaychascañajja.
17. Vaca aycha uñisiñampi mank'añat sipansa, juc'amp asquiwa munasiñampi ch'ojjñanaca mank'añajja.

Lucas 22:1-23
1. Niya jac'ancänwa jan levaduran t'ant'a mank'añ fiestajja, Pascua fiesta sata.
2. Sacerdotenacan jilïrinacapampi, ley yatichirinacampejj cunaymanit Jesusar jiwayañ thakjjapjjäna, ucampis jakeruw ajjsarapjjäna.
3. Ucapachaw Supayajj Judasar manti, qhititejj Iscariote satäcaraquïna, jupasti tunca payan apostolonacat maynïrïnwa.
4. Aca Judasaw sacerdotenacan jilïrinacaparu, temploncquis uca jilïrinacaru uñjiri saräna, ucat jupanacamp parläna cunjämat Jesusar catuyañataquisa.
5. Jupanacasti cusisipjjänwa, ucat Judasarojj kollke churañ amtapjjaraquïna.
6. Jupasti iyaw sasaw catokasïna, ucatwa jupajj ucqhatpacha cunjämat catuyañataquis thakascäna jan jakes utjqui uca horasanacana.
7. Jan levaduran t'ant'a mank'añ fiesta urojj purinjjänwa, cunapachatï Pascua cordero sacrificapjjañapäcäna ucüru.
8. Jesusasti Pedrompir Juanampiruw qhiti: —Sarapjjam Pascuan mank'añäquis uca waquichanipjjam —sasa.
9. Jupanacasti jisct'apjjewa: —¿Cawqharu waquichañanacajjsa munta? —sasa.
10. Jesusasti sänwa: —Marcar mantapcät ucqhajj mä jakeruw um wayusquir jicjjatapjjäta. Ucaru arcapjjam, cawqui utarutï mantcani uca utcama.
11. Ucat uca utanirusti sapjjam: “Yatichiriw sistam: ¿Cawqhanquis discipulonacajjampi Pascuan mank'cä uca utajja?” sasa.
12. Ucapachaw uñachayapjjätam mä jach'a uta altos patana, niya waquicht'atawa, ucan mank'añjja waquiyapjjam.
13. Jupanacajj sarapjjänwa, ucatsti jicjjatapjjänwa cunjämtï Jesusajj jupanacarojj siscatayna uqhama; ucatwa ucanjja Pascuan mank'añjja wact'ayapjjäna.
14. Uca horasa purinjjepansti Jesusampi apostolonacapampejj mesaruw kont'asipjjäna.
15. Ucatsti Jesusajj jupanacarojj sänwa: —¡Walpun jumanacampejj aca Pascua mank'a mank'añjja munäyäta janïra jiwcasina!
16. Nayajj sapjjsmawa, janiw juc'amp acjja lurcäti Diosan reinopan phokhasiñapcama —sasa.
17. Ucatwa amparapampi mä copa astasin Diosar yuspagari, ucat saraqui: —Ac catokapjjam, ucatsti jumanaccama jaljasipjjam.
18. Sapjjsmawa, janiw uvan achupat umirejj cutt'ancäti, Diosan reinopan jutañapcamajja —sasa.
19. Ucatsti, t'ant'a irtasin Diosar yuspagari; pachjasinsti jupanacaruw churi, ucat saraqui: —Acajj janchejjawa, ucasti jumanac laycu catuyatäniwa. Acjja nayat amtasisin lurapjjam.
20. Copa astasinjja uca pachparac luraraqui, mank'añ tucuyatatjja, saraquiwa: —Aca copajj machak arust'äwiwa wilajj toke, acasti jumanacan asquimataquiw wartasi.
21. Jichhasti qhititejj nayar aljantquitani uca jaken amparapajj nayan amparajjamp chicäsquiwa mesana.
22. Jaken Yokapajja chimputäcän uca thac chekaw sarasqui; ucampis ¡wali llaccañaw aljantir jaketaquejja!
23. Ucatsti jupanaccamaw jisct'asipjjäna —¿Qhitirac aljantanisti? —sasa.