A A A A A
Bible in one year
May 10

1 Samuel 22:1-23
1. Davidasti ucatjja jaltawayjjaraquïnwa; Adulam sat puturuw imantasjjaraquïna. Cunapachatejj jilanacapas, uqhamarac take familianacapasa ucanac yatipjjäna ucapachajj jupan ucaruw sarapjjäna.
2. Uqhamaraquiw take t'akhesiyata jakenacasa, manuninacasa, uqhamarac qhitinacatejj jan cunampisa take chuymäpcäna uca jakenacasa Davidampiw mayachasjjapjjäna. Davidasti jupanacan capitanaparaquïnwa. Jupampi chica sarnaker jakenacasti niya pusi pataca jakenacjamänwa.
3. Uca chekatsti Davidajj Moab tokena, Mizpa sisqui uca chekaruw sarjjäna. Ucat Moab oraken reyiparojj saraquïnwa: “Achict'assmawa, awquejjasa, taycajjasa acaru jumanacampi chica kheparañapataqui, cuntejj Diosajj nayampi lurcani uca yatiñajjcama” sasa.
4. Uqhamaw Davidajj awquiparu, taycaparojj Moab reyin ucaru irpjjäna. Jupanacasti jupampiw jacapjjaraquïna; Davidajj imantascäna take uca urunacana.
5. Ucatsti Gad profetajj Davidarojj aqham suma arunac churaraquïna: “Jan aca imantasiñ chekaru kheparamti. Judá orake tokeru sarjjam” sasa. Uqhamaw Davidajj sarawayjjäna, ucatsti Haret sisqui uca ch'umiruw purïna.
6. Saúl reyisti Gabaa sisqui uca chekancascänwa, kollana tamarisco ali c'uchuna kont'ata, lanzapasa ayt'ata, take jilïri oficialanacapampi muyuntata. Cunapachatejj Davidampiru, jakenacapampiru jicjjatapjjatapa yatisinsti,
7. uca oficialanacaparojj sänwa: —Benjamín tribut jutiri jakenaca, ist'apjjeta: ¿Jumanacasti amuyapjjtati, Isaí jaken yokapajj jumanacaru churapjjätamti orakenaca, uva yapunaca, uqhamarac take jumanacarusa comandanteta, uqhamarac capitanata utt'ayañapa?
8. Take jumanacasti naya contraw jan wali amtapjjtajja, janiw jumanacatjja maynisa nayarojj yatiyquituti, wawajjajj Isaí jaken yokapampi arust'asitapjja; janiw jumanacatjja maynis nayatjja llaquisquiti. Jumanacatjja janiraquiw maynisa nayarojj yatiyquituti, yokajjajj yanapirejjaru naya contra tucuyatapatjja, nayaru nuwjañataqui waquichasitapatsa, cunjämatejj jichhajj waquichasisqui uqhama —sasa.
9. Uqhamasti Doeg sat edomita jakejja, qhititejj Saúl reyin esclavonacapan capitanapäcän ucajja sartasin Saúl reyirojj sänwa: —Nayaw uñjta Isaí jaken yokaparojja, Nob sata orakeru Ahimelec sacerdotempi jiquisir sarasquiri. Uca sacerdotesti Ahitob jaken yokaparaquiwa.
10. Ahimelec sacerdotesti Tatituruw Davidjjatjja jisct'asiraquïna. Ucatsti churaraquiwa mank'añanaca uqhamaraqui Goliat filisteo jaken espadapsa churaraqui —sasa.
11. Uqhamasti reyejj Ahimelec sacerdoteru, Nob marcan utjiri take sacerdotenacapampiruw jawsayani, qhitinacatejj uca Ahimelec sacerdoten familianacapäcänjja ucanacamppacharu. Cunapachatejj reyin nayrakataparu takeni purinipjjän ucqhasti,
12. Saúl reyejj Ahimelec sacerdoterojj sänwa: —Ahitob jaken yokapa, wali ist'ita —sasa. —Juma nayrakatanctwa jach'a munañani rey —sasaw Ahimelec sacerdotejj saraquïna.
13. Saúl reyejj jisct'araquïnwa: —¿Cunatsa jumampi, Isaí jaken yokapampejj naya contra jan wal amtapjjta? Jumasti t'ant'ampi, mä espadampwa churatätajja, uqhamarac Diosarusa jisct'atätajja David toketjja, naya contra sayt'añapataqui, ucatsti nayaru muyuntasa catjañataqui, cunjämtejj jichhajj lurqui uqhama.
14. Ucat Ahimelec sacerdotejj reyirojj saraquïnwa: —¿Juma jach'a munañan reyin take oficialanacamatsti cawquïriraqui, Davidjam cheka chuymanisti, uqhamarusa jupajja juma jach'a munañani reyin tollkaparaquiwa, reyin guardiapan jilïriparaqui, uqhamarac palacionsa wali jach'a jach'añchäwi catokeriraquejja?
15. ¿Jichhaquiti nayajj Diosaru Davidjjatsti jisct'aststi? Janiw cunas uca toketjja utjquiti. Uca laycu jach'a munañan reyejja jan cunsa aca sirvirip contrajj lurpati, ni familianacapa contrasa, sirvirimajj janiw cunsa aca tokenacatjja ni juc'sa, ni waljsa yatquiti uca laycu.
16. Ucampisa reyejj sascaquïnwa: —¡Ahimelec, suma yatisim. Jumasa, take familianacamasa, chekpachansa jiwarapjjätawa! —sasa.
17. Ucatsti janc'aquiw reyejj jupan guardiaparojj ordenaraquïna: —¡Tatitun sacerdotenacaparojj jiwarayapjjam! Jupanacasa Davidampïpjjaraquiquiwa. Jupan jaltascatap yatcasinsa, janiw jupanacajj nayarojj yatiyapquituti —sasa. Ucampisa reyin guardiapajj janiw Tatitun sacerdotenacap contrajj ampar aytañ munapcänti.
18. Ucatwa reyejj edomita Doeg sat jakeruw ordenaraquïna: —¡Juma jiwarayam! —sasa. Uqhamasti Doeg sat jakejj sacerdotenacar catuntasinjja, quimsakallko tunca pheskani jakenacwa jiwarayäna. Jupanacasti efod sat linot lurat isimpi ist'atcamaquïpjjänwa.
19. Ucatsti janc'aquiw Nob sisqui uca marcaru mantapjjäna. Uca marcasti sacerdotenacan marcapänwa. Ucansti espadampiw chachanacsa, warminacsa, wawanacsa, asu wawanacsa jiwarayapjjäna. Uqhamaraquiw vacanacsa, asnonacsa, ovejanacsa jiwarayapjjaraquiquïna.
20. Ucampisa Ahimelec sacerdoten wawanacapatjja mayni Abiatar sat sutini yokapawa jaltjjäna, cawqhanccäntejj Davidajj ucacamaw puriraquïna.
21. Ucansti yatiyaraquïnwa, Saúl reyin Tatitun sacerdotenacaparu jiwarayatapa.
22. Davidasti saraquïnwa: —Nayajj yatïyätwa qhä urojja, cunapachatejj Doeg jakejj ucanccäna ucqha, jupajj reyirojj yatiyaniwa, sasa. Nayaw juchanïtjja takpacha familiaman jiwarañapataquejja.
23. Ucampisa nayampi chica acar kheparam, janiraqui ajjsaramti, jumar jiwayañ munirejja, nayarojj jiwayaraquitpan. Uqhamajj nayampi chicajj janiw cunas camachcätamti.

1 Samuel 23:1-29
1. Mä urusti filisteo jakenacajj Keila marcaruw nuwantapjjäna, ucatsti ucqha jawk'sut trigo lunthatawayapjjaraquïna. Cunapachatejj Davidaru uca yatiyapjjän ucapachasti,
2. jupajj sarasin Tatituruw uca toket jisct'asïna, aqham sasa: —Tata, ¿munasmati nayan filisteonac contra nuwasiri sarañajj-jja? Tatitusti saraquïnwa: —Jïsa, sarascaquim, Keila marcarusti khespiyaraquim —sasa.
3. Ucampisa Davidan jakenacapajj sapjjaraquïnwa: —Aca Judá orakenccasinsa wali ajjsarayastanjja, ¡cunjäpunejj ajjsarayaschiñäni Keila marcar filisteonacampi nuwasiri sarcañäni ucqhajja! —sasa.
4. Uqhamasti Davidajj wasitatwa Tatiturojj jisct'asiscaquïna, Tatitusti saraquïnwa: —Jumajj sarascaquim Keila marcaru, nayaw amparamaru filisteonacjja catuyascäma —sasa.
5. Uqhamasti Davidampi, jakenacapampejj Keila marca tokeruw sarapjjäna. Ucansti filisteonacampiw nuwasipjjaraquïna. Ucatsti k'alwa atipjapjjäna, uqhamarac uywanacapsa catuntasipjjaraquïna. Uqhamatwa Davidajj Keila marcaru khespiyäna uqhamarac ucan jaquiri jakenacarusa.
6. Ucañcamasti Ahimelec sacerdoten Abiatar yokapajja jaltjjaraquitaynawa Davidampi Keila marcana jiquisiñataqui, jupasti efod isi apasiraquitayna.
7. Mä toketsti Saúl reyirojj yatiyapjjaraquïnwa, Davidajj Keila marcancascatapa. Ucat reyejj chuymapan saraquïnwa: “Diosajj jichhajj amparajjaruw catuyitu. Marcaru mantanisinsti, pachpa marcan jach'a puncunacapampi jist'antataw kheparani” sasa.
8. Ucatsti Saúl reyejj take ejercitopa jawsaniñataquiw qhitaraquïna Keila marcaru sarapjjañapataqui, ucan Davidaru, jakenacapampiru muyuntasin caturañataqui.
9. Ucampisa, Davidajj Saúl reyin uqham nuwantaña amtatap yatisinjja, Abiatar sacerdoterusti efod isip mayiraquïna aptaniñapataqui, ucat Tatituru jisct'añataqui.
10. Davidasti saraquïnwa: —Tatitu, Israelan Diosapa, aca sirvirimajj yatiwa Saúl reyejj Keila marcaru jutañ amtascatapa, ucatsti naya laycu aca marcaru t'unjañataqui.
11. ¿Saúl reyisti jutapunpachäniti nayar thakeri, cunjämatejj nayajj ist'ta uqhamarjamajja? ¿Keila marcan utjir jakenacasti nayarojj catuyapjjpachïtaniti? ¡Tatitu, Israelan Diosapa, aca sirvirimasti achict'astamwa yatiyañamataqui! —sasa. Tatitusti saraquïnwa: —Saúl reyejj jutapuniniwa —sasa.
12. Ucat Davidajj jisct'ascaquïnwa: —¿Keila marcan utjir jakenacasti, nayarusa, uqhamarac jakenacajjarusa, Saúl reyin amparaparojj catuyapjjetaniti? —sasa. Tatitusti saraquïnwa: —Jïsa, catuyapjjätamwa —sasa.
13. Uqhamasti Davidampi, jakenacapampijj, niya sojjta patacanïpjjänwa, Keila marcat mistuwayasinsti jan cawcsaru sarañ amtasaquiw sarjjapjjäna. Saúl reyisti Davidan Keila marcat jaltjjatap yatisinjja, janiw cunsa lurcjjaraquïnti, arctañataquejja.
14. Uqhamaw Davidajj Zif sisqui uca wasara kollu chekana jacañataqui kheparäna. Ucansti mä imantasiñanacaw utjaraquïna, Saúl reyejj sapüru thakcchïnsa, ucampisa Tatitojj janiw amparaparu catuycänti.
15. Ucampisa Davidajj Saúl reyirojj ajjsaränwa, jiwayaña amtäwimpi mistunitap laycu. Ucatwa Hores sisqui uca chekaru kheparäna, Zif sisqui uca wasarana.
16. Mä urusti Saúl reyin Jonatán yokapasti, Davidar uñjiriw saräna, Hores chekaru, uqhamarac chuymacht'iri, ch'amacht'iriraqui, Diosaru confiasiñapataqui.
17. Saraquïnwa: —Jan ajjsaramti. Saúl rey awquejjasti janiw jicjjatcätamti. Jumasti mä urojj Israelan reyipaw tucüta. Nayasti juman jac'amancaraquïwa, sullca reyïquiristsa uqhama. Acsti, Saúl rey awquejjasti yatiraquiwa.
18. Uqhamasti panpachaniw mä amtäwi lurapjjäna, Tatitun nayrakatapana. Uca khepatsti Jonatanajj utaparuw cuttanjjäna. Davidasti Hores sisqui uca chekaruw kheparjjaraquïna.
19. Ucampisa Zif chekan utjiri jakenacajj Gabaa sisqui uca chekaruw sarapjjäna Saúl reyimpi parlañataqui, sapjjaraquïnwa: —Davidajj nanacan orakejjan imantatäsquiwa, Hores tokena, Haquila sisqui uca kolluna, cawquïri imantasiñanacatejj aynach wasar token utjqui ucana.
20. Uqhamasti cunapachatejj juma jach'a munañan reyejj jutañ munäta, ucqhajj jutascaquim. Nanacasti catuyapjjämawa —sasa.
21. Saúl reyisti saraquïnwa: —¡Diosajj jumanacar bendispan nayat qhuyapt'ayasipjjatamata! —sasa.
22. —Jichhajj achict'asipjjsmawa, sarapjjam, wali suma yatjjatapjjam cawqhansa jicjjatasi, qhitiraquisa uñjatayna ucanaca. Jupasti wali sallkawa —sasaw sapjjaraquitu.
23. Cawquïri imantasiñanacarutejj imantasqui ucanacsti wali suma uñakanipjjam; nayan ucaru yatiyiri cuttanipjjam, cawqhancquitejj ucjja sum yatjjatasa. Ucat nayajj jumanacampi chicaw sarä. Chekpachapuni uca chekancchejja, nayasti c'uchut c'uchu thaksü take uca Judá orakjja, uqhamarac take jakenac taypsa.
24. Zif chekan utjiri jakenacasti Saúl reyin ucatjja mä suma arumpi mayt'asisaw marcaparu cuttawayjjapjjäna. Davidampi jakenacapampisti Maón sisqui uca wasarancasipcaraquïnwa, cawquïri pampatejj wasarat aynacha token utjcän ucawjana.
25. Saúl reyisti jakenacapampiw thakerejj sarapjjaraquïna. Davidarusti Saúl reyin thakascatapjja yatiyapjjaraquïnwa. Ucat jupajj uca Maón wasarana karka tokeruw sarakanjjäna. Reyisti uca yatisinjja, Maón wasara tokeruw jutaraquïna, Davidaru arctanisa.
26. Kollunjama maysa tokwa Saúl reyimpi jakenacapampejj jutantapjjäna. Maysa toksti Davidampi jakenacapampiraquiw janc'aqui sarapjjaraquïna, Saúl reyit jayarst'añataqui. Cunapachatejj Saúl reyimpi jakenacapampejj Davidaru niya muyuntjjapjjäna catuntjjañataqui,
27. ucapachaw mä qhitajj Saúl reyin ucar aqham sasa purinïna: “Jach'a munañani rey, janc'aqui cuttjjam. Filisteo jakenacaw marcasaru mantanipjje” sasa.
28. Uqhamasti Saúl reyejj Davidar arctañ apanucusinsti janc'aquiw filisteonacampi nuwasiñataqui cuttawayjjäna. Ucatwa uca chekajj “Jaljtañ Karka” satajja.
29. Uca chekatsti, Davidajj En-gadi sat chekana mä imantasiñaru jaquiriw sarjjäna.

Salmos 59:6-17
6. Arumthapirojj anunacjam wajasisaw cutt'anipjje, marcansti ucsar acsaruw muytapjje:
7. lacanacapat jupok ulthusiyapjje, lajjranacapajj espadanacar uñtatawa: “Janiw qhitis ist'quistaniti” sapjjewa.
8. Jumasti, Tatay, jupanacat larustawa, juchaninacat phiscastawa.
9. Diosajjay, juman imataw sarnakascta, jumaw ch'amañchirejjätajja, imirejjätasa.
10. Nayar munasir Diosajj jicjjatitaniwa; uñisirejjan aynacht'atap uñjayitani.
11. Diosajjay, jupanacat jan qhuyapayasimti, marcajjan ucjjat jan armasiñapataqui; jupanacarojj ch'amamampiy ananucum, mä p'enk aynacht'ayaraquim. ¡Tatay, jumaw nanacar arjjatirïtajja!
12. Take arsutanacapampiw juch lurapjje, jach'a jach'a tucuñapar chincatatäpjjpan, c'ari juramentonacamp chinuntayasipjjpan.
13. K'apisiñamajj jupanacar tucjpan, jupanacajj jiwarapjjpan, Jacobon marcapar Diosan apnakatap yatipjjpan, acapach tucuscam apnakerïtap yatipjjaracpan.
14. [14-15] Arumthapirojj anunacjam wajasisaw cutinipjjani, marcansti mank'a thakasaw muytapjjani, jan jicjjatirjamäjjasasti anunacjamaw awullipjjani.
15. ***
16. Nayasti willjtaw jumarojj k'ochüma, munasiñamampita, ch'amamampit yatiyä. Jumaw nayan arjjatirejjätajja, jumaw llaquisiñajjan imantasiñajjätajja.
17. Diosajjay, jumaruw k'ochunac k'ochüma, jumaw nayan imantasiñajjätajja, nayan arjjatirëjjätasa; ¡jumaw nayar munasir Diosätajja!

Proverbios 16:1-2
1. Jakejj chuymapanjja cunanac lurañataquis amtaquiwa, ucampis Tatituw munañani uca amtäwiru phokhasiñapataquisa jan phokhasiñapataquisa.
2. Jaketaquejj cunanac luratapasa walicjamaquiwa, ucampis Tatitojj yatiwa amtäwinacapajj waliti jan ucajj janicha ucjja.

Juan 1:1-28
1. Cunapachatejj take cuna kalltcäna ucqhajja, Arojj utjapunïnwa; qhä Arusti Diosampïnwa, uca Arusti Diosänwa.
2. Kalltanjja jupajj Diosampïnwa.
3. Jupa tokew Diosajj take cuns luri, jan jupampejj janiw cuna luratas utjquiti.
4. Jacañajj jupanwa utjäna, aca jacañasti jakenacan khanapänwa.
5. Aca khanasti khantiwa ch'amac taypina, ch'amacasti janiw khanarojj jiwt'ayañatac ch'amanïcänti.
6. Mä chachaw utjäna Diosan qhitanita, Juan sutini.
7. Jupasti testigjama khanat parliriw jutäna, cuntejj jupajj parlcäna uca toke takeni iyawsapjjañapataqui.
8. Juanajj janiw khanäcänti; jan ucasti mä testigjama uca khanat parlañapatac qhitanitaquïnwa.
9. Take jakenacar khant'qui uca chekpach khanawa acapacharojj purisincäna.
10. Qhä Arusti aca orakencänwa; Diosasti aca orakerojj jupa tokew luri, orakenquirinacasti juparojj janiw uñt'cänti.
11. Jupajj quipca orakeparuw juti, ucampis jupanquirinacajj janiw catokapcänti.
12. Ucampis juparu catokapqui iyawsapcaraqui ucanacarusti munañanïñwa churi Diosan wawanacapa tucupjjañapataqui.
13. Ucanacasti janiw janchit nacit wawanacjamäquiti, ni jaken munañapat nacit wawanacjamäquisa, jan ucasti Diosat nacit wawanacäpjjewa.
14. Qhä Arusti janchiruw tucu, jiwasanac taypinwa jacaraquïna. Jiwasanacajj uñjtanwa jach'a cancañapa, uca jach'a cancañasti alajjpach Awquin mä sap Yokapan jach'a cancañapänwa, munasiñampi asquimpi phokhantataraqui.
15. Juanasti jupatwa parläna: “Acapï cawquïrittejj parlcäyäta: ‘Nayan khepajj jutqui ucajj nayatjja juc'amp nayrïriwa, utjapunïnwa janïr nayajj utjcäyät ucqhatpacha’ ” sasa.
16. Takeniw jach'a kamir cancañapatjja catoktanjja, bendicionat bendicionjjaru.
17. Moisés tokew leyejj churatäna, ucampis munasiñajj uqhamarac cheka arunacas Jesucristo tokew juti.
18. Janiw cunapachas Diosarojj qhitis uñjquiti, ucampis mä sapa Yokapa, cawquïritejj Awquipa jac'ana kont'atäquis ucawa uñt'ayistu cunjamäquitejj Diosajj ucjja.
19. Jerusalenanquir judionacajj qhitapjjänwa sacerdotenacampiru levitanacampiru Juanan ucaru, qhitïpachasa uc jisct'añataqui.
20. Jupasti arsusïnwa, khanpacha: —Janiw nayajj Cristöcti —sasa.
21. Ucjjarusti wasitampiwa jisct'apjjäna: —Uqhamasti ¿qhitïtasa? ¿Elías profetätati? —sasa. Juanasti saraquïnwa —Janiw ucäctsa —sasa. Ucjjarusti jisct'apjjaraquïnwa: —Uqhamasti ¿qhä profeta jutañapäqui ucätati? —sasa. Juanasti sänwa: —Janiw ucäctsa —sasa.
22. Ucjjarusti sapjjaraquïnwa: —Uqhamasti, ¿qhitïtasa? Yatiyapjjañajjawa qhitanipquitu ucanacarojja. ¿Camsapjjetasmasa juma pachpatjja? —sasa.
23. Juanasti saraquïnwa: —Nayajj mä arütwa wasaran art'iri: ‘Chekaptayapjjam Tatitun thaquipa’ sasa, cunjämtï Isaías profetajj arscäna uqhamarjama.
24. Juanaru jisct'irinacajj fariseonacan qhitatänwa.
25. Juanarusti jisct'apjjaraquïnwa: —Uqhamasti jan Cristöcstajja, ni Eliasäcaractasa, ni qhä profetäcaracsta ucajja, ¿cunatsa bautistajja? —sasa.
26. Juanasti saraquïnwa: —Nayajj umampiw bautista, ucampis jumanac taypinjja mayniw utji, ucarusti janiw uñt'apctati.
27. Jupajj nayat nayräcchi ucasa, nayan khepajjwa juti. Nayajj janiw asquïcti ni wisqhu t'isnup jararañataquisa —sasa.
28. Take acanacajj pasänwa; Betábara sat chekana, ucasti Jordán jawirat inti jalsu tokencänwa, cawqhantejj Juanajj bautiscäna ucqhana.